VEIKLOS SRITYS:

Apskaitos atskyrimo priežiūra

RRT vykdo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, prireikus geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių apskaitos atskyrimo, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo finansinio skaidrumo reikalavimų priežiūrą. Vykdydama šių reikalavimų priežiūrą, RRT gali inicijuoti minėtų asmenų, taip pat visų vertikaliosios integracijos įmonių grupės juridinių asmenų išorės auditą ir (arba) pats atlikti auditą.

RRT nustato pagrindinius geležinkelių transporto veiklų apskaitos atskyrimo principus, apskaitos atskyrimo sistemai keliamus reikalavimus, taip pat informacijos, susijusios su apskaitos atskyrimu, pateikimo reikalavimus. Su jais galite susipažinti čia.

Apskaitos atskyrimo reikalavimai taikomi

  • viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui;
  • geležinkelio įmonėms (vežėjams);
  • geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriams, valdantiems  geležinkelių paslaugų įrenginius;
  • geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriams, vieninteliams rinkoje teikiantiems su geležinkelių transportu susijusias papildomas ir (ar) pagalbines paslaugas;
  • geležinkelių infrastruktūros valdytojams, valdantiems geležinkelių kelius, sujungtus su geležinkelių paslaugų įrenginiais.

Apskaitos atskyrimo tikslai

  • atskleisti verslo vieneto, kaip santykinai atskiros ūkio subjekto verslo dalies, veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį;
  • identifikuoti vidinius pervedimus, siekiant išvengti kryžminio subsidijavimo atvejų;
  • užtikrinti sąlygas efektyviam teisės aktais reguliuojamo užmokesčio už teikiamas geležinkelių transporto paslaugas priežiūros vykdymui.

Atliktų auditų / patikrinimų ataskaitos

Eil. Nr.Audito / patikrinimo atlikimo metaiŪkio subjekto pavadinimas Audito / patikrinimo ataskaitos pavadinimas
3.2023 m.AB LTG InfraAB LTG Infra 2022 m. veiklų apskaitos atskyrimo audito ataskaita ir AB „LTG Infra“ 2022 m. veiklų apskaitos atskyrimo audito išvada
2.2023 m.AB LTG InfraGeležinkelių transporto veiklų apskaitos atskyrimo remiantis 2021 m. metiniu ataskaitų rinkiniu ataskaita
1.2020 m.AB Lietuvos geležinkeliaiApskaitos atskyrimo sistemos audito už 2018 m. ataskaita

 

Informacija atnaujinta 2024-01-02