VEIKLOS SRITYS:

Kitos viešosios konsultacijos

 

 

PASIBAIGUSIOS KITOS VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS
Konsultacija dėl universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų prieinamumo ir įperkamumo tyrime taikomų prielaidų
Konsultacija vyko nuo 2022-06-17 iki 2022-07-04.
Kontaktinis asmuo
Marijus Balnys
Tinklų reguliavimo departamento
Vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 2105664
el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 2022 m. balandžio 28 d. pradėjo universaliųjų el. ryšių prieinamumo ir įperkamumo tyrimą. Tarnyba skelbia viešąją konsultaciją dėl universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų prieinamumo ir įperkamumo tyrime ketinamų taikyti prielaidų ir kviečia elektroninių ryšių rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis pateikti savo nuomonę. Susipažinti su ketinamomis taikyti prielaidomis galite čia
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

„Telia Lietuva“, AB pastabos
UAB „Tele 2″ pastabos
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pastabos

Susipažinti su pastabų ir pasiūlymų derinimo pažyma galite čia.

Konsultacija dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–37008 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašo
Konsultacija vyko nuo 2022-03-17 iki 2022-03-25.
Kontaktinis asmuo:
Ričardas Budavičius
(l.e. radijo ryšio departamento direktoriaus pareigas),
tel. (8 5) 210 5640, el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba viešosioms konsultacijoms pateikė Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 3400–3700 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašą (pridedamas Aprašo 3 priedo grafinis pavaizdavimas)
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Bitė Lietuva“ pastabos
UAB „Tele 2″ pastabos

Konsultacija dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2021-12-22 iki 2022-01-05.
Kontaktinis asmuo:
Ričardas Budavičius
(l.e. radijo ryšio departamento direktoriaus pareigas),
tel. (8 5) 210 5640, el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. (1.9E)1V-964 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (toliau – projektas) tikslas – užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 969 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 969) įgyvendinimą ir sklandų Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų (toliau – Aukcionas) procedūrų, susijusių su Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vykdymą.
Pažymėtina, kad po Aukciono paskelbimo priimtu ir 2021 m. lapkričio 27 d. įsigaliojusiu Nutarimu Nr. 969 buvo pakeistas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Patikslintame Apraše numatyta, kad kai į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) kreipiamasi Aprašo 201 punkte nurodytu pagrindu, t. y. kai Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) kreipiasi į Komisiją dėl asmenų, pateikusių paraiškas dalyvauti aukcione dėl radijo dažnių (kanalų), numatytų elektroninių ryšių tinklams ir (arba) elektroninių ryšių paslaugoms teikti, privaloma, be kita ko, pateikti Komisijai informaciją apie aukciono dalyvių planuojamos naudoti įrangos gamintojų, tiekėjų, priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjų registracijos šalį (valstybę) ir informaciją apie juos kontroliuojantį asmenį.
Atsižvelgiant į tai, kad Nutarimas Nr. 969 buvo priimtas jau po Aukciono paskelbimo, šiuo metu galiojantis Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašas, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-964 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aukciono sąlygų aprašas) nenumato pareigos Aukciono dalyviams pateikti Nutarime Nr. 969 numatytos ir Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai Komisijoje reikalingos informacijos, t. y. informacijos apie Aukciono dalyvio planuojamos naudoti įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjų registracijos šalį (valstybę) ir apie planuojamos naudoti įrangos gamintojų, tiekėjų, priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjus kontroliuojantį asmenį. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Aprašo 771 punktu, Komisija pradeda atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrą tik gavusi visą Apraše numatytą informaciją.
Pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 69 straipsnio 2 dalį, asmenys, teikiantys paraiškas dalyvauti aukcione, privalo Tarnybai pateikti informaciją apie savo elektroninių ryšių veiklai vykdyti naudojant tam tikrus radijo dažnius (kanalus) planuojamos naudoti aparatūros, įrenginių ir (arba) programinės įrangos, nurodytos šioje dalyje nurodytame sąraše, gamintojus, tiekėjus ir (arba) jų priežiūros ir (arba) palaikymo paslaugų teikėjus. Taigi pareiga pateikti informaciją apie planuojamos naudoti aparatūros, įrenginių ir (arba) programinės įrangos, gamintojus, tiekėjus ir (arba) jų priežiūros ir (arba) palaikymo paslaugų teikėjus tenka būtent aukciono dalyviui.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas ir siekiant užtikrinti sklandų Aukciono procedūrų, susijusių su Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vykdymą, projektu siekiama papildyti Aukciono dalyviams privalomų pateikti aukcionų dokumentų turinį Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai Komisijoje būtina informacija.
Projektu taip pat atliekamas redakcinio pobūdžio patikslinimas, atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (toliau – NSUSOAĮ) 2 straipsnio 15 dalimi, sąvoka „kontroliuojantis asmuo“ turi būti suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme. Atitinkamai Aukciono sąlygų aprašo 13.11 papunktis papildomas nuoroda į NSUSOAĮ.
Atsižvelgiant į pirmosios viešos konsultacijos dėl projekto metu gautas pastabas ir pasiūlymus:
– pratęsiamas aukciono dokumentų pateikimo terminas;
– papildomos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos, numatant reikalavimą dėl ERĮ 40 straipsnio 16 dalies įgyvendinimo.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

