VEIKLOS SRITYS:

Nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 1029
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 451
redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) yra elektroninių ryšių, pašto paslaugos teikimo veiklą reguliuojanti, elektroninio parašo priežiūros institucijos funkcijas atliekanti savarankiška valstybės įstaiga, nepriklausomai veikianti pagal įstatymus ir šiuos nuostatus. Tarnyba yra Lietuvos Respublikos nacionalinė reguliavimo institucija pagal Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – Elektroninių ryšių įstatymas) ir Lietuvos Respublikos pašto įstatymo (toliau – Pašto įstatymas) reguliavimo dalyku.

2. Savo veikloje Tarnyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Elektroninių ryšių įstatymu, Pašto įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu (toliau – Elektroninio parašo įstatymas), Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymu (toliau – Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais kitais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (biudžetinė įstaiga), turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Tarnybos buveinės adresas: Algirdo g. 27A, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Tarnyba finansuojama iš valstybės biudžeto ir atskiro šios tarnybos biudžeto, kurį sudaro pajamos, gautos už teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus.

5. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė. Vyriausybė tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Tarnybos nuostatus, sprendžia buveinės vietos pakeitimo ir kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Tarnyba turi interneto svetainę (www.old.www.rrt.lt), kurioje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Elektroninių ryšių įstatyme, Pašto įstatyme ir Elektroninio parašo įstatyme.

 II skyrius

TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausi Tarnybos veiklos tikslai:

8.1. užtikrinti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai elektroninių ryšių, pirmiausia perduodant informacijos turinį elektroninių ryšių tinklais, rinkose, taip pat užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojami ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, ir skatinti elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrą bei vystymą;

8.2. užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjų, įskaitant neįgaliųjų, senyvo amžiaus ir specialių socialinių poreikių turinčių paslaugų gavėjų (fizinių asmenų, dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčių, neįgijusių arba praradusių gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime), teisių ir teisėtų interesų apsaugą, ypač paprastas ir nebrangias ginčų sprendimo procedūras, skatinti viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo sąlygų bei tarifų skaidrumą ir pagal kompetenciją užtikrinti galimybę naudotis universaliosiomis paslaugomis ir galutiniams paslaugų gavėjams turėti prieigą prie pasirinktos informacijos ir ją platinti teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat galimybę naudotis pasirinkta programine įranga ir paslaugomis;

8.3. skatinti veiksmingas ilgalaikes investicijas ir naujovių diegimą, taip pat elektroninių ryšių plėtrą;

8.4. užtikrinti efektyvų elektroninių ryšių išteklių naudojimą, taip pat pakankamą nacionalinių telefono ryšio numerių išteklių, reikalingų viešosioms elektroninių ryšių paslaugoms teikti, kad taikomi numeracijos planai ir procedūros garantuotų vienodas visų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų galimybes, ypač užtikrinti, kad ūkio subjektai, kuriems skirti nacionalinių telefono ryšio numerių ištekliai, nediskriminuotų kitų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, naudodamiesi numeracijos sekomis, leidžiančiomis pasiekti jų paslaugas;

8.5. pagal kompetenciją užtikrinti, kad Lietuvos Respublikoje naudojama aparatūra ir įrenginiai atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančius privalomuosius reikalavimus, užtikrinti aparatūros ir įrenginių elektromagnetinį suderinamumą;

8.6. pagal kompetenciją skatinti Europos Sąjungos vidaus rinkos plėtrą ir suderintą elektroninių ryšių ir pašto reguliavimą Europos Sąjungoje;

8.7. bendradarbiauti su kompetentingomis valstybės institucijomis, tarp jų ir su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, kad būtų užtikrinta žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisė, kiek tai susijęsu asmens duomenų tvarkymu;

8.8. užtikrinti, kad operatoriai ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjai vykdytų įpareigojimus, kurie gali būti nustatyti valstybės gynybos, nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos palaikymo tikslais, taip pat ypatingų aplinkybių atvejais;

