VEIKLOS SRITYS:

DUK. Vartotojų teisės ir pareigos

Radau praleistą skambutį su nelietuvišku numeriu. Ar perskambinti?

RRT įspėja vartotojus, kad padaugėjo skambučių iš tarptautinių nežinomų telefono ryšio numerių, ir ragina būti budrius.

Piktavaliai veikia pagal sukčiavimo schemą ir skambina į atsitiktinius telefono ryšio numerius, nutraukdami skambutį po vieno ar dviejų signalų. Jei vartotojas, matydamas praleistą skambutį, perskambina šiuo telefono ryšio numeriu, gali patirti nuostolių – tokių skambučių kaina gali siekti dideles sumas.

RRT žiniomis, paslaugų teikėjai, siekdami apsaugoti savo vartotojus nuo tokio pobūdžio situacijų, dėl kurių jie gali patirti nuostolių, naudoja įvairias priemones, pvz., blokuoja tam tikrus telefono ryšio numerių blokus. Tačiau itin svarbus ir pačių vartotojų budrumas, todėl RRT ragina neskubėti perskambinti nežinomiems numeriams, ypač – iš tolimų šalių.

RRT primena, kad:

  • Radus praleistą skambutį iš nežinomo telefono numerio, ypač jei telefono numerio pradžia yra ne +370 ir tokio skambučio nelaukėte, rekomenduojame neperskambinti. Jei perskambinsite, paslaugų teikėjas užfiksuos skambutį ir turės teisę įtraukti užmokesčius už tokį ryšio įvykį, nebent geranoriškai nuspręs sumas už tokį skambutį kompensuoti.
  • Jums atsiliepus į įeinantį skambutį Lietuvoje, užmokesčiai Jums neturi būti taikomi.
  • Tarptautinis skambutis į užsienį gali būti inicijuotas netyčia, pavyzdžiui, Jums palikus telefono ryšio aparatą neužrakintą rankinėje ar kišenėje, todėl pasirūpinkite, kad telefonas būtų saugiai užrakintas.
  • Siekiant papildomai apsisaugoti nuo atsitiktinai inicijuotų skambučių, peržiūrėkite telefono ryšio nustatymus (pavyzdžiui, kai kurie telefono ryšio aparatai turi funkciją, kurią aktyvavus galima blokuoti įeinančius ar išeinančius skambučius į pasirinktus telefono ryšio numerius).
  • Iškilus klausimams dėl sąskaitų už paslaugas, pirmiausia peržiūrėkite detalią sąskaitą, kurioje matyti visi ryšio paslaugų įvykiai (skambučiai, žinutės ir kt.), už kuriuos turite mokėti, ir (arba) kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
Ką daryti, jei paslaugų teikėjas delsia atsakyti į pretenziją? Kur kreiptis?

Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 5 dalyje yra nurodyta, kad „Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti gaunamus galutinio paslaugų gavėjo prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl jo teikiamų ar numatomų teikti elektroninių ryšių paslaugų ir atsakyti per 14 dienų nuo jų gavimo dienos“. Jei per šį terminą paslaugų teikėjas nepateikė atsakymo į Jūsų pretenziją, Jūs galite kreiptis į RRT dėl kilusios situacijos įvertinimo ar kilusio ginčo tarp Jūsų ir paslaugų teikėjo išsprendimo ne teismo tvarka pateikdamas RRT prašymą ir savo pretenzijos paslaugų teikėjui kopiją.

Detalesnę informaciją apie kreipimąsi į RRT galima rasti paspaudus šias nuorodas: https://www.rrt.lt/telefono-rysys-internetas-tv/vartotoju-teisiu-apsauga/kaip-pateikti-skunda/ ir https://www.rrt.lt/telefono-rysys-internetas-tv/vartotoju-teisiu-apsauga/kaip-pateikti-ginca/.

Noriu nutraukti paslaugų teikimo sutartį. Ar gali paslaugų teikėjas iš manęs pareikalauti netesybų?

Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės leidžia susitarti šalims dėl sutarties termino, tačiau taip pat įpareigoja paslaugų teikėją sutartyje aiškiai nurodyti visus užmokesčius, mokėtinus nutraukiant paslaugų teikimo sutartį. Paprastai elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartyje susitarus dėl minimalaus naudojimosi paslaugomis laikotarpio, šio laikotarpio nurodymas siejamas su nuolaidų taikymu.

Sutartyje šalys turi teisę susitarti, kad suteiktos nuolaidos gali būti grąžintos tuo atveju, jei paslaugomis naudojamasi trumpiau nei sutarta. Taigi, toks elektroninių ryšių paslaugų teikėjo reikalavimas sugrąžinti suteiktas nuolaidas, grindžiamas sutartinėmis nuostatomis, savo esme laikytinas netesybomis, kurių teisės aktai reikalauti iš esmės nedraudžia.

Tačiau pažymėtina, kad netesybos paprastai turėtų būti skirtos paslaugų teikėjo nuostoliams atlyginti, neturėtų būti pernelyg didelės lyginant su nuostoliais ir neturėtų sąlygoti nesąžiningumo paslaugų gavėjo atžvilgiu. Kilus klausimams dėl netesybų skaičiavimo, netesybų dydžio, netesybų mažinimo, netesybų dydis gali būti mažinamas RRT nagrinėjant ginčą tarp galutinio paslaugų gavėjo ir paslaugų teikėjo. Ginčo nagrinėjimo metu RRT galėtų įvertinti, ar netesybos buvo apskaičiuotos tinkamai. Daugiau apie ginčų nagrinėjimą žiūrėkite skiltyje „Kaip pateikti prašymą dėl ginčo“.

Esu sudaręs telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį. Ar skambučiai trumpaisiais numeriais yra įtraukiami į mano mokėjimo plane nurodytą minimalų prakalbamą mėnesinį mokestį?

Dažniausiai telefono ryšio paslaugų teikėjų mokėjimo planuose yra nustatomas tam tikras minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis, už kurį suteikiamas tam tikras prakalbamų minučių skaičius, trumpųjų žinučių (SMS) skaičius, duomenų kiekis arba neriboti pokalbiai ir SMS į visus Lietuvos tinklus.

Mokėjimo plane arba sutartyje taip pat yra pateikiama informacija, kas nėra įtraukiama į minimalų prakalbamą mėnesinį mokestį.

Pateikiamas pavyzdys:
Į mėnesinį mokėjimo plano mokestį neįtraukiama:

•    MMS žinutės;
•    vaizdo skambučiai;
•    skambučiai trumpaisiais numeriais;
•    tarptautiniai skambučiai;
•    papildomos paslaugos.

Abonentas turėtų atkreipti dėmesį į tai, kokių paslaugų nepadengia minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis ir už jas reikės sumokėti atskirai. Jeigu yra nurodoma, jog skambučiai trumpaisiais numeriais nėra įtraukti į minimalų prakalbamą mėnesinį mokestį, tai reiškia, kad skambučiai trumpaisiais numeriais bus apmokestinti papildomai. Tokiu atveju abonentas gaus sąskaitą, kurioje prie minimalaus prakalbamo mėnesinio mokesčio bus pridėta skambučių trumpaisiais numeriais kaina.

Ar turiu mokėti už skambutį, kai įmonės, kuriai skambinu, konsultantai neatsiliepia, o įsijungia automatinis atsakiklis ir prašoma palaukti?

Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 53 punktas numato, kad jeigu elektroninių ryšių paslaugų teikėjas telefonu mokamai teikia informaciją apie savo teikiamas paslaugas, kitą su šių paslaugų teikimu susijusią informaciją ar kitas paslaugas, jis turi užtikrinti, kad laukimo, kol bus pradėta teikti informacija ar kitos paslaugos, laikas būtų neapmokestinamas.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad toks reikalavimas taikomas tik elektroninių ryšių paslaugų teikėjams. Skambinant kitų paslaugų (ne elektroninių ryšių paslaugų) teikėjams (pvz., į banką, į polikliniką ir pan.) toks reikalavimas nėra taikomas. Tokiu atveju gali būti fiksuojamas skambutis nuo to momento, kai įvyko sujungimas, t. y. kai įsijungė automatinis autoatsakiklis.

