VEIKLOS SRITYS:

Tarptautinės viešosios konsultacijos

Konsultacija vyksta  2022 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 9 d.

 

Viešoji konsultacija dėl BEREC Mažmeninio tarptautinio tarptinklinio ryšio gairių 

Europos elektroninių ryšių reguliavimo institucijų grupė (toliau – BEREC, Body of European Regulators for Electronic Communications) paskelbė viešosioms konsultacijoms BEREC  gairių projektą dėl 2022 m. balandžio 6 d. Reglamento (ES) 2022/612 ir 2016 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2286 (BEREC Mažmeninio tarptautinio tarptinklinio ryšio gaires).

Šiomis gairėmis siekiama paaiškinti Tarptinklinio ryšio reglamentą, įskaitant Komisijos įgyvendinimo reglamentą, nustatantį išsamias sąžiningo naudojimo politikos („fair use policy“) taikymo taisykles, mažmeninių tarptinklinio ryšio priemokų panaikinimo tvarumo vertinimo metodiką ir prašymą, kurį tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas turi pateikti atlikdamas tą vertinimą. Šios Mažmeninio tarptautinio tarptinklinio ryšio gairės pakeis 2017 m. BEREC gaires.

Pastabas prašome pateikti el. pašto adresu: [email protected]. Daugiau informacijos apie BEREC viešą konsultaciją galite rasti čia.
Konsultacija vyksta nuo 2022 m. gegužės 25 d. – birželio 24 d.

 

Viešoji konsultacija dėl BEREC Didmeninio tarptinklinio ryšio gairių 

Europos elektroninių ryšių reguliavimo institucijų grupė (toliau – BEREC, Body of European Regulators for Electronic Communications) paskelbė viešosioms konsultacijoms BEREC  gairių projektą dėl 2022 m. balandžio 6 d. Reglamento (ES) 2022/612 dėl tarptinklinio ryšio viešuosiuose ryšių tinkluose ES 3 straipsnio taikymo (BEREC Didmeninio tarptinklinio ryšio gaires). Šios didmeninio tarptinklinio ryšio gairės pakeis 2017 m. BEREC gaires, kurių peržiūra buvo būtina siekiant įtraukti pakeitimus, nustatytus naujuoju 2022 m. balandžio 6 d. Tarptinklinio ryšio reglamentu (ES) 2022/612 dėl tarptinklinio ryšio ES viešųjų ryšių tinklais.

Pastabas prašome pateikti el. pašto adresu: [email protected]. Daugiau informacijos apie BEREC viešą konsultaciją galite rasti čia.
Konsultacija vyko nuo 2021 m. spalio  4 iki 2021 m. lapkričio 5 d.

 

Viešoji konsultacija dėl BEREC ataskaitos dėl fiksuotojo ir judriojo ryšio tranzitinio srauto reguliavimo

BEREC ataskaitoje dėl fiksuotojo ir judriojo ryšio tranzitinio srauto reguliavimo pateikiamos teisinės nuostatos, taikomos judriojo ir fiksuoto ryšio tranzitiniam srautui, pristatoma informacija apie Europoje vykdomą reguliavimą ir  įvairių rūšių tranzitinių tinklų ir paslaugų naudojimą bei operatorių nuomones apie jų dabartinius ir būsimus poreikius dėl tranzitinio srauto.

Pastabas prašoma pateikti užpildant šį klausimyną. Pageidautina, kad atsakymai būtų siunčiami anglų kalba.

BEREC paskelbs visas gautas pastabas ir jų santrauką viešai, atsižvelgiant į prašymus užtikrinti konfidencialumą. Tokiuose prašymuose turėtų būti aiškiai nurodyta, kuri informacija laikoma konfidencialia.

Konsultacija vyko nuo 2021 m. spalio  4 iki 2021 m. lapkričio 5 d.

 

Viešoji konsultacija dėl BEREC ataskaitos dėl fiksuotojo ir judriojo ryšio tranzitinio srauto reguliavimo

BEREC ataskaitoje dėl fiksuotojo ir judriojo ryšio tranzitinio srauto reguliavimo pateikiamos teisinės nuostatos, taikomos judriojo ir fiksuoto ryšio tranzitiniam srautui, pristatoma informacija apie Europoje vykdomą reguliavimą ir  įvairių rūšių tranzitinių tinklų ir paslaugų naudojimą bei operatorių nuomones apie jų dabartinius ir būsimus poreikius dėl tranzitinio srauto.

Pastabas prašoma pateikti užpildant šį klausimyną. Pageidautina, kad atsakymai būtų siunčiami anglų kalba.

BEREC paskelbs visas gautas pastabas ir jų santrauką viešai, atsižvelgiant į prašymus užtikrinti konfidencialumą. Tokiuose prašymuose turėtų būti aiškiai nurodyta, kuri informacija laikoma konfidencialia.

Konsultacija vyko nuo 2021 m. spalio 6 d. iki 2021 m. lapkričio 5 d.

