VEIKLOS SRITYS:

Informacija ūkio subjektams

Rekomendacijos dėl informacijos apie kompensuojamųjų sąnaudų dydį pateikimo (toliau – Rekomendacijos) skirtos registrų ir (arba) valstybės informacinių sistemų tvarkytojui (toliau – tvarkytojas), kuris, vadovaudamasis Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 33.4 papunkčiu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – RRT) teikia informaciją apie apskaičiuotą tvarkytojo sąnaudų, patirtų dėl įstatymuose nustatyto neatlygintino dokumentų teikimo ir (arba) neatlygintino registro objekto registravimo, įstatymų nustatytais atvejais finansuojamų iš šiam tvarkytojui skiriamų valstybės biudžeto lėšų (toliau – kompensuojamosios sąnaudos), dydį RRT išvadai dėl kompensuojamųjų sąnaudų dydžio pagrįstumo (toliau – RRT išvada) gauti.

Rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į kompensuojamųjų sąnaudų dydžio pagrįstumo vertinimo metu dažniausiai nustatomus neatitikimus ir neaiškumus, sąlygojančius papildomą kreipimąsi į tvarkytojus dėl trūkstamos informacijos / paaiškinimų pateikimo arba įtakojančius nepagrįsto kompensuojamųjų sąnaudų dydžio nustatymą.

Rekomendacijos parengtos siekiant šių pagrindinių tikslų:

  • suteikti tvarkytojams metodinę pagalbą taikant Aprašo reikalavimus, susijusius su informacijos apie kompensuojamųjų sąnaudų dydį pateikimu RRT išvadai gauti;
  • pateikti rekomenduojamą informacijos apie kompensuojamųjų sąnaudų dydį pateikimo RRT formą.

Svarbu. Rekomendacijos nepakeičia Aprašo nuostatų, tik paaiškina, kaip jos turi būti taikomos praktikoje.

Informaciją RRT apie kompensuojamų snaudų dydį RRT išvadai gauti rekomenduojama pateikti pridedamos lentelės forma, ją užpildant vadovaujantis jos pildymo instrukcija ir pateiktais praktiniais pavyzdžiais (lentelės forma ir pavyzdžiai).

Informacija atnaujinta 2023-02-02