VEIKLOS SRITYS:

Paslaugų teikėjų pareigos

Pašto paslaugos teikėjas privalo:

 • pasitvirtinti pašto paslaugos teikimo tvarkos aprašą, kuriame turi būti nurodytos teikiamos pašto paslaugos rūšys, jų tarifai, pašto siuntų pristatymo trukmė, numatoma pašto paslaugos teikėjo atsakomybė, skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo procedūra, taip pat pašto siuntų surinkimo, paskirstymo rūšiavimo, vežimo ir pristatymo (įteikimo) tvarka;
 • viešai skelbti informaciją apie pašto paslaugos teikimo vietas;
 • pašto siuntas pateikti asmeniškai pasirašytinai arba įdėti į gaunamųjų laiškų dėžutes, o jeigu to padaryti negalima, – apie tai pranešti gavėjui;
 • pašto siuntas, adresuotas asmeniui į jo darbo ar mokymosi vietą, bendrabutį, karo tarnybos vietą, ligoninę, sanatoriją, stovyklą ar įkalinimo vietą, pristatyti administracijai arba jos įgaliotiems asmenims;
 • registruotąsias ir įvertintąsias pašto siuntas pateikti asmeniškai pasirašytinai siuntėjo nurodytam gavėjui arba gavėjo raštu nurodytam asmeniui, nurodžius to asmens vardą, pavardę;
 • saugoti pašto siuntą, kurios neįmanoma pristatyti gavėjui ar grąžinti siuntėjui, kai siuntėjas (gavėjas) atsisako ją paimti arba kai nurodytu adresu gavėjas (siuntėjas) negyvena, 2 mėnesius (universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo pašto siuntą saugoti Pasaulinės pašto sąjungos Pašto korespondencijos reglamente ir Pašto siuntinių reglamente nustatytais terminais ir tvarka); jeigu per nustatytą laiką siuntėjas (gavėjas) pašto siuntos neatsiima, nors jam buvo išsiųstas rašytinis pranešimas, pašto paslaugos teikėjas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos turi pranešti apie tokį turtą ir perduoti jį valstybės nuosavybėn, prie pranešimo pridėdamas pašto paslaugos teikėjo žymą, kad siuntėjas (gavėjas) kviečiamas atsiimti pašto siuntą neatvyko ar pašto siuntos atsisakė;
 • teikti informaciją apie pašto paslaugos teikėjo pavadinimą arba vardą, pavardę, teisinį statusą, teisinę formą, buveinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, registro pavadinimą, registracijos kodą arba lygiaverčius identifikacijos duomenis iš registro, jeigu jis yra įregistruotas viešajame registre, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodą, jei pašto paslaugos teikėjas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, kontaktinius duomenis (korespondencijos adresą, fakso, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą), darbo laiką;
 • viešai skelbti pašto paslaugos teikimo sutarties sąlygas, pašto paslaugos teikėjo patvirtintą pašto paslaugos teikimo tvarkos aprašą ir kitokią informaciją, turinčią įtakos naudotojo apsisprendimui naudotis pašto paslauga;
 • atsakyti į naudotojo su pašto paslaugos teikimu susijusį skundą per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos (šis reikalavimas netaikomas universaliosios pašto paslaugos teikėjui, kuris privalo vadovautis atitinkamais Europos standartais Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-259, nustatyta tvarka);
 • ant pašto siuntos nurodyti arba prie pašto siuntos pridėti duomenis, pagal kuriuos būtų galima nustatyti pašto paslaugos teikėją, pašto paslaugos teikimo vietą (adresą), į kurią naudotojas galėtų kreiptis, pašto siuntos priėmimo siųsti datą, pristatymo gavėjui datą;
 • grąžinti siuntėjui nepristatytas ar neįteiktas gavėjui pašto siuntas, kai nutraukia pašto paslaugos teikimo veiklą;
 • sudaryti galimybę naudotojams su juo susisiekti buveinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresu;
 • garantuoti naudotojams susirašinėjimo slaptumą.

Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo:

 • visiems naudotojams vienodomis sąlygomis užtikrinti universaliosios pašto paslaugos nenutrūkstamą teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip 5 darbo dienas per savaitę, išskyrus atvejus, priklausančius nuo nenugalimos jėgos (force majeure), taip pat užtikrinti bent vieną pašto siuntų surinkimą ir bent vieną pristatymą per darbo dieną į pašto paslaugos gavėjo gyvenamąją ar buveinės vietą;
 • reguliariai teikti ir viešai skelbti pašto paslaugos teikimo vietose ir savo interneto svetainėje išsamią ir nuolat atnaujinamą informaciją naudotojams ir pašto paslaugos teikėjams apie universaliąją pašto paslaugą, galimybę ja naudotis, jos kainas ir kokybės reikalavimus arba Lietuvos standartus ir kitus leidinius;
 • pagal universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikas įrengti naudotojų poreikius atitinkantį skaičių pašto paslaugos teikimo vietų;
 • vykdyti universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimus, kiekvienais metais organizuoti universaliosios pašto paslaugos kokybės patikrinimą ir pateikti RRT tokio patikrinimo rezultatus;
 • išleisti ir išimti iš apyvartos pašto mokos ženklus;
 • kompensuoti sekogramų, karo belaisvių ir internuotų asmenų korespondencijos siuntų siuntimo išlaidas;
 • savo interneto svetainėje skelbti metinę ataskaitą apie suteiktą universaliąją pašto paslaugą, įskaitant išnagrinėtų skundų skaičių ir informaciją apie tai, kaip jie buvo išspręsti;
 • taikyti Susisiekimo ministerijos nustatytus privalomai taikomus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, tarptautines ir Europos specifikacijas ir (ar) rekomendacijas, susijusias su pašto paslaugos teikimu.

Lietuvos Respublika yra Pasaulinės pašto sąjungos (PPS) narė. Universaliosios pašto paslaugos teikėjas AB Lietuvos paštas yra įpareigotasis operatorius, apie kurį Lietuvos Respublika yra pranešusi PPS.

AB Lietuvos paštas savo veikloje vadovaujasi šiais PPS dokumentais:

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Pasaulinės pašto sąjungos 2012 m. Dohoje pakeistų dokumentų ratifikavimo;

Pasaulinė pašto konvencija ir baigiamasis protokolas;

Pasaulinės pašto sąjungos bendrasis reglamentas;

PPS Stambulo kongreso sprendimai (anglų k.);

Universaliosios pašto paslaugos konvencija (anglų k.);

Konvencijos pagrindu priimti reglamentai ir baigiamasis protokolas (anglų k.).

Informacija atnaujinta 2020-02-07