VEIKLOS SRITYS:

Kitos viešosios konsultacijos

Plačiajuosčio ryšio tinklų aprėpties tyrimas
Kontaktiniai asmenys:

Marijus Balnys

Elektroninių ryšių reguliavimo grupės vyriausiasis patarėjas

Tel. +370 686 83 262
el. p. [email protected]

2023 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pradėjo esamų elektroninių ryšių tinklų, kuriais yra ar gali būti teikiamos plačiajuosčio ryšio paslaugos, įskaitant labai pralaidžius tinklus, aprėpties Lietuvos Respublikos teritorijoje tyrimą.

Pagrindinis tyrimo tikslas – nustatyti bendrą visų esamų elektroninių ryšių tinklų, kuriais gali būti teikiamos plačiajuosčio ryšio paslaugos, įskaitant labai pralaidžius tinklus, aprėptį. Gauti rezultatai bus naudojami detaliau analizuojant situaciją elektroninių ryšių rinkoje, įskaitant RRT atliekamus rinkų tyrimus bei identifikuojant vadinamąsias „baltąsias zonas“, t. y. teritorijas kuriose dar nėra išvystyti itin pralaidūs elektroninių ryšių tinklai.

Be to, tyrimo metu surinkti duomenys bus naudojami nustatant su radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir jų naudojimo sąlygomis siejamus aprėpties reikalavimus, elektroninių ryšių paslaugų, teikiamų pagal universaliųjų paslaugų įpareigojimus, prieinamumą.

Viešoji konsultacija dėl tyrimo rezultatųVykdoma nuo 2023 m. gruodžio 12 d. iki 2024 m. sausio 12 d. (įskaitytinai).

Kviečiame pareikšti nuomonę ir pastabas dėl tyrimo ataskaitos projekte pateiktų rezultatų.

Plačiajuosčio ryšio aprėpties tyrimo ataskaitos projektas

Nuoroda į tyrimo rezultatų žemėlapį https://placiajuostis.rrt.lt/

 

PASIBAIGUSIOS KITOS VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS

 

Konsultacija dėl universaliosios pašto paslaugos didžiausių tarifų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2023-10-13 iki 2023-10-27.
Kontaktiniai asmenys:
Ernesta Vagonienė
Geležinkelių ir pašto reguliavimo grupės patarėja
Tel. +370 648 36655
el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) skelbė viešajai konsultacijai RRT tarybos nutarimo „Dėl Universaliosios pašto paslaugos didžiausių tarifų patvirtinimo“ projektą (toliau – projektas). Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 5 punktu, kuriame nustatyta, kad RRT pagal pašto siuntų svorio pakopas tvirtina universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus. Naujai tvirtinami universaliosios pašto paslaugos didžiausi tarifai nustatomi, įvertinus akcinės bendrovės Lietuvos pašto prašymą dėl šių tarifų ir taikomos kainodaros keitimo bei atsižvelgiant į 2022 m. patirtas sąnaudas dėl universaliosios pašto paslaugos teikimo.

Projektu Lietuvoje siunčiamų korespondencijos siuntų tarifai vidutiniškai didinami apie 22 proc., siuntinio tarifas mažinamas 10 proc. už vnt., bet didinamas 56 proc. už kg, taip pat siekiant kainodaros paprastumo, atsisakoma Lietuvoje siunčiamų nepirmenybinių korespondencijos siuntų pristatymo, paliekant tik pirmenybines.

Projektu taip pat siūloma tarptautinių siunčiamųjų korespondencijos siuntų apdorojimo Lietuvoje tarifo dalį vidutiniškai didinti 56 proc., pašto siuntinio už vnt. tarifo dalį mažinti apie 31 proc., o už kg didinti apie 77 proc. Tarifo dalys apskaičiuotos, atsižvelgiant į 2022 m. faktiškai patirtas sąnaudas.

Projektu pašto siuntų, siunčiamų Lietuvoje, ir tarptautinių pašto siuntų įvertinimo mokestis nekeičiamas.

