VEIKLOS SRITYS:

Tarptautinės viešosios konsultacijos

Viešoji konusltacija vyksta iki 2023 m. laprikčio 10 d. 

Viešoji konsultacija dėl BEREC gairių dėl paslaugų kokybės rodiklių

 

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupė BEREC paskelbė viešosioms konsultacijoms BEREC gairių dėl paslaugų kokybės rodiklių projektą. Šios gairės parengtos vadovaujantis Europos elektroninių ryšių kodekso (EERK) 104 straipsniu, atsižvelgiant į EERK X priede nurodytus rodiklius, apibrėžimus ir matavimo metodus, bei geriausią šalių praktiką. Pirmosios gairės buvo išleistos 2020 m., o šiais metais atlikta jų peržiūra.

Gairių projekte pateikiami detalūs šių rodiklių apibrėžimai, išlaikant 2020 m. parengtų gairių struktūrą:

 • Dėl tarpasmeninių ryšio paslaugų ir interneto prieigos paslaugų rodiklių ir šiems rodikliams taikomų matavimo metodų;
 • rodiklių aktualių vartotojams su negalia;
 • dėl skelbtinos informacijos turinio ir formato;
 • dėl galimų kokybės sertifikavimo mechanizmų.

Pagrindiniai pakeitimai Gairių projekte yra susiję su peržiūrėtomis ir, kur aktualu, atnaujintomis nuorodomis į ETSI standartus ir ITU technines specifikacijas; skiriami rodikliai, priklausomai nuo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų ir interneto prieigos paslaugų teikimo fiksuotojo ar mobiliojo ryšio tinklu; įtrauktas papildomas duomenų perdavimo spartos parametras ir jam rekomenduojamas apibrėžimas ir matavimo metodas, atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Kviečiame suinteresuotas puses teikti savo pastabas ir pasiūlymus bei pasidalyti savo įžvalgomis ir nuomone šiais klausimais:

 • Ar Gairės naudingos suinteresuotosioms šalims? Ar yra kokių nors iššūkių įgyvendinant šias Gaires?
 • Kurie Gairių punktai galėtų būti išsamesni ar geriau išaiškinti?
 • Kurie Europos elektroninių ryšių kodekso X priede išvardyti ar net neįtraukti rodikliai dažniausiai padeda galutiniams vartotojams įvertinti paslaugos kokybę?
 • Ar turite kitų svarbių komentarų?

Viešoji konsultacija vyks nuo 2023 m. spalio 9 d. iki lapkričio 10 d. pastabas ir pasiūlymus prašome teikti el. paštu (pageidautina – anglų k.) [email protected].

Daugiau informacijos galima rasti čia.

Viešoji konusltacija vyksta iki 2023 m. laprikčio 10 d.Viešoji konsultacija dėl BEREC ataskaitos dėl ES valstybių narių gerųjų praktikų apibrėžiant pakankamo plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugas
BEREC paskelbė viešąją konsultaciją dėl BEREC ataskaitos projekto dėl ES valstybių narių gerųjų praktikų apibrėžiant pakankamo plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugas. Priėmus Europos elektroninių ryšių kodeksą (toliau – Kodeksas), plačiajuosčio ryšio paslaugos buvo įtrauktos į universaliosios paslaugos paketą, siekiant užtikrinti skaitmeninę ir socialinę įtrauktį. Pagal Kodekso 84 str., kiekviena ES VN, nustatydama pakankamos plačiajuosčio ryšio prieigos apibrėžimą, privalo atsižvelgti į BEREC ataskaitą, nacionalines sąlygas ir mažiausią plačiajuosčio ryšio pralaidumą, kurio reikia daugumai vartotojų.

Pirmoji ataskaita buvo parengta 2020 m. Šiais metais atlikta ataskaitos peržiūra ir atnaujinimas, atsižvelgiant į technologijų pažangą ir pasikeitusius plačiajuosčio ryšio naudojimo modelius ir įpročius. 2020 m. ataskaitoje buvo pateikta informacija apie 9 ES VN, o šioje ataskaitoje – apie 29 ES valstybių narių,  kurios pasidalino savo praktika, apibrėžiant ir (ar) nustatant reikalavimus pakankamos plačiajuosčio ryšio paslaugas.

Viešoji konsultacija vyks nuo 2023 m. spalio 9 d. iki lapkričio 10 d. kviečiame suinteresuotas puses dalyvauti ir teikti pastabas bei pasiūlymus (pageidautina anglų k.) el. paštu [email protected]

Daugiau informacijos galima rasti čia.

Viešoji konusltacija vyksta iki 2023 m. laprikčio 3 d. 13 val. (Lietuvos laiku)
Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupė paskelbė viešosioms konsultacijoms 2024 m. BEREC darbo programą.
Ši programa atspindi tris BEREC prioritetus:

 • Visiškas junglumas;
 • Tvarios ir atviros skaitmeninės rinkos;
 • Galių suteikimas galutinius vartotojus.

2024 m. BEREC veiklų pagrindą sudaro Kodekse nustatytos privalomos užduotys reguliuotojams. Iš viso kitais metais programoje numatyta 46 darbinių veiklų.

Kviečiame suinteresuotas puses susipažinti su darbo programa ir teikti pasiūlymus ar pastabas. Viešoji konsultacija vyks iki 2023 m. lapkričio 3 d., 13.00 val. (Lietuvos laiku). Pastabas ir pasiūlymus (pageidautina anglų k.) prašome teikti el. paštu [email protected].

Daugiau informacijos galite rasti čia.

 

Viešoji konusltacija vyko iki 2023 m. rugpjūčio 25 d.

EK viešoji konsultacija dėl radijo spektro naudojimo ir plėtros ES

Europos Komisija paskelbė viešąją konsultaciją dėl EK Radijo spektro politikos grupės (RSPG) nuomonės dėl 6G plėtros ir galimo spektro poreikio ir gairių bevielio plačiajuosčio ryšio tinklų plėtrai ir kviečia teikti rašytines pastabas el. paštu [email protected]. Nuoroda – https://radio-spectrum-policy-group.ec.europa.eu/consultations-0_en
 

Viešoji konusltacija vyko iki 2023 m. rugpjūčio 25 d.

