VEIKLOS SRITYS:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros užmokesčiai

Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą priežiūra

Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą sudedamąsias dalis nustato, šį užmokestį sudarančių įmokų tarifų ir geležinkelio įmonių (vežėjų) ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo taisykles galite rasti čia.

2019-2020 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu geležinkelio įmonės (vežėjo) mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydį pagal Lietuvos transporto saugos administracijos patvirtintus užmokesčio už minimalųjį prieigos tarifus apskaičiuoja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas. 2020–2021 metų ir vėlesniais tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiais infrastruktūros valdytojas apskaičiuoja užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifus ir surenka šį užmokestį.

Užmokestį už minimalųjų prieigos paketą geležinkelio įmonės (vežėjai) moka viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui.

  • Su užmokesčio už minimąlųjį prieigos paketą dydžiais 2019–2020 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui galite susipažinti čia.
  • Su užmokesčio už minimąlųjį prieigos paketą dydžiais 2020–2021 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui galite suspažinti čia.

Su užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifų dydžių kitimu galite suspažinti čia.

RRT savo iniciatyva arba pagal pareiškėjo skundą privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą sudedamųjų dalių ar dydžio.

Užmokesčio už nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus priežiūra

Užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

Užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisykles galite rasti čia.

Užmokestį už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus nustato viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“.

  • Užmokestis už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus gali būti nustatomas kai tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu buvo nepanaudota ne mažiau kaip 10 procentų visų skirtų viešosios geležinkelių infratruktūros pajėgumų.
  • Užmokestis už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus turi būti nustatytas pareiškėjui kai viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai ar jų dalis nepanaudojami reguliariai. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas apibrėžia kriterijus, kuriais remiantis yra nustatoma, kad viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai ar jų dalis nenaudojami reguliariai ir juos nurodo viešosios geležinkelių infrastruktūros tinko nuostatuose.

RRT savo iniciatyva arba pagal pareiškėjo skundą privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus dėl kriterijų, kuriais remiantis yra nustatoma, kad viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai ar jų dalis nenaudojami reguliariai.

Geležinkelių transporto rinkos segmentų antkainių priežiūra

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ tvirtina vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų, kuriuose gali būti taikomi antkainiai sąrašą ir jį nurodo viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose (toliau – Tinklo nuostatai).

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, prieš nustatydamas vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų, kuriuose gali būti taikomi antkainiai, sąrašą turi:

  • įvertinti pateiktus geležinkelio įmonių (vežėjų) duomenis, pasiektą produktyvumo padidėjimą ir šių įmonių galimybes antkainius mokėti;
  • atlikti Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 25¹ straipsnio 3 dalyje nurodytų vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų vertinimą ir nustatyti vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentus.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas nustato geležinkelio įmonių (vežėjų) vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų vertinimui teiktinų duomenų apimtį ir tvarką bei ją nurodo Tinklo nuostatuose.

Nustatytame vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų, kuriuose gali būti taikomi antkainiai, sąraše turi būti nurodomos bent:

  • krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugos;
  • viešosios paslaugos ir kitos keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugos;
  • vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentai, kuriuose geležinkelio įmonės (vežėjai) šiuo metu nevykdo veiklos.

Nustatytus vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentus, kuriuose gali būti taikomi antkainiai, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas Kodekso 25¹ straipsnyje nustatyta tvarka turi peržiūrėti ne rečiau kaip kartą per 5 metus.

RRT savo iniciatyva arba pagal pareiškėjo skundą privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus dėl vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų, kuriuose gali būti taikomi antkainiai, sąrašo.

Užmokesčio už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais ir juose teikiamų paslaugų dydžių priežiūra

Užmokestį už naudojimąsi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 30¹ straipsnyje nurodytais geležinkelių paslaugų įrenginiais ir šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomomų ir pagalbinių paslaugų dydžius nustato geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius.

Geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai:

Geležinkelių paslaugų įrenginių ir juose teikiamų paslaugų mokesčių dydžius galite rasti čia.

RRT savo iniciatyva arba pagal pareiškėjo skundą privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus dėl užmokesčių už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais ir šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių paslaugų ir užmokesčių už su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, pagalbinių ir papildomų paslaugų dydžių.

 

Informacija atnaujinta 2020-06-30