RRT kvietė pašto rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis pateikti savo nuomonę. Susipažinti su projektu galite čia.

Pastabų ir pasiūlymų dėl projekto nebuvo gauta.

 

Skelbiama apie galimybę teikti paraiškas skirti 666 kHz radijo dažnį Sitkūnuose, Kauno r.
Paraiškas galima teikti nuo 2023-07-07 iki 2023-07-21.
Kontaktiniai asmenys:
Rimvydas Stasiulionis
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės patarėjas
Tel. +370 690 90406
El. p. [email protected]
RRT nustatė, kad galima skirti akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro prašomą 666 kHz radijo dažnį Sitkūnuose, Kauno r. Išvada priimta išnagrinėjus akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro 2023 m. liepos 4 d. prašymą Nr. 4A-91 skirti 666 kHz radijo dažnį Sitkūnuose radijo programoms transliuoti (retransliuoti).
Pagal Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos RRT tarybos 2016 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“, II skyriaus lentelės 34 punktu, leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 526,5–1606,5 kHz radijo dažnių juostos skaičius yra ribotas, todėl, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 61 straipsnio 6 dalimi, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų RRT tarybos 2005 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 24.2 papunkčiu ir Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“, 2 priedo 13 lentelės 42 punktu, RRT skelbia apie galimybę pateikti paraiškas skirti 666 kHz radijo dažnį Sitkūnuose, Kauno r.
Teisė naudoti radijo dažnį (kanalą) bus suteikiama šiomis pagrindinėmis naudojimo sąlygomis:
(1) naudojimo terminas – 3 metai;
(2) radijo stoties įrengimo vieta – Sausio 13-osios g. 1, Sitkūnai, Kauno r.;
(3) spinduliavimo klasė – 9K0A3EGN;
(4) antenos fizinis ilgis – 152 m;
(5) didžiausia efektinė monopolio spinduliuotės galia visomis kryptimis (e. m. r. p.) – 50,0 dBW.
Paraiškos gali būti teikiamos Taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka iki 2023 m. liepos 21 d.

 

Konsultacija dėl plačiajuosčio ryšio aprėpties tyrimo
Konsultacija vyksta nuo 2023-06-30 iki 2023-07-18.
Kontaktinis asmuo
Marijus Balnys
Elektroninių ryšių reguliavimo grupės vyriausiasis patarėjas
Tel. +370 686 83 262
el. p. [email protected]
2023 m. gegužės 18 d.  RRT pradėjo Plačiajuosčio ryšio aprėpties tyrimą – esamų elektroninių ryšių tinklų, kuriais yra ar gali būti teikiamos plačiajuosčio ryšio paslaugos, įskaitant labai pralaidžius tinklus, aprėpties Lietuvos Respublikos teritorijoje tyrimą.

RRT kviečia elektroninių ryšių rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis pateikti savo nuomonę dėl Plačiajuosčio ryšio aprėpties tyrimo metodikos. Savo nuomonę prašome pateikti iki 2023 m. liepos 18 d. (įskaitytinai) el. pašto adresu: [email protected]

 Plačiajuosčio ryšio aprėpties tyrime ketinama taikyti metodika

 

 

