VEIKLOS SRITYS:

DUK. Vartotojų teisės ir pareigos

Ką daryti, jei paslaugų teikėjas delsia atsakyti į pretenziją? Kur kreiptis?

Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 5 dalyje yra nurodyta, kad „Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti gaunamus galutinio paslaugų gavėjo prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl jo teikiamų ar numatomų teikti elektroninių ryšių paslaugų ir atsakyti per 14 dienų nuo jų gavimo dienos.“ Jei per šį terminą paslaugų teikėjas nepateikė atsakymo į Jūsų pretenziją, Jūs galite kreiptis į RRT pateikdamas tik savo pretenzijos paslaugų teikėjui kopiją.

Noriu nutraukti paslaugų teikimo sutartį. Ar gali paslaugų teikėjas iš manęs pareikalauti netesybų?

Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės leidžia susitarti šalims dėl sutarties termino, o šių taisyklių 6.7.2 papunktis įpareigoja paslaugų teikimo sutartyje aiškiai nurodyti visus užmokesčius, mokėtinus nutraukiant paslaugų teikimo sutartį. Paprastai elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartyje susitarus dėl minimalaus naudojimosi paslaugomis laikotarpio, šio laikotarpio nurodymas siejamas su nuolaidų taikymu.

Sutartyje šalys turi teisę susitarti, kad suteiktos nuolaidos gali būti grąžintos tuo atveju, jei paslaugomis naudojamasi trumpiau nei sutarta. Taigi, toks elektroninių ryšių paslaugų teikėjo reikalavimas sugrąžinti suteiktas nuolaidas, grindžiamas sutartinėmis nuostatomis, savo esme laikytinas netesybomis. Kilus klausimams dėl netesybų skaičiavimo, netesybų dydžio, netesybų mažinimo, netesybų dydis gali būti mažinamas RRT nagrinėjant ginčą tarp galutinio paslaugų gavėjo ir paslaugų teikėjo. Atkreipiame dėmesį, kad gavusi kreipimąsi raštu, RRT galėtų įvertinti, ar netesybos buvo apskaičiuotos tinkamai. Daugiau apie ginčų nagrinėjimą žiūrėkite skiltyje “Kaip pateikti ginčą”.

Esu sudaręs telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį. Ar skambučiai trumpaisiais numeriais yra įtraukiami į mano mokėjimo plane nurodytą minimalų prakalbamą mėnesinį mokestį?

Dažniausiai telefono ryšio paslaugų teikėjų mokėjimo planuose yra nustatomas tam tikras minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis, už kurį suteikiamas tam tikras prakalbamų minučių skaičius, duomenų kiekis arba neriboti pokalbiai į visus Lietuvos tinklus.

Mokėjimo planuose arba sutartyje taip pat yra pateikiama informacija, kas nėra įtraukiama į minimalų prakalbamą mėnesinį mokestį.

Pateikiamas pavyzdys:
Į mėnesinį mokėjimo plano mokestį neįtraukiama:

•    MMS žinutės;
•    vaizdo skambučiai;
•    skambučiai trumpaisiais numeriais;
•    tarptautiniai skambučiai;
•    papildomos paslaugos.

Abonentas turėtų atkreipti dėmesį į tai, kokių paslaugų nepadengia minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis ir už jas reikės sumokėti atskirai. Jeigu yra nurodoma, jog skambučiai trumpaisiais numeriais nėra įtraukti į minimalų prakalbamą mėnesinį mokestį, tai reiškia, kad skambučiai trumpaisiais numeriais bus apmokestinti papildomai. Tokiu atveju abonentas gaus sąskaitą, kurioje prie minimalaus prakalbamo mėnesinio mokesčio bus pridėta skambučių trumpaisiais numeriais kaina.

Ar turiu mokėti už skambutį, kai įmonės, kuriai skambinu, konsultantai neatsiliepia, o įsijungia automatinis atsakiklis ir prašoma palaukti?

Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 53 punktas numato, kad jeigu elektroninių ryšių paslaugų teikėjas telefonu mokamai teikia informaciją apie savo teikiamas paslaugas, kitą su šių paslaugų teikimu susijusią informaciją ar kitas paslaugas, jis turi užtikrinti, kad laukimo, kol bus pradėta teikti informacija ar kitos paslaugos, laikas būtų neapmokestinamas.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad toks reikalavimas taikomas tik elektroninių ryšių paslaugų teikėjams. Skambinant kitų paslaugų (ne elektroninių ryšių paslaugų) teikėjams (pvz. į banką, į polikliniką ir pan.) toks reikalavimas nėra taikomas. Tokiu atveju gali būti fiksuojamas skambutis nuo to momento, kai įvyko sujungimas, t. y. kai atsiliepė automatinis autoatsakiklis.