Su paslaugų teikėju sudariau sutartį, pasirinkdamas minimalų naudojimosi paslaugomis laikotarpį, per kurį man taikomos nuolaidos paslaugų mėnesiniam mokesčiui. Ar paslaugų teikėjas turi mane įspėti apie mėnesinių mokesčių kainą, taikomą pasibaigus nuolaidos taikymo laikotarpiui.

Paprastai terminuotos paslaugų teikimo sutartys yra sudaromos taikant įvairias nuolaidas mėnesiniams mokesčiams, papildomoms paslaugoms ir pan. Nuolaidų taikymo laikotarpis būna įvairus, neretai sutampa su minimaliu naudojimosi paslaugomis laikotarpiu.

Sutartiniuose dokumentuose apibrėžiant paslaugų teikimo kainas (įskaitant paslaugų mėnesinį mokestį, paslaugų įrengimo mokestį ir kt.) ir joms taikomas nuolaidas, turi būti nurodytos tiek įprastai taikomos (standartinės) paslaugų kainos, tiek paslaugų kainos su nuolaida, jei tokios taikomos, tokiu būdu užtikrinant galutinio paslaugų gavėjo teisę žinoti, kokios paslaugų kainos bus taikomos pasibaigus sutartyje apibrėžtam trumpiausiam naudojimosi paslaugomis laikotarpiui.

Atkreiptinas dėmesys, kad Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės neįpareigoja paslaugų teikėjų atskirai pranešti paslaugų gavėjams apie nuolaidų taikymo laikotarpio pabaigą ir kad toliau bus taikomos kainos be nuolaidos. Paslaugų gavėjas paprastai pats turi galimybę savo sutarties egzemplioriuje matyti, kada minėtas terminas pasibaigia ir nuspręsti, ar šiam terminui pasibaigus kreiptis į elektroninių ryšių paslaugų teikėją dėl sutarties nutraukimo (ar keitimo), ar toliau naudotis jo teikiamomis paslaugomis standartinėmis kainomis (be nuolaidos).

Tačiau tuo atveju, jei pareiga informuoti paslaugų gavėją apie nuolaidų laikotarpio pabaigą ir pradedamas taikyti standartines (be nuolaidos) paslaugų kainas yra numatyta sutartiniuose dokumentuose, paslaugų teikėjas turi laikytis sutarties sąlygų ir pranešti apie tai, kad baigiasi nuolaidų taikymo laikotarpis.

Esu sudaręs televizijos paslaugų teikimo sutartį. Paslaugų teikėjas pakeitė televizijos programų sąrašą. Ar galiu nutraukti sutartį anksčiau įsipareigoto laikotarpio nemokėdamas netesybų?

Kad galima būtų įvertinti, ar turite teisę nutraukti sutartį be netesybų, svarbu nustatyti, dėl kokių priežasčių paslaugų teikėjas nerodo televizijos programų.

Jei televizijos programos nerodomos dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos priimtų sprendimų

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos priimti sprendimai dėl televizijos programų platinimo/transliavimo ribojimų yra privalomo pobūdžio ir šių sprendimų pagrindu atliekami televizijos programų paketo pakeitimai nėra laikomi paslaugų teikimo sutarties sąlygų pakeitimu, dėl kurio paslaugų gavėjas galėtų tikėtis nutraukti paslaugų teikimo sutartį be netesybų.

Jei paslaugų teikėjas keičia televizijos programų sąrašą, nes pasikeitė sutartis su transliuotoju

Tuo atveju, kai sutartas televizijos programų paketas yra keičiamas dėl sutartinių santykių su transliuotoju pasikeitimo, tokie pakeitimai, Tarnybos vertinimu, yra pagrįsti verslo rizika, todėl toks televizijos programų paketo pakeitimas (įskaitant atvejus, kai televizijos programos netransliuojamos sutartinių dokumentų sulygtomis sąlygomis, nustojus galioti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimais patvirtintiems platinimo/transliavimo ribojimams) yra laikytinas paslaugų teikimo sutarties sąlygų pakeitimu, kuris turi būti atliekamas tik laikantis Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 12 punkto reikalavimų ir užtikrinant paslaugų gavėjo teisę nutraukti sutartį anksčiau laiko be netesybų.