8.9. užtikrinti, kad viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai įgyvendintų tinkamas technines ir organizacines priemones savo teikiamų viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumui ir vientisumui užtikrinti;

8.10. skatinti elektroninio parašo naudojimą ir elektroninio parašo naudotojų pasitikėjimą sertifikavimo paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis, siekti elektroninio parašo įrangos suderinamumo Lietuvoje ir tarptautiniu lygiu, taip pat Lietuvoje akredituotų paslaugų teikėjų pripažinimo tarptautiniu lygiu, užtikrinti veiksmingą sertifikavimo paslaugų teikėjų priežiūrą;

8.11. užtikrinti sąlygas, reikalingas sąžiningai konkurencijai pašto paslaugos teikimo srityje, pagal kompetenciją užtikrinti universaliosios pašto paslaugos prieinamumą visiems naudotojams, sudaryti sąlygas naudotojams ir pašto paslaugos teikėjams ginti savo teises ir teisėtus interesus taikant ginčų sprendimo procedūras;

8.12. pagal kompetenciją užtikrinti neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo priežiūrą viešo naudojimo kompiuterių tinkluose.

9. Įgyvendindama šių nuostatų 8.1 papunktyje nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba:

9.1. rengia ir tvirtina rinkos tyrimo taisykles ir atlieka rinkos tyrimą;

9.2. priima teisės aktus, nustatančius įpareigojimų didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams vykdymo sąlygas ir tvarką;

9.3. rengia ir tvirtina elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisykles, rengia ir tvirtina viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų žymėjimo būdus, darbų atlikimo šiose zonose tvarką;

9.4. rengia ir tvirtina bendrąsias sąlygas, kuriomis ūkio subjektai turi teisę verstis elektroninių ryšių veikla, ir elektroninių ryšių veiklos, kuria norėdamas verstis ūkio subjektas privalo pranešti Tarnybai, rūšių sąrašą;

9.5. rengia ir tvirtina ginčų tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, sprendimo Tarnyboje taisykles ir pagal kompetenciją juos sprendžia.

10. Įgyvendindama šių nuostatų 8.2 papunktyje nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba:

10.1. rengia ir tvirtina galutinių paslaugų gavėjų ginčų su elektroninių ryšių paslaugų teikėjais sprendimo taisykles ir pagal kompetenciją juos sprendžia;

10.2. rengia ir tvirtina universaliųjų paslaugų teikimo taisykles, nustato įpareigojimus nepaskirtiems teikti universaliąsias paslaugas ūkio subjektams, kad būtų galima tinkamai teikti universaliąsias paslaugas;

10.3. rengia ir teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl aukščiausios universaliųjų paslaugų kainų ribos;

10.4. rengia ir teikia Vyriausybei tvirtinti universaliųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo taisykles;

10.5. nustato auditoriaus ar audito įmonės, tikrinsiančios, ar ūkio subjektas, įpareigotas teikti universaliąsias paslaugas, vykdo jam nustatytus įpareigojimus, išrinkimo konkurso sąlygas ir tvarką;

10.6. nustato viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, kai abonentas keičia viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją ar paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo terminus ir sąlygas;

10.7. nustato viešųjų ryšių tinklų teikėjams minimalius kokybės reikalavimus;

10.8. nustato ūkio subjektams, kurie kontroliuoja galutinių paslaugų gavėjų galimybes pasinaudoti informacijos apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslauga, objektyvius, nešališkus, nediskriminuojančius ir skaidrius įpareigojimus, kiek tai susiję su galimybės naudotis informacijos apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslaugomis suteikimu;

10.9. rengia ir tvirtina informacijos apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslaugų teikimo taisykles;

10.10. rengia ir tvirtina galimybės nemokamai naudotis skubios pagalbos iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis užtikrinimo tvarką ir sąlygas;

10.11. nustato reikalavimus, susijusius su galimybės neįgaliems galutiniams paslaugų gavėjams naudotis elektroninių ryšių paslaugomis užtikrinimu;

10.12. rengia ir tvirtina elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles.

