VEIKLOS SRITYS:

Geležinkelių paslaugų įrenginiai

RRT savo iniciatyva arba pagal pareiškėjo skundą privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių, geležinkelio įmonių (vežėjų) veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus dėl teisės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir juose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis pagrindinėmis, papildomomis ir (ar) pagalbinėmis paslaugomis sąlygų geležinkelio įmonėms (vežėjams) apribojimo.

Geležinkelių paslaugų įrenginiai ir juose teikiamos paslaugos

Geležinkelių paslaugų įrenginys – įrenginys, įskaitant žemės sklypą, įrangą ir statinį, kuris visas arba iš dalies buvo specialiai paruoštas, kad būtų galima teikti vieną ar daugiau su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomų ir (ar) pagalbinių paslaugų.

Geležinkelių paslaugų įrenginiai:

 • keleivių geležinkelio stotys, stotelės, jų pastatai ir kiti įrenginiai, išskyrus keleivių geležinkelio stotyse ir stotelėse esančius peronus, kelionių informacijos skelbimo ir bilietų įsigijimo paslaugai teikti tinkamos vietos;
 • krovos terminalai;
 • kaupiamieji kelynai, traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiai;
 • postovio geležinkelio keliai;
 • geležinkelių riedmenų techninės priežiūros įrenginiai, išskyrus įrenginius, skirtus greitųjų traukinių ar kitų rūšių geležinkelių riedmenų, kuriems reikalingi specialieji įrenginiai, didelio masto geležinkelių riedmenų techninei priežiūrai atlikti;
 • kiti techniniai įrenginiai, valymo ir plovimo įrenginiai;
 • jūrų ir vidaus vandenų uostų įrenginiai;
 • techninės pagalbos įrenginiai;
 • kuro pildymo įrenginiai;
 • kiti geležinkelių paslaugų įrenginiai, kuriuose teikiamos papildomos ir (ar) pagalbinės su geležinkelių transportu susijusios paslaugos.

Pagrindinės geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamos paslaugos – aukščiau išvardintuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamos paslaugos.

Papildomos su geležinkelių transportu susijusios geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamos paslaugos:

 • traukos srovės, už kurią sąskaitose faktūrose užmokestis nurodomas atskirai nuo užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą, apskaičiuoto už naudojimąsi elektros energijos tiekimo įrenginiais, traukos sorvei užtikrinti teikimas;
 • keleivinių traukinių šildymas prieš kelionę;
 • pavojingųjų krovinių vežimo kontrolė pagal individualų užsakymą;
 • pagalbos, kai traukiniu vežami kroviniai viršija pakrovos gabarito ribas, pagal individualų užsakymą teikimas.

Pagalbinės su geležinkelių transportu susijusios geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamos paslaugos:

 • prieiga prie telekomunikacijų tinklo;
 • papildomos informacijos suteikimas;
 • geležinkelių riedmenų techninė apžiūra;
 • bilietų pardavimo paslaugos keleivių geležinkelio stotyse;
 • didelio masto geležinkelių riedmenų techninės priežiūros paslaugos, teikiamos geležinkelių riedmenų techninės priežiūros įrenginiuose greitiesiems traukiniams ar kitų rūšių geležinkelių riedmenims, kuriems reikalingi specialieji įrenginiai.

Informaciją apie Lietuvoje esančius geležinkelių paslaugų įrenginius ir juose teikiamas paslaugas galite rasti čia.

Informacijos apie geležinkelių paslaugų įrenginius ir juose teikiamas paslaugas skelbimas

Geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys, kurie yra atsakingi už vieno ar daugiau geležinkelių paslaugų įrenginių valdymą arba vienos ar daugiau su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomų ir (ar) pagalbinių paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 30¹ straipsnyje nurodytuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose, teikimą geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir įmonėms, kurios manevruoja ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos.

Geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius, vadovaujantis Reglamento (ES) 2017/2177 nuostatomis, privalo parengti geležinkelių paslaugų įrenginio ir jame teikiamų paslaugų aprašą ir šį aprašą paskelbti vienu iš šių būdų:

 • paskelbti savo interneto svetainėje ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui AB „LTG Infra“ pateikti nuorodą į atitinkamą informaciją;
 • pateikti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui atitinkamą Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose parengtą skelbti informaciją.

Teikiame rekomendacijas geležinkelių paslaugų įrenginio aprašui.

Pavyzdinę viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo parengtą geležinkelių paslaugų įrenginių aprašo formą galite rasti čia.

Atleidimas nuo visų ar tam tikrų Reglamento (ES) 2017/2177 nuostatų

Jeigu geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius nori būti atleistas nuo visų ar tam tikrų Reglamento (ES) 2017/2177 nuostatų, išskyrus Reglamento (ES) 2017/2177 4 straipsnio 2 dalies a–d, m punktus ir 5 straipsnį, taikymo RRT turi pateikti nustatytos formos prašymą, prie kurio turi būti pridėti:

 • Reglamento (ES) 2017/2177 4 straipsnio 2 dalies a, c-e, m punktuose nurodyta informacija apie kiekvieną geležinkelių paslaugų įrenginį ir (ar) su geležinkeliais susijusią paslaugą, kuriems prašoma netaikyti Reglamento (ES) 2017/2177 nuostatų;
 • pagrindimas dėl atitikties Reglamento (ES) 2017/2177 2 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kriterijams ar vienam iš jų.

RRT, nagrinėdama geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių prašymus, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo dienos, kurią buvo gauta visa prašymui nagrinėti reikalinga informacija, priima sprendimą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos apie jį informuoja geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių.

Su išsamia geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių atleidimo nuo Reglamento (ES) 2017/2177 nuostatų taikymo tvarka galite susipažinti čia.

Prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir juose teikiamų paslaugų suteikimas

Geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai geležinkelio įmonėms (vežėjams), įmonėms, kurios manevruoja arba važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos suteikia nediskriminacinę prieigą prie:

 • geležinkelių paslaugų įrenginių ir (ar) šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių ir papildomų paslaugų;
 • geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais.

Geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius neprivalo teikti su geležinkelių transportu susijusių pagalbinių paslaugų, tačiau jeigu geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius nusprendžia jas teikti, jos teikiamos nediskriminacinėmis sąlygomis.

Informaciją apie prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir juose teikiamų paslaugų suteikimo sąlygas galite rasti  čia.

Atsakymų į prašymus dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių terminai

Geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius į prašymus dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomų ir (ar) pagalbinių paslaugų suteikimo privalo atsakyti:

 • ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nustatyto metinio prašymų pateikimo termino pabaigos, jeigu geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius yra jį nustatęs, arba nuo prašymo gavimo dienos, jeigu geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius nėra nustatęs metinio prašymų pateikimo termino pabaigos;
 • nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo ad hoc prašymo gavimo dienos.

Su išsamia atsakymų į prašymus dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir šiuose įrenginiuose teikiamų paslaugų terminų nustatymo tvarka galite susipažinti čia.

Informacija atnaujinta 2023-06-27