Ar gali paslaugų teikėjas pateikti didesnes sąskaitas už elektroninių ryšių paslaugas nei nustatytas paslaugų kredito limitas?

Paslaugų kredito limitas paprastai taikomas elektroninių ryšių paslaugoms, o į sąskaitas už elektroninių ryšių paslaugas gali būti įtraukti ir kiti mokesčiai (pvz., įrangos mokesčiai, draudimo paslaugų mokesčiai, pramoginio turinio paslaugų mokesčiai), todėl sąskaitos gali būti didesnės nei nustatytas paslaugų kredito limitas.

Jei elektroninių ryšių paslaugų gavėjui buvo nustatytas paslaugų kredito limitas, tačiau paslaugų teikėjas pateikė didesnę nei paslaugų kredito limitas sąskaitą už suteiktas elektroninių ryšių paslaugas, tokiu atveju dėl viršytos sumos už elektroninių ryšių paslaugas galutinis paslaugų gavėjas gali raštu pateikti pretenziją paslaugų teikėjui.

 

Ar gali paslaugų teikėjas siūlyti sudaryti tik terminuotas elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartis?

Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės tiesiogiai nedraudžia elektroninių ryšių paslaugų teikėjams sudaryti tik terminuotas paslaugų teikimo sutartis, tačiau šiose taisyklėse yra numatytos tam tikros sąlygos ir ribojimai:

1. Paslaugų teikėjai privalo užtikrinti, kad terminuotos paslaugų teikimo sutarties, sudaromos su vartotoju, pradinis terminas būtų ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai.

2. Paslaugų teikėjas taip pat turi užtikrinti paslaugų gavėjams galimybę sudaryti sutartis ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui.

Pakeičiau gyvenamąją vietą ir noriu nutraukti televizijos ir fiksuotojo interneto paslaugų teikimo sutartį. Paslaugų teikėjas reikalauja netesybų. Ar paslaugų teikėjo reikalavimas teisėtas?

Jeigu šalys, sudarydamos elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartį, susitarė dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo konkrečioje vietoje, tai elektroninių ryšių paslaugų gavėjui pakeitus gyvenamąją vietą elektroninių ryšių paslaugų teikėjas neprivalo teikti šias paslaugas naujoje gyvenamojoje vietoje, nebent šalys buvo susitarusios kitaip.

Tai, kad paslaugų gavėjui pakeitus gyvenamąją vietą jam neteikiamos paslaugos kitoje vietoje, nei buvo numatyta sutartyje, nėra pagrindas teigti, jog paslaugų teikėjas iš esmės pažeidė sutartį, todėl paslaugų teikėjas turi teisę pareikalauti netesybų, jei jos buvo aptartos paslaugų teikimo sutartyje.

Įsigijau mobilųjį internetą. Man teigė, kad ten, kur gyvenu, interneto ryšys tikrai bus ir neturėsiu jokių problemų, tačiau ryšio išvis nėra. Ar galiu nutraukti sutartį nemokėdamas netesybų?

Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės reglamentuoja atvejus, kada abonentas gali nutraukti paslaugų teikimo sutartį be netesybų. Vienas iš jų – paslaugų teikėjo padarytas savo sutartinių įsipareigojimų pažeidimas, pvz., sutartiniuose dokumentuose numatytos, viešai deklaruojamos kokybės paslaugų neužtikrinimas galėtų būti laikomas esminiu sutarties pažeidimu.

Ar sutartis buvo pažeista ir ar pažeidimas buvo esminis, kuris leistų nutraukti paslaugų teikimo sutartį be netesybų, vertinama kiekvienu atveju individualiai.