 

Viešoji konsultacija dėl 2022 m. BEREC darbo programos

Europos elektroninių ryšių reguliavimo institucijų grupė (toliau – BEREC, Body of European Regulators for Electronic Communications) paskelbė viešosioms konsultacijoms 2022 m. darbo programą, kurioje daugiausia dėmesio bus skirta Europos elektroninių ryšių kodekso įgyvendinimui ir tikslams:

  • Skatinti junglumą ir prieigą prie itin didelio pralaidumo tinklų,
  • Skatinti konkurenciją ir veiksmingas investicijas,
  • Prisidėti prie vidaus rinkos plėtros,
  • Užtikrinti ES piliečių interesus.

BEREC ragina rinkos dalyvius savo pastabas ir pasiūlymus 2022 m. BEREC darbo programai teikti el. paštu [email protected]. Pateikus pastabas el. paštu, bus sugeneruotas automatinis atsakymas, o jei jo negausite, prašome kreiptis į BEREC ofisą. Viešoji konsultacija skelbiama BEREC interneto svetainės viešųjų konsultacijų skiltyje.

Pageidautina, kad atsakymai būtų siunčiami anglų kalba. Visi gauti atsakymai bus paskelbti BEREC interneto svetainėje, atsižvelgiant į prašymus užtikrinti konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą. Teikiant pastabas, prašome nurodyti, kuri informacija laikoma konfidencialia.

Konsultacija vyko iki 2021 m. spalio 20 d. RRT kviečia suinteresuotuosius subjektus pakomentuoti Europos Teisingumo Teismo sprendimą dėl atviro interneto reglamentavimo įtraukimo į BEREC gaires
RRT informuoja interneto prieigos paslaugų tiekėjus apie „nulinio tarifo“ pasiūlymų apribojimus. Šie apribojimai kyla iš Europos Sąjungos (ES) Teismo sprendimų dėl ES atviro interneto taisyklių pažeidimų.

„Nulinis tarifas“ arba „neribotas internetas programoms“ – tai kuomet  interneto prieigos paslaugų tiekėjai, dažniausiai mobiliojo ryšio operatoriai neįskaičiuoja tam tikroms programoms ar srauto rūšims (pvz. vaizdo įrašams, muzikai ar kitam srautui) sunaudotų duomenų kiekio į apmokestinamų duomenų kiekį.

2021 m. Rugsėjo 2 d. Europos Teisingumo Teismas nusprendė dėl trijų ES teisės dėl prieigos prie atviro interneto pažeidimų:

Šiuose sprendimuose Teisingumo Teismas pažymi, kad „nulinio tarifo“ paslauga dėl komercinių priežasčių išskiria interneto srautą. Būtent iš bazinio tarifo už naudojimąsi interneto paslauga atskirai neatskaitomas vartojimas, naudojamas programoms naudoti, o tai išsamiau paaiškinta ES Teisingumo Teismo pranešime spaudai. Todėl tokia komercinė praktika neatitinka Reglamento( ES) 2015/2120  reikalavimų, pagal kuriuos nustatoma pareiga užtikrinti vienodą elgesį be diskriminacijos ar iškraipymų.

Atsižvelgiant į problemos sudėtingumą, taip pat į dviprasmiškas taikymo galimybes ir aiškinimus, šiuo metu laukiama bendros Europos Komisijos pozicijos dėl praktinių „nulinio tarifo“ taikymo aspektų.

BEREC kviečia visus susijusius rinkos dalyvius pateikti savo komentarus apie ESTT sprendimus ir jų įtaką Reglamento (ES) 2015/2120 nuostatų įgyvendinimui. Viešoji konsultacija skelbiama BEREC interneto svetainės viešųjų konsultacijų skiltyje. Pasiūlymai ir pastabos gali būti pateiktos el. paštu [email protected] .

 

Konsultacija vyko nuo 2020 m. gruodžio 2 d. iki 2021 m. kovo 2 d.EK paskelbė viešąją konsultaciją dėl Plačiajuosčio ryšio sąnaudų mažinimo direktyvos peržiūros.
Dalyvauti konsultacijoje galima internetu užpildant EK klausimyną https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-review-broadband-cost-reduction-directive.

Konsultacijos tikslas – surinkti rinkos dalyvių nuomonę apie dabartinių priemonių, nustatytų Plačiajuosčio ryšio sąnaudos direktyvoje, veiksmingumą ir aktualumą ir įvertinti, ar yra poreikis šią direktyvą peržiūrėti ir atnaujinti.  Jei toks poreikis būtų, naujosios priemonės turėtų atitikti dabartines technologines, rinkos ir reguliavimo tendencijas ir skatinti spartesnį labai aukšto pajėgumo, įsk. šviesolaidžio ir 5G, tinklų diegimą.

 

Konsultacija vyko nuo 2020 m. spalio 6 d. iki 2020 m. lapkričio 5 d. 18.00 val. Lietuvos laiku.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupė (angl. BEREC, Body of European Regulators for Electronic Communications) paskelbė viešąją konsultaciją dėl 2021 m. BEREC darbo programos projekto.

