VEIKLOS SRITYS:

Viešoji geležinkelių infrastruktūra

RRT savo iniciatyva arba pagal pareiškėjo skundą privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelio įmonių (vežėjų), institucijų, įstaigų ir organizacijų veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus:

 • dėl teisės naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygų apribojimo geležinkelio įmonėms (vežėjams);
 • dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo.

RRT, gavusi pareiškėjo skundą, vertina ar atliktos viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo procedūros bei AB „LTG Infra“ priimti sprendimai atitinka Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso  reikalavimus.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimas

Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus skiria:

Geležinkelio įmonė (vežėjas), kuriai skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, arba pareiškėjo interesais veikianti geležinkelio įmonė (vežėjas), norinti pradėti naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra turi turėti:

 • geležinkelio įmonės (vežėjo) licenciją;
 • saugos sertifikatą;
 • su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju sudarytą naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartį.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai pareiškėjams skiriami ne ilgesniam kaip vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui. Pareiškėjas paraiška skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus gali prašyti tiek traukinio linijų, kiek jis pageidauja.

Pareiškėjas negali jam skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų perduoti kitai įmonei ar kitai vežimo geležinkelių transportu paslaugai teikti arba šių viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų parduoti.

Paraiškų skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus pateikimo ir nagrinėjimo tvarka bei viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo tvarka pateikta Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose. Su šiomis tvarkomis galite susipažinti čia.

Skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaikinimas

Sprendimą panaikinti skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus priima:

Paskirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai panaikinami, jeigu:

 • paaiškėja, kad geležinkelio įmonė (vežėjas), pareiškėjo interesais veikianti geležinkelio įmonė (vežėjas) neturi galiojančios geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijos, saugos sertifikato bei nėra su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju sudariusi naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties;
 • paaiškėja, kad geležinkelio įmonė (vežėjas), pareiškėjo interesais veikianti geležinkelio įmonė (vežėjas) skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus naudoja tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti;
 • naudojimosi viešąją geležinkelių infrastruktūra sutarties projektas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pripažįstamas neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų arba, jeigu atlikus pareiškėjo atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrą, jis pripažįstamas neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų;
 • nustatoma, kad pareiškėjas paskirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus perdavė kitai įmonei ar kitai vežimo geležinkelių transportu paslaugai teikti arba šiuos pajėgumus pardavė;
 • pareiškėjas ir (ar) pareiškėjo interesais veikianti geležinkelio įmonė (vežėjas) pažeidžia užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą mokėjimo tvarką – viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui įspėjus ir nustačius papildomą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą užtikrinti visišką užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą sumokėjimą, per šį terminą šio mokėjimo neužtikrina;
 • perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje pareiškėjas naudoja mažiau viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų, negu viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo nustatyta ir Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose nurodyta viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo ribinė norma, nebent tais viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais buvo nesinaudojama ne dėl ekonominių priežasčių, kurių pareiškėjas negalėjo kontroliuoti;
 • pareiškėjui neįmanoma naudotis skirtais viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais dėl nenumatytų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų apribojimų, kurių neįmanoma pašalinti per vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio, kuriam prašoma viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų, galiojimo laikotarpį.

Informacija atnaujinta 2020-10-23