VEIKLOS SRITYS:

Įrenginių tiekimas į ES rinką

TĘSIAMAS elektrinių ir elektroninių aparatų bei radijo ryšio įrenginių atitikties vertinimas

Informuojame rinkos dalyvius, ekonominės veiklos vykdytojus – gamintojus, įgaliotuosius atstovus, importuotojus bei platintojus, kad nuo 2020 m. kovo 31 d. RRT Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyriaus akredituotoje laboratorijoje bus tęsiamas paimtų iš rinkos bei pateikiamų rinkai elektrinių ir elektroninių aparatų ir radijo ryšio įrenginių atitikties esminiams reikalavimas vertinimas ir atliekami į rinką pateikiamų aparatų elektromagnetinio suderinamumo bandymai bei radijo ryšio įrenginių efektyvaus radijo spektro naudojimo bandymai. Karantino metu, bus taikomos rekomenduojamos apsaugos priemonės, ekonominės veiklos vykdytojų patekimas į laboratoriją ribojamas ir bandymų stebėjimas neleidžiamas. Telefonas pasiteiravimui: (8-37) 334040, el. paštas arvydas.giedraitis@rrt.lt

 

Prieš pateikdamas radijo ryšio įrenginį į ES rinką, gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas ES privalo įsitikinti, ar pateikiamas įrenginys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. RRT atlieka rinkai tiekiamų radijo ryšio įrenginių kontrolę (rinkos priežiūrą), taip pat rinkai pateikiamų radijo ryšio įrenginių, kai jie pateikiami į ES rinką pirmą kartą, atitikties esminiams elektromagnetinio suderinamumo bei efektyvaus radijo spektro naudojimo reikalavimams vertinimą, siekdama užtikrinti, kad radijo įrenginiai naudotų radijo spektrą  efektyviai ir veiksmingai, kad jų skleidžiami elektromagnetiniai trikdžiai neviršytų lygio, leidžiančio radijo ir telekomunikacijų įrenginiams ar kitiems įrenginiams veikti pagal paskirtį, ir kad jų atsparumo elektromagnetiniams trikdžiams, kurie gali atsirasti naudojant pagal paskirtį, lygis būtų pakankamas, o šalies vartotojai būtų apsaugoti nuo nekokybiškų, žalingus elektromagnetinius trikdžius skleidžiančių įrenginių.

Radijo ryšio įrenginių tiekimas rinkai ir naudojimas

Asmenys ar ūkio subjektai, norėdami tiekti, platinti ar naudoti radijo ryšio įrenginius ES rinkoje privalo vadovautis RRT patvirtintu  Radijo ryšio įrenginių techninis reglamentu. Radijo ryšio įrenginių techninis reglamentas (aktuali redakcija)

Radijo ryšio įrenginių techniniame reglamente nustatytos ekonominės veiklos vykdytojų, t.y. gamintojų, įgaliotųjų atstovų, importuotojų bei platintojų, pareigos.

Radijo ryšio įrenginiai, neatitinkantys šio reglamento reikalavimų, parodose, mugėse ir panašiuose renginiuose gali būti eksponuojami tik tuo atveju, jei jie yra pažymėti matomu ženklu, aiškiai nurodančiu, kad tokie radijo ryšio įrenginiai negali būti tiekiami rinkai ir pradėti eksploatuoti tol, kol neatitiks jam taikomų reikalavimų.

Standartai nustatantys reikalavimus radijo ryšio įrenginiams

Radijo įrenginių Direktyva 2014/53/ES, vadinamoji naujojo požiūrio direktyva, nustato esminius reikalavimus radijo įrenginiams, kurie turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad būtų užtikrintos saugios naudojimosi sąlygos:

  • žmonių ir naminių gyvūnų sveikatos apsauga ir sauga bei nuosavybės apsauga, įskaitant tikslus, susijusius su Direktyvoje 2014/35/ES apibrėžtais saugos reikalavimais, netaikant jokių įtampos apribojimų;
  • pakankamas elektromagnetinio suderinamumo lygis, kaip nustatyta Direktyvoje 2014/30/ES;
  • efektyvus ir veiksmingas radijo spektro naudojimas, kad būtų išvengta žalingųjų trukdžių.

Konkrečius techninius reikalavimus (leistinąsias ribas, bandymų metodus, elektromagnetines aplinkas) radijo įrenginiams nustato darnieji standartai. Darniųjų standartų sąrašai pagal ES direktyvas skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Darniuosius Europos standartus (EN) Lietuvos standartizacijos departamentas perima kaip Lietuvos standartus (LST EN).

Lietuvoje priimtų darniųjų standartų sąrašai skelbiami Lietuvos standartizacijos departamento tinklalapyje.

Nuolat atnaujinamas darniųjų Europos standartų (EN) sąrašas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES yra skelbiamas Europos Komisijos tinklalapyje.

Informacija atnaujinta 2020-03-30