VEIKLOS SRITYS:

Ginčų nagrinėjimas

RRT ne teismo tvarka nagrinėja ginčus tarp pašto paslaugos teikėjų dėl Pašto įstatymo reglamentuotų santykių.

Ginčams tarp pašto paslaugos teikėjų nagrinėti mutatis mutandis taikomos Elektroninių ryšių įstatymo nuostatos, susijusios su ginčų nagrinėjimu tarp ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas ir vadovaujantis Tarpininkavimo sprendžiant ginčus ir ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašu.

Ginčus ne teismo tvarka nagrinėja ir visus su ginčų nagrinėjimu susijusius sprendimus priima RRT Taryba.

Prašymas nagrinėti ginčą pateikiamas vadovaujantis Tarpininkavimo sprendžiant ginčus ir ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo 3 skirsniu.

Prašymas, jo priedai ir kiti dokumentai, teikiami šio aprašo nustatyta tvarka, turi atitikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento reikalavimus.

Asmuo, prieš pateikdamas RRT prašymą išnagrinėti ginčą (įskaitant ir tuos atvejus, kai prašoma atnaujinti ginčo nagrinėjimą), privalo į RRT banko sąskaitą Nr. LT827300010002410679 sumokėti 274,27 EUR ginčo nagrinėjimo užmokestį, nustatytą Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifuose.

Ginčą RRT išnagrinėja ir sprendimą priima ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo išnagrinėti ginčą priėmimo dienos, RRT motyvuotu sprendimu šis terminas  gali būti pratęstas.

RRT bet kurios ginčo šalies ar kitų suinteresuotų ūkio subjektų ar asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, tai yra nustatyti įpareigojimą susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo ar atlikti tam tikrus veiksmus, jeigu jų nesiėmus RRT sprendimą dėl jai pateikto prašymo išnagrinėti ginčą įvykdyti gali tapti sunkiau arba to padaryti bus nebeįmanoma. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos.

 

Tarpininkavimas sprendžiant ginčus

Siekdama padėti ginčo šalims kuo greičiau mažiausiomis sąnaudomis taikiai išspręsti kilusį ginčą ir išvengti ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka ar teisme, RRT vykdo tarpininkavimą.

Tarpininkavimas vykdomas vadovaujantis Tarpininkavimo sprendžiant ginčus ir ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašu.

Tarpininkavimas vykdomas neatlygintinai.

Prašymo dėl tarpininkavimo pateikimo tvarka ir tarpininkavimo proceso eiga nustatyta Tarpininkavimo sprendžiant ginčus ir ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo 2 ir 3 skirsniuose.

Kilus klausimams dėl tarpininkavimo sprendžiant ginčą ar ginčų tarp ūkio subjektų sprendimo prašome kreiptis į RRT Teisės ir vartotojų teisių apsaugos vyresn. patarėją Kotryną Pūrienę, mob. + 370 616 97 551, el. paštas [email protected]

NAGRINĖJAMI IR IŠNAGRINĖTI GINČAI:

Nr.Ginčo pavadinimasIeškovasAtsakovas

2013

1Dėl AB Lietuvos pašto valdomo pašto tinklo naudojimo    UAB „Greitasis kurjeris“  AB Lietuvos paštas

Informacija atnaujinta 2024-02-07