Pasiūlymus 2021 m. BEREC darbo programos projektui prašome teikti BEREC el. paštu [email protected].

2021 m. BEREC darbo programos projektas parengtas pagal 2021-2025 m. BEREC strateginius tikslus, susijusius su junglumu, skaitmeniniais klausimais ir vartotojais. 2020 m. BEREC veikla daugiausia apėmė įpareigojimų nustatytų Europos elektroninių ryšių kodekse vykdymą ir įvairių gairių rengimą. Tuo tarpu 2021 m. BEREC veikla bus orientuota į technologijų ir rinkų vystymosi krypčių vertinimą,  ypač daug dėmesio skiriant galutinių vartotojų klausimams el. ryšių ir skaitmeninėje ekosistemoje.

Konsultacija vyko nuo 2020 m. spalio 6 d. iki 2020 m. lapkričio 5 d.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupė (angl. BEREC, Body of European Regulators for Electronic Communications) paskelbė viešąją konsultaciją dėl BEREC gairių skirtų padėti NRI nuosekliai taikyti geografinius tinklų diegimo tyrimus (toliau  – Gairės)

Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti BEREC el. paštu [email protected].

Iki 2023 m. gruodžio 21 d. nacionalinės reguliavimo institucijos ir/ar kitos atsakingos institucijos privalės atlikti geografinius tyrimus, siekiant nustatyti teritorijas, kuriose el. ryšių tinklais galima teikti plačiajuostį ryšį. Tokius tyrimus reikės kartoti bent kas trejus metus. BEREC rengia Gaires dviem etapais. 2020 m. vasario mėn. paskelbtos pirmo etapo gairės.  Ši viešoji konsultacija vyksta dėl antro etapo gairių, nustatančių procedūras, pagal kurias įmonės ir viešosios įstaigos kviečiamos deklaruoti savo ketinimus diegti labai didelio pajėgumo tinklus.

Konsultacija vyko nuo 2020 m. liepos 24 d. iki spalio 2 d.Europos Komisija paskelbė viešąsias konsultacijas dėl eIDAS reglamento peržiūros https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12528-European-Digital-Identity-EUid-/public-consultation
Konsultacijų tikslas – nustatyti, kaip įgyvendinami eIDAS reglamentu užsibrėžti tikslai, kokia įgyta patirtis ir pasiekti rezultatai, įvertinti naujausius technologinius, rinkos ir teisinius pokyčius. Atsižvelgdama į tai, Komisija apsvarstys  eIDAS reglamento tobulinimo galimybes ir parengs siūlymus, kaip Europos Sąjungoje galėtų būti plačiau taikomos eIDAS reglamentu reglamentuojamos paslaugos, kad didėtų jų sukuriama nauda ir būtų užtikrintas saugus ir sklandus piliečių, verslo ir valdžios institucijų elektroninis bendravimas.

Tikslinės konsultacijos skirtos ES piliečiams, eIDAS reglamentuojamų paslaugų teikėjams ir šių paslaugų naudotojams, valstybių narių kompetentingoms institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir kitiems suinteresuotiems subjektams.

 

Konsultacija iki 2020 m. lapkričio 9 d.Europos Komisija paskelbė viešąją konsultaciją dėl Pašto paslaugų direktyvos vertinimo
Konsultacija siekiama  gauti  suinteresuotųjų šalių nuomones apie tai, ar Pašto paslaugų direktyva pasiekė savo tikslus, kurie buvo iškelti ją priimant 1997 m., ar ji yra vis dar yra aktuali šiandienos skaitmeniniame pasaulyje ir ar reikia atsižvelgti į naujus politikos tikslus. Konsultacija apima klausimus, susijusius su pašto rinkos veikimu, pašto paslaugų kokybe ir universaliosiomis paslaugomis. Šios konsultacijos rezultatai bus įtraukti į direktyvos taikymo ir įvertinimo ataskaitą, kurią Europos Komisija turėtų priimti vėliau.

 

Konsultacija iki 2020 m. rugsėjo 27 d.Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė (angl. European Regulators Group for Postal Services, toliau – ERGP) paskelbė viešas konsultacijas dėl ataskaitų projektų dėl:

  • dėl pašto srities apibrėžimų
  • svarbiausiųjų vartotojų klausimų

Konsultacijos skelbiamos čia.

Pašto apibrėžimų ataskaitoje nagrinėjami įvairūs parametrai, kurie gali būti naudojami apibrėžiant  pašto sektoriaus paslaugas ir nustatant dalyvius būsimoje reguliavimo sistemoje.

Ataskaitoje apie pagrindines vartotojų problemas bandoma nustatyti problemas, atspindinčias rinkos pokyčius ir laipsnišką perėjimą nuo „siuntėjo“ prie „gavėjo“ orientuotos pašto rinkos.