Skelbiama apie galimybę teikti paraiškas skirti dupleksinį 25 kHz pločio kanalą 
Paraiškas galima teikti nuo 2023-06-14 iki 2023-07-05.
Kontaktiniai asmenys:
Kęstutis Budrys
Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vyriausiasis patarėjas
Tel. +370 612 05 500
el. p. [email protected]
RRT nustatė, kad galima skirti VšĮ „Promo Events“ prašomą radijo dažnių kanalą iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos naudoti Palangos savivaldybės teritorijoje. Išvada priimta išnagrinėjus VšĮ „Promo Events“ 2023 m. gegužės 30 d. prašymą (RRT gautą 2023 m. birželio 13 d.) skirti vieną dupleksinį 25 kHz pločio kanalą iš 415–420 MHz ir 425–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos.
Pagal Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos RRT tarybos 2016 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“, II skyriaus lentelės 255 ir 256 punktus, leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos skaičius yra ribotas, todėl, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 61 straipsnio 6 dalimi ir Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų RRT tarybos 2005 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 24.2 papunkčiu, RRT skelbia apie galimybę pateikti paraiškas skirti vieną dupleksinį 25 kHz pločio kanalą iš 418,6–420 MHz ir 428,6–430 MHz suporuotos radijo dažnių juostos.
Teisė naudoti radijo dažnių kanalą bus suteikiama šiomis pagrindinėmis naudojimo sąlygomis:
(1) naudojimo terminas – 2023 m. liepos 18–30 d.;
(2) naudojimo teritorija – Palangos miesto savivaldybė;
(3) stacionarios radijo ryšio stoties antenos aukštis virš žemės – 10 m;
(4) stacionarios radijo ryšio stoties didžiausia efektinė spinduliuotės galia (ERP) – 14 dBW.
Paraiškos gali būti teikiamos Taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka iki 2023 m. liepos 5 d.

 

Konsultacija dėl teikėjų galimybių užtikrinti universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimą vertinimo
Konsultacija vyksta nuo 2023-03-03 iki 2023-03-20.
Kontaktiniai asmenys:
Tomas Kaluževičius
Elektroninių ryšių reguliavimo grupės vyriausiasis specialistas, Tel. (8 690) 02 256
el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) skelbia viešąją konsultaciją dėl atlikto vertinimo, kurie teikėjai gebėtų geriausiai užtikrinti universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų (toliau – UER paslaugos) prieinamumą ir teikti UER paslaugas, įskaitant jų teikimą RRT nustatyta prieinama kaina, taip pat vertinimą, kurie teikėjai turėtų teikti įperkamas UER paslaugas.

Susipažinti su vertinimo ataskaita galite čia.

Susipažinti su Universaliųjų el. ryšių paslaugų prieinamumo ir įperkamumo tyrimu galite čia.

Viešo konsultavimosi metu gautos pastabos:

Telia Lietuva, AB, pastabos.

UAB „Tele 2“ pastabos.

UAB „Bitė Lietuva“ pastabos.

 

Konsultacija dėl Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimo rezultatų
Konsultacija vyksta nuo 2023-01-20 iki 2023-03-21.
Kontaktiniai asmenys:
Raimonda Purvienė
Ekonominės analizės skyriaus patarėjaTel. (8 659) 78 085
el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) viešam konsultavimuisi teikia Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimo dokumentus:

  • Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimo ataskaitos projektas;
  • RRT tarybos nutarimo „Dėl Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimo rezultatų“ projektas.
Viešo konsultavimosi metu gautas pastabas galite rasti čia.

 

Konsultacija dėl Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimo rezultatų
Konsultacija vyksta nuo 2023-01-20 iki 2023-03-21.
Kontaktiniai asmenys:
Jurgita Keblienė
Ekonominės analizės skyriaus vyriausioji specialistėTel. (8 659) 78 086
el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) viešam konsultavimuisi teikia Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimo dokumentus:

  • Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimo ataskaitos projektas;
  • RRT tarybos nutarimo „Dėl Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimo rezultatų“ projektas.
Viešo konsultavimosi metu gautas pastabas galite rasti čia.

 

Konsultacija teisės naudoti radijo dažnį (kanalą) perleidimo
Konsultacija vyksta nuo 2022-12-23 iki 2023-01-22.
Kontaktinis asmuo
Algirdas Naraškevičius
Radijo dažnių valdymo skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 2105646
el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba skelbia viešąją konsultaciją dėl sprendimo projekto, kuriuo siūloma leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą) VšĮ Kupiškio aerodromui.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

 

 

Konsultacija dėl universaliosios pašto paslaugos didžiausių tarifų pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2023-01-06 iki 2023-01-16.
Kontaktinis asmuo:
Violeta Mitkienė
Elektroninių ryšių kainų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 210 5691
el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) skelbė viešajai konsultacijai RRT tarybos nutarimo „Dėl Universaliosios pašto paslaugos didžiausių tarifų patvirtinimo“ projektą (toliau – projektas). Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 5 punktu, kuriame nustatyta, kad RRT pagal pašto siuntų svorio pakopas tvirtina universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus. Naujai tvirtinami universaliosios pašto paslaugos didžiausi tarifai nustatomi įvertinus akcinės bendrovės Lietuvos pašto prašymą dėl šių tarifų ir taikomos kainodaros keitimo bei atsižvelgiant į 2021 m. patirtas sąnaudas dėl universaliosios pašto paslaugos teikimo.

