VEIKLOS SRITYS:

Įrenginių atitiktis

Įrenginių atitiktis Elektromagnetinio suderinamumo techniniame reglamente nurodytiems esminiams reikalavimams įvertinama taikant įvertinimo procedūrą, pagrįstą gamybos vidaus kontrole (A modulis) arba Europos Sąjungos tipo tyrimu, po kurio atliekamas gamybos vidaus kontrole pagrįstas atitikties tipui įvertinimas (B ir C modulis).

Aktualus darniųjų standartų sąrašas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Europos Komisijos interneto svetainėje.

Visus išleistus darniuosius Europos standartus (EN) Lietuvos standartizacijos departamentas nustatyta tvarka perima kaip Lietuvos standartus (LST EN) ir informaciją apie juos skelbia kas mėnesį išleidžiamame Lietuvos standartizacijos departamento Biuletenyje ir Elektroninėje standartų parduotuvėje/Kataloge.

Kiekvieną aparatą, atitinkantį taikytinus Elektromagnetinio suderinamumo techniniame reglamente nurodytus esminius reikalavimus, gamintojas privalo pažymėti CE ženklu.

Gamintojas privalo parengti rašytinę aparato modelio Europos Sąjungos atitikties deklaraciją ir, kartu su techniniais dokumentais saugoti ją 10 metų po aparato pateikimo rinkai dienos, kad RRT galėtų ją patikrinti.

Informacija atnaujinta 2022-05-20