VEIKLOS SRITYS:

Pasikeitė elektroninių ryšių veiklų, apie kurias reikia pranešti RRT, sąrašas

2022 kovo 22 d.

Elektroninių ryšių įstatymas nustato, kad RRT tvirtina elektroninių ryšių veiklų, apie vertimąsi kuriomis turi būti pranešta RRT, sąrašą.

Informuojame, kad 2022 m. kovo 8 d. įsigaliojo naujos redakcijos Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašas.

Iki šiol galiojusiame Apraše numatytas elektroninių ryšių veiklų, apie vertimąsi kuriomis ūkio subjektai privalo pranešti RRT, rūšių sąrašas paskutinį kartą buvo tikslintas 2011 m. Atsižvelgiant į tai, kad per pastaruosius dešimt metų situacija elektroninių ryšių rinkoje yra iš esmės pasikeitusi tiek technologine, tiek viešųjų elektroninių ryšių paslaugų, kurioms šių paslaugų gavėjai teikia prioritetą, prasme, šis sąrašas buvo patikslintas.

Nuo šiol Apraše nustatyta tvarka RRT turės būti pranešta apie:

  • viešojo fiksuotojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų fiksuotojo ryšio paslaugų, išskyrus su numeriu nesiejamas asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, teikimą;
  • viešojo mobiliojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų, išskyrus su numeriu nesiejamas asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, teikimą;
  • viešojo elektroninių ryšių tinklo ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų, išskyrus su numeriu nesiejamas asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, teikimą naudojant ryšių elektros perdavimo linijomis sistemas;
  • viešojo palydovinio ryšio tinklo ir (arba) viešųjų palydovinio ryšio paslaugų, išskyrus su numeriu nesiejamas asmenų tarpusavio ryšio paslaugas,  teikimą.

Atitinkamai Apraše patikslintos ir nuostatos, reglamentuojančios, kokie ūkio subjektai turi teikti RRT informaciją apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą, padaryti pranešimo apie ketinimą teikti elektroninių ryšių tinklus ir (arba) elektroninių ryšių paslaugas formos ir vykdytos elektroninių ryšių veiklos ketvirtinių ataskaitų formos pakeitimai.

Atkreipiame dėmesį, kad ūkio subjektai, kurie iki 2022 m. kovo 8 d. vertėsi ir toliau verčiasi aukščiau nurodytomis elektroninių ryšių veiklomis, pavyzdžiui, interneto prieigos paslaugų teikimu, tačiau apie vertimąsi jomis nėra pranešę RRT (nors ir teikė ketvirtines ataskaitas), privalo iki 2022 m. rugsėjo 8 d. pateikti RRT užpildytą Aprašo 1 priede pateiktos formos pranešimą apie elektroninių ryšių veiklą, kad RRT įrašytų juos į viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų sąrašą.

Su naujos redakcijos Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašu galite susipažinti tinklalapyje https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b27d6cd09df711ec966fd5047f7e7091.

Informacija atnaujinta 2022-03-22