VEIKLOS SRITYS:

EMS bandymai

Akredituotas RRT Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyrius atlieka į rinką tiekiamų elektrinių ir elektroninių aparatų ir įrenginių  (informacijos technologijų; elektrinių buitinių prietaisų ir elektrinių įrankių; televizijos ir radijo imtuvų; apšvietimo įrenginių; pramonės, mokslo ir medicinos elektrinių įrenginių; apsaugos sistemų ir kt.) bandymus, siekdamas nustatyti, ar jie atitinka Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento (toliau – Reglamentas) esminius reikalavimus.

RRT taip pat atliekami medicinos prietaisų, elektros bei šilumos skaitiklių ir transporto priemonių bei jų elektrinių sudedamųjų dalių elektromagnetinio suderinamumo bandymai, siekiant nustatyti, ar jie atitinka ES direktyvų darniuosiuose standartuose nustatytus elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus.

Tikrinami iš rinkos paimti aparatai. Bandymus gali atlikti ir šių aparatų gamintojai ar kiti aparatų į rinką teikėjai, vykdydami Reglamente aprašytas atitikties įvertinimo procedūras.

 

RRT atliekamų bandymų rūšys

RRT atliekami darniuosiuose standartuose reglamentuojami elektromagnetinio suderinamumo bandymai aparatams. Šie bandymai taikomi visiems iš tinklo ar baterijų maitinamiems elektriniams ar elektroniniams aparatams. Taikytinų bandymų apimtis priklauso nuo bandomojo aparato tipo.

Aparatų gaubto prieiga:

 • elektromagnetinių trikdžių spinduliuotės bandymas 30–1000 MHz dažnių juostoje;
 • elektromagnetinių trikdžių spinduliuotės bandymas 1–18 GHz dažnių juostoje;
 • radijo siųstuvų šalutinės spinduliuotės bandymas 0,025–40 GHz dažnių juostoje;
 • magnetinio lauko spinduliuotės bandymas 0,009–30 MHz dažnių juostoje.

 Aparatų kintamosios srovės maitinimo prieiga:

 • Laidininkais sklindančių ištisinių trikdžių bandymas 0,15–30 MHz dažnių juostoje;
 • Laidininkais sklindančių trūkiųjų trikdžių bandymas 0,15–30 MHz dažnių juostoje;
 • Elektromagnetinių trikdžių galios bandymas 30–300 MHz dažnių juostoje;
 • Harmoninių srovių spinduliavimo bandymas 0–2 kHz dažnių juostoje;
 • Įtampos pokyčių, svyravimų ir mirgėjimų bandymas.

 Aparatų nuolatinės srovės maitinimo prieiga:

 • Laidininkais sklindančių ištisinių trikdžių bandymas 0,15–30 MHz dažnių juostoje.

Aparatų signalų, telekomunikacijų ar tinklo prieiga:

 • Laidininkais sklindančių ištisinių trikdžių bandymas 0,15–30 MHz dažnių juostoje.

 Atsparumo elektromagnetiniams trikdžiams bandymai:

 Aparatų gaubto prieiga:

 • Atsparumo elektrostatiniams išlydžiams (sąlytiniams ir nesąlytiniams) bandymas;
 • Atsparumo elektromagnetiniams radijo dažnių laukams bandymas;
 • Atsparumo magnetiniams maitinimo tinklo dažnio laukams bandymas;
 • Atsparumo impulsiniams magnetinimas laukams bandymas.

 Aparatų kintamosios srovės maitinimo prieiga:

 • Atsparumo elektriniams spartiesiems pereinamiesiems vyksmams-voroms bandymas;
 • Atsparumo viršįtampiams bandymas;
 • Atsparumo radijo dažnio laukų indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdžiams bandymas;
 • Atsparumo įtampos kryčiams, trumpiesiems trūkiams ir pokyčiams bandymas;
 • Atsparumo žemųjų dažnių harmonikoms ir tarpinėms harmonikoms bandymas.

 Aparatų nuolatinės srovės maitinimo prieiga:

 • Atsparumo elektriniams spartiesiems pereinamiesiems vyksmams-voroms bandymas;
 • Atsparumo viršįtampiams bandymas;
 • Atsparumo radijo dažnio laukų indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdžiams bandymas.

 Aparatų signalų, telekomunikacijų ar tinklo priega:

 • Atsparumo viršįtampiams bandymas;
 • Atsparumo radijo dažnio laukų indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdžiams bandymas.

Elektromagnetinių trikžių spinduliuotės bandymai atliekami 3 m, 10 m ir 30 m spinduliuotės bandymų aikštelėse.

Atsparumo trikdžiams bandymai atliekami 30 kv.m ploto bei 5,5 m aukščio ekranuotoje beaidėje kameroje.

Užmokestis už šių bandymų atlikimą nustatytas Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr.1V-367. Tarifų kainas eurais ir jų atitikmenis litais galite rasti čia.

Kontaktai bandymams

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyrius

Skyriaus vedėjas Arvydas Giedraitis

tel. (8 37) 33 40 40, faks. (8 5) 216 15 64, el. paštas rrt@rrt.lt

Informacija apie elektromagnetinio suderinamumo bandymų laboratoriją skelbiama Nacionalinio akreditacijos biuro tinklapyje.

Klausimynas apie bandomąjį objektą

Kad RRT specialistai galėtų tinkamai įvertinti ir išmatuoti jūsų gaminamo ar importuojamo aparato elektromagnetines charakteristikas, prašome užpildyti klausimyną „Informacija apie bandomąjį objektą“ (.docx dokumentas, 47 KB).

Užpildytą klausimyną prašome išsiųsti mums el. paštu, faksu arba paštu, adresu: RRT Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyrius, Zarasų g. 38, LT-44140 Kaunas.

Įrenginių atitikties vertinimo bandymų rezultatai

RRT akredituotame Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyriuje 2017 metais atliktų rinkai  pateikiamų ir iš rinkos paimtų elektrinių bei elektroninių aparatų, radijo ryšio įrenginių bei traukinių ir transporto priemonių vertinimų, ar jie atitinka esminius elektromagnetinio suderinamumo bei efektyvaus radijo spektro naudojimo reikalavimus, rezultatai:

2017 m. duomenysKiekis
Patikrintų įrenginių atitikties privalomiesiems reikalavimams skaičius:  187
– pagal EMS Direktyvos 2004/108/EB ir Direktyvos 2014/30/ES darniuosius standartus   82
– pagal R&TTE direktyvos 1995/5/EB ir RED 2014/53/ES darniuosius standartus   91
– pagal MDD (medicinos prietaisų Direktyvos) 93/42/EEB darniuosius standartus    6
– pagal traukinių ir transporto priemonių darniuosius standartus bei JT reglamentą Nr.10    8
Parengtų bandymų ataskaitų skaičius:  153
– ataskaitų su neigiamais bandymų rezultatais skaičius   40
– ataskaitų su neigiamais bandymų rezultatais dalis, proc.   26
Atliktų bandymų skaičius:  631
– trikdžių spinduliuotės bandymai  456
– atsparumo trikdžiams bandymai  175

 

PASTABA. Čia EMS – elektromagnetinis suderinamumas; R&TTE – radijo ryšio ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai; RED – radijo įrenginių Direktyva; MDD – medicinos prietaisų Direktyva; JT – Jungtinės Tautos.

Informacija atnaujinta 2021-05-04