EK viešoji konsultacija dėl radijo spektro naudojimo ir plėtros ES

Europos Komisija paskelbė viešąją konsultaciją dėl EK Radijo spektro politikos grupės (RSPG) nuomonės dėl 6G plėtros ir galimo spektro poreikio ir gairių bevielio plačiajuosčio ryšio tinklų plėtrai ir kviečia teikti rašytines pastabas el. paštu [email protected]. Nuoroda – https://radio-spectrum-policy-group.ec.europa.eu/consultations-0_en
 

Viešoji konusltacija vyko iki 2023 m. rugpjūčio 25 d.

EK viešoji konsultacija dėl radijo spektro naudojimo ir plėtros ES

Europos Komisija paskelbė viešąją konsultaciją dėl EK Radijo spektro politikos grupės (RSPG) nuomonės dėl 6G plėtros ir galimo spektro poreikio ir gairių bevielio plačiajuosčio ryšio tinklų plėtrai ir kviečia teikti rašytines pastabas el. paštu [email protected]. Nuoroda – https://radio-spectrum-policy-group.ec.europa.eu/consultations-0_en
 

Viešoji konusltacija vyko iki 2023 m. rugpjūčio 25 d.

EK viešoji konsultacija dėl EK Radijo spektro politikos grupės nuomonės dėl 700 MHz radijo dažnių juostos naudojimo ES

Europos Komisija paskelbė viešąją konsultaciją dėl EK Radijo spektro politikos grupės nuomonės dėl 700 MHz radijo dažnių juostos naudojimo ES po 2030 m. ir kviečia teikti rašytines pastabas el. paštu [email protected]. Nuoroda – https://radio-spectrum-policy-group.ec.europa.eu/consultations-0_en
 

Viešoji konsultacija vyko iki 2023 m. birželio 16 d.

EK viešoji konsultacija dėl elektroninių ryšių tvarumo rodiklių

Europos Komisija paskelbė viešąją konsultaciją dėl elektroninių ryšių tvarumo rodiklių ir kviečia suinteresuotas puses (įmones, asociacijas ir pan.) atsakyti į klausimyną: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/d02d3d09-69eb-0d64-0a7c-cf2d91fd3b74.

Pagal gautus atsakymus EK parengs tvarumo rodiklių sąrašą, kurį panaudos būsimame ES Elgesio kodekse, skirtame fiksuoto ir mobilaus ryšio tinklams. EK, rengdama klausimyną, rėmėsi  Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupės BEREC tvarumo rodiklių klasifikacija, kuri buvo nustatyta BEREC Elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų tvarumo rodiklių ataskaitos projekte (paskelbta 2023 m. kovo mėn.). Šią ataskaitą BEREC planuoja užbaigti ir pristatyti šių metų rudenį.

Viešoji konsultacija vyko iki 2023 m. gegužės 19 d.

EK paskelbė plačios apimties viešąją konsultaciją dėl ryšių sektoriaus ir infrastruktūros ateities vystymosi tendencijų. Konsultacijos tikslas – susirinkti suinteresuotų pusių nuomones ir įžvalgas apie besikeičiančias technologijas, kaip tai gali paveikti el. ryšių sektorių, taip pat EK siekia išsiaiškinti, kokių investicijų į infrastruktūrą reikia Europai, kad ji taptų skaitmeninės transformacijos lydere. Šioje viešojoje konsultacijoje bus siekiama išsiaiškinti, ar yra poreikis visoms suinteresuotoms pusėms, gaunančioms naudą iš skaitmeninės transformacijos, sąžiningai prisidėti prie investicijų į el. ryšių tinklų vystymą.

Daugiau informacijos – EK tinklalapyje https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/future-electronic-communications-sector-and-its-infrastructure.
Viešoji konsultacija vyko iki 2023 m. balandžio 12 d.BEREC ataskaitos projektas dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų tvarumo rodiklių (Draft BEREC Report on Sustainability Indicators for Electronic Communications Networks and Services). Ataskaitoje pateikiama šiuo metu naudojamų elektroninių ryšių sektoriaus poveikio aplinkai rodiklių apžvalga. Joje taip pat pateikiamas preliminarus pagrindinių iššūkių, susijusių su elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų tvarumo rodikliais, įvertinimas.

 

Pastabas ir pasiūlymas prašome teikti per ES apklausų portalą čia.
Viešoji konsultacija vyko iki 2023 m. balandžio 28 d.BEREC gairių projektas dėl labai didelio pajėgumo tinklų (angl. Draft BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks). Projekte pateikiamas atnaujintas 4 kriterijaus, kuriuo apibrėžiami labai aukšto pajėgumo tinklai, apibrėžimas atsižvelgiant į mobiliojo ryšio tinklų operatorių pateiktus duomenis apie 5G.
Pastabas ir pasiūlymas prašome teikti BEREC el. paštu [email protected].
Viešoji konsultacija vyko iki 2023 m. vasario 3 d.

BEREC paskelbė viešosioms konsultacijoms keturis dokumentus. Kviečiame suinteresuotus asmenis teikti pastabas ir pasiūlymus!

BEREC ataskaita dėl verslo paslaugų reguliavimo. Ataskaitoje pateikiama išsami apžvalga, kaip ES reguliuotojai vertina el. ryšių verslo paslaugas, kaip reguliuoja su jomis susijusias didmenines rinkas (M2/2020, M1/2020 ir M3b/2014), prieigą prie pasyvios infrastruktūros, su kokiais iššūkiais susiduria ir kokią gerąją praktiką taiko siekdami užtikrinti konkurencingą ir inovatyvią verslo aplinką.

Daugiau informacijos čia.
Viešoji konsultacija vyko iki 2023 m. vasario 3 d.BEREC ataskaita dėl su numeriu nesiejamų asmenų tarpusavio ryšio paslaugų sąveikos. Su numeriu nesiejamos asmenų tarpusavio ryšio paslaugos apima pranešimų siuntimo (messenger), vaizdo konferencijų ir el. pašto paslaugas. Šių paslaugų sąveika – tai galimybė skirtingoms sistemoms (pvz. Viber ir Whatsapp) keistis informacija (dalintis tarpusavyje žinutėmis, vaizdo ir video medžiaga). Sąveikos įpareigojimas nustatytas Europos elektroninių ryšių kodekse ir Skaitmeninių rinkų akte.

Ataskaitos tikslas – apžvelgti pranešimų siuntimo paslaugų sąveikos techninio įgyvendinimo galimybes, būdus ir iššūkius.

