VEIKLOS SRITYS:

DUK. Tarptautinis tarptinklinis ryšys

Ar paslaugų teikėjui pritaikius RRT leistą papildomą mokestį turiu teisę nutraukti sutartį be netesybų?

RRT nustatyto papildomo mokesčio taikymas nėra elektroninių ryšių paslaugų sąlygų bloginimas, nes tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų kainos mažėja ir paslaugų gavėjas neįgyja teisės nutraukti sutartį be netesybų.

Į ką atkreipti dėmesį, susitariant su paslaugų teikėju dėl tarptinklinio ryšio paslaugų?

Klientas visada turi teisę reikalauti atskleisti jam visą aktualią informaciją apie elektroninių ryšių paslaugas. Siekiant tinkamai informuoti galutinius paslaugų gavėjus apie reguliavimo pakeitimus ir dėl to sąlygotus sutartinių santykių (įskaitant sutarčių sąlygas) pokyčius, siūlome atkreipti dėmesį į sutartyse nurodytas paslaugų teikimo sąlygas:

 • kas yra sutarties dalykas: ar įeina į sutarties dalyką tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugos;
 • paslaugų kainas, kas įeina į prakalbamą mokestį (siūlytina nurodyti ir įeinančių į šį mokestį paslaugų vieneto kainą) ir kokie tarifai taikomi viršijus paslaugų kiekius;
 • sąžiningo naudojimo taisykles, kurios turėtų būti aiškios;
 • paslaugų apmokestinimui aktualią informaciją, apvalinimo ypatumus;
 • aiškią ir skaidrią informaciją apie perėjimą tarp planų (perjungimas atliekamas per vieną darbo dieną, atidėjimas (jei toks taikomas) neviršija 2 mėn.).
 • naudas, jei pasirenkamas kitas nei „mokėk kaip namie“ (angl. Roam Like At Home, RLAH) (įskaitant ir atvejus kai leista toliau taikyti reguliuojamo dydžio papildomą mokestį) planas, naudų praradimas turi būti atskleistas aiškiai ir suprantamai.
 • vienašalio sutarties pakeitimo galimybė. Jei keičiama elektroninių ryšių paslaugų teikimo apimtis, kainos, būtina vadovautis Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėmis. Dėl teisės vienašališkai keisti sutarties sąlygas turi būti susitarta sutartyje. Tačiau esant galimybei keisti paslaugų apimtį, paslaugų gavėjas apie paslaugų apimties (sutarties sąlygų keitimą) turi būti informuotas prieš vieną mėnesį. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad apimties keitimas yra sąlygų keitimas, suteikiantis teisę galutiniam paslaugų gavėjui nutraukti sutartį be netesybų pagal Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 12 punktą.
Ar tarptinklinio ryšio paslaugų reguliavimas taikomas ir išankstinio apmokėjimo paslaugoms?

Taip. Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 531/2012 nuostatomis, tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjai nuo 2017-06-15 tiek esamiems, tiek ir naujiems tarptinklinio ryšio vartotojams privalo automatiškai pritaikyti „kalbėk kaip namie“ (angl. Roam Like At Home, RLAH) kainodarą (įskaitant ir atvejus kai leista toliau taikyti reguliuojamo dydžio papildomą mokestį), nesvarbu kokią kainodarą jie buvo pasirinkę prieš tai. Tai taikytina tiek išankstinio mokėjimo abonentams, tiek atsiskaitantiems pagal sutartį.

Tačiau jei paslaugų teikėjas keičia paslaugų apimtį ar kitaip keičia paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų gavėjui gali tekti atlikti papildomus veiksmus, siekiant pasinaudoti tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugomis Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse.

Ar paslaugų teikėjas gali nustoti teikti tarptinklino ryšio paslaugas po 2017 m. birželio 15 d.