Su paslaugų teikėju sudariau sutartį, pasirinkdamas minimalų naudojimosi paslaugomis laikotarpį, per kurį man taikomos nuolaidos paslaugų mėnesiniam mokesčiui. Ar paslaugų teikėjas turi mane įspėti apie mėnesinių mokesčių kainą, taikomą pasibaigus nuolaidos taikymo laikotarpiui.

Paprastai terminuotos paslaugų teikimo sutartys sudaromos taikant įvairias nuolaidas mėnesiniam mokesčiams, papildomoms paslaugoms ir pan. Nuolaidų taikymo laikotarpis būna įvairus, neretai sutampa su minimaliu naudojimosi paslaugomis laikotarpiu.

Sutarties dokumentuose apibrėžiant paslaugų teikimo kainas (įskaitant paslaugų mėnesinį mokestį, paslaugų įrengimo mokestį ir kt.) ir joms taikomas nuolaidas, turi būti nurodytos tiek įprastai taikomos paslaugų kainos, tiek paslaugų kainos su nuolaida, jei tokios taikomos, užtikrinant galutinio paslaugų gavėjo teisę žinoti, kokios paslaugų kainos taikomos pasibaigus sutartyje apibrėžtam trumpiausiam naudojimosi paslaugomis laikotarpiui.

ERPTT neįpareigoja paslaugų teikėjų atskirai pranešti paslaugų gavėjams, kad jau pasibaigė nuolaidų taikymas ir toliau bus taikomos kainos be nuolaidos. Paslaugų gavėjas pats turi galimybę savo sutarties egzemplioriuje matyti, kada minėtas terminas pasibaigia ir nuspręsti, ar šiam terminui pasibaigus kreiptis į elektroninių ryšių paslaugų teikėją dėl sutarties nutraukimo (keitimo), ar toliau naudotis jo teikiamomis paslaugomis mokant mėnesinius mokesčius be nuolaidos.

Tačiau jei tokia pareiga paslaugų teikėjui yra numatyta sutartiniuose dokumentuose, tokiu atveju paslaugų teikėjas turi pranešti apie tai, kad baigiasi nuolaidų taikymo laikotarpis.

Esu sudaręs televizijos paslaugų teikimo sutartį. Paslaugų teikėjas pakeitė televizijos programų sąrašą. Ar galiu nutraukti sutartį anksčiau įsipareigoto laikotarpio nemokėdamas netesybų?

Kad galima būtų įvertinti, ar turite teisę nutraukti sutartį be netesybų, svarbu nustatyti, dėl kokių priežasčių paslaugų teikėjas nerodo televizijos programų.

Jei televizijos programos nerodomos dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos priimti sprendimų

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos priimti sprendimai dėl televizijos programų platinimo/transliavimo ribojimų yra privalomo pobūdžio ir šių sprendimų pagrindu atliekami televizijos programų paketo pakeitimai nėra laikomi paslaugų teikimo sutarties sąlygų pakeitimu, dėl kurio paslaugų gavėjas galėtų tikėtis nutraukti paslaugų teikimo sutartį be netesybų.

Jei paslaugų teikėjas keičia televizijos programų sąrašą, nes pasikeitė sutartis su transliuotoju

Tuo atveju, kai sutartas televizijos programų paketas yra keičiamas dėl sutartinių santykių su transliuotoju pasikeitimo, tokie pakeitimai, Tarnybos nuomone, yra pagrįsti verslo rizika, todėl toks televizijos programų paketo pakeitimas (įskaitant atvejus, kai televizijos programos netransliuojamos sutartinių dokumentų sulygtomis sąlygomis, nustojus galioti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimais patvirtintiems platinimo/transliavimo ribojimams) yra laikytinas paslaugų teikimo sutarties sąlygų pakeitimu ir gali būti atliekamas tik laikantis Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 12 punkto reikalavimų užtikrinant paslaugų gavėjo teisę nutraukti sutartį anksčiau laiko netaikant netesybų.