11. Įgyvendindama šių nuostatų 8.3 papunktyje nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba:

11.1. rengia ir teikia Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai pasiūlymus dėl elektroninių ryšių veiklos politikos;

11.2. pagal kompetenciją priima teisės aktus, skatinančius naujų paslaugų elektroninių ryšių paslaugų gavėjams pasiūlą, viešųjų ryšių tinklų plėtrą ir naujų technologijų naudojimą.

12. Įgyvendindama šių nuostatų 8.4 papunktyje nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba:

12.1. Elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis valdo elektroninių ryšių išteklius;

12.2. atlieka tarptautinį radijo dažnių (kanalų) ir orbitinių išteklių koordinavimą ir vykdo tarptautinę radijo ryšio stočių (radijo dažnių) ir orbitinių išteklių apsaugą;

12.3. rengia ir tvirtina nacionalinį telefono ryšio numeracijos planą, jo diegimo tvarką ir sąlygas;

12.4. rengia ir tvirtina nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę, radijo ryšio plėtros planus, kartu su Lietuvos radijo ir televizijos komisija rengia ir tvirtina radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planą;

12.5. rengia ir tvirtina teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla suteikimo tvarką ir šios veiklos sąlygas, radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų leidimų išdavimo tvarką ir sąlygas;

12.6. kontroliuoja, kaip laikomasi radijo ryšį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, atlieka radijo stebėseną;

12.7. rengia ir tvirtina radijo trukdžių pašalinimo arba jų lygio sumažinimo tvarką;

12.8. atsako už 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 874/2004, kuriuo nustatomos .eu aukščiausio lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisyklės bei registracijai taikomi principai (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 825), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 560/2009 (OL 2009 L 166, p. 3), nuostatų vykdymo priežiūrą.

13. Įgyvendindama šių nuostatų 8.5 papunktyje nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba:

13.1. rengia ir tvirtina radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninį reglamentą;

13.2. rengia ir tvirtina elektromagnetinio suderinamumo techninį reglamentą;

13.3. rengia ir tvirtina aparatūros ir įrenginių reikalavimus, jų naudojimo sąlygas, teisės aktų nustatytais atvejais išduoda leidimus naudoti aparatūrą ir įrenginius, įvežti ir naudoti radijo stebėsenos bei radijo ryšio slopinimo įrenginius.

14. Įgyvendindama šių nuostatų 8.6 papunktyje nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba:

14.1. bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis, valstybėmis narėmis ir jų institucijomis, laikydamasi Europos Sąjungos teisės aktų ir tarpusavio susitarimų, taip pat su užsienio valstybių elektroninių ryšių veiklos reguliavimo ir pašto veiklos reguliavimo institucijomis;

14.2. pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos institucijų, komitetų ir grupių veikloje, taip pat Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos veikloje, reikiamais atvejais skiria ekspertus dalyvauti atitinkamų komitetų ir grupių veikloje;

14.3. Lietuvos Respublikos vardu prisiima įpareigojimus tik teisės aktų nustatyta tvarka gavusi įgaliojimus, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis ar Europos Sąjungos teisė atitinkamas funkcijas, priskirtas Tarnybos kompetencijai, paveda atlikti Lietuvos Respublikos telekomunikacijų (elektroninių ryšių) administracijai ar nacionalinei telekomunikacijų (elektroninių ryšių) reguliavimo institucijai. Šiuo atveju Tarnyba atitinkamas funkcijas atlieka ir su jomis susijusius įsipareigojimus prisiima taikydama atitinkamos tarptautinės sutarties ar Europos Sąjungos teisės nuostatas ir neturi papildomai gauti įgaliojimų ir atlikti kitų procedūrų pagal atitinkamas Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo normas;

