VEIKLOS SRITYS:

Planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašų sudarymo kriterijai

Elektroninių ryšių rinkoje:

 • ūkio subjekto, besiverčiančio elektroninių ryšių veikla, užimamos elektroninių ryšių rinkos (fiksuotojo, judriojo telefono ryšio, plačiajuosčio interneto ryšio prieigos, mokamos televizijos) dalis pagal abonentų (paslaugų vartotojų) skaičių (proc. nuo bendro toje rinkoje abonentų skaičiaus);
 • užmokesčių už tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus nemokėjimas, pavėluotas mokėjimas, vykdytos elektroninių ryšių veiklos ataskaitų neteikimas, vėlavimas jas teikti (atvejų skaičius);
 • atsakymų į tarnybos raštus nepateikimas arba vėlavimas pateikti atsakymus į tarnybos paklausimus (raštus) ilgiau kaip 5 darbo dienas (atvejų skaičius);
 • įpareigojimų, nustatytų didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams, besiverčiantiems elektroninių ryšių veikla, nevykdymas ar netinkamas vykdymas vertinant ekonominiu aspektu (pažeidimų skaičius);
 • įpareigojimų, nustatytų didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams, besiverčiantiems elektroninių ryšių veikla, nevykdymas ar netinkamas vykdymas vertinant techniniu aspektu (pažeidimų skaičius);
 • Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, pažeidimai (skaičius);
 • Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1160 „Dėl Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“, išskyrus reikalavimų, nurodytų aprašo 9.9 ir 9.10 papunkčiuose, pažeidimai (skaičius);
 • Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1V-889 „Dėl Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“, pažeidimai (skaičius);
 • teisės aktų reikalavimų, susijusių su tarptinklinio ryšio paslaugų teikimu, pažeidimai (skaičius);
 • teisės aktų reikalavimų, susijusių su atvira interneto prieiga, pažeidimai (skaičius);
 • teisės aktų reikalavimų, susijusių telefono ryšio numerių naudojimu, už kurių priežiūrą ir įgyvendinimą atsakinga tarnyba, pažeidimai (skaičius);
 • teisės aktų reikalavimų, susijusių su pagalbos iškvietimo paslaugomis, už kurių priežiūrą ir įgyvendinimą atsakinga tarnyba, pažeidimai (skaičius);
 • Elektroninių ryšių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, nustatytų teisės aktuose, už kurių priežiūrą ir įgyvendinimą atsakinga tarnyba, neatitikimas (skaičius);
 • ūkio subjektui, besiverčiančiam elektroninių ryšių veikla, taikytos poveikio priemonės už teisės aktų, už kurių priežiūrą ir įgyvendinimą atsakinga tarnyba, pažeidimus (skaičius);
 • Radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nesilaikymas (atvejų skaičius);
 • su viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėju susiję didelę įtaką turėję incidentai ir (ar) vientisumo pažeidimai (skaičius);
 • su viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėju susiję didelę įtaką turėję incidentai ir (ar) vientisumo pažeidimai, apie kuriuos tarnybai nebuvo pranešta (skaičius);
 • planinio ūkio subjekto, besiverčiančio elektroninių ryšių veikla, patikrinimo atlikimo laikas (atliktas prieš metus, atliktas prieš du metus, atliktas prieš tris ir daugiau metų).

Pašto rinkoje:

 • pašto paslaugos teikėjo užimama pašto rinkos dalis pagal iš šios veiklos gaunamas pajamas (proc. nuo bendrų visų pašto paslaugos teikėjų pajamų toje rinkoje dydžio);
 • užmokesčių už tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus nemokėjimas, pavėluotas mokėjimas, ataskaitų apie suteiktą pašto paslaugą neteikimas, vėlavimas teikti (atvejų skaičius);
 • atsakymų į tarnybos paklausimus (raštus) neteikimas arba vėlavimas pateikti atsakymus į tarnybos paklausimus (raštus) ilgiau kaip 5 darbo dienas (atvejų skaičius);
 • teisės aktų reikalavimų, susijusių su pašto tinklo naudojimu, pažeidimai (skaičius);
 • teisės aktų reikalavimų, susijusių su pašto paslaugos teikimu, pažeidimai (skaičius);
 • universaliosios pašto paslaugos teikėjo pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas (pažeidimų skaičius);
 • pašto paslaugos teikėjui taikytos poveikio priemonės už teisės aktų, už kurių priežiūrą ir įgyvendinimą atsakinga tarnyba, pažeidimus (skaičius);
 • planinio pašto paslaugos teikėjo patikrinimo atlikimo laikas (atliktas prieš metus, atliktas prieš dvejus metus, atliktas prieš trejus ir daugiau metų).

Informacija atnaujinta 2022-11-21