Daugiau informacijos čia.
Viešoji konsultacija vyko iki 2023 m. sausio 27 d.BEREC ataskaita dėl naujos kartos tinklų operatorių konkurencijos tame pačiame geografiniame regione.

Ataskaitos tikslas – pateikti apibendrintą informaciją apie ES šalių naujos kartos tinklų išvystymą (kiek operatorių toje pačioje geografinėje vietovėje turi savo naujos kartos tinklus), skirtingose šalies geografinėse teritorijose teikiamų mažmeninių paslaugų kainas, naujausio Didmeninės vietinės prieigos rinkos tyrimo rezultatus geografinio segmentavimo/ įpareigojimų nustatymo skirtingose geografinėse vietovėse pjūviu.

Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti BEREC el. paštu [email protected].

Daugiau informacijos čia.
Viešoji konsultacija vyko iki 2023 m. vasario 3 d.BEREC ataskaita dėl dirbtinio intelekto sprendimų naudojimo telekomunikacijų sektoriuje iššūkių ir naudos. Ataskaitoje pateikiama analizė apie dirbtinio intelekto (DI) įtaką elektroninių ryšių sektoriui, įvertinta, kokie DI privalumai ir trūkumai, DI taikymas nacionalinėms reguliavimo institucijoms savo veikloje. Ataskaitoje taip pat pateiktos šešios DI naudojimo telekomunikacijų sektoriuje sritys (tinklų ir jų pajėgumų planavimas ir modernizavimas, kanalų modeliavimas, prognozavimas ir radijo bangų sklidimas, dinaminis spektro pasidalijimas, paslaugų kokybės optimizavimas ir srauto klasifikacija, saugumo optimizavimas ir pavojų aptikimas, sukčiavimo (angl. fraud) atvejų aptikimas ir prevencija.

Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti BEREC el. paštu [email protected].

Daugiau informacijos čia.
Konsultacija vyko nuo 2021 m. spalio  4 iki 2021 m. lapkričio 5 d.

 

Viešoji konsultacija dėl BEREC ataskaitos dėl fiksuotojo ir judriojo ryšio tranzitinio srauto reguliavimo

BEREC ataskaitoje dėl fiksuotojo ir judriojo ryšio tranzitinio srauto reguliavimo pateikiamos teisinės nuostatos, taikomos judriojo ir fiksuotojo ryšio tranzitiniam srautui, skelbiama informacijos apie Europoje vykdomą reguliavimą ir  įvairių rūšių tranzitinių tinklų ir paslaugų naudojimą, taip pat operatorių nuomonių apie jų dabartinius ir būsimus poreikius dėl tranzitinio srauto apžvalga.

Pastabas prašoma pateikti užpildant šį klausimyną. Pageidautina, kad atsakymai būtų siunčiami anglų kalba.

BEREC paskelbs visas gautas pastabas ir jų santrauką viešai, atsižvelgdama į prašymus užtikrinti konfidencialumą. Tokiuose prašymuose turėtų būti aiškiai nurodyta, kuri informacija laikoma konfidencialia.

Konsultacija vyko nuo 2021 m. spalio  4 iki 2021 m. lapkričio 5 d.

 

Viešoji konsultacija dėl BEREC ataskaitos dėl fiksuotojo ir judriojo ryšio tranzitinio srauto reguliavimo

BEREC ataskaitoje dėl fiksuotojo ir judriojo ryšio tranzitinio srauto reguliavimo pateikiamos teisinės nuostatos, taikomos judriojo ir fiksuoto ryšio tranzitiniam srautui, skelbiama informacijos apie Europoje vykdomą reguliavimą ir  įvairių rūšių tranzitinių tinklų ir paslaugų naudojimą, taip pat operatorių nuomonių apie jų dabartinius ir būsimus poreikius dėl tranzitinio srauto apžvalga.

Pastabas prašoma pateikti užpildant šį klausimyną. Pageidautina, kad atsakymai būtų siunčiami anglų kalba.

BEREC paskelbs visas gautas pastabas ir jų santrauką viešai, atsižvelgdama į prašymus užtikrinti konfidencialumą. Tokiuose prašymuose turėtų būti aiškiai nurodyta, kuri informacija laikoma konfidencialia.

Konsultacija vyko nuo 2021 m. spalio 6 d. iki 2021 m. lapkričio 5 d.

 

Viešoji konsultacija dėl 2022 m. BEREC darbo programos

Europos elektroninių ryšių reguliavimo institucijų grupė (angl. Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC) paskelbė viešosioms konsultacijoms 2022 m. darbo programą, kurioje daugiausia dėmesio skiriama Europos elektroninių ryšių kodekso įgyvendinimui ir tikslams:

 • skatinti junglumą ir prieigą prie itin didelio pralaidumo tinklų,
 • skatinti konkurenciją ir veiksmingas investicijas,
 • prisidėti prie vidaus rinkos plėtros,
 • užtikrinti ES piliečių interesus.

BEREC ragina rinkos dalyvius savo pastabas ir pasiūlymus 2022 m. dėl BEREC darbo programos teikti el. paštu [email protected]. Pateikus pastabas el. paštu, bus sugeneruotas automatinis atsakymas, o jei jo negausite, prašome kreiptis į BEREC ofisą. Viešoji konsultacija skelbiama BEREC interneto svetainės viešųjų konsultacijų skiltyje.

Pageidautina, kad atsakymai būtų siunčiami anglų kalba. Visi gauti atsakymai bus paskelbti BEREC interneto svetainėje, atsižvelgiant į prašymus užtikrinti konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą. Teikiant pastabas, prašome nurodyti, kuri informacija laikoma konfidencialia.

Konsultacija vyko iki 2021 m. spalio 20 d. RRT kviečia suinteresuotuosius subjektus pakomentuoti Europos Teisingumo Teismo sprendimą dėl atviro interneto reglamentavimo įtraukimo į BEREC gaires.
RRT informuoja interneto prieigos paslaugų tiekėjus apie nulinio tarifo pasiūlymų apribojimus. Šie apribojimai kyla iš Europos Sąjungos (ES) Teismo sprendimų dėl ES atviro interneto taisyklių pažeidimų.

Taikydami nulinį tarifą arba neriboto interneto programas,  interneto prieigos paslaugų tiekėjai, dažniausiai mobiliojo ryšio operatoriai, neįskaičiuoja tam tikroms programoms ar srauto rūšims (pvz., vaizdo įrašams, muzikai ar kitam srautui) sunaudotų duomenų kiekio į apmokestinamų duomenų kiekį.

