VEIKLOS SRITYS:

Pasikeitus Lietuvos pašto tarifams, RRT atsako į dažniausiai kylančius klausimus

2023 vasario 23 d.

Nuo vasario 1 dienos Lietuvos paštui pakeitus universaliosios pašto paslaugos tarifus ir kainodarą, Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) sulaukia klausimų dėl šių pokyčių. Universalioji pašto paslauga – teisės aktų nustatytos kokybės pašto paslauga, kuri už prieinamą kainą turi būti teikiama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams. 

Pasak RRT tarybos nario Giedriaus Pūro, universaliąją pašto paslaugą Lietuvoje sudaro visų registruotųjų ir įvertintųjų pašto siuntų, korespondencijos siuntų iki 2 kilogramų, pašto siuntinių iki 10 kilogramų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas bei pašto siuntinių iki 20 kilogramų, gautų iš kitų ES valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių, pristatymas.

„Universaliąja pašto paslauga nelaikoma pašto siuntų siuntimas dideliais kiekiais, kai yra siunčiama pagal atskirą su siuntėju sudarytą sutartį, ir pašto paslaugos turinčios pridėtinę vertę, pavyzdžiui, per kurjerius ar paštomatus teikiamos pašto paslaugos, kurių pristatymą ir įteikimą galima sekti realiu laiku“, – akcentuoja G. Pūras.

Vyriausybės nutarimu, Lietuvos paštas iki 2027 metų yra įpareigotas teikti nustatytos kokybės universaliąją pašto paslaugą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Bendrovės pajamos, gautos iš universaliosios pašto paslaugos teikimo, vadovaujantis paskutiniais 2022 m. I–III ketv. duomenimis, sudaro 23,0 proc. visų bendrovės pašto veiklos pajamų.

„Norime atkreipti dėmesį, kad reguliuojamos tik universaliosios pašto paslaugos, t. y. pašto skyriuose teikiamų paslaugų ar į viešosiose vietose esančias laiškų surinkimo dėžutes įmestų laiškų kainos, o kitų pašto paslaugų, pavyzdžiui, teikiamų per kurjerius, paštomatus ar pagal atskiras sutartis dideliais kiekiais, kainos yra nustatomos konkurenciniais pagrindais“, – aiškina RRT tarybos narys.

 Ar RRT nustato LP universaliosios pašto paslaugos kainas?

Ne. RRT tvirtina universaliosios pašto paslaugos kainų lubas (kitaip tariant didžiausius tarifus). Konkrečių paslaugų tarifus turi nustatyti pats Lietuvos paštas, tačiau nustatydamas konkrečius universaliosios pašto paslaugos tarifus Lietuvos paštas privalo užtikrinti, kad jie neviršytų RRT patvirtintų kainų lubų.

Kuo remdamasi RRT tvirtina universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus?

RRT didžiausius tarifus tvirtina vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pašto įstatymu, atsižvelgdama į jame įtvirtintus universaliosios pašto paslaugos tarifų nustatymo kriterijus. Pašto įstatyme nustatyta, kad universaliosios pašto paslaugos tarifai turi būti prieinami visiems naudotojams, pagrįsti šios paslaugos sąnaudomis, skaidrūs ir nediskriminaciniai.

Kaip RRT nusprendžia, kad reikia keisti universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus?

RRT kasmet analizuoja universaliosios pašto paslaugos teikėjo sąnaudas ir sprendžia, ar reikia keisti galiojančias kainų lubas. Jei RRT nustatytų, jog universaliosios pašto paslaugos teikėjo sąnaudos iš esmės mažėja, turėtų pagrindą peržiūrėti nustatytas kainų lubas ir jas sumažinti. Tačiau pašto sektoriuje dažniausiai susiduriama su sąnaudų augimo tendencija. Sprendimas keisti Lietuvos paštui taikomus didžiausius universaliosios pašto paslaugos tarifus daromas atsižvelgiant į kelis veiksnius: bendrovės prašymą, kuris grindžiamas teikiamos universaliosios pašto paslaugos sąnaudomis, esamų universaliosios pašto paslaugos kainų sąlygojamą veiklos rezultatą (pelną ar nuostolį) bei universaliosios pašto paslaugos prieinamumą visiems vartotojams.

