VEIKLOS SRITYS:

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

 • Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 910/2014 2014 m. liepos 23 d. dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/EB
 • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas
 • Lietuvos Respublikos pašto įstatymas
 • Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymas
 • Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas
 • Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašas ir Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“
 • Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašas, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairės, Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1R-169 „Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“
 • Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1160 „Dėl Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“
 • Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-340 „Dėl bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“
 • Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 1V-910 „Dėl ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 786 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 1V-853 „Dėl ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
 • Rinkos tyrimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1V-297
 • Pašto paslaugos teikimo taisyklės, pavirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1V-332 „Dėl Pašto paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
 • Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-259 „Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo“
 • Ekonomių sankcijų skyrimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-293 „Dėl ekonominių sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos įgaliotų pareigūnų surašomos dokumentų formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 1V-940 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotų pareigūnų surašomų dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

Informacija atnaujinta 2019-02-19