Judriojo telefono ryšio paslaugas, įskaitant internetą, paslaugų teikėjas teikia savo tinklo aprėpties zonoje. Paslaugų teikėjas privalo sudaryti galimybę vartotojams su šia zona išsamiai susipažinti. Jei paslaugų gavėjas negauna interneto paslaugos paslaugų teikėjo nurodytoje aprėpties zonoje arba reali kokybė neatitinka numatytos sutartyje dėl, jo manymu, netinkamos kokybės paslaugų visų pirma reikėtų raštu kreiptis į paslaugų teikėją. Jei nepavyksta išspręsti situacijos tiesiogiai su paslaugų teikėju, galite kreiptis į RRT dėl tyrimo, ar ryšio kokybė atitinka Elektroninių ryšių teikimo taisyklių ir paslaugų teikimo sutarties reikalavimus ir ar paslaugų teikėjo deklaruojama ryšio tinklo aprėptis atitinka realiai užtikrinamą.

Jeigu tyrimo išvados parodytų, kad ryšio kokybės reikalavimų normos pažeistos, galutinis paslaugų gavėjas galėtų nutraukti sutartį anksčiau laiko netaikant netesybų.

Ar turiu mokėti už tarptinklinio ryšio paslaugas, kai užsienyje nebuvau, o man būnant netoli pasienio mano telefonas prisijungė prie užsienio operatoriaus tinklo?

Esant pasienio zonoje Jūsų judriojo telefono ryšio aparatas gali automatiškai prisijungti prie kaimyninės šalies judriojo ryšio operatoriaus tinklo, tikėtina, skleidžiančio stipresnius signalus už Lietuvos judriojo ryšio operatoriaus, kurio paslaugomis Jūs naudojatės, signalus. Tokiu atveju Jūsų skambučiai pagrįstai būtų apmokestinti pagal tarptinklinio ryšio tarifus. Todėl, esant arčiau pasienio zonos, rekomenduojame nusistatyti rankinį tinklo pasirinkimo būdą, kad nebūtų automatiškai jungiamasi prie užsienio operatorių ir apsisaugotumėte nuo didelių sąskaitų.

Paminėtina, kad paslaugų teikėjai privalo viešai paslaugų gavėjų aptarnavimo centruose kiekvienam paslaugų gavėjui prieinamoje vietoje ir teikėjo interneto svetainėje (jeigu tokią svetainę turi) skelbti „informaciją apie naudojimąsi Paslaugomis Lietuvos Respublikos pasienio ruože (šis punktas taikomas tik viešųjų judriojo ryšio paslaugų teikėjams).“

Jei paslaugos buvo suteiktos (yra užfiksuotas paslaugų suteikimo faktas), paslaugų gavėjas privalo už jas sumokėti sutartyje nustatyta tvarka.

Ar galiu nutraukti sutartį paskambinęs telefonu?

Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 6.7 papunktyje numatyta, kad sutartyje paslaugų teikėjas privalo aiškiai nurodyti sutarties galiojimo terminą, sutarties pakeitimo ar papildymo bei nutraukimo sąlygas ir tvarką. Taigi, norėdamas nutraukti su paslaugų teikėju sudarytą paslaugų teikimo sutartį, paslaugų gavėjas turite teisę padaryti tai vienašališkai, pranešdamas apie tai paslaugų teikėjui paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

Paprastai sutartyse yra nustatyta, jog prašymas nutraukti sutartį turi būti pateiktas raštu. Atkreipiame dėmesį, kad skenuotas pasirašytas prašymas, kuris pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, taip pat turėtų būti prilyginamas kaip prašymo pateikimas raštu, tačiau, tik paprastas elektroninis laiškas, informuojantis apie ketinimą nutraukti sutartį, nebūtų prilyginimas prašymo pateikimui raštu, nebent su paslaugų teikėju sudarytoje būtų numatyta kitaip.

Jei paslaugų teikimo sutartyje būtų įtvirtinta galimybė nutraukti sutartį pranešus apie tai paslaugų teikėjui telefonu, tokiu atveju informavimas telefonu galėtų būti tinkamas. Taigi, prieš nutraukiant paslaugų teikimo sutartį visais atvejais rekomenduotina pirmiausia atidžiai susipažinti su sutarties nutraukimo sąlygomis bei tvarka ir ja vadovautis.

Pateikiau prašymą nutraukti sutartį. Per kiek laiko paslaugų teikėjas privalo nutraukti sutartį?

