VEIKLOS SRITYS:

Informacija Lietuvos gamintojams ir importuotojams

Teikiant elektrinius ir elektroninius gaminius į rinką, reikia vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais:

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2014/30/ES (ES oficialusis leidinys L 96, 2014 m. kovo 29 d., 79 ps.);

Elektromagnetinio suderinamumo techninis reglamentas;

Aktualus darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų sąrašas pagal 2014/30/ES direktyvą (Europos Komisijos portale).

Atitikties vertinimo procedūros

Atitikties vertinimo procedūros pagal naująją EMS direktyvą 2014/30/ES aprašytos Elektromagnetinio suderinamumo techniniame reglamente.

Pagrindinės nuostatos yra šios:

Įrenginiai turi būti sukonstruoti taip, kad tenkintų esminius elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus, t. y.:

  • skleidžiami elektromagnetiniai trikdžiai neviršytų lygio, kuriam esant radijo ryšio ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai ar kiti įrenginiai netrukdomai veiktų pagal paskirtį;
  • atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams, kurie gali atsirasti naudojant įrenginius pagal paskirtį, būtų pakankamas, kad jie netrukdomai veiktų pagal paskirtį be veikimo kokybės pablogėjimo.

Įrenginiai skirstomi į aparatus ir stacionariąją aparatūrą:

  • Aparatas – kaip atskiras gaminys rinkai tiekiamas prietaisas ar prietaisų derinys, skirtas galutiniam vartotojui naudoti ir galintis sukelti elektromagnetinius trikdžius arba kurio veikimui tokie trikdžiai gali daryti poveikį.
  • Stacionarioji aparatūra – tam tikras keleto tipų aparatų ir tam tikrais atvejais kitų prietaisų derinys, kuris sumontuojamas, įrengiamas ir skirtas nuolatos naudoti iš anksto nustatytoje vietoje. Stacionarioji aparatūra apima, pvz., gyvenamųjų namų elektros tinklus, nacionalinius elektros ar telekomunikacijų tinklus, taip pat dideles mašinas (pvz., gamyklų surinkimo linijas (konvejerius). Stacionarioji aparatūra turi atitikti esminius elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus, tačiau ji nėra ženklinama CE žymeniu ir jai nereikia atitikties deklaracijos.
Aparatų ženklinimas CE žymeniu

Aparatai turi atitikti esminius elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus. Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas ES turi atlikti vertinimą, ar aparatas atitinka darniųjų standartų reikalavimus, arba pateikti detalią dokumentaciją, įrodančią, kad aparatas atitinka esminius reikalavimus. Atitikties vertinimo procedūrą gamintojas ar jo įgaliotas atstovas ES atlieka pats arba gali kreiptis į atitinkamą notifikuotąją įstaigą.

Atlikęs aparato atitikties vertinimą, jei šio vertinimo rezultatai teigiami, gamintojas arba jo įgaliotas atstovas prieš teikdamas aparatą į rinką turi paženklinti aparatą CE žymeniu ir parengti ES atitikties deklaraciją.

Aparatų teikėjas prie kiekvieno aparato privalo nurodyti gamintojo pavadinimą, adresą ir, jei gamintojas nėra įregistruotas arba turintis buveinę EEE valstybėse, jo įgaliotojo atstovo arba asmens, įregistruoto ar turinčio buveinę EEE valstybėse, atsakingo už aparatų teikimą į EEE rinką, pavadinimą ir adresą.

 

Klausimynas apie bandomąjį objektą

Kad RRT specialistai galėtų tinkamai įvertinti ir išmatuoti jūsų gaminamo ar importuojamo aparato elektromagnetines charakteristikas, prašome užpildyti klausimyną „Informacija apie bandomąjį objektą“.

Užpildytą klausimyną prašome išsiųsti paštu, adresu: RRT Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyrius, Zarasų g. 38, LT-44140 Kaunas, arba faksu (8 37) 33 40 40, arba el. paštu emc@rrt.lt.

Informacija atnaujinta 2020-02-06