VEIKLOS SRITYS:

EMS kontrolė ir akreditavimo sritis

Siekdama užtikrinti, kad elektrinių ir elektroninių aparatų skleidžiami elektromagnetiniai trikdžiai neviršytų lygio, leidžiančio radijo ir telekomunikacijų įrenginiams ar kitiems įrenginiams veikti pagal paskirtį, ir kad jų atsparumo elektromagnetiniams trikdžiams, kurie gali atsirasti naudojant pagal paskirtį, lygis būtų pakankamas, o šalies vartotojai būtų apsaugoti nuo nekokybiškų, žalingus elektromagnetinius trikdžius skleidžiančių įrenginių, RRT atlieka tiekiamų rinkai elektrinių bei elektroninių aparatų kontrolę (rinkos priežiūrą), taip pat Europos Sąjungos rinkai pirmą kartą pateikiamų elektrinių ir elektroninių aparatų atitikties esminiams elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams vertinimą.

Elektromagnetinio suderinamumo parametrų kontrolę (bandymus) RRT atlieka akredituotas Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyrius.

Elektromagnetinės spinduliuotės bandymai atliekami ištisus metus 3 m ir 10 m spinduliuotės bandymų aikštelėse.

Atsparumo trikdžiams bandymai atliekami 30 kvadratinių metrų ploto bei 5,5 m aukščio ekranuotoje beaidėje kameroje.

Elektromagnetinio suderinamumo bandymai atliekami nuo 0 Hz iki 40 GHz dažnių juostoje.

RRT atlieka 10 skirtingų rūšių elektromagnetinių trikdžių spinduliavimo matavimus bei 15 rūšių atsparumo elektromagnetiniams trikdžiams bandymus, įskaitant atsparumo elektromagnetiniams laukams bandymą, kai bandomasis įrenginys veikiamas iki 30 V/m stiprio elektromagnetiniu lauku nuo 80 MHz iki 6 GHz dažnių juostoje.

Akreditavimo sritis

RRT Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyrius, pirmasis iš mechanikos, elektrotechnikos ir informatikos įrenginių atitikties vertinimo įstaigų, buvo akredituotas 2006 m. pagal kokybės standartą LST EN ISO/IEC 17025:2006. Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB) ekspertai teigiamai įvertino skyriuje įdiegtą kokybės sistemą bei darbuotojų techninę kompetenciją, taip pat buvo praplėsta skyriaus akreditavimo sritis.

Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyriaus akreditavimo sritis nuolat plečiama. Palyginti su kitomis Lietuvos atitikties vertinimo įstaigomis, šio skyriaus akreditavimo sritis yra plačiausia – ją sudaro virš 170 Lietuvos (LST), regioniniai (EN) bei tarptautiniai standartai (IEC, CISPR, ISO) ir kiti tarptautiniai normatyviniai dokumentai, nustatantys elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus šia įrangai:

 • radijo ryšio ir telekomunikacijų galiniams įrenginiams;
 • multimedijos įrangai;
 • buitiniams prietaisams, elektriniams įrankiams ir panašiems aparatams;
 • elektriniams apšvietimo ir panašiems įrenginiams;
 • radijo ir televizijos transliacijų imtuvams ir susijusiai įrangai;
 • pramonės, mokslo ir medicinos įrangai;
 • žemosios įtampos maitinimo įrenginiams;
 • elektrinei matavimo, valdymo ir laboratorijų įrangai;
 • elektriniams ir elektroniniams aparatams, naudojamiems pramonėje;
 • liftams, eskalatoriams ir judamiesiems takams;
 • transporto priemonėms ir elektriniams bei elektroniniams pablokiams.

RRT Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyriaus lanksti akreditavimo sritis (aktuali nuo 2021-06-11).

Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA.01.026 išduotas Nacionalinio akreditacijos biuro 2020-09-28.

Elektromagnetinio suderinamumo techninis reglamentas

Nuo 2016 m. balandžio 20 d. elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus elektriniams ir elektroniniams įrenginiams Lietuvos Respublikoje nustato Elektromagnetinio suderinamumo techninis reglamentas, kuriuo įgyvendinama 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo.