Pasiūlymus prašome teikti. el. paštu [email protected] , kopijas siunčiant [email protected][email protected] , [email protected] .

Konsultacija iki 2020 m. rugsėjo 25 d.Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė (angl. European Regulators Group for Postal Services, toliau – ERGP) paskelbė viešąją konsultaciją dėl ERGP 2021 m. darbo programos projekto
ERGP 2021 m. darbo programos projektas parengtas pagal ERGP 2020–2022 m. vidutinės trukmės strategiją, atsižvelgiant į platesnius rinkos pokyčius, pvz., Skaitmeninių paslaugų aktą.

Pasiūlymus dėl 2021 m. ERGP darbo programos prašome teikti. el. paštu [email protected] , kopijas siunčiant [email protected][email protected] , [email protected] .

Konsultacija iki 2020 m. rugsėjo 30 d.Europos Komisija paskelbė tikslinę konsultaciją dėl tarptautinių siuntinių pristatymo
Šios konsultacijos tikslas – surinkti respondentų nuomones dėl Reglamento (ES) 2018/644 Dėl tarptautinių siuntų pristatymo paslaugų taikymo. Reglamentu siekiama sustiprinti reguliavimo priežiūrą ir skaidrumą siuntinių pristatymo sektoriuje, ypač padidinant tam tikrų siuntinių pristatymo paslaugų viešai skelbiamų tarifų skaidrumą ir atkreipiant dėmesį į tam tikrų tarifų vertinimą.

Tikslinė konsultacija skirta siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams, vartotojams ir mažmenininkams, taip pat jų asociacijoms ir socialiniams partneriams. Visų ES šalių tarptautinių siuntinių pristatymo tarifai yra paskelbti EK svetainėje čia.

 

PASIBAIGUSIOS TARPTAUTINĖS VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS
Konsultacija iki 2020 m. rugsėjo 30 d.Europos Komisija paskelbė viešąją konsultaciją dėl Skambučių užbaigimo tarifų vieningo nustatymo ES lygiu.

Europos Komisija paskelbė Skambučių užbaigimo tarifų vieningo nustatymo ES lygiu reglamento projektą (toliau – Projektas). Naujasis Europos elektroninių ryšių kodeksas reikalauja Europos Komisiją iki 2020 m. gruodžio 31 d. priimti deleguotąjį aktą (reglamentą), nustatantį maksimalius skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose ryšių tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, tarifus ir balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose tarifus ES .
Be to, kad Projektas nustato šiuos maksimalius tarifus, jis nustato tvarką, kaip bus taikomi šie tarifai, įskaitant pereinamąsias nuostatas. Europos Komisija iki 2020 m. rugsėjo 22 d. prašo pateikti nuomonę dėl šio Projekto.
Konsultacija iki 2020 m. rugsėjo 8 d.Europos Komisija paskelbė viešąją konsultaciją dėl Skaitmeninių paslaugų akto paketo. Naujasis Skaitmeninių paslaugų akto paketas turėtų atnaujinti dabartinį skaitmeninių paslaugų teisinį reguliavimą.Skaitmeninių paslaugų akto pakete, be kitų nuostatų, planuojama įtvirtinti tam tikras ex ante reguliavimo taisykles, skirtas didelėms internetinėms platformoms (veikiančioms kaip „vartų sargai“), kurios nustato žaidimo taisykles jų vartotojams ir konkurentams. Šia iniciatyva siekiama užtikrinti, kad minėtos platformos elgtųsi sąžiningai vartotojų, naujų rinkos dalyvių ir esamų konkurentų atžvilgiu, t. y. kad vartotojams būtų sudaryta kuo daugiau pasirinkimo galimybių, o bendroji rinka išliktų konkurencinga ir atvira naujovėms.
Europos Komisija iki š. m. rugsėjo 8 d. šioje viešojoje konsultacijoje kviečia dalyvauti piliečius bei kitus suinteresuotus asmenis. Norėdami dalyvauti Europos Komisijos viešojoje konsultacijoje, paspauskite ant šios nuorodos https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Digital_Services_Act.Daugiau informacijos apie viešąją konsultaciją galite rasti paspaudę ant šios nuorodos https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package.
Konsultacija iki 2020 m. kovo 30 d.Europos Komisija paskelbė Pašto paslaugų direktyvos vertinimo gaires

Gairėse nurodomi pagrindiniai veiksmai, kurių Komisija imsis vertindama direktyvą, taip pat paaiškinama peržiūros apimtis ir tikslai.

Pašto paslaugų direktyvos, kuri paskutinį kartą buvo keista 2008 m., vertinimo metu bus siekiama atsakyti į klausimą, ar pirminiai direktyvos tikslai vis dar yra aktualūs šiandienos skaitmeniniame pasaulyje. Skaitmeninės technologijos ir elektroninė komercija iš esmės pakeitė vartotojų poreikius ir elgesį, nuolat mažėjo paštu siunčiamų laiškų, todėl kai kurie pašto paslaugų teikėjai sumažino paslaugų kokybę ir padidino tarifus, o kai kurios ES valstybės narės taip pat sumažino universaliųjų paslaugų apimtį.