Taip, tačiau paslaugų teikėjas tai turi padaryti laikydamasis tam tikrų taisyklių. Visų pirma sutartyje tarp paslaugų teikėjo ir gavėjo turi būti aptarta operatoriaus teisė keisti sutarties sąlygas vienašališkai. Dėl to patariame atidžiai perskaityti sudarytas sutartis. Jei paslaugų teikimo sutartyje operatoriaus teisės keisti sutarties sąlygas neaptarta, paslaugų teikimo sąlygos negali būti keičiamos. Antra, operatorius, blogindamas paslaugų gavėjo esamą padėtį (nustodamas teikti tam tikras paslaugas, didindamas paslaugų kainas), turi informuoti klientus prieš mėnesį, kartu aiškiai ir nedviprasmiškai nurodant apie kliento teisę nutraukti sutartį be netesybų. Trečia, tuo atveju, kai paslaugų gavėjai apie pakeitimus informuojami netinkamai ir neaiškiai, laikytina, kad jie turi teisę pasinaudoti galimybe nutraukti sutartį be netesybų net praėjus įspėjimo terminui.

Tačiau akcentuotina tai, kad tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse (toliau – ES/EEE šalys) reglamentuojantys teisės aktai neįpareigoja teikti tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas ES/EEE šalyse. Šių paslaugų teikėjai yra laisvi priimti sprendimus dėl konkrečių kainodaros ir paslaugų apimties variantų. Tačiau keičiant paslaugų teikimo sąlygas ir jas bloginant, apie tokius pakeitimus turi būti pranešta iš anksto kaip aprašyta aukščiau.

Jei paslaugų gavėjas sutiko, kad jam nuo 2017-06-15 būtų „išjungtos“ tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugos ir jis nori pasinaudoti tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugomis po 2017-06-15, paslaugų teikėjas pirmiausia turi pasiūlyti tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas ES/EEE šalyse be jokio papildomo mokesčio arba su RRT leistu papildomu mokesčiu.

Ar pasirinkęs planą „kalbėk kaip namie“ (angl. Roam Like At Home, RLAH), kuriuos operatoriai siūlo įgyvendindami Tarptautinio tarptinklinio ryšio Reglamentą, būdamas Lietuvoje, galėsiu skambinti be papildomo mokesčio į visas ES/EEE šalis?

Nuo 2017 m. birželio 15 d. Reglamento (EB) Nr. 531/2012 reguliuoja tik tas paslaugas, kuriomis naudojamės išvykę į užsienį – t. y. keliaudami po Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalis (toliau – ES/EEE šalys).

Tačiau nuo 2019 m. gegužės 15 d. visose ES/EEE šalyse įsigaliojo naujos tarptautinių skambučių ir trumpųjų SMS žinučių (angl. INTRA-EU calls) kainos. Skambučiai iš Lietuvos į ES/EEE šalis kainuoja ne daugiau kaip 0,19 Eur/min. (0,23 Eur /min su PVM), trumposios SMS žinutės – 0,06 Eur/min (0,07 Eur/min su PVM). Įeinantys skambučiai Lietuvos vartotojams neapmokestinami. Naujo kainos taikomos tiek fiksuotame, tiek judriajame viešuosiuose ryšio tinkluose.

 

Tuo atveju, jei paslaugų teikėjas man neteiks tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų, ar galėsiu, būdamas Lietuvoje, skambinti į užsienį?

Taip. Galimybė (ar jos nebuvimas) naudotis paslaugomis būnant užsienyje (tarptinklinio ryšio paslaugos) nekeičia naudojimosi paslaugomis Lietuvoje sąlygų. Tai reiškia, kad jei turėjote galimybę, būdamas Lietuvoje, skambinti ar rašyti trumpąsias žinutes (SMS) į užsienį, tokia galimybė turi išlikti.

Taip pat atkreipiame dėmesį į sąvokų skirtumus. Tarptautinis skambutis – sujungimas, kai skambinama į užsienį, būnant Lietuvoje. Tarptautinis tarptinklinis ryšys – tai visuma priemonių, suteikiančių galimybę naudotis paslaugomis būnant kitoje valstybėje.

Reglamento (EB) Nr. 531/2012 nustato tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo sąlygas, vadinasi, tas sąlygas, kurios yra taikomos, kai klientas yra užsienyje, tačiau šis reglamentas nereguliuoja skambučių iš Lietuvos į užsienį (atliekamų klientui būnant Lietuvoje – namų šalyje) kainų ir sąlygų.