2021 m. rugsėjo 2 d. Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą dėl trijų ES teisės dėl prieigos prie atviro interneto pažeidimų:

Šiuose sprendimuose Teisingumo Teismas pažymi, kad nulinio tarifo paslauga dėl komercinių priežasčių išskiria interneto srautą. Būtent iš bazinio tarifo už naudojimąsi interneto paslauga atskirai neatskaitomas mokestis už naudojimąse programomis, o tai išsamiau paaiškinta ES Teisingumo Teismo pranešime spaudai. Todėl tokia komercinė praktika neatitinka Reglamento (ES) 2015/2120  reikalavimų, pagal kuriuos nustatoma pareiga užtikrinti vienodą elgesį be diskriminacijos ar iškraipymų.

Atsižvelgiant į problemos sudėtingumą, taip pat į dviprasmiškas taikymo galimybes ir aiškinimus, šiuo metu laukiama bendros Europos Komisijos pozicijos dėl praktinių nulinio tarifo taikymo aspektų.

BEREC kviečia visus susijusius rinkos dalyvius pateikti savo komentarus apie ESTT sprendimus ir jų įtaką Reglamento (ES) 2015/2120 nuostatų įgyvendinimui. Viešoji konsultacija skelbiama BEREC interneto svetainės viešųjų konsultacijų skiltyje. Pasiūlymai ir pastabos gali būti pateiktos el. paštu [email protected].

 

Konsultacija vyko nuo 2020 m. gruodžio 2 d. iki 2021 m. kovo 2 d.EK paskelbė viešąją konsultaciją dėl Plačiajuosčio ryšio sąnaudų mažinimo direktyvos peržiūros.
Dalyvauti konsultacijoje galima internetu užpildant EK klausimyną https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-review-broadband-cost-reduction-directive.

Konsultacijos tikslas – surinkti rinkos dalyvių nuomonę apie dabartinių priemonių, nustatytų Plačiajuosčio ryšio sąnaudos direktyvoje, veiksmingumą ir aktualumą ir įvertinti, ar yra poreikis šią direktyvą peržiūrėti ir atnaujinti.  Jei toks poreikis būtų, naujosios priemonės turėtų atitikti dabartines technologines, rinkos ir reguliavimo tendencijas ir skatinti spartesnį labai aukšto pajėgumo, įskaitant šviesolaidžio ir 5G, tinklų diegimą.

 

Konsultacija vyko nuo 2020 m. spalio 6 d. iki 2020 m. lapkričio 5 d. 18.00 val. Lietuvos laiku.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupė (angl. Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC) paskelbė viešąją konsultaciją dėl 2021 m. BEREC darbo programos projekto.

Pasiūlymus 2021 m. BEREC darbo programos projektui prašome teikti BEREC el. paštu [email protected].

2021 m. BEREC darbo programos projektas parengtas pagal 2021–2025 m. BEREC strateginius tikslus, susijusius su junglumu, skaitmeniniais klausimais ir vartotojais. 2020 m. BEREC veikla daugiausia apėmė įpareigojimų, nustatytų Europos elektroninių ryšių kodekse, vykdymą ir įvairių gairių rengimą. 2021 m. BEREC veikla bus orientuota į technologijų ir rinkų vystymosi krypčių vertinimą,  ypač daug dėmesio skiriant galutinių vartotojų klausimams el. ryšių ir skaitmeninėje ekosistemoje.

Konsultacija vyko nuo 2020 m. spalio 6 d. iki 2020 m. lapkričio 5 d.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupė (angl.  Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC) paskelbė viešąją konsultaciją dėl BEREC gairių, skirtų padėti NRI nuosekliai taikyti geografinius tinklų diegimo tyrimus (toliau Gairės).

Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti BEREC el. paštu [email protected].

Iki 2023 m. gruodžio 21 d. nacionalinės reguliavimo institucijos ir / ar kitos atsakingos institucijos privalės atlikti geografinius tyrimus, kad nustatytų teritorijas, kuriose el. ryšių tinklais galima teikti plačiajuostį ryšį. Tokius tyrimus reikės kartoti bent kas trejus metus. BEREC rengia Gaires dviem etapais. 2020 m. vasario mėn. paskelbtos pirmo etapo gairės.  Ši viešoji konsultacija vyksta dėl antrojo etapo gairių, nustatančių procedūras, pagal kurias įmonės ir viešosios įstaigos kviečiamos deklaruoti savo ketinimus diegti labai didelio pajėgumo tinklus.

Konsultacija vyko nuo 2020 m. liepos 24 d. iki spalio 2 d.Europos Komisija paskelbė viešąsias konsultacijas dėl eIDAS reglamento peržiūros https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12528-European-Digital-Identity-EUid-/public-consultation.
Konsultacijų tikslas – nustatyti, kaip įgyvendinami eIDAS reglamentu užsibrėžti tikslai, kokia įgyta patirtis ir pasiekti rezultatai, įvertinti naujausius technologinius, rinkos ir teisinius pokyčius. Atsižvelgdama į tai, Komisija apsvarstys  eIDAS reglamento tobulinimo galimybes ir parengs siūlymus, kaip Europos Sąjungoje galėtų būti plačiau taikomos eIDAS reglamentu reglamentuojamos paslaugos, kad didėtų jų sukuriama nauda ir būtų užtikrintas saugus ir sklandus piliečių, verslo ir valdžios institucijų elektroninis bendravimas.

Tikslinės konsultacijos skirtos ES piliečiams, eIDAS reglamentuojamų paslaugų teikėjams ir šių paslaugų naudotojams, valstybių narių kompetentingoms institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir kitiems suinteresuotiems subjektams.

 

Konsultacija iki 2020 m. lapkričio 9 d.Europos Komisija paskelbė viešąją konsultaciją dėl Pašto paslaugų direktyvos vertinimo.
Konsultacija siekiama  gauti  suinteresuotųjų šalių nuomones apie tai, ar pasiekti tikslus, kurie buvo iškelti 1997 m. priimtoje Pašto paslaugų direktyvoje, ar ji yra vis dar yra aktuali šiandienos skaitmeniniame pasaulyje ir ar reikia atsižvelgti į naujus politikos tikslus. Konsultacija apima klausimus, susijusius su pašto rinkos veikimu, pašto paslaugų kokybe ir universaliosiomis paslaugomis. Šios konsultacijos rezultatai bus įtraukti į direktyvos taikymo ir įvertinimo ataskaitą, kurią Europos Komisija turėtų priimti vėliau.

