VEIKLOS SRITYS:

Pajėgumų skyrimas

Pajėgumų skyrimo priežiūra

RRT savo iniciatyva arba pagal pareiškėjo skundą nagrinėja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelio įmonių (vežėjų), institucijų, įstaigų ir organizacijų veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus, šiais atvejais:

  • dėl teisės naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygų apribojimo geležinkelio įmonėms (vežėjams);
  • dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus skiria:

RRT, gavusi pareiškėjo skundą, vertina, ar atliktos viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo procedūros bei priimtas sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto  kodekso, reikalavimus.

Prieiga prie geležinkelių paslaugų įrenginių

Prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių priežiūra

RRT savo iniciatyva arba pagal pareiškėjo skundą nagrinėja geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių, veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus dėl teisės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir juose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis pagrindinėmis, papildomomis ir (ar) pagalbinėmis paslaugomis sąlygų geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms apribojimo.

Vadovaujantis 2017 m. lapkričio 22 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2177 dėl galimybės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis (toliau – Reglamentas (ES) 2017/2177) nuostatomis geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai parengia geležinkelių paslaugų įrenginių aprašą ir jį arba nuorodą į atitinkamą informaciją pateikia viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui, kad ši informacija pirmą kartą būtų įtraukta į Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2020–2021 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatus.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas skelbia pavyzdinę geležinkelių paslaugų įrenginių aprašo formą.

Geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius gali prašyti jį atleisti nuo visų ar tam tikrų Reglamento (ES) 2017/2177 nuostatų taikymo. RRT nustato geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių atleidimo nuo visų ar tam tikrų Reglamento (ES) 2017/2177 nuostatų taikymo tvarką.

Geležinkelio įmonės (vežėjai) ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos įmonės gali geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriui teikti prašymus dėl prieigos prie Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 30¹ straipsnyje nurodytų geležinkelių paslaugų įrenginių ir šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomų ar pagalbinių paslaugų suteikimo.

RRT nustato geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių atsakymų į prašymus dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir šiuose įrenginiuose teikiamų paslaugų pateikimo terminus.

Prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių sąlygos čia.

Informacija atnaujinta 2020-04-17