VEIKLOS SRITYS:

EMS reiškinys

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS) – tai elektrinio įrenginio arba sistemos geba normaliai funkcionuoti savo elektromagnetinėje aplinkoje, nesukeliant neleistinų elektromagnetinių trikdžių kitiems tos aplinkos įrenginiams, bei dirbti be veikos blogėjimo veikiant elektromagnetiniams trikdžiams.

EMS reiškiniui reglamentuoti vieno standarto jau seniai nebepakanka. Šiuo metu elektromagnetinį suderinamumą reglamentuojančių standartų skaičius siekia keletą šimtų, o dažnių juosta prasiplėtė nuo 0 Hz iki 400 GHz.

Europos Sąjungoje įrenginių elektromagnetinį suderinamumą reglamentuoja:

  • elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES;
  • specialiosios direktyvos, skirtos tam tikroms gaminių grupėms – radijo ryšio įrenginiams 2014/53/ES, medicinos prietaisams 93/42/EEB, mašinoms 2006/42/EB, matavimo instrumentams 2014/32/EU ir t.t.

Vystantis radijo ryšio technikai, ypač atsiradus judriojo ryšio telefonams, didėja visuomenės susirūpinimas dėl radijo laukų poveikio sveikatai. 0–300 GHz dažnio elektromagnetinių laukų biologinio poveikio tyrimus vykdo daug tarptautinių organizacijų bei tyrimo įstaigų, tarp jų Pasaulinė sveikatos organizacija (WHO), Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančios spinduliuotės komisija ICNIRP.

Elektromagnetinių laukų poveikį sveikatai reglamentuoja:

  • 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/40/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams;
  • HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“;
  • HN 104:2011 “Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko”.

EMS įvertinimas

EMS nustatomas įvertinant įrenginio spinduliuojamus elektromagnetinius trikdžius (EMT) ir įrenginio elektromagnetinį atsparumą (EMA).

Elektromagnetinis trikdys yra bet kuris elektromagnetinis reiškinys, galintis pabloginti prietaiso, įrenginio arba sistemos darbingumą arba pakenkti gyvajai ar negyvajai materijai.

Elektromagnetinis atsparumas yra prietaiso, įrenginio arba sistemos geba dirbti be veikos blogėjimo veikiant elektromagnetiniam trikdžiui.

Lietuvių kalboje (kaip ir anglų) dažnai painiojami žodžiai „trukdžiai“ (angl. interference) ir „trikdžiai“ (angl. disturbance). Reikia pažymėti, kad trukdžiu vadinamas nepageidaujamasis blogėjimas, o trikdžiu – šį blogėjimą sukeliantis reiškinys. Taigi trikdis yra trukdžio atsiradimo priežastis. Todėl jei šį reiškinį galima apibrėžti matuojamu dydžiu, pavyzdžiui, įtampa, šiuo konkrečiu atveju turi būti vadinama trikdžių įtampa, o ne trukdžių įtampa.

Informacija atnaujinta 2019-02-20