VEIKLOS SRITYS:

Reglamento (ES) 2018/644 įgyvendinimas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/644 Dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų

2018 m. gegužės 22 d. įsigaliojo 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/644 Dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų (toliau – Reglamentas), kuriuo siekiama geresnio tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų teikimo.

Esminiai Reglamento tikslai:

  • paskatinti e. prekybą ES bendrojoje rinkoje;
  • sumažinti tarifus, taikomus asmenims ir mažoms įmonėms, bei nepagrįstus jų skirtumus tarp ES valstybių narių;
  • didinti tarptautinių siuntinių pristatymo tarifų skaidrumą ir suteikti galimybę palyginti kainas visoje ES.

Reglamento nuostatos taikomos siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams: skubių siuntų ir kurjerių paslaugų teikėjams, taip pat tarpininkams, paslaugų teikėjams, kurie įsisteigę daugiau kaip vienoje ES valstybėje narėje.

Reglamentas netaikomas teikėjams, kurių darbuotojų skaičius mažesnis nei 50, išskyrus atvejus, kai paslaugų teikėjai veikia daugiau nei vienoje ES valstybėje narėje.

Reglamente numatyta pareiga siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams, kurių vykdoma pašto paslaugos teikimo veikla patenka į Reglamento priežiūros sritį, pateikti RRT Reglamente apibrėžtą informaciją, susijusią su tarptautinių siuntinių pristatymu – tarptautinių siuntinių pristatymo kainą, siuntinių apyvartą, darbuotojų skaičių, informaciją apie subrangovus bei kitą Reglamente numatytą informaciją.

RRT Reglamentu įpareigojama stebėti rinką, rinkti iš siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų statistinę informaciją, pagal objektyvius kriterijus vertinti universaliųjų pašto paslaugų teikėjo – AB Lietuvos pašto tarifų prieinamumą bei pateikti vertinimą Europos Komisijai.

Jeigu kiltų klausimų, prašome teirautis el. paštu [email protected] arba tel.: 210 56 66

 

Reglamento įgyvendinimas 2019 m.

Reglamento 5 straipsnio įgyvendinimas

RRT nustatė 13 pašto paslaugos teikėjų, kurių vykdoma pašto paslaugos teikimo veikla patenka į Reglamento priežiūros sritį. Taip pat RRT informavo Europos Komisiją, pateikdama šių pašto paslaugos teikėjų kontaktinius duomenis, kad būtų suteikta prieiga prie duomenų bazės.

Siekdama tinkamai pasirengti Reglamento įgyvendinimui, RRT 2019 m. sausio ir vasario mėnesiais raštu bei žodžiu konsultavo siuntinių pristatymo paslaugų teikėjus dėl Reglamento 5 straipsnio įgyvendinimo, atliko kitus su Reglamento įgyvendinimu susijusius techninius parengiamuosius darbus.

2019 m. sausio 31 d. siuntinių pristatymo paslaugų teikėjai pateikė informaciją (tarifus) pagal Reglamento 5 straipsnyje numatytus reikalavimus. RRT Reglamento 5 straipsnyje numatytą informaciją 2019 m. vasario 28 d. pateikė Europos Komisijai.

Siekdama tarifų skaidrumo, Europos Komisija paskelbė visų ES šalių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų tarifus savo svetainės EUROPA specialiojoje dalyje https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery/public-tariffs-cross-border_en.

Reglamento 6 straipsnio įgyvendinimas

Pagal 5 straipsnį gautą viešai skelbiamą tarifų sąrašą, RRT atliko universaliosios pašto paslaugos teikėjo (AB Lietuvos paštas, toliau – LP) tarptautinių siuntinių pristatymo tarifų vertinimą. Vertinimas buvo atliktas tokiais etapais: 1) atrinkti tarifai, kurie, RRT vertinimu, turėjo būti analizuojami detaliau; 2) įvertinti atrinkti tarifai Reglamento 6 straipsnyje nurodytų elementų atžvilgiu; 3) padarytos išvados dėl vertinamų tarifų dydžių pagrįstumo.

Vertinimui buvo atrinkti LP į 10 Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybių (toliau kartu – ES/EEE) siunčiamų siuntinių tarifai. Atranka atlikta pagal Europos Komisijos sukurtą išankstinio vertinimo filtrą, kuriame išskirti 25 % aukščiausių tarifų, perskaičiuotų pagal perkamosios galios paritetą (PPP).