Vertindama tarifus, RRT privalo atsižvelgti, ar universaliosios pašto paslaugos tarifai yra pagrįsti šios paslaugos teikimo sąnaudomis – šie tarifai neturi viršyti Lietuvos pašto sąnaudų, patiriamų teikiant universaliąją pašto paslaugą.

Kiek kartų per metus gali būti keičiami tarifai?

Šiuo metu pagal galiojantį reglamentavimą didžiausi universaliosios pašto paslaugos tarifai (kainų lubos) gali būti keičiami ne dažniau nei kartą per metus Lietuvos pašto iniciatyva, tačiau dėl konkrečių paslaugų kainų nustatymo (neviršijant RRT nustatytų kainų lubų), jų keitimo dažnumo  ir jų taikymo sprendžia pati bendrovė.

Kodėl reikia bent kartą per metus peržiūrėti tarifus?

Lietuvos pašto universaliosios pašto paslaugos įkainius svarbu peržiūrėti vertinant bendrovės patirtų sąnaudų pokyčius, nes bendrovės taikomi universaliosios pašto paslaugos tarifai turi būti pagrįsti sąnaudomis. Tarifus taip pat svarbu peržiūrėti siekiant įtakoti galimų Lietuvos pašto nuostolių apimtis ateityje, t. y. kuo pagal taikomus universaliosios pašto paslaugos tarifus gaunamos pajamos yra artimesnės patiriamoms sąnaudoms, tuo bus mažesni universaliosios pašto paslaugos nuostoliai ir mažesnė našta valstybės biudžetui.

Kas lemia, kad laiško ir atvirlaiškio siuntimo kaina šiemet padidėjo nuo 0,55 cento iki 1,20 Eur?

Didžiausi leistini Lietuvoje siunčiamų universaliųjų pašto siuntų tarifai, palyginti su galiojusiais 2022 m., vidutiniškai padidėjo apie 35 proc., tačiau kai kurių konkrečių paslaugų tarifai padidėjo daugiau nei šis vidurkis, o kai kurių nesikeitė ar net mažėjo (pvz., sunkiausios svorio kategorijos siuntų nuo 1 kg iki 2 kg). Skirtingai tarifai didėjo ir dėl keičiamos kainodaros – sujungus svorio kategorijas, buvusios mažesnės svorio kategorijos tarifai padidėjo didesniu procentu, nei didesnės.

Atsižvelgiant į Lietuvos pašto prašymą, nustatant universaliosios pašto paslaugos kainų lubas buvo sujungtos svorio pakopos – paliktos dvi mažų matmenų korespondencijos siuntų svorio pakopos („iki 50 g“ ir „nuo 51 iki 500 g“) bei dvi didelių matmenų korespondencijos siuntų svorio pakopos („iki 500 g“ ir „nuo 501 iki 2000 g“). Tai padaryta įvertinus, jog vis didesnę siunčiamųjų korespondencijos siuntų dalį sudaro sunkesnės siuntos, taip pat atsižvelgiant į kitų šalių praktiką. Pažymėtina, kad nustatytas laiško ir atvirlaiškio siuntimo didžiausias tarifas neviršija Lietuvos pašto 2021 m. patirtų sąnaudų teikiant tokią paslaugąs.

Ar RRT panaikino kainų lubas tarptautinėms pašto siuntoms?