 

Konsultacija iki 2020 m. rugsėjo 27 d.Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė (angl. European Regulators Group for Postal Services, ERGP) paskelbė viešas konsultacijas dėl ataskaitų projektų:

 • dėl pašto srities apibrėžčių;
 • dėl svarbiausiųjų vartotojų klausimų.

Konsultacijos skelbiamos čia.

Pašto apibrėžčių ataskaitoje nagrinėjami įvairūs parametrai, kurie gali būti naudojami apibrėžiant pašto sektoriaus paslaugas ir nustatant būsimos reguliavimo sistemos dalyvius.

Ataskaitoje apie pagrindines vartotojų problemas bandoma nustatyti problemas, atspindinčias rinkos pokyčius ir laipsnišką perėjimą nuo siuntėjo prie gavėjo orientuotos pašto rinkos.

Pasiūlymus prašome teikti el. paštu [email protected], kopijas siųsti el. p. adresais: [email protected][email protected], [email protected].

Konsultacija iki 2020 m. rugsėjo 25 d.Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė (angl. European Regulators Group for Postal Services, ERGP) paskelbė viešąją konsultaciją dėl ERGP 2021 m. darbo programos projekto.
ERGP 2021 m. darbo programos projektas parengtas pagal ERGP 2020–2022 m. vidutinės trukmės strategiją, atsižvelgiant į platesnius rinkos pokyčius, pvz., Skaitmeninių paslaugų aktą.

Pasiūlymus dėl 2021 m. ERGP darbo programos prašome teikti. el. paštu [email protected], kopijas siųsti el. p. adresais: [email protected][email protected] , [email protected].

Konsultacija iki 2020 m. rugsėjo 30 d.Europos Komisija paskelbė tikslinę konsultaciją dėl tarptautinių siuntinių pristatymo
Šios konsultacijos tikslas – surinkti respondentų nuomones dėl Reglamento (ES) 2018/644 Dėl tarptautinių siuntų pristatymo paslaugų taikymo. Reglamentu siekiama sustiprinti reguliavimo priežiūrą ir skaidrumą siuntinių pristatymo sektoriuje, ypač padidinant tam tikrų siuntinių pristatymo paslaugų viešai skelbiamų tarifų skaidrumą ir atkreipiant dėmesį į tam tikrų tarifų vertinimą.

Tikslinė konsultacija skirta siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams, vartotojams ir mažmenininkams, taip pat jų asociacijoms ir socialiniams partneriams. Visų ES šalių tarptautinių siuntinių pristatymo tarifai yra paskelbti EK svetainėje čia.

 

PASIBAIGUSIOS TARPTAUTINĖS VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS
Konsultacija iki 2020 m. rugsėjo 30 d.Europos Komisija paskelbė viešąją konsultaciją dėl Skambučių užbaigimo tarifų vieningo nustatymo ES lygiu.

Europos Komisija paskelbė Skambučių užbaigimo tarifų vieningo nustatymo ES lygiu reglamento projektą (toliau – Projektas). Pagal naująjį Europos elektroninių ryšių kodeksą reikalaujama, kad Europos Komisiją iki 2020 m. gruodžio 31 d. priimtų deleguotąjį aktą (reglamentą), nustatantį maksimalius skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, tarifus ir balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose tarifus ES.
Projektas ne tik nustato šiuos maksimalius tarifus, bet ir tvarką, kaip bus taikomi šie tarifai, įskaitant pereinamąjį laikotarpį. Europos Komisija iki 2020 m. rugsėjo 22 d. prašo pateikti nuomonę dėl šio Projekto.
Konsultacija iki 2020 m. rugsėjo 8 d.Europos Komisija paskelbė viešąją konsultaciją dėl Skaitmeninių paslaugų akto paketo. Naujasis Skaitmeninių paslaugų akto paketas turėtų atnaujinti dabartinį skaitmeninių paslaugų teisinį reguliavimą. Skaitmeninių paslaugų akto pakete, be kitų nuostatų, planuojama įtvirtinti tam tikras ex ante reguliavimo taisykles, skirtas didelėms internetinėms platformoms (veikiančioms kaip „vartų sargai“), kurios nustato žaidimo taisykles jų vartotojams ir konkurentams. Šia iniciatyva siekiama užtikrinti, kad minėtos platformos elgtųsi sąžiningai vartotojų, naujų rinkos dalyvių ir esamų konkurentų atžvilgiu, t. y. kad vartotojams būtų sudaryta kuo daugiau pasirinkimo galimybių, o bendroji rinka išliktų konkurencinga ir atvira naujovėms.
Europos Komisija iki š. m. rugsėjo 8 d. šioje viešojoje konsultacijoje kviečia dalyvauti piliečius ir kitus suinteresuotus asmenis. Norėdami dalyvauti Europos Komisijos viešojoje konsultacijoje, paspauskite ant šios nuorodos https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Digital_Services_Act. Daugiau informacijos apie viešąją konsultaciją galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package.
Konsultacija iki 2020 m. kovo 30 d.Europos Komisija paskelbė Pašto paslaugų direktyvos vertinimo gaires.

Gairėse nurodomi pagrindiniai veiksmai, kurių Komisija imsis vertindama direktyvą, taip pat paaiškinama peržiūros apimtis ir tikslai.

Pašto paslaugų direktyvos, kuri paskutinį kartą buvo keista 2008 m., vertinimo metu bus siekiama atsakyti į klausimą, ar pirminiai direktyvos tikslai vis dar yra aktualūs šiandienos skaitmeniniame pasaulyje. Skaitmeninės technologijos ir elektroninė komercija iš esmės pakeitė vartotojų poreikius ir elgesį, nuolat mažėjo paštu siunčiamų laiškų, todėl kai kurie pašto paslaugų teikėjai sumažino paslaugų kokybę ir padidino tarifus, o kai kurios ES valstybės narės taip pat sumažino universaliųjų paslaugų apimtį.

Iki 2020 m. kovo 30 d. suinteresuotieji dalyviai gali pateikti atsiliepimus ir nuomonę dėl gairėse keliamų problemų ir pasidalinti turima informacija, naudodamiesi šia nuoroda: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11965-Report-on-the-Application-and-Evaluation-of-the-Postal-Services-Directive.

