VEIKLOS SRITYS:

Skundų nagrinėjimas ir tyrimai

RRT vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu (toliau – Kodeksas) ir Geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo gautų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašu, privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja gautus pareiškėjų skundus ir savo iniciatyva atlieka tyrimus dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių, geležinkelio įmonių (vežėjų), institucijų, įstaigų ar organizacijų veiksmų ir (ar) neveikimo, įskaitant šių subjektų pagal kompetenciją priimtus sprendimus, dėl:

 • teisės naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygų geležinkelio įmonėms (vežėjams) apribojimo;
 • teisės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir juose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis pagrindinėmis, papildomomis ir (ar) pagalbinėmis paslaugomis sąlygų geležinkelio įmonėms (vežėjams) apribojimo;
 • Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatų turinio;
 • viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo;
 • geležinkelio įmonės (vežėjo) mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą sudedamųjų dalių ar dydžio;
 • užmokesčių už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais ir šiuose įrenginiuose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis paslaugomis ir užmokesčių už su geležinkelių transportu susijusias pagalbines ir papildomas paslaugas dydžių;
 • kriterijų, kuriais remiantis yra nustatoma, kad viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai ar jų dalis nenaudojami reguliariai;
 • vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų, kuriuose gali būti taikomi antkainiai, sąrašo;
 • geležinkelių transporto eismo valdymo;
 • viešosios geležinkelių infrastruktūros atnaujinimo planavimo ir planinės arba neplaninės viešosios geležinkelių infrastruktūros techninės priežiūros;
 • viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo atitikties reikalavimams, susijusiems su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo valdymu, esminių viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų nešališkumu, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų perdavimu kitiems asmenims, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo finansiniu skaidrumu.
Skundo pateikimas

Pareiškėjas, norėdamas, kad būtų apginta galimai pažeista ar ginčijama jo teisė, turi teisę raštu pateikti skundą RRT šiais būdais:

 • įteikti skundą tiesiogiai;
 • atsiųsti skundą paštu: Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius;
 • atsiųsti el. paštu [email protected].

SVARBU. Geležinkelio įmonių (vežėjų) tarptautinės grupės vardu skundą teikia vienos iš įgaliotų, tai grupei priklausančių geležinkelio įmonių (vežėjų) atstovas. Skundas RRT turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kai pareiškėjas sužinojo apie skundžiamus subjekto veiksmus ir (ar) neveikimą ar šių subjektų pagal kompetenciją priimtus sprendimus, arba nuo tos dienos, kai baigėsi terminas, per kurį subjektas turėjo atlikti atitinkamus veiksmus ar priimti atitinkamus sprendimus.

Pavyzdinę geležinkelio įmonių (vežėjų) skundo formą galite rasti čia.

Skundo nagrinėjimas

RRT, nagrinėdama pareiškėjų skundus, ne vėliau kaip per 42 dienas nuo dienos, kurią buvo gauta visa skundui nagrinėti reikalinga medžiaga, privalo priimti sprendimą ir apie priimtą sprendimą informuoti pareiškėją.

Jeigu skundas pripažįstamas pagrįstu, RRT turi teisę imtis veiksmų padėčiai ištaisyti, taip pat reikalauti pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą ar jo dalį.

Jeigu pateikiamas skundas dėl atsisakymo skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus arba dėl sąlygų, kuriomis buvo pasiūlyta skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, RRT turi patvirtinti, kad toks skundžiamas sprendimas turi likti nepakeistas, arba pareikalauti, kad jis būtų pakeistas pagal jo nurodymus.

SVARBU. Už RRT sprendimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, RRT turi teisę skirti sankcijas.