Ar paslaugų teikėjas tarptautinio tarptinklinio ryšio Europos Sąjungoje paslaugoms gali taikyti didesnes kainas nei Lietuvoje teikiamų paslaugų kainos?

Taip. Tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą Europos Sąjungoje ir Europos ekonominės erdvės šalyse (toliau – ES/EEE šalys) reglamentuojantys teisės aktai nustatė, kad nuo 2017 m. birželio 15 d. tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugos ES/EEE šalyse turi kainuoti tiek pat kiek namie. Tačiau tie patys teisės aktai nustatė atvejus ir sąlygas, kai tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų kainos gali būti didesnės nei namie.

Pirmas atvejis, kai paslaugų teikėjų planuojamos sąnaudos suteikti paslaugas yra didesnės nei paslaugų teikėjų planuojamos gauti pajamos. Tokiu atveju paslaugų teikėjai gali kreiptis į RRT su prašymu taikyti papildomą mokestį. UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Teledema“ 2020 m. kreipėsi į RRT su prašymu taikyti papildomus mokesčius 2020 m. birželio 15 d. – 2021 m. birželio 14 d. laikotarpiui, teikiant tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas ES/EEE šalyse. RRT, įvertinusi pateiktą informaciją, suteikė teisę taikyti papildomus mokesčius. RRT leisti taikyti maksimalūs papildomi mokesčiai yra nurodyti toliau:

Kainos nurodytos be PVM
Nuo 2020-06-15 iki 2021-06-14
Maksimalus papildomas mažmeninis tarptinklinio ryšio mokestis, kurį turi teisę taikyti operatoriai
UAB „Bitė Lietuva“UAB „Tele2“Telia Lietuva, ABUAB „Teledema“
Skambučiai – skambinti
NetaikomaNetaikomaNetaikoma0,7 ct/min.
Skambučiai – atsilieptiNetaikomaNetaikomaNetaikoma0,7 ct/min.
Trumposios žinutės (SMS)NetaikomaNetaikomaNetaikomaNetaikoma
Duomenų perdavimas

0,82 Eur/GBNetaikomaNetaikoma1,64 Eur/GB

 

RRT nustatyto papildomo mokesčio taikymas nėra elektroninių ryšių paslaugų sąlygų bloginimas, nes tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų kainos mažėja ir paslaugų gavėjas neįgyja teisės nutraukti sutartį be netesybų.

Antras toks atvejis, kai paslaugų gavėjas viršija sąžiningo naudojimo ribas. Siekiant, kad dėl kainų skirtumų skirtingose ES/EEE šalyse nebūtų piktnaudžiaujama tarptinklinio ryšio paslaugų naudojimu (pavyzdžiui, paslaugų naudojimas kitiems tikslams nei laikinas ryšio naudojimas užsienyje), Tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą ES/EEE šalyse reglamentuojantys teisės aktai  nustatė sąžiningo naudojimo taisykles. Sąžiningo naudojimo taisyklės yra siejamos su paslaugų naudojimo apimtimis Lietuvoje ir kitose ES/EEE šalyse, vertinant rezidavimo trukmę Lietuvoje ir kitose ES/EEE šalyse. Papildomai buvo nustatytos sąžiningo naudojimo taisyklės duomenų perdavimo paslaugoms, kurių kainos yra mažesnės nei didmeninės duomenų perdavimo paslaugos kaina. Kai paslaugų naudotojas sunaudoja daugiau duomenų nei sąžiningo naudojimo riba, šią ribą viršijantis duomenų kiekis gali būti apmokestintas ne didesniu užmokesčiu nei didmeninės duomenų perdavimo paslaugos kaina, pridėjus pridėtinės vertės mokestį. Šį atvejį pailiustruosime dviem pavyzdžiais.