Europos Komisija atsižvelgs į atsiliepimus, atlikdama direktyvos vertinimą, kuris turi būti baigtas 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį, o iki to laiko dar yra planuojama paskelbti išsamią ES viešąją konsultaciją, apie kurią bus pranešta atskirai.

Konsultacija vyksta nuo 2020 m. vasario 17 d. iki kovo 17 d.Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė (angl. European Regulators Group for Postal Services, ERGP) pradeda rengti 2021 m. darbo programą ir kviečia teikti pasiūlymus.

Konsultacijos metu siekiama gauti suinteresuotųjų organizacijų nuomonę dėl 2021 m. ERGP darbo programos prioritetų ir konkrečių temų ar klausimų, įskaitant pageidaujamus parengti dokumentus.

ERGP turi nustatyti 2021 m. darbo programos prioritetus, kad ERGP darbas būtų reikšmingas ir turėtų teigiamą poveikį rinkai.

2020 m. ERGP darbo programoje teikiamas prioritetas veiklai, siekiant spręsti pagrindinius klausimus, kylančius daugiausia dėl rinkos raidos, naujų verslo modelių, tarptautinių tinklų, vartotojų poreikių pokyčių ir jų pasekmių reguliavimo sistemai.

2020 m. ERGP darbo programa buvo sudaryta atsižvelgiant į tris ERGP 2020–2022 m. vidutinės trukmės strategijoje nustatytus strateginius ramsčius:

 • pašto sektoriaus reguliavimo peržiūrą,
 • konkurencingos bendrosios ES pašto rinkos skatinimą,
 • galutinių paslaugų gavėjų įgalinimą ir į vartotoją orientuotos universaliosios paslaugos užtikrinimą.

Atsižvelgdama į tai ir siekdama suinteresuotųjų šalių dalyvavimo pradiniame darbo programos rengimo etape, ERGP kviečia suinteresuotas organizacijas teikti pasiūlymus dėl 2021 m. ERGP darbo programos prioritetų ir konkrečių temų ar klausimų, įskaitant pageidaujamus parengti dokumentus.

Parengtas 2021 m. ERGP darbo programos projektas, kaip įprasta, bus paskelbtas viešajai konsultacijai, kuri planuojama 2020 m. trečiąjį ketvirtį. Galutinė darbo programos redakcija turėtų būti patvirtinta 19-ojo ERGP plenarinio posėdžio metu 2020 m. lapkričio 27 d.

Pasiūlymus dėl 2021 m. ERGP darbo programos prašome teikti iki 2020 m. kovo 17 d.  el. pašto adresais: [email protected] ir [email protected].

Daugiau informacijos dėl viešosios konsultacijos rasite tinklalapyje https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39861.

 

Viešoji konsultacija vyksta  iki 2020 m. sausio 31 d.Viešajai konsultacijai  paskelbtas Europos ryšių komiteto (angl. European Communication Comission, ECC) 312 ataskaitos projektas dėl mobiliojo interneto prieigos paslaugų kokybės matavimų ir vertinimo (angl. Measuring and evaluating Mobile Internet Access Service Quality (Mobile IASQ)), kurį parengė Numeracijos ir tinklų darbo grupė (angl. Numbering and Network, NaN WG).

Ataskaita skirta skirtingiems CEPT šalių narių mobiliojo interneto prieigos paslaugų kokybės matavimo ir vertinimo metodams apibendrinti. Ataskaita parengta atsižvelgiant į CEPT administracijoms išplatinto klausimyno atsakymų rezultatus ir kai kurių CEPT šalių narių patirtį.

Rengiant ataskaitos projektą aktyviai dalyvavo ir RRT tarnautojai, parengę interneto prieigos stebėsenos sistemos matavimų ir teorinių spartų skaičiavimų metodikų aprašymus.

Viešoji konsultacija paskelbta CEPT svetainėje (Draft ECC Report 312 Measuring and evaluating Mobile Internet Access Service Quality (Mobile IASQ)) https://www.cept.org/ecc/tools-and-services/ecc-consultation.
Viešoji konsultacija vyksta nuo 2019 m. spalio 7 d. iki 2019 m. lapkričio 6 d. 19.00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupės (angl. Body of European Regulators for Eelectronic Communicatons, BEREC) viešoji konsultacija dėl 2020 m. BEREC darbo programos (angl. BEREC Work Programme 2020) ir 2021–2023 m. BEREC vidutinės trukmės strategijos (angl. BEREC Medium Term Strategy 2021–2023). Viešoji konsultacija dėl 2020 m. BEREC darbo programos – antroji ir galutinė. Jos tikslas – pakartotinai gauti rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotų šalių nuomonę apie dokumentą, kuriame atsižvelgta į pirmosios konsultacijos metu gautas pastabas ir pasiūlymus iš el. ryšių reguliavimo institucijų, Europos Komisijos, BEREC darbo grupių ekspertų ir el. ryšių rinkos dalyvių. 2020 m. BEREC darbo programa bus patvirtinta 2019 m. gruodžio mėn.

Viešoji konsultacija dėl 2021–2023 m. BEREC vidutinės trukmės strategijos. Rengiant šią strategiją, bus atsižvelgta į 2018-2020 m. BEREC strategiją, tad konsultacijos tikslas – sužinoti  rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotųjų šalių nuomonę, ar 2018–2020 m. BEREC vidutinės trukmės strategijoje nustatyti strateginiai prioritetai  bus vis dar aktualūs ir 2021–2023 m. Gal reiktų nustatyti naujus pripritetus, kokie techniniai, rinkos ir reguliavimo pokyčiai turės svarbios įtakos BEREC darbui ateityje?

Viešoji konsultacija vyksta nuo 2019 m. spalio 7 d. iki 2019 m. lapkričio 6 d. 19.00 val. Lietuvos laiku. Kviečiame dalyvauti ir teikti pastabas ir pasiūlymus BEREC el. paštu [email protected].

Viešoji konsultacija ir susiję dokumentai  paskelbti BEREC svetainėje https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5921-public-consultation-on-berec-work-programme-2020-and-call-for-input-to-the-berec-medium-term-strategy-2021-2023.