Ar gali paslaugų teikėjas pateikti didesnes sąskaitas už elektroninių ryšių paslaugas nei nustatytas paslaugų kredito limitas?

Paslaugų kredito limitas paprastai taikomas elektroninių ryšių paslaugoms, o į sąskaitas už elektroninių ryšių paslaugas gali būti įtraukti ir kiti mokesčiai (pvz., įrangos mokesčiai, draudimo paslaugų mokesčiai, pramoginio turinio paslaugų mokesčiai), todėl sąskaitos gali būti didesnės nei nustatytas paslaugų kredito limitas.

Jei elektroninių ryšių paslaugų gavėjui buvo nustatytas paslaugų kredito limitas, tačiau paslaugų teikėjas pateikė didesnę nei paslaugų kredito limitas sąskaitą už suteiktas elektroninių ryšių paslaugas, dėl viršytos sumos už elektroninių ryšių paslaugas galutinis paslaugų gavėjas gali raštu pateikti pretenziją paslaugų teikėjui.

 

Ar gali paslaugų teikėjas siūlyti sudaryti tik terminuotas elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartis?

Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės tiesiogiai nedraudžia elektroninių ryšių paslaugų teikėjams sudaryti tik terminuotas paslaugų teikimo sutartis, tik jose yra numatytos tam tikros sąlygos ir ribojimai.

Pagal šių taisyklių 10 punktą, paslaugų teikėjai privalo užtikrinti, kad terminuotos paslaugų teikimo sutarties, sudaromos su vartotoju, pradinis terminas būtų ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai.

Paslaugų teikėjas taip pat turi užtikrinti paslaugų gavėjams galimybę sudaryti sutartis ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui.

Pakeičiau gyvenamąją vietą ir noriu nutraukti televizijos ir fiksuotojo interneto paslaugų teikimo sutartį. Paslaugų teikėjas reikalauja netesybų. Ar paslaugų teikėjo reikalavimas teisėtas?

Jeigu šalys, sudarydamos elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartį, susitarė dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo konkrečioje vietoje, tai elektroninių ryšių paslaugų gavėjui pakeitus gyvenamąją vietą elektroninių ryšių paslaugų teikėjas neprivalo teikti šias paslaugas naujoje gyvenamojoje vietoje, nebent šalys buvo susitarusios kitaip.

Tai, kad paslaugų gavėjui pakeitus gyvenamąją vietą jam neteikiamos paslaugos kitoje vietoje, nei buvo numatyta sutartyje, nėra pagrindas teigti, jog paslaugų teikėjas iš esmės pažeidė sutartį, todėl paslaugų teikėjas turi teisę pareikalauti netesybų, jei jos buvo aptartos paslaugų teikimo sutartyje.

Įsigijau mobilųjį internetą. Man teigė, kad ten, kur gyvenu, interneto ryšys tikrai bus ir neturėsiu jokių problemų, tačiau ryšio išvis nėra. Ar galiu nutraukti sutartį nemokėdamas netesybų?

Judriojo telefono ryšio paslaugas, įskaitant internetą, paslaugų teikėjas teikia savo tinklo aprėpties zonoje. Paslaugų teikėjas privalo sudaryti galimybę vartotojams su šia zona išsamiai susipažinti. Jei paslaugų gavėjas negauna interneto paslaugos paslaugų teikėjo nurodytoje aprėpties zonoje arba reali kokybė neatitinka numatytos sutartyje dėl, jo manymu, netinkamos kokybės, reikėtų raštu kreiptis į paslaugų teikėją.  Jei nepavyksta išspręsti situacijos, galite kreiptis į RRT dėl tyrimo, ar ryšio kokybė atitinka Elektroninių ryšių teikimo taisyklių ir paslaugų teikimo sutarties reikalavimus ir ar paslaugų teikėjo deklaruojama ryšio tinklo aprėptis atitinka realiai užtikrinamą.

Jei tyrimo išvados parodytų, kad ryšio kokybės reikalavimų normos pažeistos, galutinis paslaugų gavėjas galėtų nutraukti sutartį anksčiau laiko netaikant netesybų.

Esu nepatenkintas interneto paslaugų kokybe, negaliu naudotis internetu. Ar įmanoma nutraukti sutartį be netesybų?

