VEIKLOS SRITYS:

Įsigaliojo naujos elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės

2022 kovo 21 d.

RRT informuoja, kad 2022 m. kovo 10 d. įsigaliojo naujos redakcijos Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės.

Jomis į Lietuvos nacionalinę teisę yra perkeliamas Europos elektroninių ryšių kodeksas, kuris elektroninių ryšių paslaugų teikimo srityje numato maksimalų šių paslaugų gavėjų teisių apsaugos harmonizavimo lygį, kitaip tariant – kiek galima labiau suvienodina reglamentavimą visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Naujose Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėse nemažai esminių pakeitimų. Visų pirma, patikslinti ir papildyti reikalavimai, susiję su:

  • informacijos apie teikiamas elektroninių ryšių paslaugas skelbimu ir teikimu interneto svetainėje;
  • sutarties santraukos turiniu ir sutarties sudarymo metu galutiniam paslaugų gavėjui pateikiamos informacijos apimtimi;
  • sutarties vykdymu, pavyzdžiui, paslaugų teikimo apribojimo galimybe, jeigu abonentas inicijuoja skambučių ir (arba) trumpųjų žinučių srautą, kuris gali daryti neigiamą įtaką viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių paslaugų teikimui, viešųjų elektroninių ryšių tinklų veikimui arba riboti galutinių paslaugų gavėjų galimybes naudotis viešosiomis elektroninių ryšių paslaugomis;
  • sutarties nutraukimu, kai nutraukiama sutartis nesibaigus terminuotos sutarties trukmei ar minimaliam naudojimosi viešąją elektroninių ryšių paslauga laikotarpiui;
  • paslaugų teikimo kokybei taikomais reikalavimais.

Be to, didesnis dėmesys skirtas susitarimams, kuriais susitariama dėl elektroninių ryšių paslaugų, kitų paslaugų ir (arba) galinių įrenginių rinkinių.

Atsižvelgiant į tai, kad Elektroninių ryšių įstatyme nustatyta RRT pareiga sudaryti galimybę galutiniams paslaugų gavėjams nemokamai elektroniniu būdu palyginti ir įvertinti skirtingų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų teikiamas interneto prieigos ir su numeriu siejamas asmenų tarpusavio ryšio paslaugų kainas ir kokybę, detaliau reglamentuotas informacijos pateikimas RRT šiuo tikslu.

Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėse buvo patikslintos ir kitos viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo sąlygos ir tvarka, šių paslaugų teikėjų ir jų gavėjų teisės ir pareigos.

Su naujomis Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėmis galite susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f80433709fb311ec966fd5047f7e7091.

Su Europos elektroninių ryšių kodeksu galite susipažinti čia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN.

Informacija atnaujinta 2022-03-21