Iki 2020 m. kovo 30 d. suinteresuotieji dalyviai gali pateikti atsiliepimus ir nuomonę dėl gairėse keliamų problemų bei pasidalinti turima informacija, naudodamiesi šia nuoroda: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11965-Report-on-the-Application-and-Evaluation-of-the-Postal-Services-Directive .

Europos Komisija atsižvelgs į atsiliepimus, atlikdama direktyvos vertinimą, kuris turi būti baigtas 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį, o iki to laiko dar yra planuojama paskelbti išsamią ES viešąją konsultaciją, apie kurią bus pranešta atskirai.

Konsultacija vyksta nuo 2020 m. vasario 17 d. iki kovo 17 d.Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė (angl. European Regulators Group for Postal Services, toliau – ERGP) pradeda rengti 2021 m. darbo programą ir kviečia teikti pasiūlymus.

Konsultacijos metu siekiama gauti suinteresuotų organizacijų nuomonę dėl 2021 m. ERGP darbo programos prioritetų ir konkrečių temų ar klausimų, įskaitant pageidaujamus parengti dokumentus.

ERGP turi nustatyti 2021 m. darbo programos prioritetus, kad ERGP darbas būtų reikšmingas ir turėtų teigiamą poveikį rinkai.

2020 m. ERGP darbo programoje teikiamas prioritetas veiklai, siekiant spręsti pagrindinius klausimus, kylančius daugiausia dėl rinkos raidos, naujų verslo modelių, tarptautinių tinklų, vartotojų poreikių pokyčių ir jų pasekmių reguliavimo sistemai.

2020 m. ERGP darbo programa buvo organizuota remiantis trimis strateginiais ramsčiais pagal ERGP 2020–2022 m. vidutinės trukmės strategiją:

  • pašto sektoriaus reguliavimo peržiūra,
  • konkurencingos bendrosios ES pašto rinkos skatinimas,
  • galutinių paslaugų gavėjų įgalinimas ir į vartotoją orientuotos universaliosios paslaugos užtikrinimas.

Atsižvelgiant į tai ir siekiant suinteresuotųjų šalių dalyvavimo pradinėje darbo programos rengimo stadijoje, ERGP kviečia suinteresuotas organizacijas teikti pasiūlymus dėl 2021 m. ERGP darbo programos prioritetų ir konkrečių temų ar klausimų, įskaitant pageidaujamus parengti dokumentus.

Parengtas 2021 m. ERGP darbo programos projektas, kaip įprasta, bus paskelbtas viešajai konsultacijai, kuri planuojama 2020 m. trečiąjį ketvirtį. Galutinė darbo programos redakcija turėtų būti patvirtinta 19-ojo ERGP plenarinio posėdžio metu 2020 m. lapkričio 27 d.

Pasiūlymus dėl 2021 m. ERGP darbo programos prašome teikti iki 2020 m. kovo 17 d.  el. pašto adresais: [email protected] ir [email protected] .

Daugiau informacijos dėl viešosios konsultacijos rasite adresu https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39861

 

Viešoji konsultacija vyksta  iki 2020 m. sausio 31 d.Viešajai konsultacijai  paskelbtas Europos ryšių komiteto (angl. European Communication Comission, ECC) 312 ataskaitos projektas dėl mobiliojo interneto prieigos paslaugų kokybės matavimų ir vertinimo (angl. Measuring and evaluating Mobile Internet Access Service Quality (Mobile IASQ)), kurį parengė Numeracijos ir tinklų darbo grupė (angl. Numbering and Network, NaN WG).

Ataskaita skirta apibendrinti skirtingų CEPT šalių narių mobiliojo interneto prieigos paslaugų kokybės matavimo ir vertinimo metodus. Ataskaita parengta atsižvelgiant į CEPT administracijoms išplatinto klausimyno atsakymų rezultatus ir kai kurių CEPT šalių narių patirtį.

Rengiant ataskaitos projektą aktyviai dalyvavo ir RRT tarnautojai, parengę interneto prieigos stebėsenos sistemos matavimų bei teorinių spartų skaičiavimų metodikų aprašymus.

Viešoji konsultacija paskelbta CEPT svetainėje (Draft ECC Report 312 Measuring and evaluating Mobile Internet Access Service Quality (Mobile IASQ)): https://www.cept.org/ecc/tools-and-services/ecc-consultation.
Viešoji konsultacija vyksta nuo 2019 m. spalio 7 d. iki 2019 m. lapkričio 6 d. 19.00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupės (angl. Body of European Regulators for Eelectronic Communicatons, BEREC) viešoji konsultacija dėl 2020 m. BEREC darbo programos (angl. BEREC Work Programme 2020) ir 2021-2023 m. BEREC vidutinės trukmės strategijos (angl. BEREC Medium Term Strategy 2021-2023).

