VEIKLOS SRITYS:

Radijo ryšio įrenginių tiekimas rinkai

Radijo ryšio įrenginys – elektros ar elektroninis gaminys, kurio paskirtis – kartu su pagalbiniu įtaisu, pavyzdžiui, antena, arba be jo radijo ryšio, taip pat nustatymo radijo bangomis tikslu skleisti ir (arba) priimti radijo bangas (sąvoka iš Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo).

Prieš pateikdamas radijo ryšio įrenginį į ES rinką, gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas ES privalo įsitikinti, ar pateikiamas įrenginys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus.

Radijo įrenginių direktyva 2014/53/ES (RED), vadinamoji naujojo požiūrio direktyva, nustato esminius reikalavimus radijo ryšio įrenginiams, kurie turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad būtų užtikrintos saugios naudojimosi sąlygos:

 • žmonių ir naminių gyvūnų sveikatos apsauga ir sauga bei nuosavybės apsauga, įskaitant tikslus, susijusius su Direktyvoje 2014/35/ES apibrėžtais saugos reikalavimais, netaikant jokių įtampos apribojimų;
 • pakankamas elektromagnetinio suderinamumo lygis, kaip nustatyta Direktyvoje 2014/30/ES;
 • efektyvus ir veiksmingas radijo spektro naudojimas, kad būtų išvengta žalingųjų trukdžių.

Asmenys ar ūkio subjektai, norėdami tiekti, platinti ar naudoti radijo ryšio įrenginius Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo vadovautis RRT patvirtintu  Radijo ryšio įrenginių techniniu reglamentu.

Radijo ryšio įrenginių techniniame reglamente nustatytos ekonominės veiklos vykdytojų, t.y. gamintojų, įgaliotųjų atstovų, importuotojų bei platintojų, pareigos.

Pagal RED tiesiogiai taikomi šie  Europos Komisijos teisės aktai:

 • 2021 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/30, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES nuostatos dėl esminių reikalavimų, nurodytų tos direktyvos 3 straipsnio 3 dalies d, e ir f punktuose, taikymo;
 • 2018 m. gruodžio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/320, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES nuostatos dėl esminių reikalavimų, nurodytų tos direktyvos 3 straipsnio 3 dalies g punkte, taikymo siekiant nustatyti mobiliaisiais prietaisais pagalbą kviečiančio asmens buvimo vietą;
 • 2017 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1354, kuriuo nustatoma, kaip pateikti informaciją, nurodytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES 10 straipsnio 10 dalyje.

Europos Komisijos sprendimai, priimti pagal ankstesnę R&TTE direktyvą, ir toliau taikomi pagal RED:

 • 2000/637/EC: 2000 m. rugsėjo 22 d. Komisijos sprendimas dėl Direktyvos 1999/5/EB 3 straipsnio 3 dalies e punkto taikymo radijo įrangai, kuriai taikomas regioninis susitarimas dėl radiotelefonų paslaugų vidaus vandenų keliuose;
 • 2001/148/EC: 2001 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimas dėl Direktyvos 1999/5/EB 3 straipsnio 3 dalies e punkto taikymo laivų radijo švyturiams;
 • 2013/638/EC: 2013 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos sprendimas dėl esminių reikalavimų jūrų radijo ryšio įrenginiams, kurie skirti naudoti laivuose, kuriems netaikoma SOLAS, ir Globalinėje jūrų avarinio ryšio ir saugos sistemoje (GMDSS);
 • 2005/53/EC: 2005 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimas, dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB 3 straipsnio 3 dalies e punkto taikymo radijo ryšio įrenginiams, kurie yra skirti Automatinei identifikacijos sistemai (AIS);
 • 2005/631/EC: 2005 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos sprendimas, dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/5/EB minimų esminių reikalavimų užtikrinant radijo švyturių Cospas-Sarsat naudojimo galimybę pagalbos tarnyboms.

Informacija atnaujinta 2022-02-04