Pavyzdys 1. Išankstinio paslaugų teikėjo sąskaitoje yra 2,9 Eur (su PVM) ir šią sumą galima išnaudoti visoms paslaugoms. Paslaugų naudotojo sąžiningo naudojimo riba būtų 2,9 / 1,21 / 3 = 0,798 GB, kur 3 yra didmeninės duomenų perdavimo paslaugos kaina Eur/GB be PVM. Taigi, paslaugų gavėjas be papildomo mokesčio arba su RRT nustatytu papildomu mokesčiu gali išnaudoti 0,798 GB, o šią ribą viršytas duomenų kiekis gali būti apmokestinamas didmeninės duomenų perdavimo paslaugos kaina.

Pavyzdys 2. Paslaugų gavėjas, už paslaugas mokantis pagal sutartis, per mėnesį moka 5 Eur (su PVM) ir gali naudotis neribotais pokalbiais, siųsti neribotą skaičių SMS ir gali išnaudoti 2 GB duomenų. Paslaugų naudotojo sąžiningo naudojimo riba būtų 5 / 1,21 / 3 × 2 = 2,754 GB, kur 3 yra didmeninės duomenų perdavimo paslaugos kaina Eur/GB be PVM, o 2 yra duomenų kiekio perskaičiavimo koeficientas asmenims, kurie už paslaugas moka pagal sąskaitas. Taigi, paslaugų gavėjas be papildomo mokesčio arba su RRT nustatytu papildomu mokesčiu gali išnaudoti 2,754 GB, o šią ribą viršytas duomenų kiekis iki jis pasieks 2 GB ribą gali būti apmokestintas didmeninės duomenų perdavimo paslaugos kaina. Pasiekus 2GB ribą paslaugų gavėjas už paslaugas turės mokėti pagal jo turimo plano sąlygas kartojant anksčiau aprašytus sąžiningo naudojimo kiekio apskaičiavimo veiksmus.

Paslaugų teikėjas gal būti nustatęs sąžiningo naudojimo taisykles ir Lietuvoje teikiamoms paslaugoms. Pavyzdžiui, paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad per dieną paslaugų gavėjas neturi skambinti ilgiau nei 300 min. Paslaugų teikėjas Lietuvoje galiojančias sąžiningo naudojimo taisykles gali pritaikyti ir tarptautinio tarptinklinio ryšio ES/EEE šalyse teikiamoms paslaugoms.

Trečias toks atvejis, kai paslaugų gavėjas pasirenka kitą mokėjimo planą, kurio tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų ES/EEE šalyse kainos yra didesnės nei „mokėk kaip namie“ (angl. Roam Like at Home) kainos. Šių planų kainos nėra reguliuojamos, tačiau tokius planus paslaugų gavėjai turi pasirinkti tik savo valia ir tik sąmoningai išreikšdami tokį pasirinkimą (aktyviais veiksmais).

Kiek laiko paslaugų teikėjai galės taikyti papildomą mokestį už tarptinklinio ryšio paslaugas?
Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 531/2012 6c straipsnio 1 dalimi, papildomas mokestis taikomas tik tiek, kiek būtina padengti reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo nuostolius. RRT, vykdydama šio reglamento priežiūrą, gali bet kuriuo metu pareikalauti, kad tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas pakeistų ar nustotų taikyti papildomą mokestį, jei papildomas mokestis taikomas kitiems nei nuostolių padengimas tikslams arba kai kaina už savo šalyje gaunamas paslaugas padengia tarptinklinio ryšio paslaugų išlaidas.
Kas reguliuoja tarptautinio tarptinklinio ryšio teikimą Europos Sąjungoje?

Tarptautinio tarptinklinio ryšio teikimą Europos Sąjungoje reguliuoja šie teisės aktai:

 • 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2017/920.
 • Europos Komisijos 2016 m. gruodžio 15 d. įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 2016/2286 kuriuo nustatomos išsamios sąžiningo naudojimo taisyklių taikymo, papildomų mažmeninių tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo tvarumo vertinimo metodikos taikymo ir prašymo, kurį to vertinimo tikslu turi pateikti tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, teikimo taisyklės.
 • Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2017 m. kovo 27 d. patvirtintos gairės dėl mažmeninių tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo tvarumo vertinimo metodika, ją rasite čia.
 • Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktorius 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1160 „Dėl Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“, jas rasite čia.