VEIKLOS SRITYS:

Teisė verstis veikla

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys pašto paslaugos teikimą, yra Pašto įstatymas bei Pašto paslaugos teikimo taisyklės.

Pranešimas apie pašto paslaugos teikimo pradžią

Pašto paslaugą galima teikti pateikus pranešimą apie veiklos pradžią Ryšių reguliavimo tarnybai nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Pranešimo apie pašto paslaugos teikimo pradžią formą galite rasti paspaudę nuorodas doc ir pdf.

Asmenys, tinkamai pranešę apie savo veiklą Ryšių reguliavimo tarnybai, yra įtraukiami į pašto paslaugos teikėjų sąrašą.

Užmokesčiai už paslaugas

Užmokesčio už RRT paslaugas ir atliekamus darbus tarifai nustatyti RRT direktoriaus įsakymu Dėl užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus mokėjimo tvarkos.

Užmokesčiai mokami už šias paslaugas:

  • pašto paslaugos teikimo sąlygų laikymosi priežiūrą;
  • patvirtinimo, kad asmuo pateikė pranešimą ir turi teisę teikti pašto paslaugą, išdavimą;
  • ginčų tarp pašto paslaugos teikėjų, nagrinėjimą.

Už pranešimo apie pašto paslaugos teikimo pradžią pateikimą ir nagrinėjimą mokėti nereikia.

Užmokestis už pašto paslaugos teikimo sąlygų laikymosi priežiūrą mokamas kas mėnesį. Šį užmokestį  nuo kiekvienų einamųjų metų kovo 1 d. iki kiekvienų kitų metų kovo 1 d. moka kiekvienas pašto paslaugos teikėjas, kurio bendros metinės pajamos iš pašto paslaugos teikimo veiklos pagal Ryšių reguliavimo tarnybai pateiktą suteiktos pašto paslaugos ataskaitą už praėjusius metus viršijo 72405 Eur.

Pašto paslaugos teikimo sąlygų laikymosi priežiūros tarifai (už vieną mėnesį) Dydis,  Eur
Pašto paslaugos teikimo sąlygų laikymosi priežiūra 72,41

Už patvirtinimo, kad asmuo pateikė pranešimą ir turi teisę teikti pašto paslaugą, išdavimą skaičiuojamas vienkartinis užmokestis. Šį užmokestį moka asmenys, kurie pagal Pašto paslaugos teikimo taisyklių 10 punktą pateikia prašymą gauti patvirtinimą, kad asmuo turi teisę teikti pašto paslaugą.

Patvirtinimo apie teisės teikti pašto paslaugą išdavimo tarifai Dydis,  Eur
Patvirtinimo, kad asmuo turi teisę teikti pašto paslaugą, išdavimas 12,16

Už ginčų tarp pašto paslaugos teikėjų nagrinėjimą mokamas vienkartinis užmokestis.

Užmokesčio už kitus Tarnybos atliktus darbus ir suteiktas paslaugas tarifai Dydis,  Eur
Ginčo tarp pašto paslaugos teikėjų nagrinėjimas 237,78

Užmokesčiai sumokami pavedimu į RRT atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT82 7300 0100 0241 0679, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, gavėjas – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (biudžetinės įstaigos kodas 121442211).

Pranešimas apie pašto paslaugos teikimo pabaigą

Pašto paslaugos teikimą galima nutraukti pateikus pranešimą apie veiklos pabaigą RRT nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Pranešimo apie pašto paslaugos teikimo pabaigą formą galite rasti paspaudę nuorodas doc ir pdf.

Asmenys, tinkamai pranešę apie savo veiklos nutraukimą Ryšių reguliavimo tarnybai, yra išbraukiami iš pašto paslaugos teikėjų sąrašo.

 

Informacija atnaujinta 2022-08-03