VEIKLOS SRITYS:

Viešieji konkursai ir aukcionai

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (Tarnyba) viešojo nuomos konkurso (toliau – konkursas) būdu išnuomoja patalpas maisto tvarkymui (maisto gaminimui, ruošimui, perdirbimui, pakavimui, laikymui, saugojimui, paskirstymui, tiekimui, pardavimui), esančias Tarnybos patikėjimo teise valdomame pastate, adresu Mortos g. 14, Vilniuje, pirmame aukšte. Bendras išnuomojamų patalpų plotas yra 248,46m2.

Tarnybos patalpų, esančių adresu Mortos g. 14, Vilniuje, viešojo nuomos konkurso sąlygos.

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti viešajame nuomos konkurse, arba jų įgalioti atstovai turi pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio viešasis nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto viešajam nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:
 •  Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), juridinio asmens ar įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialų Lietuvos Respublikoje pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono ryšio numeris, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
 • Siūloma konkreti 1 m2 patalpų nuomos kaina Eur be PVM (jei konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas – taip pat nurodoma kaina Eur su PVM);
 • Juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto asmens parašu;
 • Kredito įstaigos išduoto dokumento, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Tarnybos skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, kopija;
 • Dalyvio įsipareigojimas pasirašyti patalpų nuomos sutartį;
 • Dalyvio sutikimas su šiomis viešojo nuomos konkurso sąlygomis;
 • Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;
 • Dalyvio per paskutinius 3 metus teiktų viešojo maitinimo paslaugų aprašymas, patvirtintas antspaudu ir įgalioto asmens parašu;
 • 2018 m. pelno (nuostolių) ataskaita, patvirtinta įgalioto asmens parašu ir antspaudu bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI). 2019 m. ataskaita gali būti pateikta be VMI patvirtinimo (jei įmonė veikia trumpiau, ji pateikia duomenis nuo savo įregistravimo dienos).

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti konkurse, arba jų įgalioti atstovai turi sumokėti pradinį įnašą, lygų 3 (trejų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, t. y. 2601, 39 Eur be PVM. Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys: a. s. LT 287300010094675529, AB „Swedbank“; banko kodas 73000.

Konkurso dalyvių vokai priimami 2020 m. rugpjūčio 24 d. ir rugpjūčio 25 d. nuo 9 val. 00 min. iki 17 val. 00 min. Tarnyboje, Mortos g. 14, Vilniuje, 211 kab.

Apie atvykimą būtina informuoti kontaktinį asmenį ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki voko pateikimo. Dėl laiko susiderinimo kreiptis tel. 8 682 34 326. Po 2020 m. rugpjūčio 25 d. 17 val. 00 min. pateikti vokai neregistruojami ir grąžinami juos pateikusiems konkurso dalyviams.

Vokų atplėšimo laikas – 2020 m. rugpjūčio 26 d.  10 val., vieta – Mortos g. 14, Vilniuje, II aukšto salėje.

Dėl papildomos informacijos bei konkretaus patalpų apžiūros laiko susiderinimo kreiptis tel. 8 682 34 326 , 8 698 48 838. Nuomojamo turto apžiūros preliminarus laikas yra 2020 m. rugpjūčio 17 d. ir rugpjūčio 18 d. nuo 9 val. iki 12 val.

Konkurso dalyvio paraiška laikoma nepaduota, jeigu:

 • paraiška pateikta pasibaigus paraiškų pateikimo terminui,  konkurso sąlygų 2.3 papunktyje;
 • paraiška pateikta atplėštame ar neužklijuotame voke;
 • pagal užrašą ant užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti, kad vokas skirtas konkursui;
 • pateikti ne visi dokumentai, nurodyti  konkurso sąlygų 2.1 papunktyje.

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-08-12