VEIKLOS SRITYS:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros užmokesčiai

RRT savo iniciatyva arba pagal pareiškėjo skundą privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonių (vežėjų) veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus dėl:

 • geležinkelio įmonės (vežėjo) mokėtino užmokesčio už minimaliojo prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketo (toliau – MPP) sudedamųjų dalių ar dydžio.
 • vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų, kuriuose gali būti taikomi antkainiai, sąrašo.
Užmokestis už MPP

MPP paslaugas teikia viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas AB „LTG Infra“.

 MPP sudaro:

 • prašymų skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus tvarkymas;
 • teisės naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra pagal paskirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, taip pat iešmais, elektros energijos tiekimo įrenginiais traukos srovei užtikrinti tuo atveju, kai yra tokie įrenginiai, suteikimas;
 • traukinių eismo valdymas, kuris apima ir signalizavimą, reguliavimą, traukinių eismo tvarkymą;
 • informacijos apie traukinių judėjimą, taip pat visos kitos informacijos, reikalingos norint pradėti teikti paslaugą arba paslaugai, kuriai buvo skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, teikti, perdavimas ir teikimas.

Užmokesčio už MPP sudedamosios dalys, šį užmokestį sudarančių įmokų tarifų, mokėtino užmokesčio už MPP apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka nustatyta Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklėse, su kuriomis susipažinti galite čia.

Užmokestį už MPP sudaro šios paslaugos:

 • traukinių eismo įmoka;
 • keleivių, bagažo vežimo tranzitu įmoka;
 • krovinių vežimo tranzitu įmoka;
 • keleivių, bagažo ir (ar) krovinių, priskirtų vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentui, kuriame gali būti taikomas antkainis, vežimo įmokos (-a);
 • kontaktinio elektros tinklo naudojimo įmoka.

Geležinkelio įmonės (vežėjai) ir įmonės, kurios manevruoja ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, kurioms skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui turi sumokėti užmokestį už MPP.

Užmokestis už MPP turi būti lygus išlaidoms, tiesiogiai patiriamoms dėl traukinių eksploatavimo, išskyrus Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse (toliau – Kodeksas) numatytas išimtis.

Didesnis užmokestis už MPP negu užmokestis, lygus išlaidoms, tiesiogiai patiriamoms dėl traukinių eksploatavimo, gali būti nustatomas:

 • teikiant krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugas 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, kai kroviniai vežami iš trečiųjų šalių ar į jas;
 • teikiant tranzito geležinkelių transportu paslaugas;
 • taikant antkainius vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentuose, jeigu viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo atlikto vertinimo metu nustatoma, kad atitinkamuose vežimų geležinkelių transportu rinkos segmentuose veiklą vykdančios geležinkelio įmonės (vežėjai) šiuos antkainius gali mokėti;
 • Kodekse nustatyta tvarka viešosios geležinkelių infrastruktūros dalį paskelbus perpildyta;
 • įgyvendinant viešosios geležinkelių infrastruktūros atnaujinimo, plėtros programų projektus, kurie padidina viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumą ir (ar) ekonominį efektyvumą;
 • atsižvelgiant į poveikio aplinkai, atsirandančio dėl traukinių eksploatavimo, išlaidas.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas AB „LTG Infra“ tvirtina vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų, kuriuose gali būti taikomi antkainiai sąrašą. Vertindamas ir nustatydamas, ar atitinkamuose vežimų geležinkelių transportu rinkos segmentuose veiklą vykdančios geležinkelio įmonės (vežėjai) šiuos antkainius gali mokėti, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas be kitų duomenų, vertina ir jam pateiktus geležinkelio įmonių (vežėjų) duomenis, kurių apimtį ir teikimo tvarką nustato ir nurodo Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose.

SVARBU. 2020–2021 m. tarnybinių traukinių tvarkaraščių galiojimo laikotarpiais geležinkelio įmonės (vežėjo) ir įmonės, kuri manevruoja ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, mokėtino užmokesčio už MPP dydį apskaičiuoja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas pagal Lietuvos transporto saugos administracijos patvirtintus užmokesčio už MPP įmokų tarifus.
2021–2022 m. ir vėlesniais tarnybinių traukinių tvarkaraščių galiojimo laikotarpiais užmokesčio už MPP įmokų tarifus ir geležinkelio įmonės (vežėjo) ir įmonės, kuri manevruoja ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, mokėtino užmokesčio už MPP dydį apskaičiuos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas.

 • Su užmokesčio už MPP įmokų tarifais 2022–2023 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui galite susipažinti čia.
 • Su užmokesčio už MPP įmokų tarifais 2023–2024 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui galite susipažinti čia.

Su užmokesčio už MPP įmokų tarifų pokyčių dinamika 2017–2023 m. galite susipažinti: MPP_tarifai

Užmokestis už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas nustato užmokestį už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus (toliau – pajėgumai), jeigu tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu buvo nepanaudota ne mažiau kaip 10 procentų visų skirtų pajėgumų.

Per 20 darbo dienų po tarnybinio traukinių tvarkaraščio, kurio galiojimo laikotarpiu pajėgumai buvo nepanaudoti, galiojimo laikotarpio pabaigos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas atlieka šiuos veiksmus:

 • apskaičiuoja užmokestį už skirtus, bet nepanaudotus pajėgumus;
 • priima sprendimą dėl pareiškėjo, kuriam buvo skirti pajėgumai, mokėtino užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus pajėgumus dydžio;
 • informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, kartu pateikiant pareiškėjui skirtų, bet nepanaudotų pajėgumų panaudojimo ataskaitą;
 • pateikia pareiškėjui sąskaitą faktūrą.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas taip pat gali nustatyti užmokestį už skirtus, bet nepanaudotus pajėgumus, kai pajėgumai ar jų dalis nepanaudojami reguliariai. Prieš nustatydamas tokį užmokestį viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi apibrėžti kriterijus, kuriais remiantis yra nustatoma, kad pajėgumai ar jų dalis nenaudojami reguliariai, ir pateikti juos derinti RRT.

Tik suderinus su RRT viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas gali šiuos kriterijus patvirtinti ir nurodyti Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose.

SVARBU. Šiuo metu viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas nėra nustatęs kriterijų, kuriais remiantis būtų galima įvertinti, kad pajėgumai ar jų dalis nenaudojami reguliariai, todėl užmokestis už skirtus, bet nepanaudotus pajėgumus, kai pajėgumai ar jų dalis nepanaudojami reguliariai, nėra taikomas.

Su išsamia užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka galite susipažinti čia.

Informacija atnaujinta 2023-10-27