Projektu pašto siuntų, siunčiamų Lietuvoje, tarifai vidutiniškai didinami apie 35 proc., atsižvelgiant į šios paslaugos 2021 m. teikimo sąnaudas. Įvertinus tai, kad korespondencijos siuntų kiekiai nuolat mažėja, o iš jų vis didesnę dalį sudaro sunkesnės korespondencijos siuntos, taip pat siekiant kainodaros paprastumo, apjungiamos korespondencijos siuntų svorio pakopos, paliekant 2 mažų matmenų korespondencijos siuntų svorio pakopas iki 50 g ir 51–500 g, o didelių matmenų korespondencijos siuntų – iki 500 g ir 501–2000 g.

Projektu taip pat siekiama nustatyti, kad tarptautinių siunčiamųjų (toliau – TS) pašto siuntų (korespondencijos siuntų ir pašto siuntinių) kainodaroje būtų laikomasi vieningų principų, t. y. nustatyti, kad TS universaliosios pašto paslaugos didžiausią tarifą sudaro TS pašto siuntos apdorojimo Lietuvoje dalis ir universaliosios pašto paslaugos teikėjo pagal patiriamas sąnaudas apskaičiuota TS pašto siuntos vežimo iki paskirties vietos dalis bei tarptautinių galutinių atsiskaitymų tarp universaliųjų pašto paslaugų teikėjų už TS pašto siuntų pristatymą dalis. Taip pat, įvertinus tai, kad užsienio šalyse, pvz., Estijoje ir Lenkijoje, yra tik TS pirmenybinės korespondencijos siuntos ir, kad Lietuvoje TS nepirmenybinės ir pirmenybinės korespondencijos siuntos siuntimo sąnaudos yra vienodos, projekte atsisakoma atskirų tarifų tvirtinimo TS pirmenybinėms ir nepirmenybinėmskorespondencijos siuntoms ir nustatomas tik TS pirmenybinių korespondencijos siuntų tarifas. Tuo siekiama užtikrinti, kad visos TS korespondencijos siuntos būtų apdorojamos, skirstomos ir siunčiamos remiantis pirmenybinių korespondencijos siuntų procesu ir pristatymo terminais.

Projektu pašto siuntų, siunčiamų Lietuvoje, įvertinimo mokestis nekeičiamas. Tačiau TS pašto siuntų įvertinimo mokestis sumažinamas 70 proc. ir suvienodinamas su pašto siuntų, siunčiamų Lietuvoje, įvertinimo mokesčiu.

RRT kvietė pašto rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis pateikti savo nuomonę. Susipažinti su projektu galite čia.

Pastabų ir pasiūlymų dėl projekto nebuvo gauta.

 

Konsultacija dėl universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų prieinamumo ir įperkamumo tyrime taikomų prielaidų
Konsultacija vyko nuo 2022-06-17 iki 2022-07-04.
Kontaktinis asmuo
Marijus Balnys
Tinklų reguliavimo departamento
Vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 2105664
el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 2022 m. balandžio 28 d. pradėjo universaliųjų el. ryšių prieinamumo ir įperkamumo tyrimą. Tarnyba skelbia viešąją konsultaciją dėl universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų prieinamumo ir įperkamumo tyrime ketinamų taikyti prielaidų ir kviečia elektroninių ryšių rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis pateikti savo nuomonę. Susipažinti su ketinamomis taikyti prielaidomis galite čia
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

„Telia Lietuva“, AB pastabos
UAB „Tele 2″ pastabos
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pastabos

Susipažinti su pastabų ir pasiūlymų derinimo pažyma galite čia.