 

Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės  reglamentuoja atvejus, kada abonentas gali nutraukti paslaugų teikimo sutartį be netesybų, t. y. nustačius, jog paslaugų teikėjas iš esmės pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus (paslaugų kokybės neužtikrinimas gali būti laikomas esminiu sutarties pažeidimu) arba pakeitė paslaugų teikimo sutarties sąlygas (pvz., padidino paslaugų kainas ir pan.).

Nustatyti, ar sutartis buvo pažeista ir ar pažeidimas buvo esminis, kuris leistų nutraukti paslaugų teikimo sutartį be netesybų, vertinama kiekvienu atveju individualiai, todėl labai svarbu kiekvieną kartą registruoti paslaugų teikimo sutrikimus sutartyje numatyta tvarka.

Ar turiu mokėti už tarptinklinio ryšio paslaugas, kai užsienyje nebuvau, o man būnant netoli pasienio, mano telefonas prisijungė prie užsienio operatoriaus tinklo?

Pasienio zonoje Jūsų judriojo telefono ryšio aparatas automatiškai prisijungė prie kaimyninės šalies judriojo ryšio operatoriaus tinklo, tikėtina, skleidžiančio stipresnius signalus už Lietuvos judriojo ryšio operatoriaus, kurio paslaugomis Jūs naudojatės, signalus, todėl Jūsų skambučiai buvo apmokestinti pagal tarptinklinio ryšio tarifus. Esant arčiau pasienio zonos, rekomenduojame nusistatyti rankinį tinklo pasirinkimo būdą, kad nebūtų automatiškai jungiamasi prie užsienio operatorių ir apsisaugotumėte nuo didelių sąskaitų.

Paminėtina, kad paslaugų teikėjai privalo viešai paslaugų gavėjų aptarnavimo centruose kiekvienam paslaugų gavėjui prieinamoje vietoje ir teikėjo interneto svetainėje (jeigu tokią svetainę turi) skelbti „informaciją apie naudojimąsi Paslaugomis Lietuvos Respublikos pasienio ruože (šis punktas taikomas tik viešųjų judriojo ryšio paslaugų teikėjams).“

Jei paslaugos buvo suteiktos (yra užfiksuotas paslaugų suteikimo faktas), paslaugų gavėjas privalo už jas sumokėti sutartyje nustatyta tvarka.

Ar galiu nutraukti sutartį paskambinęs telefonu?

Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 6.7 papunktį, sutartyje paslaugų teikėjas privalo aiškiai nurodyti sutarties galiojimo terminą, sutarties pakeitimo ar papildymo bei nutraukimo sąlygas ir tvarką. Taigi, norint nutraukti su paslaugų teikėju sudarytą paslaugų teikimo sutartį, paslaugų gavėjas turite teisę padaryti tai vienašališkai, pranešant apie tai paslaugų teikėjui paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

Paprastai sutartyse yra nustatyta, jog prašymas nutraukti terminuotą sutartį turi būti pateiktas raštu, t. y. Jūsų valia nutraukti sutartį turi būti išreikšta aktyviais veiksmais (pateikiant prašymą nutraukti sutartį raštu). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad skenuotas pasirašytas prašymas, kuris pateikimas elektroninių ryšių priemonėmis, taip pat turėtų būti prilyginamas kaip prašymo pateikimas raštu, tačiau, tik parašytas el. laiškas, informuojant, apie ketinimą nutraukti sutartį, nėra prilyginimas prašymo pateikimui raštu.

Pateikiau prašymą nutraukti sutartį. Per kiek laiko paslaugų teikėjas privalo nutraukti sutartį?

Jei sutartis yra terminuota arba joje nustatytas minimalus naudojimosi paslaugomis laikotarpis, vadovaujamasi sutartyje aptartais terminais (joje paprastai nustatomas iki 30 dienų įspėjimo terminas). Jei sutartis yra neterminuota, sutartis turi būti nutraukiama per 5 darbo dienas.

Paslaugų teikėjas gali (bet neprivalo) nustatyti ir trumpesnius terminus arba nutraukti sutartį anksčiau.

Turiu išmanųjį telefoną, tačiau duomenų perdavimo paslaugų telefone nenaudoju. Paslaugų teikėjas išrašė sąskaitą už duomenų perdavimo paslaugas. Kaip elgtis?

