VEIKLOS SRITYS:

Skundų nagrinėjimas

RRT pareiškėjų skundus nagrinėja ir sprendimus dėl jų priima vadovaudamasi Geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo gautų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašu.
Pareiškėjas – tai geležinkelio įmonė (vežėjas), geležinkelio įmonių (vežėjų) tarptautinė grupė, krovinių siuntėjas (gavėjas), ekspeditorius, kuris, norėdamas teikti viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas arba turėdamas komercinių interesų, pageidauja įsigyti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų.

Vadovaudamasi Geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo gautų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašu, RRT nagrinėja gautus pareiškėjų skundus dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių, geležinkelio įmonių (vežėjų), institucijų, įstaigų ar organizacijų veiksmų ir (ar) neveikimo, įskaitant šių subjektų pagal kompetenciją priimtus sprendimus, susijusius su:

  • teise naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra;
  • teise naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir juose teikiamų paslaugų sąlygų, taikomų geležinkelio įmonėms (vežėjams), apribojimu;
  • viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatų turiniu;
  • viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimu;
  • geležinkelio įmonės (vežėjo) mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydžiu;
  • geležinkelio įmonės (vežėjo) mokėtinu užmokesčiu už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais ir šiuose įrenginiuose teikiamomis paslaugomis ir užmokesčio už pagalbines ir papildomas paslaugas dydžiu.
Skundo pateikimas

Pareiškėjas, norėdamas, kad būtų apginta galimai pažeista ar ginčijama jo teisė, turi teisę raštu pateikti skundą RRT šiais būdais:

  • įteikti skundą tiesiogiai;
  • atsiųsti skundą paštu: Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius;
  • atsiųsti el. paštu rrt@rrt.lt.

SVARBU. Geležinkelio įmonių (vežėjų) tarptautinės grupės vardu skundą teikia vienos iš įgaliotų, tai grupei priklausančių geležinkelio įmonių (vežėjų) atstovas. Skundas RRT turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kai pareiškėjas sužinojo apie skundžiamus subjekto veiksmus ir (ar) neveikimą ar šių subjektų pagal kompetenciją priimtus sprendimus, arba nuo tos dienos, kai baigėsi terminas, per kurį subjektas turėjo atlikti atitinkamus veiksmus ar priimti atitinkamus sprendimus.

Pavyzdinę geležinkelio įmonių (vežėjų) skundo formą galite rasti čia.

Skundo nagrinėjimas

RRT, nagrinėdama pareiškėjų skundus, ne vėliau kaip per 42 dienas nuo dienos, kurią buvo gauta visa skundui nagrinėti reikalinga medžiaga, privalo priimti sprendimą ir apie priimtą sprendimą informuoti pareiškėją.

Jeigu skundas pripažįstamas pagrįstu, RRT turi teisę imtis veiksmų padėčiai ištaisyti, taip pat reikalauti pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą ar jo dalį ir skirti Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 71 straipsnio 3 dalyje nustatytas sankcijas RRT sprendimų nevykdantiems ūkio subjektams.

Jeigu pateikiamas skundas dėl atsisakymo skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus arba dėl sąlygų, kuriomis buvo pasiūlyta skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, RRT turi patvirtinti, kad toks skundžiamas sprendimas turi likti nepakeistas, arba pareikalauti, kad jis būtų pakeistas pagal jo nurodymus.

RRT priimti prašymai išnagrinėti skundus

 

Eil. nr.
Gavimo dataSkundo pavadinimasPareiškėjasAtsakovas Priimtas sprendimas
 2019 m.
1.2019-11-15
Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimoUAB „LGC Cargo“Lietuvos transporto saugos administracija2020-02-13 Nr. (1.9E) 1V-190
2.2019-11-14Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiksmų sudarant sutartį dėl naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūraUAB „LGC Cargo“AB „Lietuvos geležinkeliai“2020-01-24 Nr. 1V-65
3.2019-11-13Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimoUAB „Gargždų geležinkelis“Lietuvos transporto saugos administracija2020-02-13 Nr. (1.9E) 1V-191
4.2019-10-04Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiksmų ir (ar) neveikimoUAB „Gargždų geležinkelis“AB „Lietuvos geležinkeliai“2019-12-23                  Nr. 1V-1294
 2018 m.
1.2018-11-21Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimoUAB „Gargždų geležinkelis“Lietuvos transporto saugos administracija2019-05-21 Nr. 1V-541
2.2018-11-13Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimoUAB „LGC Cargo“Lietuvos transporto saugos administracija2019-04-29 Nr.1V-454
3.2018-09-27Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo
UAB „LGC Cargo“Lietuvos transporto saugos administracija2019-05-28 Nr. 1V-567
4.2018-08-28Dėl naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties sudarymoUAB „LGC Cargo“AB „Lietuvos geležinkeliai“2019-02-22 Nr. 1V-228
 2017 m. 
1.2017-11-10Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo
UAB „Gargždų geležinkelis“Lietuvos transporto saugos administracija2018-03-07 Nr. 1V-198

Informacija atnaujinta 2020-04-16