 

Viešoji konsultacija vyksta nuo 2019 m. spalio 7 d. iki 2019 m. lapkričio 21 d. 18.00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupės (angl. Body of European Regulators for Eelectronic Communicatons, BEREC) viešoji konsultacija dėl BEREC gairių projekto dėl bendro požiūrio nustatant tinklo galinį tašką skirtingose tinklų topologijose (angl. Draft BEREC Guidelines on common approaches to the identification of the network termination point in different network topologies). Šios gairės parengtos vadovaujantis Europos elektroninių ryšių kodekso 61(7) straipsnio nuostatomis ir pateikia rekomendacijas nacionalinėms el. ryšių reguliavimo institucijoms dėl tinklo galutinio taško nustatymo. Gairėmis siekiama visoje ES suvienodinti tinklo galinių taškų nustatymą.

Konsultacijos tikslas – gauti rinkų dalyvių ir kitų suinteresuotųjų šalių nuomonę apie BEREC gairėmis siūlomas rekomendacijas.

Kviečiame dalyvauti ir teikti pastabas ir pasiūlymus BEREC el. paštu [email protected].

Viešoji konsultacija ir BEREC gairių projektas  paskelbtas BEREC svetainėje https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5912-public-consultation-on-draft-berec-guidelines-on-common-approaches-to-the-identification-of-the-network-termination-point-in-different-network-topologies.
Viešoji konsultacija vyksta nuo 2019 m. spalio 10 d. iki 2019 m. lapkričio 28 d. 19.00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupės (angl. Body of European Regulators for Eelectronic Communicatons, BEREC) viešoji konsultacija dėl BEREC galimybių studijos projekto dėl skelbtinos informacijos apie 5G tinklų padengiamumą (angl. BEREC draft Feasibility study on development of coverage information for 5G deployments). Šia studija siekiama išnagrinėti, ar informacija apie 5G tinklų padengiamumą būtų naudinga kitų rinkų (ne telekomunikacijų) dalyviams, t. y. specializuotas paslaugas (transporto, logistikos, žemės ūkio, audiovizualinio, skubios pagalbos ir pan.) teikiančioms įmonėms ar kompanijoms (angl. verticals), kurių verslas bus paremtas 5G judriuoju ryšiu ir taps neatskiriama 5G ekosistemos dalimi. Taip pat, kokie duomenys apie 5G jiems būtų aktualūs.

5G ekosistema apims platų naudotojų spektrą – ne tik elektroninių ryšių, bet ir kitų (energetikos, žemės ūkio, sveikatos apsaugos, transporto, logistikos ir t.t.) rinkų dalyvius, t. y. verslo įmones, kurios teikia ar ateityje teiks tam tikrų pramonės šakų ar tam tikrai vartotojų grupei skirtas paslaugas, paremtas 5G judriuoju ryšiu (angl. verticals). BEREC galimybių studija skirta įmonių, kurios ketina naudotis trečiųjų šalių 5G tinklų infrastruktūra,  poreikiams dėl informacijos apie esamus 5G tinklus skelbimą išsiaiškinti.

Tuo tikslu BEREC skelbia viešąją konsultaciją, kurios metu siekia sužinoti įmonių, teikiančių ar planuojančių 5G judriuoju ryšiu teikti paslaugas transporto, logistikos, audiovizualinio ir virtualios realybės, kitų pramogų, žemės ūkio, skubios pagalbos ir civilinės saugos ar kt. (ne telekomunikacijų) srityse (angl. verticals), nuomonę, kokie e. ryšių tinklai ir paslaugos geriausiai atitiktų jų esamo ir būsimo verslo poreikius, kokios jiems reikia informacijos apie 5G tinklų padengiamumą, paslaugų kokybę, kada ir kokia informacija  jiems būtų naudinga ir kt. aktualius aspektus.

Viešoji konsultacija ir susiję dokumentai  paskelbti BEREC svetainėje https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5941-public-consultation-for-berec-draft-feasibility-study-on-development-of-coverage-information-for-5g-deployments.
Viešoji konsultacija vyksta nuo 2019 m. spalio 7 d. iki 2019 m. lapkričio 28 d. 18.00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupės (angl. Body of European Regulators for Eelectronic Communicatons, BEREC) viešoji konsultacija dėl BEREC gairių dėl atviro interneto reglamento įgyvendinimo (angl. BEREC Guidelines on the Implementation of the Open Internet Regulation).

BEREC atnaujino 2016 m. parengtas ir priimtas BEREC tinklų neutralumo gaires, kurios nuo šiol bus vadinamos nauju pavadinimu „BEREC gairės dėl atviro interneto reglamento įgyvendinimo“.

Konsultacijos tikslas – gauti rinkos dalyvių nuomonę, pastabas ir pastebėjimus dėl atnaujintų BEREC gairių. Taip pat BEREC prašo rinkos dalyvių atsakyti į keletą klausimų, susijusių su BEREC gairių 69 ir 70 dalimis (dėl tam tikro turinio stebėsenos), kurie skelbiami papildomame viešajai konsultacijai parengtame dokumente.

Kviečiame dalyvauti ir teikti pastabas BEREC el. paštu [email protected].

Gairių projektas ir viešoji konsultacija paskelbta BEREC svetainėje https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5947-public-consultation-on-the-document-on-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation.

 

Viešoji konsultacija vyksta nuo 2019 m. spalio 10 d. iki 2019 m. lapkričio 21 d. 18.00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupės (angl. Body of European Regulators for Eelectronic Communicatons, BEREC) viešoji konsultacija dėl BEREC tinklų įdiegimo geografinių tyrimų gairių projekto (angl. Draft BEREC Guidelines on Geographical Surveys of Network Deployments). Vadovaujantis Europos elektroninių ryšių kodekso 22 str., nacionalinės reguliavimo institucijos iki 2023 m. gruodžio 21 d. privalės atlikti el. ryšių tinklų, kuriuose galima diegti plačiajuostį ryšį, tyrimus. BEREC gairės pateiks rekomendacijas dėl bendrųjų principų, kuriais galės vadovautis nacionalinės ryšių reguliavimo institucijos atlikdamos geografinius tyrimus.
Konsultacijos tikslas – gauti rinkos dalyvių nuomonę apie siūlomas BEREC gaires ir atsakyti į keturis klausimus dėl duomenų perdavimo spartos apskaičiavimo, reikalavimų informacijai, poreikio rinkti informaciją apie veiklos rezultatus bei apibrėžti pagrindinių rodiklių dydžių ribas. Klausimai skelbiami pačiose BEREC gairėse.