Viešoji konsultacija dėl 2020 m. BEREC darbo programos – antroji ir galutinė. Jos tikslas – pakartotinai gauti rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotų šalių nuomonę apie dokumentą, kuriame atsižvelgta į pirmosios konsultacijos metu gautas pastabas ir pasiūlymus iš el. ryšių reguliavimo institucijų, Europos Komisijos, BEREC darbo grupių ekspertų ir el. ryšių rinkos dalyvių. 2020 m. BEREC darbo programa bus patvirtinta 2019 m. gruodžio mėn.

Viešoji konsultacija dėl 2021-2023 m. BEREC vidutinės trukmės strategijos. Rengiant šią strategiją, bus atsižvelgta į 2018-2020 m. BEREC strategiją, tad konsultacijos tikslas – sužinoti  rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotų šalių nuomonę, ar 2018-2020 m. BEREC vidutinės trukmės strategijoje nustatyti strateginiai prioritetai  bus vis dar aktualūs ir 2021-2023 m., gal reiktų nustatyti naujus, kokie techniniai, rinkos ir reguliavimo pokyčiai turės svarbios įtakos BEREC darbui ateityje.

Viešoji konsultacija vyksta nuo 2019 m. spalio 7 d. iki 2019 m. lapkričio 6 d. 19.00 val. Lietuvos laiku. Kviečiame dalyvauti ir teikti pastabas ir pasiūlymus BEREC el. paštu [email protected]

Viešoji konsultacija ir susiję dokumentai  paskelbti BEREC svetainėje, adresu https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5921-public-consultation-on-berec-work-programme-2020-and-call-for-input-to-the-berec-medium-term-strategy-2021-2023.

 

Viešoji konsultacija vyksta nuo 2019 m. spalio 7 d. iki 2019 m. lapkričio 21 d. 18.00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupės (angl. Body of European Regulators for Eelectronic Communicatons, BEREC) viešoji konsultacija dėl BEREC gairių projekto dėl bendro požiūrio nustatant tinklo galinį tašką skirtingose tinklų topologijose (angl. Draft BEREC Guidelines on common approaches to the identification of the network termination point in different network topologies). Šios gairės parengtos vadovaujantis Europos elektroninių ryšių kodekso 61(7) straipsnio nuostatomis ir pateikia rekomendacijas nacionalinėms el. ryšių reguliavimo institucijoms dėl tinklo galutinio taško nustatymo. Gairėmis siekiama visoje ES suvienodinti tinklo galinių taškų nustatymą.

Konsultacijos tikslas – gauti rinkų dalyvių ir kitų suinteresuotų šalių nuomonę apie BEREC gairėmis siūlomas rekomendacijas.

Kviečiame dalyvauti ir teikti pastabas ir pasiūlymus BEREC el. paštu [email protected].

Viešoji konsultacija ir BEREC gairių projektas  paskelbtas BEREC svetainėje, adresu

https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5912-public-consultation-on-draft-berec-guidelines-on-common-approaches-to-the-identification-of-the-network-termination-point-in-different-network-topologies.

Viešoji konsultacija vyksta nuo 2019 m. spalio 10 d. iki 2019 m. lapkričio 28 d. 19.00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupės (angl. Body of European Regulators for Eelectronic Communicatons, BEREC) viešoji konsultacija dėl BEREC galimybių studijos projekto dėl skelbtinos informacijos apie 5G tinklų padengiamumą (angl. BEREC draft Feasibility study on development of coverage information for 5G deployments). Šia studija siekiama išnagrinėti, ar informacija apie 5G tinklų padengiamumą būtų naudinga kitų rinkų (ne telekomunikacijų) dalyviams, t. y. specializuotas paslaugas (transporto, logistikos, žemės ūkio, audiovizualinio, skubios pagalbos ir pan.) teikiančioms įmonėms ar kompanijoms (angl. „verticals“), kurių verslas bus paremtas 5G judriuoju ryšiu ir taps neatskiriama 5G ekosistemos dalimi. Taip pat, kokie duomenys apie 5G jiems būtų aktualūs.

5G ekosistema apims platų naudotojų spektrą – ne tik elektroninių ryšių, bet ir kitų (energetikos, žemės ūkio, sveikatos apsaugos, transporto, logistikos ir t.t.) rinkų dalyvius, t. y. verslo įmones, kurios teikia ar ateityje teiks tam tikrų pramonės šakų ar tam tikrai vartotojų grupei skirtas paslaugas, paremtas 5G judriuoju ryšiu (angl. „verticals“). BEREC galimybių studija skirta išsiaiškinti įmonių, kurios ketina naudotis trečiųjų šalių 5G tinklų infrastruktūra,  poreikius dėl informacijos apie esamus 5G tinklus skelbimą.

