VEIKLOS SRITYS:

Notifikuotosios įstaigos

Atitikties vertinimo įstaiga vykdo atitikties vertinimo veiklą, įskaitant kalibravimą, bandymus, sertifikavimą ir patikrinimus.

Notifikuotoji institucija yra atitikties vertinimo įstaiga, įgaliota pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2014/53/ES atlikti trečiosios šalies atitikties vertinimo užduotis, apie kurią ES valstybės narės praneša (notifikuoja) Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

Europos Komisija skelbia notifikuotąsias institucijas NANDO (angl. New Approach Notified and Designated Organisations) informacinėje sistemoje https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.

 

 

Radijo ryšio įrenginių parametrų kontrolė Lietuvoje

Radijo ryšio įrenginių parametrų kontrolę (bandymus) Lietuvoje atlieka RRT akredituotas Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyrius.

Elektromagnetinės spinduliuotės bandymai atiekami ištisus metus 3 m, 10 m ir 30 m spinduliuotės bandymų aikštelėse.

Atsparumo trikdžiams bandymai atliekami 30 kvadratinių metrų ploto bei 5,5 m aukščio ekranuotoje beaidėje kameroje.

Efektyvaus radijo spektro naudojimo bandymai ir ektromagnetinio suderinamumo bandymai atliekami nuo 0 Hz iki 40 GHz dažnių juostoje.

RRT atlieka akredituotus bandymus daugelio tipų radijo ryšio įrenginiams. Atliekami išsamūs efektyvaus radijo spektro naudojimo bei elektromagnetinio suderinamumo bandymai duomenų perdavimo įrangai, veikiančiai 2,4 GHz bei 5 GHz dažnių juostose ir naudojančiai išplėstojo spektro moduliavimo metodus, ir trumpojo nuotolio įtaisams, veikiantiems nuo 25 MHz iki 1 000 MHz  bei nuo 1 GHz iki 40 GHz dažnių srityse, taip pat kitiems radijo ryšio įrenginiams.

Akreditavimo sritis

2006 m. RRT Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyrius, pirmasis iš mechanikos, elektrotechnikos ir informatikos įrenginių atitikties vertinimo įstaigų, buvo akredituotas pagal naująjį kokybės standartą LST EN ISO/IEC 17025:2006. Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB) ekspertai teigiamai įvertino skyriuje įdiegtą kokybės sistemą bei darbuotojų techninę kompetenciją, buvo praplėsta skyriaus akreditavimo sritis.

Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyriaus akreditavimo sritis nuosekliai plečiama nuo 1999 m., kai skyrius buvo pirmą kartą akredituotas NAB. Palyginti su kitomis Lietuvos atitikties vertinimo įstaigomis, šio skyriaus akreditavimo sritis yra plačiausia – ją sudaro virš 170 Lietuvos (LST), regioniniai (EN) bei tarptautiniai  (IEC, CISPR, ISO) standartai ir kiti tarptautiniai normatyviniai dokumentai, nustatantys efektyvaus radijo spektro naudojimo bei elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus.

RRT Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyriaus lanksti akreditavimo sritis. Aktuali nuo 2021-06-11

Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA.01.026 išduotas Nacionalinio akreditacijos biuro 2019-04-18.

 

Klausimynas gamintojams ir importuotojams dėl bandomojo objekto

Kad RRT specialistai galėtų tinkamai įvertinti bei išmatuoti jūsų gaminamo ar importuojamo radijo ryšio įrenginio efektyvaus radijo spektro naudojimo bei elektromagnetio suderinamumo charakteristikas, prašome užpildyti klausimyną „Informacija apie bandomąjį objektą“.

Užpildytą klausimyną prašome išsiųsti paštu, adresu: RRT Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyrius, Zarasų g. 38, LT-44140 Kaunas, arba faksu (8 5) 216 1564, arba el. paštu emc@rrt.lt.

Užmokestis už šių bandymų atlikimą nustatytas Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifuose (žr. lentelės 7–9 skyrius).

Informacija atnaujinta 2021-07-10