Atrinktų tarifų vertinimas buvo atliktas 2 etapais: 1) palyginamuoju, lyginti LP į atitinkamas paskirties šalis siunčiamų universaliųjų pašto paslaugų siuntinių tarifai su tų šalių universaliųjų pašto paslaugų teikėjų į Lietuvą siunčiamais analogiškų produktų tarifais, 2) sąnaudų analizės, analizuotos LP pateiktos atrinktą tarifą sudarančių sąnaudų struktūrinės dalys.

Atlikto vertinimo išvados: 1) LP taikomi siuntų ir siuntinių faktiniai tarifai yra mažesni už kitų ES/EEE šalių universaliosios pašto paslaugos teikėjų tokiems produktams taikomus tarifus; 2) egzistuoja tarifų nesubalansuotumas, t. y. vieni tarifai mažesni už sąnaudas, kiti didesni; 3) pateikus LP prašymą keisti tam tikrus universaliosios pašto paslaugos tarifus, turėtų būti įvertinti ne tik prašomi keisti tarifai, bet ir visi kiti universaliųjų pašto paslaugų tarifai ir, esant reikalui, subalansuoti.

Visa RRT atlikto vertinimo ataskaita, be konfidencialią informaciją sudarančių duomenų, skelbiama Europos Komisijos svetainėje.

Reglamento 4 straipsnio įgyvendinimas

Vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/644 Dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų (toliau – Reglamentas), Ryšių reguliavimo tarnyba iš siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų (toliau – paslaugų teikėjai), kurių vykdoma pašto paslaugos teikimo veikla patenka į Reglamento priežiūros sritį, surinko duomenis apie tarptautinių siuntinių pristatymo rinką už 2018 m. Duomenis pateikė 13 paslaugų teikėjų.

Remiantis paslaugų teikėjų duomenimis, bendras į Lietuvą iš užsienio šalių atsiųstų siuntinių skaičius 2018 m. – 16 636 tūkst. vnt. Bendras išsiųstų į užsienio šalis siuntinių skaičius – 3 035 tūkst. vnt. Duomenys atskleidė, kad Lietuvos vartotojai 5,5 karto daugiau gauna siuntinių iš užsienio šalių arba siunčia daiktus į Lietuvą, nei kad išsiunčia iš Lietuvos į kitas šalis. Gaunamų siuntinių iš ES ir trečiųjų šalių apyvarta 2018 m. sudarė 36 891 tūkst. Eur, išsiunčiamų siuntinių į ES ir trečiąsias šalis apyvarta siekė 36 778 tūkst. Eur. Asmenų, dirbusių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams skaičius 2018 m. buvo 5883.

Reglamento įgyvendinimas 2020 m.

RRT nustatė 12 pašto paslaugos teikėjų, kurių vykdoma pašto paslaugos teikimo veikla patenka į Reglamento priežiūros sritį.

Reglamento 4 straipsnio įgyvendinimas

Vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/644 Dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų (toliau – Reglamentas), Ryšių reguliavimo tarnyba iš siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų (toliau – paslaugų teikėjai), kurių vykdoma pašto paslaugos teikimo veikla patenka į Reglamento priežiūros sritį, surinko duomenis apie tarptautinių siuntinių pristatymo rinką už 2019 m. Duomenis pateikė 13 paslaugų teikėjų.

Remiantis paslaugų teikėjų duomenimis, bendras į Lietuvą iš užsienio šalių atsiųstų siuntinių skaičius 2019 m. buvo 18 092 tūkst. vnt., o bendras išsiųstų į užsienio šalis siuntinių skaičius – 3 445 tūkst. vnt. Surinkti duomenys atskleidė, kad Lietuvos vartotojai 5,3 karto daugiau gauna siuntinių iš užsienio šalių arba siunčia daiktus į Lietuvą, nei kad išsiunčia iš Lietuvos į kitas šalis. Gaunamų siuntinių iš ES ir iš trečiųjų šalių apyvarta 2019 m. sudarė – 37 629 tūkst. Eur, išsiunčiamų siuntinių į ES ir į trečiąsias šalis apyvarta – 40 398 tūkst. Eur. Asmenų, dirbusių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams skaičius 2019 m. buvo 5617.