Jei sutartis yra terminuota arba joje nustatytas minimalus naudojimosi paslaugomis laikotarpis, vadovaujamasi sutartyje aptartais terminais (joje paprastai nustatomas iki 30 dienų įspėjimo terminas). Jei sutartis yra neterminuota, sutartis, vadovaujantis Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėmis, turi būti nutraukiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Paslaugų teikėjas gali (bet neprivalo) nustatyti ir trumpesnius terminus arba nutraukti sutartį anksčiau.

Turiu išmanųjį telefoną, tačiau duomenų perdavimo paslaugų telefone nenaudoju. Visgi, paslaugų teikėjas išrašė sąskaitą už duomenų perdavimo paslaugas. Kaip elgtis?

Šiuolaikiniai išmanieji telefono aparatai, kaip ir kiekvienas šiuolaikinis prietaisas, turintis programinę įrangą ir galimybę jungtis prie interneto (pvz., planšetė, kompiuteris), gali savo iniciatyva, t. y. be galutinio paslaugų gavėjo valios, jungtis prie interneto ir parsisiųsti įvairias programas, taip pat programinės įrangos naujinimus. Todėl, visų pirma, siūlome išsiaiškinti, ar Jūsų naudojamo galinio įrenginio nustatymai sudaro galimybę šiam galiniam įrenginiui veikti be Jūsų valios naudojant paslaugas (pvz., duomenų perdavimo paslaugas). Esant tokiems galinio įrenginio nustatymams, rekomenduojame pakeisti juos taip, kad be Jūsų žinios ir (ar) veiksmų galinis įrenginys nenaudotų duomenų perdavimo paslaugų, taip išvengiant nepageidaujamai didelių sąskaitų už paslaugų naudojimą.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad dėl Jums teikiamų paslaugų apimties, įskaitant duomenų perdavimo paslaugas, turi būti susitarta su paslaugų teikėju. Todėl turėtumėte atidžiai išanalizuoti su paslaugų teikėju sudarytų sutartinių dokumentų sąlygas ir įsitikinti, ar yra užsakytos duomenų perdavimo paslaugos ir jos Jums pagrįstai gali būti teikiamos.

Kai duomenų perdavimo paslaugų naudojimas užfiksuotas, neatmestina prielaida, kad duomenų perdavimo paslaugos galėjo būti aktyvuotos atsitiktinai, Jums atnaujinant naudojamo išmaniojo galinio įrenginio programinę įrangą, siunčiantis didelės apimties taikomąsias programas (pvz., mobiliąsias žaidimų aplikacijas), keičiant sisteminės įrangos ar atsiųstos taikomosios programos nustatymus arba atsitiktinai parsisiuntus virusinę programą, todėl patariame naudoti patikrinti, ar galiniame įrenginyje nėra įdiegta virusų.

Kad išmanieji mobilieji telefonai tinkamai veiktų, būtina reguliariai atnaujinti programinę įrangą. Atnaujinimas gali vykti dviem būdais:

  • išmanieji telefonai patys gali parsisiųsti programinės įrangos naujinimus iš interneto automatiškai ir nepriklausomai nuo vartotojo valios; arba
  • pagal telefono aparato naudojimo instrukciją vartotojai patys gali nusistatyti, kokiu būdu jungtis prie interneto ir siųstis naujinimus: per mobilųjį internetą (tai yra brangiau), ar alternatyviu būdu – jungiantis prie belaidžio interneto (WiFi) per namų kompiuterį (tai gali papildomai nekainuoti). Tokiu būdu programinės įrangos naujinimai būtų parsisiunčiami tik vartotojui sutikus ir (arba) pasirinkus jų parsisiuntimo būdą.

Taigi, norintiems sutaupyti vartotojams patariame arba atsisakyti duomenų perdavimo paslaugų ir atnaujinti išmaniojo telefono programinę įrangą kitais būdais, arba savo išmaniųjų mobiliųjų telefonų aparatuose nusistatyti, kad prie mobiliojo interneto ar belaidžio interneto (WiFi) išmanieji telefonai negalėtų prisijungti patys automatiškai, t. y. kad išmanieji telefonai galėtų jungtis prie interneto tik pageidaujant vartotojui ar šiam sutikus.