14.4. pagal kompetenciją priima teisės aktus, įpareigojančius laikytis tarptautinių, Europos ir Lietuvos standartų, specifikacijų ir (ar) rekomendacijų, susijusių su elektroninių ryšių tinklų, paslaugų, susijusių priemonių ir paslaugų teikimu, įskaitant radijo ir (ar) televizijos programų transliavimą, techninėmis sąsajomis ir (ar) tinklų funkcionavimu, galinių įrenginių, įskaitant radijo ir televizijos programų priėmimo įrangą, sąveika. Tarnyba, priimdama sprendimus dėl tarptautinių, Europos Sąjungos ir kitų regioninių standartizacijos organizacijų, taip pat nacionalinių standartų privalomumo, konsultuojasi su suinteresuotais asmenimis;

14.5. atsakinga už tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių Elektroninių ryšių įstatymo, Pašto įstatymo, Elektroninio parašo įstatymo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo reguliavimo dalyką, nuostatų vykdymo priežiūrą, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymų nustatytą kompetenciją tai priskirta kitoms valstybės institucijoms.

15. Įgyvendindama šių nuostatų 8.7 papunktyje nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis ir įstaigomis Elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka.

16. Įgyvendindama šių nuostatų 8.8 papunktyje nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba nustato Elektroninių ryšių įstatymo 78 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytų įpareigojimų įgyvendinimo tvarką ir sąlygas.

17. Įgyvendindama šių nuostatų 8.9 papunktyje nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba:

17.1. vykdo nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio CERT (angl. Computer Emergency Response Team) veiklą;

17.2. nustato techninius ir organizacinius reikalavimus viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumui ir vientisumui užtikrinti;

17.3. dalyvauja Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūros, įkurtos 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 460/2004, įsteigiančiu Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūrą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 1 skyrius, 5 tomas, p. 35), veikloje, atlieka šio reglamento 3 straipsnio b ir c punktuose, 6 straipsnyje, 10 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytas ir kitas su šio reglamento įgyvendinimu susijusias funkcijas ir yra kompetentinga institucija pagal atitinkamas šio reglamento nuostatas;

17.4. kaupia informaciją apie viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pateiktus pranešimus ir įvykdytus veiksmus, kiek tai susiję su viešojo ryšių tinklo ar jo dalies, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo ar vientisumo pažeidimais, kurie turėjo didelę įtaką tinklų veikimui arba paslaugų teikimui, kasmet pateikia apibendrintą informaciją Europos Komisijai ir Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrai;

17.5. bendradarbiauja su užsienio valstybių saugumo incidentų tyrimo institucijomis, elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padaliniais CERT ir veikia kaip kontaktinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys CERT Lietuvos Respublikoje.

18. Įgyvendindama šių nuostatų 8.10 papunktyje nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba:

18.1. rengia elektroninio parašo įrangos reikalavimus;

18.2. rengia reikalavimus kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams;

18.3. nustato elektroninio parašo tikrinimo procedūros reikalavimus;

18.4. rengia ir tvirtina sertifikavimo paslaugų teikėjų savanoriškos akreditacijos reikalavimus ir akreditavimo tvarką;

18.5. akredituoja sertifikavimo paslaugų teikėjus;

18.6. rengia kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimo tvarką, registruoja kvalifikuotus sertifikatus sudarančius sertifikavimo paslaugų teikėjus ir viešai skelbia jų sąrašą Tarnybos interneto svetainėje;

18.7. prižiūri, kaip tvarkoma sertifikavimo paslaugų teikėjo surinkta informacija, susijusi su kvalifikuotų sertifikatų tvarkymu ir parašo naudotojų užklausomis;

18.8. kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų prašymu panaikina jų registraciją;

18.9. rengia ir tvirtina pagalbinių sertifikavimo paslaugų teikimo tvarką;

18.10. bendradarbiauja su elektroninio parašo priežiūros institucijomis užsienyje, keičiasi informacija, ją kaupia ir viešai skelbia;

18.11. ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 1 dienos parengia kasmetines Elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo ataskaitas ir jas pateikia Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui.