Kviečiame dalyvauti ir teikti pastabas BEREC el. paštu [email protected] arba per BEREC internetinę viešųjų konsultacijų platformą https://consultations.berec.europa.eu/en/consultation/33721.

Gairių projektas ir viešoji konsultacija paskelbta BEREC svetainėje https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5937-public-consultation-on-the-draft-berec-guidelines-on-geographical-surveys-of-network-deployments.

 

Konsultacija vyksta nuo 2019 m. spalio 10 d. iki 2019 m. gruodžio 5 d. 18.00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupės (angl. Body of European Regulators for Eelectronic Communicatons, BEREC) viešoji konsultacija dėl BEREC paslaugų kokybės parametrų gairių projekto (angl. draft BEREC Guidelines detailing Quality of Service Parameters). Gairėmis siekiama nustatyti visu Europos Sąjungos lygiu suderintus reikalavimus, susijusius su informacijos apie paslaugų kokybės parametrus teikimu vartotojams. Į šiuos reikalavimus turės atsižvelgti nacionalinės el. ryšių reguliavimo institucijos, nustatydamos paslaugų kokybės parametrus interneto prieigos paslaugų teikėjams.

Konsultacijos tikslas – gauti rinkos dalyvių nuomonę apie BEREC gairėmis siūlomus interneto prieigos paslaugų kokybės parametrus.

Kviečiame dalyvauti ir teikti pastabas BEREC el. paštu [email protected] arba per BEREC internetinę viešųjų konsultacijų platformą https://consultations.berec.europa.eu/en/consultation/33721.

Gairių projektas ir viešoji konsultacija paskelbta BEREC svetainėje, adresu https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5939-public-consultation-for-the-draft-berec-guidelines-detailing-quality-of-service-parameters.

 

Pasiūlymus dėl 2020–2022 m. ERGP strategijos prašome teikti iki 2019 m. rugsėjo 20 d., o dėl  2020 m. ERGP darbo programos  – iki 2019 m. rugsėjo 27 d. el. pašto adresais GROW-ERGP@ec.europa.eu ir [email protected].
Konsultacija vyksta nuo 2019 m. vasario 18 d. iki kovo 11 d.Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė (angl. European Regulators Group for Postal Services, ERGP) skelbia viešąją konsultaciją dėl 2020–2022 m.  ERGP strategijos ir 2020 m. ERGP darbo programos. 

Konsultacijos metu siekiama gauti reguliavimo institucijų ir rinkos dalyvių nuomonę dėl ERGP strateginių krypčių ateinantiems trejiems metams, įvertinant pašto sektoriaus ir vartotojų poreikių pokyčius ir dėl 2020 m. ERGP darbo programos prioritetų.

Pasiūlymus dėl 2020–2022 m. ERGP strategijos ir 2020 m. ERGP darbo programos prašome teikti iki 2019 m. kovo 11 d. el. pašto adresais [email protected] ir [email protected].
Konsultacija vyksta nuo 2019 m. vasario 15 d. iki gegužės 10 d.Europos Komisijos viešoji konsultacija dėl elektroninių ryšių rinkų rekomendacijos keitimo (angl.  Consultation on the revision of the Recommendation on relevant markets)

Šios viešosios konsultacijos tikslas – gauti informaciją iš reguliavimo institucijų, rinkos dalyvių, vartotojų asociacijų apie didmeninių rinkų situaciją ir pokyčius ir įvertinti esamas ir potencialias elektroninių ryšių rinkas, kurioms būtų taikomas ex ante reguliavimas.

Kviečiame užpildyti viešosios konsultacijos klausimyną anglų kalba iki gegužės 10 d.
Konsultacija vyksta nuo 2019 m. sausio 16 d. iki balandžio 10 d.Europos Komisijos viešoji konsultacija dėl mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų diegimo reglamentavimo (angl.Public Consultation on the light deployment regime for small-area wireless access points)
Kviečiame užpildyti viešosios konsultacijos klausimyną anglų kalba iki balandžio 10 d.
Konsultacija vyko nuo 2018 m. kovo 27 d. iki balandžio 20 d. 19.00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) viešoji konsultacija dėl pasiūlymų ir temų teikimo 2019 m. BEREC darbo programai. Konsultacijos tikslas – suteikti galimybę el. ryšių rinkos dalyviams, operatoriams dalyvauti 2019 m. BEREC darbo programos rengimo procese, teikiant pasiūlymus dėl galimų darbo programos temų.
Pasiūlymus prašome teikti per BEREC viešųjų konsultacijų platformą adresu https://consultations.berec.europa.eu/en/.
Jeigu kiltų papildomų klausimų dėl viešosios konsultacijos, prisijungimo prie BEREC internetinės platformos ar reikėtų pasiūlymų teikimo formos word formatu, galima kreiptis tiesiai į BEREC el. paštu [email protected].
Konsultacija vyko nuo 2018 m. kovo 27 d. iki balandžio 20 d. 19.00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) viešoji konsultacija dėl pasiūlymų ir temų teikimo 2019 m. BEREC darbo programai. Konsultacijos tikslas – suteikti galimybę el. ryšių rinkos dalyviams, operatoriams dalyvauti 2019 m. BEREC darbo programos rengimo procese, teikiant pasiūlymus dėl galimų darbo programos temų.
Pasiūlymus prašome teikti per BEREC viešųjų konsultacijų platformą adresu https://consultations.berec.europa.eu/en/.
Jeigu kiltų papildomų klausimų dėl viešosios konsultacijos, prisijungimo prie BEREC internetinės platformos ar reikėtų pasiūlymų teikimo formos word formatu, galima kreiptis tiesiai į BEREC el. paštu [email protected].
Konsultacija vyko nuo 2018 m. spalio 10 d. iki lapkričio 7 d. 15:00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) viešoji konsultacija dėl 2019 m. BEREC darbo programos projekto. Konsultacijos tikslas – siekiant efektyvaus ir skaidraus BEREC bendravimo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis, išnagrinėti ir atsižvelgti į jų pastabas, pateiktas 2019 m. BEREC darbo programos projektui.
Kviečiame užpildyti viešosios konsultacijos klausimyną anglų kalba https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5140-public-consultation-on-draft-berec-wp-2019  iki lapkričio 7 d. arba pateikti el. paštu [email protected].
Jeigu kiltų papildomų klausimų dėl viešosios konsultacijos, juos taip pat galima pateikti el. paštu [email protected].

Informacija atnaujinta 2023-10-12