VEIKLOS SRITYS:

Viešoji geležinkelių infrastruktūra

RRT savo iniciatyva arba pagal pareiškėjo skundą privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelio įmonių (vežėjų), institucijų, įstaigų ir organizacijų veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus:

 • dėl teisės naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygų apribojimo geležinkelio įmonėms (vežėjams);
 • dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo.
Pajėgumų skyrimas

Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus skiria:

Geležinkelio įmonė (vežėjas), norinti pradėti naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra turi turėti:

 • geležinkelio įmonės (vežėjo) licenciją;
 • saugos sertifikatą;
 • civilinės atsakomybės draudimą;
 • sudarytą naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartį.

Paraiška skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš 8 mėnesius iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo termino.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai pareiškėjams skiriami ne ilgesniam kaip vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui. Pareiškėjas gali prašyti tiek traukinio linijų, kiek jis pageidauja.

Pareiškėjas negali jam skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų perduoti kitai įmonei ar kitai vežimo geležinkelių transportu paslaugai teikti arba šių viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų parduoti.

Paraiškų skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus pateikimo ir nagrinėjimo tvarka bei viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo tvarka pateikta Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose. Su paraiškų nagrinėjimo ir pajėgumų skyrimo tvarka galite susipažinti čia .

Skirtų pajėgumų panaikinimas

Sprendimą panaikinti skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus priima:

Paskirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai panaikinami jeigu:

 • paaiškėja, kad geležinkelio įmonė (vežėjas), pareiškėjo interesais veikianti geležinkelio įmonė (vežėjas) nesilaiko Kodekse nustatytų naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygų;
 • naudojimosi viešąją geležinkelių infrastruktūra sutarties projektas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pripažįstamas neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų, arba jeigu atlikus pareiškėjo atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrą jis pripažįstamas neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų;
 • nustatoma, kad pareiškėjas paskirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus perdavė kitai įmonei ar kitai vežimo geležinkelių transportu paslaugai teikti arba šiuos pajėgumus pardavė;
 • pareiškėjas, ir (ar) pareiškėjo interesais veikianti geležinkelio įmonė (vežėjas) pažeidžia užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą mokėjimo tvarką – viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui įspėjus ir nustačius papildomą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą užtikrinti visišką užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą sumokėjimą, per šį terminą šio mokėjimo neužtikrina;
 • perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje pareiškėjas naudoja mažiau viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų, negu viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo nustatyta ir viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose nurodyta viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo ribinė norma, nebent tais viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais buvo nesinaudojama ne dėl ekonominių priežasčių, kurių pareiškėjas negalėjo kontroliuoti;
 • pareiškėjui neįmanoma naudotis skirtais viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais dėl nenumatytų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų apribojimų, kurių neįmanoma pašalinti per vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio, kuriam prašoma viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų, galiojimo laikotarpį.

Informacija atnaujinta 2020-07-02