VEIKLOS SRITYS:

Rinkos stebėsena

RRT atlieka Lietuvos geležinkelių transporto paslaugų rinkos stebėseną rinkdama informaciją iš rinkos dalyvių (Lietuvos transporto saugos administracijos, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių ir geležinkelio įmonių (vežėjų)). Stebėsena atliekama siekiant vykdyti RRT priskirtas geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo funkcijas bei Europos Komisijai teikiant Lietuvos geležinkelių transporto paslaugų rinkos stebėjimo ataskaitas.

 

Paslaugų teikėjai

Šiuo metu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus geležinkelių transporto rinkos paslaugų teikėjai yra šie:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojasLietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta įmonė, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijoms vykdyti įsteigta dukterinė bendrovė, kuri yra atsakinga už viešosios geležinkelių infrastruktūros techninę priežiūrą, eksploatavimą, atnaujinimą ir plėtrą.

Geležinkelio įmonė (vežėjas) – licencijuota įmonė (juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys), kurios veikla yra teikti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo geležinkelių transportu vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas ir (ar) kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugas ir užtikrinti trauką, taip pat įmonė (juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys), kuri užtikrina tik trauką.

Geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriusfizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys, kurie yra atsakingi už vieno ar daugiau geležinkelių paslaugų įrenginių valdymą arba vienos ar daugiau su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomų ir (ar) pagalbinių paslaugų, teikiamų Kodekso 30¹ straipsnyje nurodytuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose, teikimą geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir įmonėms, kurios manevruoja ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos.

Statistika
  • RRT vadovaudamasi Reglamentu (ES) Nr. 2015/1100  kiekvienais metais Europos Komisijai teikia ataskaitas apie Lietuvos geležinkelių transporto rinkos technines ir ekonomines sąlygas bei rinkos raidą.
  • RRT būdama nepriklausomų rinkos reguliuotojų grupės IRG-Rail (angl. Independent Regulators‘ Group) nare bendradarbiavimo pagrindais IRG-Rail teikia informaciją apie Lietuvos geležinkelių sektoriaus ekonominių sąlygų ir rinkos pokyčius.

 

 

Europos Komisijos rinkos stebėsenos ataskaitos

Europos Komisija (toliau – Komisija) vykdydama geležinkelių rinkos stebėseną siekia tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu informuoti apie vykdomos geležinkelių transporto politikos pasirinkimus. Komisijos vykdoma geležinkelių rinkos stebėsena apima geležinkelių transporto technines ir ekonomines sąlygas bei rinkos pokyčius. Komisija vykdydama geležinkelių rinkos stebėseną ypatingą dėmesį skiria infrastruktūros apmokestinimo, pajėgumų paskirstymo, investicijų į geležinkelių infrastruktūrą, kainų, paslaugų kokybės, naudojimosi viešųjų paslaugų sutartimis, rinkos atvėrimo, suderinimo laipsnio, licencijavimo, užimtumo ir susijusių socialinių sąlygų raidos klausimams.  Komisija remdamasi kiekvienais metais pateikiamomis valstybių narių geležinkelių transporto paslaugų rinkos stebėjimo ataskaitomis kas dvejus metus Europos Parlamentui ir Tarybai teikia geležinkelių transporto plėtros ataskaitą.

Šeštoji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita
Penktoji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita
Ketvirtoji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita
Trečioji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita
Antroji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita
Pirmoji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita

IRG-Rail rinkos stebėsenos ataskaitos

2011 m. įsteigtos IRG-Rail grupės (angl. Independent Regulators‘ Group) veiklos tikslas – palengvinti bendros, konkurencingos, veiksmingos ir tvarios Europos vidaus geležinkelių rinkos kūrimą. Veikdama kaip nacionalinių geležinkelių reguliavimo institucijų bendradarbiavimo, keitimosi informacija ir keitimosi geriausia patirtimi platforma, IRG-Rail siekia spręsti esamas ir būsimas geležinkelių reguliavimo problemas bei skatina nuoseklų Europos reguliavimo sistemos taikymą.

Todėl IRG-Rail vykdoma geležinkelių transporto rinkos stebėsena yra svarbi priemonė rinkos skaidrumui didinti, reguliavimo institucijų veiklos kryptims nustatyti ir rinkos dalyviams gerinti savo veiklą.

IRG-Rail remdamasi nacionalinių reguliavimo institucijų, IRG-Rail narių, surinktais duomenimis, kiekvienais metais skelbia metines geležinkelių sektoriaus ekonominių sąlygų ir rinkos pokyčių ataskaitas. IRG-Rail ataskaitose  pagrindinis dėmesys skiriamas viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo charakteristikos ir prieigos mokesčių, geležinkelių transporto rinkos dalyvių ir tarptautinio traukinių eismo bei krovinių ir keleivių vežimo geležinkelių transportu rinkos klausimams.

IRG-Rail 8-oji geležinkelių transporto rinkos stebėsenos ataskaita
IRG-Rail 7-oji geležinkelių transporto rinkos stebėsenos ataskaita
IRG-Rail 6-oji geležinkelių transporto rinkos stebėsenos ataskaita

 

Informacija atnaujinta 2020-07-21