Bendros UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“ ir Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Bitė Lietuva“ pastabos
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Tele2“ pastabos

Konsultacija dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo pakeitimo
Konsultacija vyko nuo 2021-12-09 iki 2021-12-15.
Kontaktinis asmuo:
Ričardas Budavičius
(l.e. radijo ryšio departamento direktoriaus pareigas),
tel. (8 5) 210 5640, el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. (1.9E)1V-964 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (toliau – projektas) tikslas – užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 969 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 969) įgyvendinimą ir sklandų Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų (toliau – Aukcionas) procedūrų, susijusių su Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vykdymą.
Pažymėtina, kad po Aukciono paskelbimo priimtu ir 2021 m. lapkričio 27 d. įsigaliojusiu Nutarimu Nr. 969 buvo pakeistas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Patikslintame Apraše numatyta, kad kai į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) kreipiamasi Aprašo 201 punkte nurodytu pagrindu, t. y. kai Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) kreipiasi į Komisiją dėl asmenų, pateikusių paraiškas dalyvauti aukcione dėl radijo dažnių (kanalų), numatytų elektroninių ryšių tinklams ir (arba) elektroninių ryšių paslaugoms teikti, privaloma, be kita ko, pateikti Komisijai informaciją apie aukciono dalyvių planuojamos naudoti įrangos gamintojų, tiekėjų, priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjų registracijos šalį (valstybę) ir informaciją apie juos kontroliuojantį asmenį.
Atsižvelgiant į tai, kad Nutarimas Nr. 969 buvo priimtas jau po Aukciono paskelbimo, šiuo metu galiojantis Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašas, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-964 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aukciono sąlygų aprašas) nenumato pareigos Aukciono dalyviams pateikti Nutarime Nr. 969 numatytos ir Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai Komisijoje reikalingos informacijos, t. y. informacijos apie Aukciono dalyvio planuojamos naudoti įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjų registracijos šalį (valstybę) ir apie planuojamos naudoti įrangos gamintojų, tiekėjų, priežiūros ir palaikymo paslaugų tiekėjus kontroliuojantį asmenį. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Aprašo 771 punktu, Komisija pradeda atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrą tik gavusi visą Apraše numatytą informaciją.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas ir siekiant užtikrinti sklandų Aukciono procedūrų, susijusių su Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vykdymą, projektu siekiama papildyti Aukciono dalyviam privalomų pateikti aukcionų dokumentų turinį Aukciono dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrai Komisijoje būtina informacija.
Projektu taip pat atliekamas redakcinio pobūdžio patikslinimas, atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (toliau – NSUSOAĮ) 2 straipsnio 15 dalimi, sąvoka „kontroliuojantis asmuo“ turi būti suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme. Atitinkamai Aukciono sąlygų aprašo 13.11 papunktis papildomas nuoroda į NSUSOAĮ.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

UAB „Bitė Lietuva“ pastabos
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Tele2“ pastabos
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pastabos

 

Konsultacija dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo
Konsultacija vyko nuo 2021-10-04 iki 2021-10-11.
Kontaktinis asmuo:
Ričardas Budavičius
(l.e. radijo ryšio departamento direktoriaus pareigas),
tel. (8 5) 210 5640, el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba viešosioms konsultacijoms pateikė Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašą (derinimo pažyma).
Projektas patikslintas atsižvelgiant į operatorių ir valstybės institucijų pasiūlymus ir pastabas, pateiktus dėl nuo 2021 m. birželio 18 d. iki 2021 m. liepos 2 d. viešai konsultacijai skelbto šio teisės akto projekto ankstesnio varianto.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