19. Įgyvendindama šių nuostatų 8.11 papunktyje nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba:

19.1. dalyvauja rengiant universaliosios pašto paslaugos teikėjo įpareigojimo tvarkos aprašo projektą;

19.2. pagal pašto siuntų svorio pakopas tvirtina universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus;

19.3. rengia ir teikia Vyriausybei tvirtinti nuostolingos universaliosios pašto paslaugos kompensavimo taisykles, įskaitant nepagrįstai didelės finansinės naštos nustatymo kriterijus;

19.4. rengia ir tvirtina pašto paslaugos teikimo taisykles ir prižiūri, kaip laikomasi jose nustatytų reikalavimų;

19.5. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai (toliau – Susisiekimo ministerija) pasiūlymus dėl universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikų;

19.6. rengia ir teikia Susisiekimo ministerijai tvirtinti universaliosios pašto paslaugos teikimo taisykles;

19.7. prižiūri, kaip universaliosios pašto paslaugos teikėjas laikosi Susisiekimo ministerijos nustatytų universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikų, universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimų;

19.8. prižiūri, kaip universaliosios pašto paslaugos teikėjas organizuoja universaliosios pašto paslaugos kokybės patikrinimą, ir vieną kartą per metus viešai skelbia šio patikrinimo rezultatus;

19.9. nustato universaliosios pašto paslaugos teikėjui pagrindinius sąnaudų apskaitos tvarkymo principus ir sąnaudų apskaitos sistemos reikalavimus, taip pat kitus su sąnaudų apskaitos sistema susijusius reikalavimus;

19.10. rengia ir tvirtina naudotojų ir pašto paslaugos teikėjų ginčų nagrinėjimo taisykles ir nagrinėja ginčus tarp naudotojų ir pašto paslaugos teikėjų;

19.11. rengia ir tvirtina pašto paslaugos teikėjų ginčų nagrinėjimo taisykles ir nagrinėja ginčus tarp pašto paslaugos teikėjų;

19.12. atlieka universaliosios pašto paslaugos tarifų taikymo priežiūrą;

19.13. rengia ir tvirtina universaliosios pašto paslaugos nuostolių apskaičiavimo taisykles;

19.14. teikia pasiūlymus Susisiekimo ministerijai dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių, tarptautinių ir Europos specifikacijų ir (ar) rekomendacijų, susijusių su pašto paslaugos teikimu, privalomo taikymo;

19.15. Europos Komisijos prašymu pagal kompetenciją teikia informaciją.

20. Įgyvendindama šių nuostatų 8.12 papunktyje nurodytą veiklos tikslą, Tarnyba:

20.1. aprobuoja žalingo interneto turinio, darančio neigiamą poveikį nepilnamečiams, filtravimo priemonių įdiegimą ir veikimą;

20.2. rengia ir teikia Vyriausybei tvirtinti prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarką;

20.3. prižiūri, kaip vykdomos Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatos;

20.4. kaupia, tvarko ir analizuoja informaciją apie Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos, patvirtintos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290 „Dėl Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo“, pažeidimus;

20.5. organizuoja tinklo paslaugų teikėjų ir viešo naudojimo kompiuterių tinklų vartotojų susitikimus, kad būtų steigiamos jų asociacijos ir rengiamas tinklo paslaugų teikėjų etikos kodeksas;

20.6. organizuoja filtravimo priemonių testavimo darbus, skelbia rekomendacijas dėl jų tinkamumo naudoti;

20.7. kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą, kad užkirstų kelią neskelbtinos ir ribojamos informacijos platinimui viešo naudojimo kompiuterių tinkluose, dalyvauja atitinkamose tarptautinėse programose ir projektuose;

20.8. prireikus teikia ataskaitą Vyriausybei, kaip laikomasi Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos, taip pat pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su informacijos platinimu viešo naudojimo kompiuterių tinkluose, pakeitimo ir papildymo;

20.9. pagal kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1121 „Dėl Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatų.