Standartai, nustatantys įrenginių elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus

Elektromagnetinio suderinamumo Direktyva 2014/30/ES, vadinamoji naujojo požiūrio direktyva, nustato esminius įrenginių elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus, t. y. įrenginiai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad:

 • jų skleidžiami elektromagnetiniai trikdžiai neviršytų lygio, leidžiančio radijo ir telekomunikacijų įrenginiams ar kitiems įrenginiams veikti pagal paskirtį;
 • jų atsparumo elektromagnetiniams trikdžiams, kurie gali atsirasti naudojant pagal paskirtį, lygis būtų pakankamas, kad jie galėtų veikti.

Konkrečius techninius reikalavimus (leistinąsias ribas, bandymų metodus, elektromagnetines aplinkas) gaminiui nustato darnieji standartai. Darniųjų standartų sąrašai pagal direktyvas skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Darniuosius Europos standartus (EN) Lietuvos standartizacijos departamentas perima kaip Lietuvos standartus (LST EN).

Lietuvoje priimtų darniųjų standartų sąrašai skelbiami Lietuvos standartizacijos departamento tinklalapyje.

Nuolat atnaujinamas elektromagnetinio suderinamumo darniųjų Europos EN standartų sąrašas, susijęs su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES, yra skelbiamas Europos Komisijos tinklalapyje.

Elektrinių ir elektroninių aparatų elektromagnetinio suderinamumo priežiūra

Elektrinių ir elektroninių aparatų ir įrenginių (informacinių technologijų įrangos; buitinių prietaisų ir elektrinių įrankių; TV ir radijo transliacijų imtuvų; pramonės, mokslo ir medicinos elektrinės įrangos; elektrinių apšvietimo įrenginių; elektrinės matavimo, valdymo ir laboratorijų įrangos; apsaugos sistemų ir kt.) atitikties Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento reikalavimams techninę priežiūrą pagal savo kompetenciją vykdo RRT.

ES lygmeniu RRT ekspertai aktyviai dalyvauja Europos Komisijos įsteigtose darbo grupėse, bendradarbiauja su kitų ES šalių administracijomis, vykdančiomis elektromagnetinio suderinamumo Direktyvos 2014/30/ES reikalavimų įgyvendinimą. Dalyvaujama ES šalių vykdomose bendrose rinkos priežiūros kampanijose, kurių metu koordinuotai tikrinama šalių narių rinkose esančių tam tikros prekių grupės atitiktis privalomiesiems techniniams bei adminstraciniams reikalavimams EMS srityje. Kampanijų rezultatai pateikiami Europos Komisijai.

ES vykusių bendrų elektromagnetinio suderinamumo rinkos priežiūros kampanijų ataskaitos (anglų kalba):

2020 m. EMS kampanijos MSC-EMC-13 ataskaita (vyksta šiuo metu)

2019-2020 m. EMS kampanijos MSC-EMC-12 ataskaita (gaminių grupė – LED šviestuvai)

2019-2020 m. EMS kampanijos MSC-EMC-11 ataskaita (gaminių grupė – saulės baterijų inverteriai)

2018 m. EMS kampanijos MSC-EMC-10 ataskaita (gaminių grupė – ryšių elektros perdavimo linijomis (angl. PLC) aparatai)

2017 m. EMS kampanijos ataskaita (gaminių grupė – elektroninės cigaretės);

2016–2017 m. EMS kampanijos ataskaita (gaminių grupė – indukcinės kaitlentės);

2016–2017 m. EMS ir LVD kampanijos ataskaita (gaminių grupė – LED prožektoriai);

2014 m. EMS kampanijos ataskaita (gaminių grupė – saulės baterijų inverteriai);

2012–2013 m. EMS kampanijos ataskaita (gaminių grupė – impulsiniai maitinimo šaltiniai);

2011 m. EMS kampanijos ataskaita (gaminių grupė – LED apšvietimo įranga);

2009–2010 m. EMS kampanijos ataskaita (gaminių grupė – televizijos imtuvai ir jiems giminiški įrenginiai);

2007–2008 m. EMS kampanijos ataskaita (gaminių grupė – buitiniai elektriniai įrankiai);

2004–2005 m. EMS kampanijos ataskaita (gaminių grupė – energiją taupančios lempos).

Šių gaminių grupių aparatų atitikties esminiams elektromagnetinio suderinamumo Direktyvos 2004/108/EB ir Direktyvos 2014/30/ES reikalavimams vertinimą atliko akredituotas Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyrius.

Informacija atnaujinta 2021-07-10