Tuo tikslu BEREC skelbia viešąją konsultaciją, kurios metu siekia sužinoti įmonių, teikiančių ar planuojančių 5G judriuoju ryšiu teikti paslaugas transporto, logistikos, audiovizualinio ir virtualios realybės, kitų pramogų, žemės ūkio, skubios pagalbos ir civilinės saugos ar kt. (ne telekomunikacijų) srityse (angl. „verticals“), nuomonę, kokie e. ryšių tinklai ir paslaugos geriausiai atitiktų jų esamo ir būsimo verslo poreikius, kokios jiems reikia informacijos apie 5G tinklų padengiamumą, paslaugų kokybę, kada ir kokia informacija  jiems būtų naudinga ir kt. aktualius aspektus.

Viešoji konsultacija ir susiję dokumentai  paskelbti BEREC svetainėje, adresu https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5941-public-consultation-for-berec-draft-feasibility-study-on-development-of-coverage-information-for-5g-deployments.
Viešoji konsultacija vyksta nuo 2019 m. spalio 7 d. iki 2019 m. lapkričio 28 d. 18.00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupės (angl. Body of European Regulators for Eelectronic Communicatons, BEREC) viešoji konsultacija dėl BEREC gairių dėl atviro interneto reglamento įgyvendinimo (angl. BEREC Guidelines on the Implementation of the Open Internet Regulation).

BEREC atnaujino 2016 m. parengtas ir priimtas BEREC tinklų neutralumo gaires, kurios nuo šiol bus vadinamos nauju pavadinimu „BEREC gairės dėl atviro interneto reglamento įgyvendinimo“.

Konsultacijos tikslas – gauti rinkos dalyvių nuomonę, pastabas ir pastebėjimus dėl atnaujintų BEREC gairių. Taip pat BEREC prašo rinkos dalyvių atsakyti į keletą klausimų, susijusių su BEREC gairių 69 ir 70 dalimis (dėl tam tikro turinio stebėsenos), kurie skelbiami papildomame viešajai konsultacijai parengtame dokumente.

Kviečiame dalyvauti ir teikti pastabas BEREC el. paštu [email protected]

Gairių projektas ir viešoji konsultacija paskelbta BEREC svetainėje, adresu https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5947-public-consultation-on-the-document-on-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation.

 

Viešoji konsultacija vyksta nuo 2019 m. spalio 10 d. iki 2019 m. lapkričio 21 d. 18.00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupės (angl. Body of European Regulators for Eelectronic Communicatons, BEREC) viešoji konsultacija dėl BEREC tinklų įdiegimo geografinių tyrimų gairių projekto (angl. Draft BEREC Guidelines on Geographical Surveys of Network Deployments). Vadovaujantis Europos elektroninių ryšių kodekso 22 str., nacionalinės reguliavimo institucijos iki 2023 m. gruodžio 21 d. privalės atlikti el. ryšių tinklų, kuriuose galima diegti plačiajuostį ryšį, tyrimus. BEREC gairės pateiks rekomendacijas dėl bendrų principų, kuriais galės vadovautis nacionalinės ryšių reguliavimo institucijos atlikdamos geografinius tyrimus.
Konsultacijos tikslas – gauti rinkos dalyvių nuomonę apie siūlomas BEREC gaires ir atsakyti į keturis klausimus dėl duomenų perdavimo spartos apskaičiavimo, reikalavimų informacijai, poreikio rinkti informaciją apie veiklos rezultatus bei apibrėžti pagrindinių rodiklių dydžių ribas. Klausimai skelbiami pačiose BEREC gairėse.

Kviečiame dalyvauti ir teikti pastabas BEREC el. paštu [email protected] arba per BEREC internetinę viešųjų konsultacijų platformą adresu https://consultations.berec.europa.eu/en/consultation/33721.

Gairių projektas ir viešoji konsultacija paskelbta BEREC svetainėje, adresu https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5937-public-consultation-on-the-draft-berec-guidelines-on-geographical-surveys-of-network-deployments.

 

Konsultacija vyksta nuo 2019 m. spalio 10 d. iki 2019 m. gruodžio 5 d. 18.00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupės (angl. Body of European Regulators for Eelectronic Communicatons, BEREC) viešoji konsultacija dėl BEREC paslaugų kokybės parametrų gairių projekto (angl. draft BEREC Guidelines detailing Quality of Service Parameters). Gairėmis siekiama nustatyti visu Europos Sąjungos lygiu suderintus reikalavimus, susijusius su informacijos apie paslaugų kokybės parametrus teikimu vartotojams. Į šiuos reikalavimus turės atsižvelgti nacionalinės el. ryšių reguliavimo institucijos, nustatydamos paslaugų kokybės parametrus interneto prieigos paslaugų teikėjams.

Konsultacijos tikslas – gauti rinkos dalyvių nuomonę apie BEREC gairėmis siūlomus interneto prieigos paslaugų kokybės parametrus.

Kviečiame dalyvauti ir teikti pastabas BEREC el. paštu [email protected] arba per BEREC internetinę viešųjų konsultacijų platformą adresu https://consultations.berec.europa.eu/en/consultation/33721.