Konsultacija dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–37008 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašo
Konsultacija vyko nuo 2022-03-17 iki 2022-03-25.
Kontaktinis asmuo:
Ričardas Budavičius
(l.e. radijo ryšio departamento direktoriaus pareigas),
tel. (8 5) 210 5640, el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba viešosioms konsultacijoms pateikė Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašą (pridedamas Aprašo 3 priedo grafinis pavaizdavimas)
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Bitė Lietuva“ pastabos
UAB „Tele 2″ pastabos

Konsultacija dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2021-12-22 iki 2022-01-05.
Kontaktinis asmuo:
Ričardas Budavičius
(l.e. radijo ryšio departamento direktoriaus pareigas),
tel. (8 5) 210 5640, el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. (1.9E)1V-964 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (toliau – projektas) tikslas – užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 969 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 969) įgyvendinimą ir sklandų Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų (toliau – Aukcionas) procedūrų, susijusių su Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vykdymą.
Pažymėtina, kad po Aukciono paskelbimo priimtu ir 2021 m. lapkričio 27 d. įsigaliojusiu Nutarimu Nr. 969 buvo pakeistas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Patikslintame Apraše numatyta, kad kai į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) kreipiamasi Aprašo 201 punkte nurodytu pagrindu, t. y. kai Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) kreipiasi į Komisiją dėl asmenų, pateikusių paraiškas dalyvauti aukcione dėl radijo dažnių (kanalų), numatytų elektroninių ryšių tinklams ir (arba) elektroninių ryšių paslaugoms teikti, privaloma, be kita ko, pateikti Komisijai informaciją apie aukciono dalyvių planuojamos naudoti įrangos gamintojų, tiekėjų, priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjų registracijos šalį (valstybę) ir informaciją apie juos kontroliuojantį asmenį.
Atsižvelgiant į tai, kad Nutarimas Nr. 969 buvo priimtas jau po Aukciono paskelbimo, šiuo metu galiojantis Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašas, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-964 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aukciono sąlygų aprašas) nenumato pareigos Aukciono dalyviams pateikti Nutarime Nr. 969 numatytos ir Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai Komisijoje reikalingos informacijos, t. y. informacijos apie Aukciono dalyvio planuojamos naudoti įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjų registracijos šalį (valstybę) ir apie planuojamos naudoti įrangos gamintojų, tiekėjų, priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjus kontroliuojantį asmenį. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Aprašo 771 punktu, Komisija pradeda atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrą tik gavusi visą Apraše numatytą informaciją.
Pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 69 straipsnio 2 dalį, asmenys, teikiantys paraiškas dalyvauti aukcione, privalo Tarnybai pateikti informaciją apie savo elektroninių ryšių veiklai vykdyti naudojant tam tikrus radijo dažnius (kanalus) planuojamos naudoti aparatūros, įrenginių ir (arba) programinės įrangos, nurodytos šioje dalyje nurodytame sąraše, gamintojus, tiekėjus ir (arba) jų priežiūros ir (arba) palaikymo paslaugų teikėjus. Taigi pareiga pateikti informaciją apie planuojamos naudoti aparatūros, įrenginių ir (arba) programinės įrangos, gamintojus, tiekėjus ir (arba) jų priežiūros ir (arba) palaikymo paslaugų teikėjus tenka būtent aukciono dalyviui.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas ir siekiant užtikrinti sklandų Aukciono procedūrų, susijusių su Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vykdymą, projektu siekiama papildyti Aukciono dalyviams privalomų pateikti aukcionų dokumentų turinį Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai Komisijoje būtina informacija.
Projektu taip pat atliekamas redakcinio pobūdžio patikslinimas, atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (toliau – NSUSOAĮ) 2 straipsnio 15 dalimi, sąvoka „kontroliuojantis asmuo“ turi būti suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme. Atitinkamai Aukciono sąlygų aprašo 13.11 papunktis papildomas nuoroda į NSUSOAĮ.
Atsižvelgiant į pirmosios viešos konsultacijos dėl projekto metu gautas pastabas ir pasiūlymus:
– pratęsiamas aukciono dokumentų pateikimo terminas;
– papildomos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos, numatant reikalavimą dėl ERĮ 40 straipsnio 16 dalies įgyvendinimo.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

