VEIKLOS SRITYS:

Kviečiame į konsultacijas dėl keičiamų geležinkelių infrastruktūros pajėgumų naudojimo taisyklių

2023 liepos 25 d.

Europos Komisijos iniciatyva iš esmės keisti geležinkelių infrastruktūros pajėgumų naudojimo taisykles pradeda konsultacijų su suinteresuotais asmenimis etapą.

Europos Komisija (EK) parengė Europos Parlamento ir Tarybos  reglamento dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų naudojimo bendroje Europos geležinkelių erdvėje, iš dalies keičiančio Direktyvą 2012/34/ES ir panaikinančio Reglamentą (ES) Nr.913/2010, projektą. Tai – pagrindinis dokumentas įgyvendinantis Europos žaliojo kurso ir tvaraus bei pažangaus judumo strategiją, kurio tikslas, kuo daugiau krovinių vežti geležinkelių transportu, taip užtikrinant, kad transporto sektorius mažintų išmetamo anglies dioksido kiekį. 

„EK tikslas – nustatyti suderintą, tiesiogiai visoms bendrijos šalims taikomą geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo ir geležinkelių eismo valdymo sistemą, kuri panaikins galimybę kiekvienai šaliai nariai, atsižvelgiant į nacionalinius ypatumus, taikyti skirtingas taisykles. Todėl ypač svarbu, kad siūlomas reglamento projektas būtų visiems aiškiai suprantamas ir įgyvendinamas“, – teigia Rita Liuokaitytė, RRT geležinkelių ir pašto reguliavimo grupės vadovė.

Pagrindiniai siūlomi teisinio reglamentavimo pakeitimai yra susiję su tarptautiniams vežimams reikalingų pajėgumų koordinavimu Europos lygmeniu, infrastruktūros valdytojams didesnio vaidmens skyrimu, nustatant galimus pajėgumų poreikius ateityje ir teise juo rezervuoti, su pajėgumais susijusių procesų skaitmenizavimo įrankių diegimo skatinimu, kas leistų valdytojams efektyvintis ir gerinti paslaugų kokybę. 

Kviečiame su EK paskelbtu dokumentu susipažinti čia ir aktyviai teikti jam pastabas ir pasiūlymus. 

Informacija atnaujinta 2023-07-25