Gairių projektas ir viešoji konsultacija paskelbta BEREC svetainėje, adresu https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5939-public-consultation-for-the-draft-berec-guidelines-detailing-quality-of-service-parameters.

 

Pasiūlymus dėl 2020–2022 m. ERGP strategijos prašome teikti iki 2019 m. rugsėjo 20 d., o dėl  2020 m. ERGP darbo programos  – iki 2019 m. rugsėjo 27 d. el. pašto adresais GROW-ERGP@ec.europa.eu ir [email protected].
Konsultacija vyksta nuo 2019 m. vasario 18 d. iki kovo 11 d.Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė (angl. European Regulators Group for Postal Services, toliau – ERGP) skelbia viešąją konsultaciją dėl 2020–2022 m.  ERGP strategijos ir 2020 m. ERGP darbo programos. 

Konsultacijos metu siekiama gauti reguliavimo institucijų, rinkos dalyvių nuomonę dėl ERGP strateginių krypčių ateinantiems trejiems metams, įvertinant pašto sektoriaus ir vartotojų poreikių pokyčius bei dėl 2020 m. ERGP darbo programos prioritetų.

Pasiūlymus dėl 2020–2022 m. ERGP strategijos ir 2020 m. ERGP darbo programos prašome teikti iki 2019 m. kovo 11 d. el. pašto adresais [email protected] ir [email protected].
Konsultacija vyksta nuo 2019 m. vasario 15 d. iki gegužės 10 d.Europos Komisijos viešoji konsultacija dėl elektroninių ryšių rinkų rekomendacijos keitimo (angl.  Consultation on the revision of the Recommendation on relevant markets)

Šios viešosios konsultacijos tikslas – gauti informacijos iš reguliavimo institucijų, rinkos dalyvių, vartotojų asociacijų apie didmeninių rinkų situaciją ir pokyčius bei įvertinti esamas ir potencialias elektroninių ryšių rinkas, kurioms būtų taikomas ex ante reguliavimas.

Kviečiame užpildyti viešosios konsultacijos klausimyną anglų kalba iki gegužės 10 d.
Konsultacija vyksta nuo 2019 m. sausio 16 d. iki balandžio 10 d.Europos Komisijos viešoji konsultacija dėl mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų diegimo reglamentavimo (angl.  Public Consultation on the light deployment regime for small-area wireless access points)
Kviečiame užpildyti viešosios konsultacijos klausimyną anglų kalba iki balandžio 10 d.
Konsultacija vyko nuo 2018 m. kovo 27 d. iki balandžio 20 d. 19.00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) viešoji konsultacija dėl pasiūlymų ir temų teikimo 2019 m. BEREC darbo programai. Konsultacijos tikslas – suteikti galimybę el. ryšių rinkos dalyviams, operatoriams dalyvauti 2019 m. BEREC darbo programos rengimo procese, teikiant pasiūlymus dėl galimų darbo programos temų.
Pasiūlymus prašome teikti per BEREC viešųjų konsultacijų platformą adresu https://consultations.berec.europa.eu/en/.
Jeigu kiltų papildomų klausimų dėl viešosios konsultacijos, prisijungimo prie BEREC internetinės platformos ar reikėtų pasiūlymų teikimo formos word formatu, galima kreiptis tiesiai į BEREC el. paštu [email protected].
Konsultacija vyko nuo 2018 m. kovo 27 d. iki balandžio 20 d. 19.00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) viešoji konsultacija dėl pasiūlymų ir temų teikimo 2019 m. BEREC darbo programai. Konsultacijos tikslas – suteikti galimybę el. ryšių rinkos dalyviams, operatoriams dalyvauti 2019 m. BEREC darbo programos rengimo procese, teikiant pasiūlymus dėl galimų darbo programos temų.
Pasiūlymus prašome teikti per BEREC viešųjų konsultacijų platformą adresu https://consultations.berec.europa.eu/en/.
Jeigu kiltų papildomų klausimų dėl viešosios konsultacijos, prisijungimo prie BEREC internetinės platformos ar reikėtų pasiūlymų teikimo formos word formatu, galima kreiptis tiesiai į BEREC el. paštu [email protected].
Konsultacija vyko nuo 2018 m. spalio 10 d. iki lapkričio 7 d. 15:00 val.Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) viešoji konsultacija dėl 2019 m. BEREC darbo programos projekto. Konsultacijos tikslas – siekiant efektyvaus ir skaidraus BEREC bendravimo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis, išnagrinėti ir atsižvelgti į jų pastabas, pateiktas 2019 m. BEREC darbo programos projektui.
Kviečiame užpildyti viešosios konsultacijos klausimyną anglų kalba https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5140-public-consultation-on-draft-berec-wp-2019  iki lapkričio 7 d. arba pateikti el. pašto adresu [email protected].
Jeigu kiltų papildomų klausimų dėl viešosios konsultacijos, juos taip pat galima pateikti el. pašto adresu [email protected].

Informacija atnaujinta 2022-06-14