VEIKLOS SRITYS:

Geležinkelių paslaugų įrenginiai

RRT savo iniciatyva arba pagal pareiškėjo skundą privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių, veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus dėl teisės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir juose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis pagrindinėmis, papildomomis ir (ar) pagalbinėmis paslaugomis sąlygų geležinkelio įmonėms (vežėjams) apribojimo.

Geležinkelių paslaugų įrenginiai ir juose teikiamos paslaugos

Geležinkelių paslaugų įrenginys – įrenginys, įskaitant žemės sklypą, įrangą ir statinį, kuris visas arba iš dalies buvo specialiai paruoštas, kad būtų galima teikti vieną ar daugiau su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomų ir (ar) pagalbinių paslaugų.

Geležinkelių paslaugų įrenginiai:

 • keleivių geležinkelio stotys, jų pastatai ir kiti įrenginiai, kelionių informacijos skelbimo ir bilietų įsigijimo paslaugai teikti tinkamos vietos;
 • krovinių terminalai;
 • kaupiamieji kelynai, traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiai;
 • postovio geležinkelio keliai;
 • geležinkelių riedmenų techninės priežiūros įrenginiai, išskyrus įrenginius, skirtus greitųjų traukinių ar kitų rūšių geležinkelių riedmenų, kuriems reikalingi specialieji įrenginiai, didelio masto geležinkelių riedmenų techninei priežiūrai atlikti;
 • kiti techniniai įrenginiai, valymo ir plovimo įrenginiai;
 • jūrų ir vidaus vandenų uostų įrenginiai;
 • techninės pagalbos įrenginiai;
 • kuro pildymo įrenginiai;
 • kiti geležinkelių paslaugų įrenginiai, kuriuose teikiamos papildomos ir pagalbinės su geležinkelių transportu susijusios geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamos paslaugos.

Pagrindinės geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamos paslaugos – aukščiau išvardintuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamos paslaugos.

Papildomos su geležinkelių transportu susijusios geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamos paslaugos:

 • traukos srovės, už kurią sąskaitose faktūrose mokesčiai nurodomi atskirai nuo mokesčių už naudojimąsi elektros energijos tiekimo įrenginiais, teikimas;
 • keleivinių traukinių šildymas prieš kelionę;
 • pavojingųjų krovinių vežimo kontrolė pagal individualų užsakymą;
 • pagalbos, kai traukiniu vežami kroviniai viršija pakrovos gabarito ribas, pagal individualų užsakymą teikimas.

Pagalbinės su geležinkelių transportu susijusios geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamos paslaugos:

 • prieiga prie telekomunikacijų tinklo;
 • papildomos informacijos suteikimas;
 • geležinkelių riedmenų techninė apžiūra;
 • bilietų pardavimo paslaugos keleivių geležinkelio stotyse;
 • didelio masto geležinkelių riedmenų techninės priežiūros paslaugos, teikiamos geležinkelių riedmenų techninės priežiūros įrenginiuose greitiesiems traukiniams ar kitų rūšių geležinkelių riedmenims, kuriems reikalingi specialieji įrenginiai.
Geležinkelių paslaugų įrenginių aprašas

Geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius privalo parengti geležinkelių paslaugų įrenginio ir jame teikiamų paslaugų aprašą ir jį paskelbti savo žiniatiklio portale arba nuorodą į atitinkamą informaciją pateikti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ . Pavyzdinę geležinkelių paslaugų įrenginių aprašo formą galite rasti čia.

Geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius norėdamas būti atleistas nuo visų ar tam tikrų Reglamento (ES) 2017/2177 nuostatų, išskyrus Reglamento (ES) 2017/2177 4 straipsnio 2 dalies a–d, m punktus ir 5 straipsnį, taikymo RRT turi pateikti nustatytos formos prašymą prie kurio turi būti pridėti:

 • geležinkelių paslaugų įrenginio aprašas, kuriame turi būti nurodyta informacija apie kiekvieną geležinkelių paslaugų įrenginį ir (ar) su geležinkeliais susijusią paslaugą, kuriems prašoma netaikyti Reglamento (ES) 2017/2177 nuostatų;
 • pagrindimas, kad geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius atitinka Reglamente (ES) 2017/2177 nurodytus kriterijus.

RRT priėmusi nagrinėti geležinkelių paslaugų operatoriaus prašymą, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo visos sprendimui priimti reikalingos informacijos gavimo dienos, įvertinusi geležinkelių paslaugų įrenginio ir (ar) paslaugos atitiktį Reglamento (ES) 2017/2177 įtvirtintiems kriterijams priima sprendimą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos apie jį informuoja operatorių.

Su išsamia geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių atleidimo nuo Reglamento (ES) 2017/2177 nuostatų taikymo tvarka galite susipažinti čia.

Prieiga prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir juose teikiamų paslaugų

Geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai geležinkelio įmonėms (vežėjams), įmonėms, kurios manevruoja arba važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą  ir iš jos (toliau  – įmonės) pagal paslaugų teikimo sutartį suteikia prieigą prie:

 • geležinkelių paslaugų įrenginių, kuriuose teikiamos su geležinkelių transportu susijusios pagrindinės paslaugos;
 • geležinkelio kelių;
 • šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių paslaugų.

Jeigu geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius teikia su geležinkelių transportu susijusias papildomas paslaugas, jis prašymą pateikusioms įmonėms jas pagal paslaugų teikimo sutartį teikia nediskriminacinėmis sąlygomis.

Įmonės gali prašyti geležinkelio paslaugų įrenginių operatorių su geležinkelių transportu susijusių pagalbinių paslaugų. Geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius neprivalo teikti su geležinkelių transportu susijusių pagalbinių paslaugų, tačiau jeigu geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius nusprendžia teikti bet kurią iš šių paslaugų, jis prašymą pateikusioms įmonėms jas pagal paslaugų teikimo sutartį teikia nediskriminacinėmis sąlygomis.

Informaciją apie prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių sąlygas ir juose teikiamas paslaugas galite rasti čia.

Geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius į įmonių pateiktus prašymus dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomų ir (ar) pagalbinių paslaugų teikimo privalo atsakyti:

 • ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atitinkamo prašymo ir visos pagal operatoriaus geležinkelių paslaugų įrenginio aprašą reikalaujamos informacijos, būtinos sprendimui priimti, gavimo dienos;
 • į pateiktus ad hoc prašymus geležinkelių paslaugų operatorius privalo atsakyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo prašymo ir visos pagal operatoriaus geležinkelių paslaugų įrenginio aprašą reikalaujamos informacijos, būtinos sprendimui priimti, gavimo dienos.

Su išsamia atsakymų į prašymų dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir šiuose įrenginiuose teikiamų paslaugų terminų nustatymo tvarka galite susipažinti čia.

Informacija atnaujinta 2020-07-02