Bendros UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“ ir Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Bitė Lietuva“ pastabos
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Tele2“ pastabos

Konsultacija dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2021-12-09 iki 2021-12-15.
Kontaktinis asmuo:
Ričardas Budavičius
(l.e. radijo ryšio departamento direktoriaus pareigas),
tel. (8 5) 210 5640, el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. (1.9E)1V-964 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (toliau – projektas) tikslas – užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 969 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 969) įgyvendinimą ir sklandų Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų (toliau – Aukcionas) procedūrų, susijusių su Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vykdymą.
Pažymėtina, kad po Aukciono paskelbimo priimtu ir 2021 m. lapkričio 27 d. įsigaliojusiu Nutarimu Nr. 969 buvo pakeistas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Patikslintame Apraše numatyta, kad kai į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) kreipiamasi Aprašo 201 punkte nurodytu pagrindu, t. y. kai Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) kreipiasi į Komisiją dėl asmenų, pateikusių paraiškas dalyvauti aukcione dėl radijo dažnių (kanalų), numatytų elektroninių ryšių tinklams ir (arba) elektroninių ryšių paslaugoms teikti, privaloma, be kita ko, pateikti Komisijai informaciją apie aukciono dalyvių planuojamos naudoti įrangos gamintojų, tiekėjų, priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjų registracijos šalį (valstybę) ir informaciją apie juos kontroliuojantį asmenį.
Atsižvelgiant į tai, kad Nutarimas Nr. 969 buvo priimtas jau po Aukciono paskelbimo, šiuo metu galiojantis Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašas, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-964 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aukciono sąlygų aprašas) nenumato pareigos Aukciono dalyviams pateikti Nutarime Nr. 969 numatytos ir Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai Komisijoje reikalingos informacijos, t. y. informacijos apie Aukciono dalyvio planuojamos naudoti įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjų registracijos šalį (valstybę) ir apie planuojamos naudoti įrangos gamintojų, tiekėjų, priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjus kontroliuojantį asmenį. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Aprašo 771 punktu, Komisija pradeda atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrą tik gavusi visą Apraše numatytą informaciją.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas ir siekiant užtikrinti sklandų Aukciono procedūrų, susijusių su Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vykdymą, projektu siekiama papildyti Aukciono dalyviam privalomų pateikti aukcionų dokumentų turinį Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai Komisijoje būtina informacija.
Projektu taip pat atliekamas redakcinio pobūdžio patikslinimas, atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (toliau – NSUSOAĮ) 2 straipsnio 15 dalimi, sąvoka „kontroliuojantis asmuo“ turi būti suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme. Atitinkamai Aukciono sąlygų aprašo 13.11 papunktis papildomas nuoroda į NSUSOAĮ.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

UAB „Bitė Lietuva“ pastabos
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Tele2“ pastabos
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pastabos

 

Konsultacija dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo
Konsultacija vyko nuo 2021-10-04 iki 2021-10-11.
Kontaktinis asmuo:
Ričardas Budavičius
(l.e. radijo ryšio departamento direktoriaus pareigas),
tel. (8 5) 210 5640, el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba viešosioms konsultacijoms pateikė Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašą (derinimo pažyma).
Projektas patikslintas atsižvelgiant į operatorių ir valstybės institucijų pasiūlymus ir pastabas, pateiktus dėl nuo 2021 m. birželio 18 d. iki 2021 m. liepos 2 d. viešai konsultacijai skelbto šio teisės akto projekto ankstesnio varianto.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

UAB „Bitė Lietuva“ pastabos
Lietuvos Kabelinės Televizijos Asociacija pastabos
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Tele2“ pastabos

 

