VEIKLOS SRITYS:

Elektromagnetinio suderinamumo bei efektyvaus radijo dažnių spektro naudojimo parametrų bandymai

Akredituota RRT bandymų laboratorija Kaune atlieka iš į Lietuvos Respublikos rinkos (įskaitant nuotolinę prekybą vykdomą Lietuvos Respublikos ekonominės veiklos vykdytojų interneto platformose) paimtų aparatų ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo ir efektyvaus radijo dažnių spektro naudojimo parametrų bandymus.

2023 m. balandžio 3 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2023/733, kuriuo paskiriamos radijo ryšio įrenginių ir žaislų Sąjungos bandymų įstaigos, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1020, 1 straipsniu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) yra paskirta Europos Sąjungos radijo ryšio įrenginių bandymų įstaiga. Šio sprendimo įsigaliojimo data – 2023 m. balandžio 24 d.

Vadovaujantis RRT veiklai taikomo 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011, 21 straipsnio 5 ir 6 dalimis, RRT bandymų laboratorija Kaune atlieka radijo ryšio įrenginių bandymus ES šalių rinkos priežiūros institucijų, ES gaminių atitikties tinklo (EUPCN), Europos Komisijos ir kitų vyriausybinių arba tarpvyriausybinių subjektų prašymu bei atlieka kitas funkcijas numatytas paskirtosioms ES gaminių bandymų įstaigoms.

Efektyvaus radijo dažnių spektro naudojimo parametrų bandymai

 
RRT bandymų laboratorijoje atliekami išsamūs efektyvaus radijo spektro naudojimo bei elektromagnetinio suderinamumo bandymai duomenų perdavimo įrangai, veikiančiai 2,4 GHz bei 5 GHz dažnių juostose ir naudojančiai išplėstojo spektro moduliavimo metodus, ir trumpojo nuotolio įtaisams, veikiantiems nuo 25 MHz iki 1 000 MHz  bei nuo 1 GHz iki 40 GHz dažnių srityse, taip pat kitiems radijo ryšio įrenginiams.

Atliekami šie efektyvaus radijo spektro naudojimo bandymai:

 • Radijo dažnio išėjimo galios, siunčiamos galios valdymo ir galios tankio bandymai;
 • Efektyviosios spinduliuotės galios bandymas;
 • Nešlio dažnio bandymas;
 • Dažnio paklaidos bandymas;
 • Siųstuvo šalutinės spinduliuotės nejuostinėje srityje bandymas;
 • Siųstuvo šalutinės spinduliuotės nepageidaujamoje srityje bandymas;
 • Imtuvo šalutinės spinduliuotės bandymas;
 • Didžiausios galios spektrinio tankio bandymas;
 • Užimamo dažnių juostos pločio bandymas;
 • Adaptyvumo (kanalo prieigos mechanizmo) bandymas;
 • Pereinamosios galios bandymas;
 • Gretimojo kanalo galios;
 • Siųstuvo veikos esant žemos įtampos sąlygoms bandymas.
Elektromagnetinės spinduliuotės bandymai

 
RRT bandymų laboratorijoje atliekami elektromagnetinių trikdžių spinduliavimo matavimai dažnių juostoje nuo 9 kHz iki 18 GHz.

Elektromagnetinių trikdžių spinduliuotės bandymai atliekami 3 m ir 10 m spinduliuotės bandymų aikštelėse.

Atliekami  šie elektromagnetinės spinduliuotės bandymai:

Aparatų gaubto prieiga

 • elektromagnetinių trikdžių spinduliuotės bandymas 30–1000 MHz dažnių juostoje;
 • elektromagnetinių trikdžių spinduliuotės bandymas 1–18 GHz dažnių juostoje;
 • magnetinio lauko spinduliuotės bandymas 0,009–30 MHz dažnių juostoje.

 Aparatų kintamosios srovės maitinimo prieiga

 • Laidininkais sklindančių ištisinių trikdžių bandymas 0,009–30 MHz dažnių juostoje;
 • Laidininkais sklindančių trūkiųjų trikdžių bandymas 0,15–30 MHz dažnių juostoje;
 • Harmonikų srovių spinduliavimo bandymas 0–2 kHz dažnių juostoje;
 • Įtampos pokyčių, svyravimų ir mirgėjimų bandymas.

 Aparatų nuolatinės srovės maitinimo prieiga

 • Laidininkais sklindančių ištisinių trikdžių bandymas 0,15–30 MHz dažnių juostoje.

Aparatų signalų, telekomunikacijų ar tinklo prieiga

 • Laidininkais sklindančių ištisinių trikdžių bandymas 0,15–30 MHz dažnių juostoje.
Atsparumo elektromagnetiniams trikdžiams bandymai

 
RRT bandymų laboratorijoje atliekami 15 rūšių atsparumo elektromagnetiniams trikdžiams bandymai, įskaitant atsparumo elektromagnetiniams laukams bandymą, kai bandomasis įrenginys veikiamas iki 30 V/m stiprio elektromagnetiniu lauku nuo 80 MHz iki 6 GHz dažnių juostoje.

Atsparumo trikdžiams bandymai atliekami 30 kvadratinių metrų ploto bei 5,5 m aukščio ekranuotoje beaidėje kameroje ir specialiai įrengtose bandymų patalpose.
Atliekami šie atsparumo elektromagnetiniams trikdžiams bandymai:

  Aparatų gaubto prieiga

  • Atsparumo elektrostatiniams išlydžiams (sąlytiniams ir nesąlytiniams) bandymas;
  • Atsparumo elektromagnetiniams radijo dažnių laukams bandymas;
  • Atsparumo magnetiniams maitinimo tinklo dažnio laukams bandymas;
  • Atsparumo impulsiniams magnetinimas laukams bandymas.

   Aparatų kintamosios srovės maitinimo prieiga

  • Atsparumo elektriniams spartiesiems pereinamiesiems vyksmams-voroms bandymas;
  • Atsparumo viršįtampiams bandymas;
  • Atsparumo radijo dažnio laukų indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdžiams bandymas;
  • Atsparumo įtampos kryčiams, trumpiesiems trūkiams ir pokyčiams bandymas;
  • Atsparumo žemųjų dažnių harmonikoms ir tarpinėms harmonikoms bandymas.

   Aparatų nuolatinės srovės maitinimo prieiga

  • Atsparumo elektriniams spartiesiems pereinamiesiems vyksmams-voroms bandymas;
  • Atsparumo viršįtampiams bandymas;
  • Atsparumo radijo dažnio laukų indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdžiams bandymas.

   Aparatų signalų, telekomunikacijų ar tinklo prieiga

  • Atsparumo viršįtampiams bandymas;
  • Atsparumo radijo dažnio laukų indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdžiams bandymas.

Informacija atnaujinta 2024-03-21