Priimti nagrinėti pareiškėjų skundai ir dėl jų priimti RRT sprendimai

 

Eil. nr.
Gavimo dataSkundo pavadinimasPareiškėjasAtsakovas Priimtas sprendimas
 2024 m.
1.
2024-01-29Dėl užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus 2022–2023 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiuUAB „Gargždų geležinkelis“AB „LTG Infra“
 2023 m.
1.2023-12-15Dėl 2023-2024  metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų pakeitimoUAB „Gargždų geležinkelis“AB „LTG Infra“2024-04-25 Nr. TN-310
2.2023-10-18Dėl nesuteikiamų geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamų riedmenų remonto paslaugųUAB „Gargždų geležinkelis“AB „LTG Cargo“2024-03-12 Nr. TN-198
3.2023-01-27Dėl UAB „Gargždų geležinkelis“ užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, dydžio apskaičiavimoUAB „Gargždų geležinkelis“AB „LTG Infra“2023-06-02 Nr.TN-250

 

 2022 m.
1.2022-12-13Dėl UAB „Gargždų geležinkelis“ mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą perskaičiavimoUAB „Gargždų geležinkelis“AB „LTG Infra“2023-06-16 Nr. TN-282
2.2022-09-14Dėl AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2022-08-25 įsakymo Nr. ĮS-PAJ(INFRA)-1364/2022 „Dėl AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2021 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. ĮS-PAJ(LGI)-1053 „Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo pagal paraišką skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus 2021-2022 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui geležinkelio įmonei (vežėjui) UAB „Gargždų geležinkelis“ pakeitimo“UAB „Gargždų geležinkelis“AB „LTG Infra“2024-02-29 Nr. TN-176
 2021 m.
1.2021-12-07Dėl apskaičiuoto užmokesčio už minimalųjį prieigos paketąUAB „LGC Cargo“AB „LTG Infra“2022-02-25 Nr. (1.9E)1V-144
2.
2021-11-05Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimoUAB „Gargždų geležinkelis“AB „LTG Infra“2022-07-08 Nr. TN-23
3.2021-09-10Dėl diskriminacinio Tinklo nuostatų 10 priedo 9 punkto turinioUAB „Gargždų geležinkelis“AB „LTG Infra“2021-11-19 Nr. (1.9E)1V-1032
 2020 m.
1.
2020-11-25
Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimoUAB „LGC Cargo“AB „LTG Infra“2021-02-23 Nr.(1.9E)1V-167
2.2020-10-20Dėl AB „LTG Infra“ sprendimų skiriant viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumusUAB „Gargždų geležinkelis“AB „LTG Infra“2021-04-20 Nr.(1.9E)1V-369
 2019 m.
1.2019-11-15
Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimoUAB „LGC Cargo“Lietuvos transporto saugos administracija2020-02-13 Nr. (1.9E) 1V-190
2.2019-11-14Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiksmų sudarant sutartį dėl naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūraUAB „LGC Cargo“AB „Lietuvos geležinkeliai“2020-01-24 Nr. 1V-65
3.2019-11-13Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimoUAB „Gargždų geležinkelis“Lietuvos transporto saugos administracija2020-02-13 Nr. (1.9E) 1V-191
4.2019-10-04Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiksmų ir (ar) neveikimoUAB „Gargždų geležinkelis“AB „Lietuvos geležinkeliai“2019-12-23                  Nr. 1V-1294
 2018 m.
1.2018-11-21Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimoUAB „Gargždų geležinkelis“Lietuvos transporto saugos administracija2019-05-21 Nr. 1V-541
2.2018-11-13Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimoUAB „LGC Cargo“Lietuvos transporto saugos administracija2019-04-29 Nr.1V-454
3.2018-09-27Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo
UAB „LGC Cargo“Lietuvos transporto saugos administracija2019-05-28 Nr. 1V-567
4.2018-08-28Dėl naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties sudarymoUAB „LGC Cargo“AB „Lietuvos geležinkeliai“2019-02-22 Nr. 1V-228
 2017 m. 
1.2017-11-10Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo
UAB „Gargždų geležinkelis“Lietuvos transporto saugos administracija2018-03-07 Nr. 1V-198
RRT atlikti tyrimai

 

Eil. nr.
 Atlikimo data
Tyrimo pavadinimas
 Priimtas sprendimas
1.2022-04-13Dėl 2021–2022 m. Tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui ab „LTG Infra“ nustatytų užmokesčių už teikiamas paslaugas „naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui“ ir „naudojimasis traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiais“2022-04-13_1.9E1V-280
2.2021-01-06
Dėl AB „LTG Infra“ veiksmų, susijusių su viešosios geležinkelių infrastruktūros naudojimu2022-02-24_1.9E1V-142-1

2021-01-06_1.9E1V-7

Informacija atnaujinta 2024-04-26