Konsultacija dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo
Konsultacija vyko nuo 2021-06-18 iki 2021-07-02.
Kontaktinis asmuo:
Ričardas Budavičius
(l.e. radijo ryšio departamento direktoriaus pareigas),
tel. (8 5) 210 5640, el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba viešosioms konsultacijoms pateikė Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašą.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

UAB „Bitė Lietuva“ pastabos
UAB „Cellular Expert“ pastabos
Lietuvos Kabelinės Televizijos Asociacija pastabos
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB Tele2 pastabos

 

Konsultacija dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti 37 televizijos kanalą sąlygų
Konsultacija vyko nuo 2021-03-11 iki 2021-03-24.
Kontaktinis asmuo:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento
vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 54 straipsniu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 32 punktu, Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1V-777 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo patvirtinimo“, 7 ir 17 punktais, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 3 punktu ir II skyriaus lentelės 266 punktu, Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“, 13, 14 punktais ir 5 priedo lentelės 9, 10 punktais, Tarnyba parengė ir teikia viešosioms konsultacijoms Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti televizijos kanalą vienadažniame sinchroniniame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle sąlygų aprašo projektą.

Projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos: AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pastabos, VšĮ Regioninės televizijos „Aidas“ pastabos, Regioninių televizijų asociacijos pastabos.

Pastabų ir pasiūlymų derinimo pažyma

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos
Konsultacija vyko nuo 2020-10-27 iki 2020-11-25.
Kontaktiniai asmenys:
Ričardas Budavičius
Radijo ryšio departamento
vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5643
el. p. [email protected]
Tarnyba gavo UAB „Bitė Lietuva“ (kodas 110688998) 2020 m. rugpjūčio 18 d. „Motyvuotą prašymą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Bitė Lietuva“ ir „SIA Centuria Lietuvos filialo“ ir Latvijos bendrovės „SIA Centuria“ (registracijos kodas 40203227548) ir jos Lietuvos filialo (kodas 305281764) 2020 m. rugpjūčio 17 d. sutikimą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos, kuriais prašoma nuo 2021 m. sausio 1 d. leisti UAB „Bitė Lietuva“ išnuomoti Latvijos bendrovei „SIA Centuria“ (jos Lietuvos filialui) šiuos radijo dažnius (kanalus): 791–801 MHz ir 832–842 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 880,1–891,7 MHz ir 925,1–936,7 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1760–1785 MHz ir 1855–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1920–1940 MHz ir 2110–2130 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 2540–2560 MHz ir 2660–2680 MHz suporuotos radijo dažnių juostos.
UAB „Bitė Lietuva“ teigia, kad aukščiau nurodyta radijo dažnių (kanalų) nuoma būtina siekiant įgyvendinti UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2” projektą, kuriuo siekiama sukurti visą Lietuvos Respublikos teritoriją dengiantį RAN tinklą, apimantį 2G, 3G, 4G ir planuojamą 5G, ir kuris bus valdomas bendrovės „SIA Centuria“.
Tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad galimas šio projekto įgyvendinimas turėtų reikšmingą poveikį visai elektroninių ryšių rinkai, ir vadovaudamasi Viešo konsultavimosi taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295 „Dėl Viešo konsultavimosi taisyklių patvirtinimo”, 5 punktu, skelbė viešosioms konsultacijoms šį prašymą.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos: „Telia Lietuva“, AB, pastabos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pastabos.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos
Konsultacija vyko nuo 2020-10-27 iki 2020-11-25.
Kontaktiniai asmenys:
Ričardas Budavičius
Radijo ryšio departamento
vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5643
el. p. [email protected]
Tarnyba gavo UAB „Tele2“ (kodas 111471645) 2020 m. rugpjūčio 18 d. „Motyvuotą prašymą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Tele2“ ir „SIA Centuria Lietuvos filialo“ ir Latvijos bendrovės „SIA Centuria“ (registracijos kodas 40203227548) ir jos Lietuvos filialo (kodas 305281764) 2020 m. rugpjūčio 17 d. sutikimą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos, kuriais prašoma nuo 2021 m. sausio 1 d. leisti UAB „Tele2“ išnuomoti Latvijos bendrovei „SIA Centuria“ (jos Lietuvos filialui) šiuos radijo dažnius (kanalus): 811–821 MHz ir 852–862 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 903,3–914,9 MHz ir 948,3–959,9 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1735–1760 MHz ir 1830–1855 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1960–1980 MHz ir 2150–2170 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 2500–2520 MHz ir 2620–2640 MHz suporuotos radijo dažnių juostos.
UAB „Tele2″ teigia, kad aukščiau nurodyta radijo dažnių (kanalų) nuoma būtina siekiant įgyvendinti UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2” projektą, kuriuo siekiama sukurti visą Lietuvos Respublikos teritoriją dengiantį RAN tinklą, apimantį 2G, 3G, 4G ir planuojamą 5G, ir kuris bus valdomas bendrovės „SIA Centuria“.
Tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad galimas šio projekto įgyvendinimas turėtų reikšmingą poveikį visai elektroninių ryšių rinkai, ir vadovaudamasi Viešo konsultavimosi taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d.  įsakymu Nr. 1V-295 „Dėl Viešo konsultavimosi taisyklių patvirtinimo”, 5 punktu, skelbė viešosioms konsultacijoms šį prašymą.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos: „Telia Lietuva“, AB, pastabos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pastabos.