Ne. Tarptautinėms siunčiamosioms pašto siuntoms taip pat nustatytos kainų lubos, tačiau, atsižvelgiant į tai, jog bendrovė negali daryti įtakos daliai šios paslaugos teikimo sąnaudų (pvz., tarptautinių partnerių taikomoms kainoms už pristatymą gavėjo šalyje), buvo nustatyti ne konkretūs didžiausi tarifai, o įtvirtinta didžiausių tarifų skaičiavimo formulė. Toks pokytis buvo priimtas atsižvelgiant į bendrovės prašymą ir įgalinant pačią bendrovę lanksčiau reaguoti į besikeičiančias tarptautinių atsiskaitymų kainas. Bendrovei tai leis operatyviau reaguoti į pokyčius tarptautinėje rinkoje ir tokiu būdu sumažinti galimus universaliosios pašto paslaugos nuostolius ir galimą naštą valstybės biudžetui juos kompensuoti.

Atkreiptinas dėmesys, kad galutiniams klientams taikomi tarptautinės universaliosios pašto paslaugos tarifai turi būti pagrįsti sąnaudomis, todėl RRT nustatė labai aiškias taisykles, kaip Lietuvos paštas turi nustatyti galutinius tarifus už tarptautines siunčiamąsias pašto siuntas – iš esmės RRT patvirtino bendrą (nepriklausomai nuo šalies gavėjos) tarptautinės siuntos apdorojimo Lietuvos pašto tinkle didžiausią tarifą, atsižvelgdama į bendrovės patirtas sąnaudas, ir nurodė, kad prie šio tarifo bendrovė gali pridėti tarptautiniams partneriams mokamas kainas, susijusias su siuntos pristatymu užsienyje iki galutinio adresato (t. y. tarptautinę dalį). Tokiu būdu turi būti užtikrinama, kad galutinis paslaugos tarifas yra pagrįstas sąnaudomis, kaip to reikalauja Pašto įstatymas.

Taip pat Lietuvos paštui palikta sprendimo laisvė, ar nustatyti individualius tarifus į kiekvieną šalį ar šalis grupuoti į didesnes grupes ir jose taikyti vieną tarifą. Jei nustatoma individuali kainodara pagal atskirą šalį, tai galutinių tarifų tarp skirtingų šalių skirtumai turėtų būti grįsti tarptautinių partnerių už jų teikiamas paslaugas Lietuvos paštui taikomų kainų skirtumu.

Kodėl Lietuvos pašte taikomi skirtingi tarifai siunčiant ir į Europos Sąjungai (ES) priklausančias šalis?

Bendrovė pati vertina, kokią kainodarą taikyti – ar šalis grupuoti į didesnes grupes ir visai grupei taikyti vieną kainą ar taikyti individualią kainodarą pagal kiekvieną šalį. Pagal RRT turimą informaciją, bendrovė nuo vasario 1 d. nustatė kiekvienai ES šaliai individualius tarifus. Geriausiai šio sprendimo priežastis paaiškintų pati bendrovė, tačiau viena iš priežasčių galėtų būti susijusi su kainų skirtumais tarp individualių ES šalių pašto teikėjų taikomų didmeninių tarifų už pašto siuntų pristatymą jų teritorijoje. Atkreiptinas dėmesys, jog  Lietuvos paštas, net ir pasirinkęs taikyti tokią kainodarą, privalo užtikrinti, kad taikomi tarifai būtų pagrįsti tos paslaugos teikimo sąnaudomis. Atsižvelgiant į tai, kad visoms tarptautinėms universaliosios pašto paslaugos siuntoms apdorojimo Lietuvos pašto tinkle (t. y. Lietuvos dalyje) RRT nustatyta maksimali kaina yra vienoda, o tarptautinių pašto siuntų siuntimo (t. y. tarptautinės dalies) sąnaudos kiekvienoje šalyje yra skirtingos, taikant individualių tarptautinių pašto siuntų kainodarą tarifai nustatomi individualiai kiekvienai šaliai gali skirtis priklausomai nuo patiriamų sąnaudų šias paslaugas teikiant atitinkamoje šalyje.

Informacija atnaujinta 2023-02-23