VEIKLOS SRITYS:

Priežiūra

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) 2 punktu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba atlieka atlyginimo už dokumentų teikimą ir atlyginimo už registro objekto registravimą dydžių apskaičiavimo priežiūros institucijos funkcijas.

Nutarimu patvirtintas Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašas taikomas tada, kai įstatymų nustatytais atvejais yra imamas atlyginimas už dokumentų teikimą (arba iš dokumentų gavėjų, arba kai sąnaudos yra finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų) ir (ar) imamas atlyginimas už registro objekto registravimą (arba iš duomenų, reikalingų registro objektui registruoti, teikėjų, arba kai sąnaudos yra finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų), išskyrus Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo nustatytus atvejus.

Informacija atnaujinta 2022-06-27