 


Viešoji konsultacija dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–788 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 55 straipsniu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 32 punktu, Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“, 6, 20, 27 ir 35 punktais, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 3 punktu ir II skyriaus lentelės 267 punktu, Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 1V-731 „Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“, įgyvendindama 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2017/899 dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje ir atsižvelgdama į 2016 m. balandžio 28 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/687 dėl 694–790 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, ir lankstaus jos naudojimo Sąjungoje nacionaliniais tikslais, RRT parengė ir teikia viešosioms konsultacijoms Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–788 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašo projektą.

Viešoji konsultacija vyko iki 2020-11-11.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
UAB „Bitė Lietuva“ pastabos,
„Telia Lietuva“, AB, pastabos,
UAB „Tele2“ pastabos,
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pastabos (2020-11-11),
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pastabos (2021-03-25),
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos pastabos (pasiūlymai projektui sekimo režimu).


 

Viešoji konsultacija dėl eSIM techninės užduoties

Siekiant savalaikės pažangos e. ryšių sektoriuje, numatoma parengti studiją „Integruotų abonento identifikavimo modulių (eSIM) naudojimo skatinimo Lietuvoje modelis“ (toliau – Studija), skirtą įvertinti sprendimams, kuriais būtų skatinamas pažangiomis technologijomis pagrįstų e. ryšių paslaugų diegimas ir naudojimas, užtikrinama paslaugų gavėjų galimybė elektroninių ryšių paslaugas gauti galiniais įrenginiais su integruotais abonentų identifikavimo moduliais (eSIM), taip pat jų teisė, keičiant paslaugų teikėją, nekeisti abonento identifikavimo modulio galiniame įrenginyje ir procesą atlikti belaidžiu būdu (ang. over the air provisioning).

Norėdami iš anksto supažindinti visas suinteresuotąsias šalis su numatomos parengti Studijos apimtimi, uždaviniais ir numatomais rezultatais ir siekdami, kad Studija apimtų visus svarbius ir reikalingus įvertinti aspektus,  kviečiame susipažinti su šios Studijos parengimo paslaugos techninės specifikacijos projektu. Jei turite pastabų ar pasiūlymų, maloniai kviečiame juos atsiųsti Tarnybai e. pašto adresu [email protected]

Viešoji konsultacija vyko iki 2020-10-16

GAUTI PASIŪLYMAI IR PASTABOS:
Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos pastabos
AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pastabos
UAB „Tele2“ pastabos
„Telia Lietuva“, AB, pastabos
AB Vilniaus šilumos tinklų pastabos
Fizinio asmens teikimas


 

Informacija atnaujinta 2023-12-12