VEIKLOS SRITYS:

Informacija geležinkelio įmonėms (vežėjams)

RRT vykdomos geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo funkcijos finansuojamos iš geležinkelio įmonių (vežėjų) mokamų įmokų.

Geležinkelio įmonė (vežėjas) – licencijuota įmonė (juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys), kurios veikla yra teikti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo geležinkelių transportu vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas ir (ar) kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugas ir užtikrinti trauką, taip pat įmonė (juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys), kuri užtikrina tik trauką.

Geležinkelio įmonės (vežėjo) įmoka apskaičiuojama pagal jos praėjusių metų faktinę darbo Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle apimtį bruto tonkilometriais. Šios įmokos dydis 10 eurų už vieną milijoną bruto tonkilometrių.

Geležinkelio įmonė (vežėjas) iki kiekvienų metų kovo 10 dienos apskaičiuoja ir pateikia RRT duomenis apie praėjusių metų faktinę darbo Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle apimtį bruto tonkilometriais. RRT remdamasi geležinkelio įmonės (vežėjo) pateiktais duomenimis apskaičiuoja mokėtiną įmokos dydį ir iki kiekvienų metų kovo 31 dienos informuoja geležinkelio įmonę (vežėją) apie jos kiekvieną ketvirtį mokėtiną įmokų sumą. Geležinkelio įmonė (vežėjas) privalo pervesti po ketvirtadalį RRT apskaičiuotos einamųjų metų mokėtinos įmokos sumos į RRT sąskaitą kiekvieną einamųjų metų ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio paskutinės dienos.

Jeigu informavus geležinkelio įmonę (vežėją) apie jos kiekvieną ketvirtį mokėtinas įmokų sumas duomenys apie faktinę darbo Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle apimtį bruto tonkilometriais pasikeičia, įmokų dydžiai perskaičiuojami ir apie perskaičiuotų įmokų dydžius, susidariusias įmokų permokas ar nepriemokas geležinkelio įmonė (vežėjas) informuojama ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo patikslintų duomenų apie faktinę darbo Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle apimtį bruto tonkilometriais gavimo dienos. Perskaičiavus įmokas, įmokų permokos ir nepriemokos įskaičiuojamos į kitą ketvirtį mokėtinas įmokas.

Už laiku nesumokėtą įmoką, skaičiuojami 0,05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną mokėjimo termino praleidimo dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia geležinkelio įmonės (vežėjo) nuo pareigos sumokėti visą laiku nesumokėtą įmokų sumą.

Informacija atnaujinta 2022-03-28