UAB „Bitė Lietuva“ pastabos
Lietuvos Kabelinės Televizijos Asociacija pastabos
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Tele2“ pastabos

 

Konsultacija dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašo
Konsultacija vyko nuo 2021-06-18 iki 2021-07-02.
Kontaktinis asmuo:
Ričardas Budavičius
(l.e. radijo ryšio departamento direktoriaus pareigas),
tel. (8 5) 210 5640, el. p. [email protected]
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba viešosioms konsultacijoms pateikė Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–733 MHz ir 768–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų aprašą.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

UAB „Bitė Lietuva“ pastabos
UAB „Cellular Expert“ pastabos
Lietuvos Kabelinės Televizijos Asociacija pastabos
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB Tele2 pastabos

 

Konsultacija dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti 37 televizijos kanalą sąlygų
Konsultacija vyko nuo 2021-03-11 iki 2021-03-24.
Kontaktinis asmuo:
Kęstutis Budrys
Radijo ryšio departamento
vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5649
el. p. [email protected]
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 54 straipsniu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 32 punktu, Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1V-777 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo patvirtinimo“, 7 ir 17 punktais, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 3 punktu ir II skyriaus lentelės 266 punktu, Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“, 13, 14 punktais ir 5 priedo lentelės 9, 10 punktais, Tarnyba parengė ir teikia viešosioms konsultacijoms Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti televizijos kanalą vienadažniame sinchroniniame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle sąlygų aprašo projektą.

Projektas

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos: AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pastabos, VšĮ Regioninės televizijos „Aidas“ pastabos, Regioninių televizijų asociacijos pastabos.

Pastabų ir pasiūlymų derinimo pažyma

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos
Konsultacija vyko nuo 2020-10-27 iki 2020-11-25.
Kontaktiniai asmenys:
Ričardas Budavičius
Radijo ryšio departamento
vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5643
el. p. [email protected]
Tarnyba gavo UAB „Bitė Lietuva“ (kodas 110688998) 2020 m. rugpjūčio 18 d. „Motyvuotą prašymą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Bitė Lietuva“ ir „SIA Centuria Lietuvos filialo“ ir Latvijos bendrovės „SIA Centuria“ (registracijos kodas 40203227548) ir jos Lietuvos filialo (kodas 305281764) 2020 m. rugpjūčio 17 d. sutikimą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos, kuriais prašoma nuo 2021 m. sausio 1 d. leisti UAB „Bitė Lietuva“ išnuomoti Latvijos bendrovei „SIA Centuria“ (jos Lietuvos filialui) šiuos radijo dažnius (kanalus): 791–801 MHz ir 832–842 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 880,1–891,7 MHz ir 925,1–936,7 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1760–1785 MHz ir 1855–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1920–1940 MHz ir 2110–2130 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 2540–2560 MHz ir 2660–2680 MHz suporuotos radijo dažnių juostos.
UAB „Bitė Lietuva“ teigia, kad aukščiau nurodyta radijo dažnių (kanalų) nuoma būtina siekiant įgyvendinti UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2” projektą, kuriuo siekiama sukurti visą Lietuvos Respublikos teritoriją dengiantį RAN tinklą, apimantį 2G, 3G, 4G ir planuojamą 5G, ir kuris bus valdomas bendrovės „SIA Centuria“.
Tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad galimas šio projekto įgyvendinimas turėtų reikšmingą poveikį visai elektroninių ryšių rinkai, ir vadovaudamasi Viešo konsultavimosi taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295 „Dėl Viešo konsultavimosi taisyklių patvirtinimo”, 5 punktu, skelbė viešosioms konsultacijoms šį prašymą.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos: „Telia Lietuva“, AB, pastabos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pastabos.