21. Tarnyba taip pat atlieka šias funkcijas:

21.1. Vyriausybės nustatyta tvarka kaupia ir saugo informaciją apie tai, kokius techninių įvykių duomenis apie elektroninius ryšius fiksuoja ir saugo ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas;

21.2. rengia ir tvirtina konsultavimosi dėl Tarnybos rengiamų teisės aktų projektų taisykles, reglamentuojančias konsultacijų atvejus, tvarką ir sąlygas;

21.3. rengia ir tvirtina informacijos, susijusios su Elektroninių ryšių įstatymo, Pašto įstatymo, Elektroninio parašo įstatymo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo įgyvendinimu, skelbimo tvarką, apimtį ir sąlygas, atsižvelgdama į teisės normas, reglamentuojančias konfidencialios informacijos, įskaitant valstybės, tarnybos, komercinės paslapties ar apie fizinio asmens privatų gyvenimą, apsaugą, skelbia šią informaciją ir įstatymų nustatyta tvarkateikia turimą informaciją kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms jų prašymu;

21.4. rengia ir tvirtina informacijos, kurios reikia atvirai ir konkurencingai rinkai plėtoti, skelbimo taisykles, įskaitant teikiamos informacijos apimtį, skelbia šią informaciją;

21.5. nustato, atsižvelgdama į Bendrojo pagalbos centro pasiūlymus, informacijos apie skambinančiojo vietą tikslumo ir patikimumo kriterijus;

21.6. pagal kompetenciją tiria ir nagrinėja Elektroninių ryšių įstatymo, Pašto įstatymo, Elektroninio parašo įstatymo ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimus, pažeidėjams taiko poveikio priemones teisės aktų nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis, rengia ir tvirtina ekonominių sankcijų skyrimo procedūrą reglamentuojančias taisykles;

21.7. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo IV skirsnio nuostatomis, pagal kompetenciją teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą prižiūrimiems ūkio subjektams;

21.8. rengia ir teikia Vyriausybei tvirtinti nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo taisyklių projektą;

21.9. atlieka periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifų taikymo priežiūrą;

21.10. užtikrina, kad operatoriai ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjai vykdytų su elektroninių ryšių srautų priežiūra ir stebėjimu susijusius įpareigojimus, kurie Elektroninių ryšių įstatymo nustatyti valstybės gynybos, nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos palaikymo interesais, taip pat ypatingų situacijų atvejais;

21.11. įsigyja, valdo, prižiūri ir atnaujina įrangą, naudojamą Elektroninių ryšių įstatymo 77 straipsnio 1 ir (ar) 4 dalyse nurodytais tikslais su Vyriausybės įgaliota institucija – kriminalinės žvalgybos subjektu, žvalgybos institucija suderinta tvarka;

21.12. prižiūri ir įgyvendina Elektroninių ryšių įstatymo, Pašto įstatymo, Elektroninio parašo įstatymo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas, išskyrus tas įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, kurių priežiūra ir įgyvendinimas pagal įstatymų nustatytą kompetenciją priskirti kitoms valstybės institucijoms;

21.13. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

TARNYBOS TEISĖS

22. Tarnyba, įgyvendindama veiklos tikslus ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

22.1. imtis Elektroninių ryšių įstatyme, Pašto įstatyme, Elektroninio parašo įstatyme, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme ir (ar) kituose įstatymuose numatytų tikslingų, skaidrių, proporcingų ir nediskriminuojančių veiksmų ir (ar) priemonių, kad būtų įgyvendintos Elektroninių ryšių įstatymo, Pašto įstatymo, Elektroninio parašo įstatymo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatos;

22.2. gauti iš valstybės, įskaitant ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių, ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Europos Sąjungos institucijų, elektroninių ryšių tinklų bei paslaugų teikėjų, pašto paslaugos teikėjų ir naudotojų, radijo dažnių (kanalų), telefono ryšio numerių, kitų elektroninių ryšių išteklių naudotojų, sertifikavimo paslaugų teikėjų, taip pat kitų asmenų visą informaciją, reikalingą pavestiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti, taip pat finansinę informaciją; Tarnyba užtikrina konfidencialios informacijos apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.3. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, organizacijų atstovus ir specialistus (suderinus su jų vadovais) sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas, darbo grupes teisės aktų projektams rengti;

22.4. organizuoti pasitarimus, konferencijas ir kitus renginius;

22.5. steigti patariamąsias komisijas ir tvirtinti jų darbo reglamentus;

22.6. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, turėti kitokių civilinių teisių ir pareigų, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

23. Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

IV SKYRIUS

TARNYBOS veiklos ORGANIZAVIMAS

 

24. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Tarnybos direktoriaus patvirtintu viešai paskelbtu strateginiu veiklos planu, rengiamu vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Tarnybos strateginio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Vyriausybės paskirtos ministerijos vidaus audito tarnyba. Tarnybos strateginis veiklos planas skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje.