Labai ilgai naudojuosi vieno paslaugų teikėjo paslaugomis. Pasibaigus minimaliam naudojimosi paslaugomis laikotarpiui, sutartis tapo neterminuota, sutarties nenutraukiau, paslaugų teikimo sąlygos tiko. Paslaugų teikėjas netikėtai pakeitė paslaugų teikimo sąlygas, padidino mėnesinį mokestį. Ar toks paslaugų teikėjo elgesys yra teisėtas?

Elektroninių ryšių veiklą reguliuojantys teisės aktai nereglamentuoja, kokie turėtų būti elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pasiūlymai, įskaitant paslaugų kainas, esamiems ir būsimiems paslaugų gavėjams. Paslaugų teikimo sąlygų pasiūlymai ir mokėjimo planai formuojami atsižvelgiant į tuo metu rinkoje galiojančius pasiūlymus, technologinius sprendimus ir taikytą kainodarą. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar taikytai kainodarai, gali susidaryti situacija, kai paslaugų teikėjas nebeturi galimybės siūlyti tokių paslaugų ir taikyti tokių kainų, kurios buvo siūlytos/taikytos anksčiau.

Pagal Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 21 ir 25 punktus, paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti iš anksto su paslaugų gavėju aptartas paslaugų teikimo sąlygas (įskaitant paslaugų kainą), jeigu tokia teisė numatyta paslaugų teikimo sutartyje. Paprastai atitinkama paslaugų teikėjo teisė būna įtvirtinta bendrosiose paslaugų teikimo sąlygose, kurios yra sudėtinė paslaugų teikimo sutarties dalis, ir su kuriomis paslaugų gavėjas turėtų susipažinti prieš sudarydamas paslaugų teikimo sutartį ir prieš įsipareigodamas pagal ją.

Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad vykdydamas paslaugų teikimo sąlygų (kainų ir kt.) pakeitimus paslaugų teikėjas turi laikytis šių reikalavimų, įtvirtintų elektroninių ryšių teisėje:

  1. Paslaugų teikėjas apie paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus, įskaitant sutartyje nurodytų paslaugų kainų padidinimą, turi informuoti paslaugų gavėjus ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį;
  2. Apie numatomus pakeitimus paslaugų gavėjams informacija turi būti pateikiama raštu arba jam prilyginama forma, jei sudaryta rašytinė sutartis;
  3. Tuo atveju, jeigu su paslaugų gavėju yra sudaryta terminuota sutartis (numatytas minimalus įsipareigojimo naudotis paslaugomis laikotarpis ar pan.), paslaugų gavėjas turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai informuojamas apie teisę nutraukti sutartį anksčiau laiko be netesybų.

Jei aukščiau minėtų reikalavimų yra laikomasi, paslaugų teikėjas turi teisę keisti paslaugų teikimo sąlygas, įskaitant kainas, ir elektroninių ryšių veiklą reguliuojančių teisės aktų nepažeidžia. Tačiau tuo atveju, jeigu minėtų reikalavimų nėra laikomasi, paslaugų gavėjui neturėtų būti taikomos naujosios paslaugų teikimo sąlygos iki kol paslaugų gavėjo pažeidimai nėra pašalinami ir paslaugų gavėjas nėra informuojamas apie pakeitimus tinkamai.

Pažymėtina, kad paslaugos gali būti teikiamos tik esant kliento sutikimui, todėl jei paslaugų gavėjui netinka tam tikro paslaugų teikėjo atlikti konkretūs sutarties sąlygų (mokėjimo plano struktūros, paslaugų kainos ar kt.) pakeitimai, rekomenduotina įvertinti ir kitus atitinkamo paslaugų teikėjo viešais skelbiamus paslaugų pasiūlymus, tiek ir kitų paslaugų teikėjų mokėjimo planus ir pasirinkti tokias paslaugų teikimo sąlygas, kurios labiausiai atitinka Jūsų poreikius.

Informacija atnaujinta 2021-03-16