Reglamento 5 straipsnio įgyvendinimas 

Pagal Reglamento 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus reikalavimus, visi tarptautinių siuntinių  pristatymo paslaugų teikėjai, turintys ataskaitų teikimo prievolę, privalo iki  sausio 31 d. pateikti RRT vienetinių pašto siuntų tarifus pagal Reglamento priede numatytas 15 svorio kategorijų – nuo 500 g iki 5 kg (tarifus taikytus sausio 1 d). RRT iki vasario 28 d. informaciją apie  tarifus turės perduoti Europos Komisijai.

Reglamento 6 straipsnio įgyvendinimas

Pagal Reglamento 5 straipsnį gautą viešai skelbiamą tarifų sąrašą, RRT antrą kartą atliko universaliosios pašto paslaugos teikėjo (AB Lietuvos paštas, toliau – LP) tarptautinių siuntinių pristatymo tarifų vertinimą.

Vertinimui, pagal Europos Komisijos sukurtą išankstinio vertinimo filtrą, buvo atrinkti LP į 8 Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybių (toliau kartu – ES/EEE) siunčiamų siuntinių tarifai. Atrinkti tarifai buvo vertinami Reglamento 6 straipsnyje nurodytų elementų atžvilgiu: buvo lyginami LP į atitinkamas paskirties šalis siunčiamų universaliųjų pašto paslaugų siuntinių tarifai su tų šalių universaliųjų pašto paslaugų teikėjų į Lietuvą siunčiamų analogiškų siuntinių tarifais, o taip pat atlikta atrinktus tarifus sudarančių sąnaudų analizė.

Atliekant vertinimą konstatuota, kad LP taikomi tarptautinių siuntinių faktiniai pristatymo tarifai yra mažesni už kitų ES/EEE šalių universaliosios pašto paslaugos teikėjų tokiems siuntiniams taikomus tarifus, tačiau buvo nustatytas didelis skirtumas tarp LP į Vokietiją siunčiamų 1 kg ir 2 kg universaliosios pašto paslaugos siuntinių tarifų dydžių ir sąnaudų, patiriamų teikiant nurodytas paslaugas.

Atsižvelgiant į vertinimo išvadas, RRT nurodė LP pakeisti 1 kg ir 2 kg universaliosios pašto paslaugos siuntinių siunčiamų į Vokietiją tarifų dydžius taip, kaip jie būtų pagrįsti sąnaudomis. Vykdydamas RRT nurodymą, LP nustatė naujus minėtų pašto siuntinių, siunčiamų į Vokietiją, tarifus, kurie įsigaliojo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

RRT atlikto vertinimo ataskaita, be konfidencialią informaciją sudarančių duomenų, skelbiama Europos Komisijos svetainėje.

Reglamento įgyvendinimas 2021 m.

Reglamento 6 straipsnio įgyvendinimas

Pagal Reglamento 5 straipsnį gautą viešai skelbiamą tarifų sąrašą, RRT atliko universaliosios pašto paslaugos teikėjo (AB Lietuvos paštas) tarptautinių siuntinių pristatymo tarifų vertinimą.

RRT analizavo į 7 Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybių šalis (į Belgiją, Islandiją, Maltą, Norvegiją, Portugaliją, Suomiją ir Švediją) siunčiamų universaliosios pašto paslaugos 1 kg, 2 kg ir 5 kg paprastųjų siuntinių tarifus. Atlikdama vertinimą, RRT atsižvelgė į 2019 m. bei 2020 m. RRT atliktų siuntinių tarifų vertinimo analizių rezultatus.

RRT atlikto tarptautinių universaliosios pašto paslaugos siuntinių tarifų vertinimo išvada – nėra pagrindo laikyti, kad AB Lietuvos pašto siuntinių tarifai, kurie pagal Europos Komisijos sukurtą išankstinio vertinimo filtrą buvo atrinkti RRT vertinimui 2021 m., yra nepagrįstai dideli.

RRT atlikto vertinimo ataskaita, be konfidencialią informaciją sudarančių duomenų, skelbiama Europos Komisijos svetainėje.

 

Informacija atnaujinta 2023-01-24