 

Konsultacija dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos
Konsultacija vyko nuo 2020-10-27 iki 2020-11-25.
Kontaktiniai asmenys:
Ričardas Budavičius
Radijo ryšio departamento
vyriausiasis patarėjas
Tel. (8 5) 210 5643
el. p. [email protected]
Tarnyba gavo UAB „Tele2“ (kodas 111471645) 2020 m. rugpjūčio 18 d. „Motyvuotą prašymą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Tele2“ ir „SIA Centuria Lietuvos filialo“ ir Latvijos bendrovės „SIA Centuria“ (registracijos kodas 40203227548) ir jos Lietuvos filialo (kodas 305281764) 2020 m. rugpjūčio 17 d. sutikimą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos, kuriais prašoma nuo 2021 m. sausio 1 d. leisti UAB „Tele2“ išnuomoti Latvijos bendrovei „SIA Centuria“ (jos Lietuvos filialui) šiuos radijo dažnius (kanalus): 811–821 MHz ir 852–862 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 903,3–914,9 MHz ir 948,3–959,9 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1735–1760 MHz ir 1830–1855 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 1960–1980 MHz ir 2150–2170 MHz suporuotos radijo dažnių juostos, 2500–2520 MHz ir 2620–2640 MHz suporuotos radijo dažnių juostos.
UAB „Tele2″ teigia, kad aukščiau nurodyta radijo dažnių (kanalų) nuoma būtina siekiant įgyvendinti UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2” projektą, kuriuo siekiama sukurti visą Lietuvos Respublikos teritoriją dengiantį RAN tinklą, apimantį 2G, 3G, 4G ir planuojamą 5G, ir kuris bus valdomas bendrovės „SIA Centuria“.
Tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad galimas šio projekto įgyvendinimas turėtų reikšmingą poveikį visai elektroninių ryšių rinkai, ir vadovaudamasi Viešo konsultavimosi taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d.  įsakymu Nr. 1V-295 „Dėl Viešo konsultavimosi taisyklių patvirtinimo”, 5 punktu, skelbė viešosioms konsultacijoms šį prašymą.
Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos: „Telia Lietuva“, AB, pastabos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pastabos.

 


Viešoji konsultacija dėl Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–788 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 55 straipsniu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 32 punktu, Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“, 6, 20, 27 ir 35 punktais, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 3 punktu ir II skyriaus lentelės 267 punktu, Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 1V-731 „Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“, įgyvendindama 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2017/899 dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje ir atsižvelgdama į 2016 m. balandžio 28 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/687 dėl 694–790 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, ir lankstaus jos naudojimo Sąjungoje nacionaliniais tikslais, RRT parengė ir teikia viešosioms konsultacijoms Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 713–788 MHz radijo dažnių juostos sąlygų aprašo projektą.

Viešoji konsultacija vyko iki 2020-11-11.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
UAB „Bitė Lietuva“ pastabos,
„Telia Lietuva“, AB, pastabos,
UAB „Tele2“ pastabos,
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pastabos (2020-11-11),
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pastabos (2021-03-25),
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos pastabos (pasiūlymai projektui sekimo režimu).


 

Viešoji konsultacija dėl eSIM techninės užduoties

Siekiant savalaikės pažangos e. ryšių sektoriuje, numatoma parengti studiją „Integruotų abonento identifikavimo modulių (eSIM) naudojimo skatinimo Lietuvoje modelis“ (toliau – Studija), skirtą įvertinti sprendimams, kuriais būtų skatinamas pažangiomis technologijomis pagrįstų e. ryšių paslaugų diegimas ir naudojimas, užtikrinama paslaugų gavėjų galimybė elektroninių ryšių paslaugas gauti galiniais įrenginiais su integruotais abonentų identifikavimo moduliais (eSIM), taip pat jų teisė, keičiant paslaugų teikėją, nekeisti abonento identifikavimo modulio galiniame įrenginyje ir procesą atlikti belaidžiu būdu (ang. over the air provisioning).

Norėdami iš anksto supažindinti visas suinteresuotąsias šalis su numatomos parengti Studijos apimtimi, uždaviniais ir numatomais rezultatais ir siekdami, kad Studija apimtų visus svarbius ir reikalingus įvertinti aspektus,  kviečiame susipažinti su šios Studijos parengimo paslaugos techninės specifikacijos projektu. Jei turite pastabų ar pasiūlymų, maloniai kviečiame juos atsiųsti Tarnybai e. pašto adresu [email protected]

Viešoji konsultacija vyko iki 2020-10-16

GAUTI PASIŪLYMAI IR PASTABOS:
Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos pastabos
AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pastabos
UAB „Tele2“ pastabos
„Telia Lietuva“, AB, pastabos
AB Vilniaus šilumos tinklų pastabos
Fizinio asmens teikimas


 

Informacija atnaujinta 2022-11-16