25. Tarnybos, jos struktūrinių padalinių veiklą ir vidaus darbo tvarką reguliuoja šie nuostatai, Tarnybos direktoriaus tvirtinami Tarnybos vidaus darbo reglamentas, struktūrinių padalinių nuostatai, taip pat valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.

26. Tarnybai vadovauja Tarnybos direktorius. Tarnybos direktorių 5 metams skiria Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu.

27. Tarnybos direktorius sprendžia visus Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus. Elektroninių ryšių įstatymo nustatytais atvejais Tarnybos direktorius priimamus sprendimus privalo suderinti su Tarnybos taryba.

28. Tarnybos direktorius:

28.1. organizuoja Tarnybos darbą taip, kad būtų įgyvendinami Tarnybos veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

28.2. atstovauja ir (ar) įgalioja atstovauti Tarnybai Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

28.3. suderinęs su Tarnybos taryba, tvirtina Tarnybos struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus;

28.4. tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus ir aprašymus;

28.5. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis;

28.6. tvirtina Tarnybos strateginį veiklos planą;

28.7. suderinęs su Tarnybos taryba, tvirtina Tarnybos metinę biudžeto programos sąmatą;

28.8. pasirašo Tarnybos tarybos priimtus nutarimus;

28.9. leidžia įsakymus ir tikrina, kaip jie vykdomi;

28.10. užtikrina, kad Tarnybos veikloje būtų laikomasi įstatymų, šių nuostatų ir kitų teisės aktų;

28.11. ne rečiau kaip kartą per metus iki kovo 31 dienos pateikia Tarnybos tarybai, o iki gegužės 1 dienos – Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir paskelbia viešai rašytinę Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį;

28.12. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

28.13. užtikrina racionalų ir taupų Tarnybos lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;

28.14. vykdo kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktus įgaliojimus.

29. Tarnybos direktoriaus darbo apmokėjimas nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme. Tarnybos direktoriui Lietuvos Respublikos darbo kodeksas taikomas tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, nurodyti šių nuostatų 2 punkte.Tarnybos direktoriui metų pabaigoje už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis išmokama ne didesnė už jo pareiginę algą vienkartinė priemoka. Jos dydis tiesiogiai priklauso nuo šioje pastraipoje nurodyto darbo trukmės, fiksuojamos teisės aktų nustatyta tvarka Tarnybos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, neviršijant Tarnybai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Jeigu šių lėšų nepakanka, taip pat jeigu Tarnybos direktorius nėra išdirbęs Tarnyboje visų metų, priemoka apskaičiuojama proporcingai turimoms darbo užmokesčio lėšoms ir tais metais dirbtam laikui.

Tarnybos direktoriui vienkartines priemokas skiria Tarnybos taryba. Tarnybos taryboje svarstant vienkartinių priemokų skyrimo Tarnybos direktoriui klausimą, Tarnybos direktorius nedalyvauja.

30. Tarnybos direktorius gali turėti pavaduotojų, kuriuos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Tarnybos direktorius. Kai Tarnybos direktoriaus nėra, jį laikinai pavaduoja vienas iš jo paskirtų pavaduotojų. Tarnybos direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Tarnybos direktoriui.

