VEIKLOS SRITYS:

Rinkos stebėsena

RRT atlieka Lietuvos geležinkelių transporto paslaugų rinkos stebėseną rinkdama informaciją iš rinkos dalyvių (Lietuvos transporto saugos administracijos, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių ir geležinkelio įmonių (vežėjų)). Stebėsena atliekama siekiant vykdyti RRT priskirtas geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo funkcijas bei Europos Komisijai teikiant Lietuvos geležinkelių transporto paslaugų rinkos stebėjimo ataskaitas.

Paslaugų teikėjai

Šiuo metu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus geležinkelių transporto rinkos paslaugų teikėjai yra šie:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojasLietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta įmonė, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijoms vykdyti įsteigta dukterinė bendrovė, kuri yra atsakinga už viešosios geležinkelių infrastruktūros techninę priežiūrą, eksploatavimą, atnaujinimą ir plėtrą.

Geležinkelio įmonė (vežėjas) – licencijuota įmonė (juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys), kurios veikla yra teikti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo geležinkelių transportu vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas ir (ar) kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugas ir užtikrinti trauką, taip pat įmonė (juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys), kuri užtikrina tik trauką.

2023 m. keleivių, bagažo ir krovinių vežimo veiklą vykdė:

Geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriusfizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys, kurie yra atsakingi už vieno ar daugiau geležinkelių paslaugų įrenginių valdymą arba vienos ar daugiau su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomų ir (ar) pagalbinių paslaugų, teikiamų Kodekso 30¹ straipsnyje nurodytuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose, teikimą geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir įmonėms, kurios manevruoja ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos.

Europos Komisijos rinkos stebėsenos ataskaita

Geležinkelių transporto rinkos stebėjimas yra būtinas, siekiant pasirinkti ir priimti tinkamus politinius sprendimus, kurie sudarytų sąlygas padidinti geležinkelių transporto rinkos patrauklumą ir jos plėtrą, tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniu lygmeniu. Nuo 2007 m. Europos Komisija vykdo geležinkelių transporto rinkos stebėseną rinkdama duomenis iš valstybių narių apie geležinkelių infrastruktūros tinklo naudojimo sąlygas, pvz., geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymą, geležinkelių infrastruktūros apmokestinimą, teikiamų paslaugų kokybę, viešųjų paslaugų teikimo sutarčių sudarymą, geležinkelių transporto rinkos atvėrimą, licencijavimą, užimtumą ir kitą. Atsižvelgiant į tai, RRT kiekvienais metais, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2015/1100, teikia Europos Komisijai Lietuvos geležinkelių transporto paslaugų rinkos stebėjimo ataskaitas. Atitinkamai Europos Komisija pagal valstybių narių pateiktus duomenis, kas dvejus metus parengia ir Europos Parlamentui ir Tarybai teikia geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaitas:

Septintoji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita

Šeštoji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita

Penktoji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita

Ketvirtoji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita

Trečioji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita

Antroji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita

Pirmoji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita

IRG-Rail rinkos stebėsenos ataskaita

IRG-Rail (angl. Independent Regulators‘ Group – Rail) sudaro 31 Europos geležinkelių transporto rinkos reguliuotojas, kurių bendras veiklos tikslas – palengvinti bendros, konkurencingos, veiksmingos ir tvarios Europos vidaus geležinkelių transporto rinkos sukūrimą. Veikdamas, kaip nacionalinių geležinkelių transporto rinkos reguliuotojų bendradarbiavimo, keitimosi informacija ir patirtimi platforma, IRG-Rail siekia spręsti esamas ir būsimas geležinkelių transporto rinkos reguliavimo problemas bei užtikrinti nuoseklų Europos Sąjungos teisinio reguliavimo taikymą.
Kadangi geležinkelių transporto rinkos stebėsena laikytina viena iš priemonių, kuri padeda nustatyti geležinkelių transporto rinkos reguliuotojų veiklos kryptis ir skatina rinkos dalyvius gerinti vykdomos veiklos rodiklius, IRG-Rail sukūrė Rinkos stebėsenos darbo grupę (angl. IRG-Rail Market Monitoring Working Group), kuri kiekvienais metais, iš geležinkelių transporto rinkos reguliuotojų surinkusi statistinius duomenis apie jų reguliuojamas nacionalines geležinkelių transporto rinkas, rengia ir skelbia metines IRG-Rail rinkos stebėsenos ataskaitas. Šiose ataskaitose pateikiami duomenys leidžia įvertinti, kaip per atitinkamą laikotarpį kinta geležinkelių transporto rinkos techninės ir ekonominės veiklos sąlygos, konkurencingumas ir su kokiomis problemomis (barjerais) susiduriama siekiant šios rinkos plėtros.

IRG-Rail 12-oji geležinkelių transporto rinkos sebėsenos ataskaita

IRG-Rail 11-oji geležinkelių transporto rinkos sebėsenos ataskaita

IRG-Rail 10-oji geležinkelių transporto rinkos sebėsenos ataskaita

IRG-Rail 9-oji geležinkelių transporto rinkos sebėsenos ataskaita
IRG-Rail 8-oji geležinkelių transporto rinkos stebėsenos ataskaita
IRG-Rail 7-oji geležinkelių transporto rinkos stebėsenos ataskaita
IRG-Rail 6-oji geležinkelių transporto rinkos stebėsenos ataskaita

IRG-Rail 2020 m. Covid-19 krizės įtakos nacionalinėms Europos geležinkelių rinkoms ataskaita

Informacija atnaujinta 2024-03-27