Tam tikrų galinių įrenginių nustatymai sudaro galimybę šiems įrenginiams veikti be galutinio paslaugų gavėjo valios naudojant duomenų perdavimo paslaugas, todėl siūlome išsiaiškinti, ar Jūsų naudojamo galinio įrenginio nustatymai sudaro galimybę šiam galiniam įrenginiui veikti be Jūsų valios naudojant paslaugas (Jūsų atveju duomenų perdavimo paslaugas). Esant tokiems galinio įrenginio nustatymams, rekomenduojame pakeisti juos taip, kad be Jūsų žinios ir (ar) veiksmų galinis įrenginys nenaudotų duomenų perdavimo paslaugų, taip išvengiant nepageidaujamai didelių sąskaitų už paslaugų naudojimą.

Kai duomenų perdavimo paslaugų naudojimas užfiksuotas, neatmetama prielaida, kad duomenų perdavimo paslaugos galėjo būti aktyvuotos atsitiktinai, Jums atnaujinant naudojamo išmaniojo  galinio įrenginio programinę įrangą, siunčiantis didelės apimties taikomąsias programas (pvz., mobiliąsias žaidimų aplikacijas), keičiant sisteminės įrangos ar atsiųstos taikomosios programos nustatymus arba atsitiktinai parsisiuntus virusinę programą, todėl patariame naudoti patikrinti, ar galiniame įrenginyje nėra įdiegta virusų.

Turiu išmanųjį telefoną, tačiau nenoriu gauti nepagrįstai didelę sąskaitą už duomenų perdavimo paslaugas. Kaip elgtis?

Šiuolaikiniai išmanieji telefono aparatai, kaip ir kiekvienas šiuolaikinis prietaisas, turintis programinę įrangą ir galimybę jungtis prie interneto (kaip, pvz., planšetė, kompiuteris), gali savo iniciatyva jungtis prie interneto ir parsisiųsti įvairias programas, taip pat programinės įrangos naujinimus. Tačiau dėl duomenų perdavimo paslaugų turi būti susitarta su paslaugų teikėju. Taip pat vartotojai turėtų atidžiai išanalizuoti su paslaugų teikėjais sudaromas sutartis ar paslaugų teikimo taisykles ir atkreipti dėmesį, ar yra užsakytos duomenų perdavimo paslaugos.

Kad išmanieji mobilieji telefonai tinkamai veiktų, būtina reguliariai atnaujinti programinę įrangą. Atnaujinimas gali vykti dviem būdais:

  • išmanieji telefonai patys gali parsisiųsti programinės įrangos naujinimus iš interneto automatiškai ir nepriklausomai nuo vartotojo valios; arba
  • pagal telefono aparato naudojimo instrukciją vartotojai patys gali nusistatyti, kokiu būdu jungtis prie interneto ir siųstis naujinimus: per mobilųjį internetą (tai yra brangiau), ar alternatyviu būdu – jungiantis prie belaidžio interneto (WiFi) per namų kompiuterį (tai gali papildomai nekainuoti). Tokiu būdu programinės įrangos naujinimai būtų parsisiunčiami tik vartotojui sutikus ir (arba) pasirinkus jų parsisiuntimo būdą.

Tad patariame norintiems sutaupyti vartotojams arba atsisakyti duomenų perdavimo paslaugų ir atnaujinti išmaniojo telefono programinę įrangą kitais būdais, arba savo išmaniųjų mobiliųjų telefonų aparatuose nusistatyti, kad prie mobiliojo interneto ar belaidžio interneto (WiFi) išmanieji telefonai negalėtų prisijungti patys automatiškai, t. y. kad išmanieji telefonai galėtų jungtis prie interneto tik pageidaujant vartotojui ar šiam sutikus.

Labai ilgai naudojuosi vieno paslaugų teikėjo paslaugomis. Pasibaigus minimaliam naudojimosi paslaugomis laikotarpiui, sutartis tapo neterminuota, sutarties nenutraukiau, paslaugų teikimo sąlygos tiko. Paslaugų teikėjas netikėtai pakeitė paslaugų teikimo sąlygas, padidino mėnesinį mokestį. Ar toks paslaugų teikėjo elgesys yra teisėtas?

Paslaugų teikimo sąlygų pasiūlymai ir mokėjimai planai formuojami atsižvelgiant į tuo metu rinkoje galiojančius pasiūlymus, technologinius sprendimus ir taikytą kainodarą. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar taikytai kainodarai, gali susidaryti situacija, kai paslaugų teikėjas nebeturi galimybės siūlyti tokių paslaugų, kurios buvo siūlytos/taikytos anksčiau.

Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 21 punktas numato, kad „Teikėjas, keisdamas Paslaugų teikimo technologijas, įrangą, Paslaugų teikimo sąlygas, atsiskaitymo tvarką, negali bloginti teikiamų Paslaugų kokybės ir mažinti Paslaugų apimties, bloginti abonentui Sutarties sudarymo metu nustatytų sąlygų, jei šalys, esant konkrečiam Paslaugų teikimo technologijų, įrangos, Paslaugų teikimo sąlygų, atsiskaitymo tvarkos pakeitimui, nesusitaria kitaip“.

Sutartis gali būti keičiama šalių sutarimu, taip pat sutartis gali būti keičiama joje aptartais atvejais.

Pagal reikalavimus, nustatytus elektroninių ryšių teisėje, keisti paslaugų teikimo sąlygas elektroninių ryšių paslaugų teikėjas turi, laikydamasis tam tikrų reikalavimų:

  1. gali keisti paslaugų teikimo technologijas ar kainas, jei tai yra numatyta paslaugų teikimo sutartyje; paprastai tokia teisė būna nustatyta bendrosiose paslaugų teikimo sąlygose.
  2. Turi tinkamai informuoti apie paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus. Privaloma informuoti prieš vieną mėnesį apie numatomus pakeitimus raštu ar jai prilyginta forma.
  3. Papildomai turi būti informuojama apie teisę nutraukti sutartį be netesybų, jei sutartis yra terminuota.

Jei minėtų sąlygų yra laikomasi, paslaugų teikėjas turi teisę keisti paslaugų teikimo sąlygas ir kainas.

Radau praleistą skambutį su nelietuvišku numeriu. Niekieno skambučio nelaukiu. Ar perskambinti?

RRT įspėja vartotojus, kad padaugėjo skambučių iš tarptautinių nežinomų telefono ryšio numerių, ir ragina būti budrius.

Piktavaliai veikia pagal sukčiavimo schemą ir skambina į atsitiktinius telefono ryšio numerius, nutraukdami skambutį po vieno ar dviejų signalų. Jei vartotojas, matydamas praleistą skambutį, perskambina šiuo telefono ryšio numeriu, gali patirti nuostolių – tokių skambučių kaina gali siekti dideles sumas.

RRT žiniomis, paslaugų teikėjai, siekdami apsaugoti savo vartotojus nuo tokio pobūdžio situacijų, dėl kurių jie gali patirti nuostolių, naudoja įvairias priemones, pvz., blokuoja tam tikrus telefono ryšio numerių blokus. Tačiau itin svarbus ir pačių vartotojų budrumas, todėl RRT ragina neskubėti perskambinti nežinomiems numeriams, ypač – iš tolimų šalių.

RRT primena, kad:

  • Radus praleistą skambutį iš nežinomo telefono numerio, ypač jei telefono numerio pradžia yra ne +370 ir tokio skambučio nelaukėte, rekomenduojame neperskambinti. Jei perskambinsite, paslaugų teikėjas užfiksuos skambutį ir turės teisę įtraukti užmokesčius už tokį ryšio įvykį, nebent geranoriškai nuspręs sumas už tokį skambutį kompensuoti.
  • Jums atsiliepus į įeinantį skambutį Lietuvoje, užmokesčiai Jums neturi būti taikomi.
  • Tarptautinis skambutis į užsienį gali būti inicijuotas netyčia, pavyzdžiui, Jums palikus telefono ryšio aparatą neužrakintą rankinėje ar kišenėje, todėl pasirūpinkite, kad telefonas būtų saugiai užrakintas.
  • Siekiant papildomai apsisaugoti nuo atsitiktinai inicijuotų skambučių, peržiūrėkite telefono ryšio nustatymus (pavyzdžiui, kai kurie telefono ryšio aparatai turi funkciją, kurią aktyvavus galima blokuoti įeinančius ar išeinančius skambučius į pasirinktus telefono ryšio numerius).
  • Iškilus klausimams dėl sąskaitų už paslaugas, pirmiausia peržiūrėkite detalią sąskaitą, kurioje matyti visi ryšio paslaugų įvykiai (skambučiai, žinutės ir kt.), už kuriuos turite mokėti, ir (arba) kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Informacija atnaujinta 2019-03-27