31. Tarnybos direktoriaus pavaduotojai:

31.1. Tarnybos direktoriaus jiems nustatytose administravimo srityse atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;

31.2. padeda Tarnybos direktoriui nustatyti ir įgyvendinti Tarnybos strateginius tikslus;

31.3. pagal Tarnybos direktoriaus nustatytas administravimo sritis koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos struktūrinių padalinių veiklą;

31.4. atlieka kitas Tarnybos direktoriaus pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

32. Tarnybos taryba yra kolegialus Tarnybos organas, susidedantis iš 7 asmenų. Tarnybos tarybos pirmininkas yra Tarnybos direktorius. Tarnybos tarybą 5 metams skiria Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Tarnybos tarybos nariai renka Tarnybos tarybos pirmininko pavaduotoją. Tarnybos tarybos narių darbas neapmokamas. Tarnybos tarybos darbo tvarką, posėdžių organizavimo, nutarimų priėmimo tvarką nustato Tarnybos tarybos tvirtinamas Tarnybos tarybos darbo reglamentas. Tarnybos tarybą techniškai aprūpina Tarnyba iš savo lėšų.

33. Tarnybos taryba:

33.1. svarsto radijo ryšio plėtros planus;

33.2. derina užmokesčių už Tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus objektus, dydžius ir mokėjimo tvarką;

33.3. derina Tarnybos metinę biudžeto programos sąmatą;

33.4. derina Tarnybos struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus;

33.5. derina rinkos tyrimo taisykles;

33.6. derina Elektroninių ryšių įstatymo 29 ir 34 straipsniuose nurodytus teisės aktus;

33.7. derina informacijos, kurios reikia atvirai ir konkurencingai rinkai plėtoti, skelbimo taisykles, įskaitant skelbiamos informacijos mastą;

33.8. derina tvarką, kuria Tarnyba skelbia informaciją, susijusią su Elektroninių ryšių įstatymo įgyvendinimu, taip pat šios informacijos apimtį ir skelbimo sąlygas;

33.9. derina Elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje numatytas konsultavimosi taisykles;

33.10. derina ginčų tarp ūkio subjektų sprendimo taisykles, tarpininkavimo ir (ar) taikinimo procedūrų taisykles;

33.11. derina galutinių paslaugų gavėjų ginčų su elektroninių ryšių paslaugų teikėjais sprendimo taisykles;

33.12. tvirtina Tarnybos tarybos darbo reglamentą ir derina Tarnybos vidaus darbo reglamentą;

33.13. išklauso Tarnybos direktoriaus teikiamą Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą;

33.14. svarsto Tarnybos strateginių veiklos planų projektus;

33.15. svarsto ir teikia siūlymus Tarnybos direktoriui dėl ekonominių sankcijų skyrimo asmenims, nesilaikantiems Elektroninių ryšių įstatymo ir Pašto įstatymo reikalavimų;

33.16. svarsto Tarnybos rengiamų teisės aktų projektus ir teikia Tarnybai pasiūlymus dėl jų priėmimo, pakeitimo ar papildymo;

33.17. analizuoja Tarnybos veiklą;

33.18. Elektroninių ryšių įstatymo nustatytais atvejais tvirtina kitus teisės aktus.

34. Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu Tarnybos direktorių ir (ar) Tarnybos tarybos narius atleidžia iš pareigų įstatymų nustatyta tvarka šiais atvejais:

34.1. Tarnybos direktoriaus ir (ar) Tarnybos tarybos nario noru;

34.2. pasibaigus įgaliojimų terminui;

34.3. dėl sveikatos būklės;

34.4. sulaukus pensinio amžiaus;

34.5. išrinkus į kitas pareigas arba Tarnybos direktoriaus ir (ar) Tarnybos tarybos nario sutikimu perkėlus į kitą darbą;

34.6. įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui;

34.7. savo poelgiu pažeminus Tarnybos direktoriaus ir (ar) Tarnybos tarybos nario vardą;

34.8. Tarnybos tarybos nariui nustojus eiti pareigas institucijoje, kurioje jis šias pareigas ėjo skyrimo metu.

 

V SKYRIUS

TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

35. Tarnybos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, vidaus auditą atlieka Vyriausybės paskirtos ministerijos vidaus audito tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Tarnybos finansų kontrolę atlieka Tarnybos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

37. Tarnybos strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Tarnybos direktorius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacija atnaujinta 2018-03-09