VEIKLOS SRITYS:

Sankcijų skyrimas

RRT vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu ir Sankcijų už geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo sprendimų nevykdymą skyrimo ir šių sankcijų dydžio nustatymo tvarkos aprašu gali skirti sankcijas už RRT sprendimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

Sankcijų skyrimo ūkio subjektams principai

  • RRT ūkio subjektui turi teisę skirti iki 15 000 eurų baudą, o jeigu toks pažeidimas yra trunkamasis arba tęstinis, – iki 1 500 eurų baudą už kiekvieną pažeidimo vykdymo arba tęsimo dieną.
  • Jeigu pažeidimas yra mažareikšmis, RRT turi teisę ūkio subjektui skirti įspėjimą.
  • Skiriant ūkio subjektui sankciją, atsižvelgiama į pažeidimu padarytos žalos dydį, pažeidimo trukmę, ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias ir (ar) sunkinančias aplinkybes.
  • Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad ūkio subjektas, padaręs pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms arba padėjo RRT tyrimo metu, arba atlygino nuostolius, arba pašalino padarytą žalą.
  • Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai, kad ūkio subjektas trukdė RRT įgaliotiems pareigūnams atlikti pareigas arba slėpė padarytą pažeidimą, arba tęsė pažeidimą nepaisydamas RRT įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus, arba pakartotinai per septynerius metus padarė pažeidimą, už kurį ūkio subjektui jau buvo paskirtos sankcijos.
  • Už tą patį pažeidimą gali būti skiriama tik viena sankcija. Sankcijos skyrimas neatleidžia ūkio subjekto, kuriam paskirta sankcija, nuo RRT sprendimo, už kurio nevykdymą paskirta sankcija, vykdymo.
  • Už pažeidimą, nuo kurio padarymo dienos praėjo daugiau kaip penkeri metai, sankcija negali būti skiriama.

Sprendimas dėl sankcijos skyrimo ar atsisakymo skirti sankciją RRT priimamas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sprendimo dėl sankcijos skyrimo procedūros pradėjimo priėmimo dienos, tačiau ne vėliau kaip per 5 metus nuo pažeidimo padarymo dienos (esant trunkamam pažeidimui, – nuo jo paaiškėjimo dienos).

Informacija atnaujinta 2020-08-17