VEIKLOS SRITYS:

Radijo ryšio įrenginių atitiktis

Radijo ryšio įrenginiai turi atitikti esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas ES turi atlikti vertinimą, ar radijo ryšio įrenginys atitinka darniųjų standartų reikalavimus, arba pateikti detalią dokumentaciją, įrodančią, kad jis atitinka esminius reikalavimus.

Aktualus darniųjų standartų sąrašas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Europos Komisijos interneto svetainėje.

Visus išleistus darniuosius Europos standartus (EN) Lietuvos standartizacijos departamentas nustatyta tvarka perima kaip Lietuvos standartus (LST EN) ir informaciją apie juos skelbia kas mėnesį išleidžiamame Lietuvos standartizacijos departamento Biuletenyje ir Elektroninėje standartų parduotuvėje/Kataloge.

Atitikties vertinimo procedūrą gamintojas ar jo įgaliotas atstovas ES atlieka pats arba gali kreiptis į atitinkamą notifikuotąją įstaigą. Jei atlikus aparato atitikties vertinimą paaiškėja, kad šio vertinimo rezultatai teigiami, gamintojas arba jo įgaliotas atstovas prieš teikdamas aparatą į rinką turi paženklinti aparatą CE žymeniu bei parengti ES atitikties deklaraciją.

Aparatų teikėjas prie kiekvieno aparato privalo nurodyti gamintojo pavadinimą bei adresą ir, jei gamintojas nėra įregistruotas arba neturi buveinės Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse, jo įgaliotojo atstovo arba asmens, įregistruoto ar turinčio buveinę EEE valstybėse, atsakingo už aparatų teikimą į EEE rinką, pavadinimą ir adresą.

Jei radijo ryšio įrenginiai (t. y. radijo siųstuvai) tikslingai skleidžia radijo bangas, taip pat turi būti nurodyta ši informacija:

  • dažnių juosta (-os), kurioje (-iose) veikia radijo ryšio įrenginiai;
  • didžiausia radijo dažnių galia, perduodama toje (-ose) dažnių juostoje (-ose), kurioje (-iose) veikia radijo ryšio įrenginiai.
Įrenginio atitikties prezumpcija

Kad būtų įsitikinta, ar radijo ryšio įrenginys atitinka esminius radijo ryšio įrenginių direktyvos reikalavimus, atliekami efektyvaus radijo spektro naudojimo, elektromagnetinio suderinamumo bei elektrosaugos ir sveikatos apsaugos ir, jeigu reikia, atskiroms radijo ryšio įrenginių grupėms/kategorijoms, kiti papildomi bandymai. Jei radijo ryšio įrenginys atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, į kurias nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad jis atitinka nustatytus esminius reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys.

Atitikties vertinimo moduliai

Radijo įrenginių atitikties esminiams 2014/53/ES direktyvos reikalavimams vertinimas atliekamas trimis būdais:

  • A modulis. Gamybos vidaus kontrolė. Gamintojas, siekdamas įvykdyti nustatytus esminius radijo įrenginių direktyvos reikalavimus, atlieka radijo įrenginio atitikties vertinimo procedūrą, pagrįstą atitinkamų reiškinių vertinimu, parengia techninius dokumentus, pažymi gaminius CE ženklu bei parengia ES atitikties deklaraciją.
  • B modulis. ES tipo tyrimas + C modulis: gamybos vidaus kontrole pagrįsta tipo atitiktis. Pagal B modulį notifikuotoji įstaiga tiria techninį įrenginio projektą, taip pat patikrina ir patvirtina, kad techninis radijo įrenginio projektas atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu tipas atitinka  radijo įrenginiui taikytinus radijo įrenginių direktyvos reikalavimus, notifikuotoji įstaiga gamintojui išduoda ES tipo tyrimo sertifikatą. Pagal C modulį gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad vykdant gamybos proceso stebėseną būtų užtikrinta pagamintų įrenginių atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam patvirtintam tipui ir jiems taikomiems radijo įrenginių direktyvos reikalavimams, taip pat pažymi gaminius CE ženklu bei parengia ES atitikties deklaraciją.
  • H modulis. Visišku kokybės užtikrinimu pagrįsta atitiktis. Gamintojas taiko patvirtintą kokybės vertinimo sistemą, apimančią atitinkamų radijo įrenginių projektavimą, gamybą ir galutinio radijo įrenginio patikrą bei bandymus. Notifikuotoji įstaiga įvertina gamintojo kokybės sistemą ir nustato, ar ji atitinka Radijo įrenginių direktyvoje nustatytus reikalavimus. Po įvertinimo notifikuotoji įstaiga išduoda pranešimą, kuriame pateikiamos audito išvados ir motyvuotas sprendimas dėl kokybės sistemos įvertinimo. Pagal šį modulį notifikuotoji įstaiga taip pat atlieka gamintojo priežiūrą. Gamintojas kiekvieną atitinkantį nustatytus reikalavimus radijo įrenginį pažymi CE ženklu ir notifikuotosios įstaigos identifikaciniu numeriu bei parengia ES atitikties deklaraciją.
Notifikuotosios įstaigos

Notifikuotoji institucija yra atitikties vertinimo įstaiga, įgaliota pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2014/53/ES atlikti trečiosios šalies atitikties vertinimo užduotis, apie kurią ES valstybės narės praneša (notifikuoja) Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Europos Komisija skelbia notifikuotąsias institucijas NANDO (angl. New Approach Notified and Designated Organisations) informacinėje sistemoje https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.

 

Informacija atnaujinta 2022-02-04