VEIKLOS SRITYS:

Universalioji pašto paslauga

Universaliosios pašto paslaugos teikėjas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 467, universaliosios pašto paslaugos teikėjas iki 2026 m. gruodžio 31 d. yra AB Lietuvos paštas.

Universaliosios pašto paslaugos teikėjo įpareigojimo tvarkos aprašas nustato universaliosios pašto paslaugos teikėjo įpareigojimo tvarką.

 

Paslaugos

Lietuvos Respublikos teritorijoje universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo teikti šią universaliąją pašto paslaugą:

 1. surinkti, rūšiuoti, vežti ir pristatyti iki 2 kilogramų pašto siuntas;
 2. surinkti, rūšiuoti, vežti ir pristatyti iki 10 kilogramų pašto siuntinius;
 3. surinkti, rūšiuoti, vežti ir pristatyti registruotąsias ir įvertintąsias pašto siuntas;
 4. pristatyti iki 20 kilogramų pašto siuntinius, gautus iš kitų valstybių narių.

1, 2, 3 punktuose nurodyta universalioji pašto paslauga apima vidaus ir tarptautinę pašto paslaugą.

Jeigu universaliosios pašto paslaugos teikėjas pašto siuntas siunčia dideliais kiekiais ir yra susitaręs su siuntėju dėl šių pašto siuntų surinkimo vietos, pristatymo terminų ir kitų sąlygų, tai tokia jo teikiama pašto paslauga nelaikoma universaliąja pašto paslauga. Dideliu siuntų kiekiu laikoma, kai vienas siuntėjas per vieną mėnesį universaliosios pašto paslaugos teikėjui pateikia siųsti 1 000 ir daugiau korespondencijos siuntų arba 250 ir daugiau pašto siuntinių.

 

Pasaulinės pašto sąjungos (PPS) dokumentai
Universaliosios pašto paslaugos teikėjo pareigos

Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo:

 • visiems naudotojams vienodomis sąlygomis užtikrinti universaliosios pašto paslaugos nenutrūkstamą teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip 5 darbo dienas per savaitę, išskyrus atvejus, priklausančius nuo nenugalimos jėgos (force majeure); taip pat užtikrinti bent vieną pašto siuntų surinkimą ir bent vieną pristatymą per darbo dieną į pašto paslaugos gavėjo gyvenamąją ar buveinės vietą;
 • reguliariai teikti ir viešai skelbti pašto paslaugos teikimo vietose ir savo interneto svetainėje išsamią ir nuolat atnaujinamą informaciją naudotojams ir pašto paslaugos teikėjams apie universaliąją pašto paslaugą, galimybę ja naudotis, jos kainas ir kokybės reikalavimus arba Lietuvos standartus ir kitus leidinius;
 • pagal universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikas įrengti naudotojų poreikius atitinkantį skaičių pašto paslaugos teikimo vietų;
 • vykdyti universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimus, kiekvienais metais organizuoti universaliosios pašto paslaugos kokybės patikrinimą ir pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai tokio patikrinimo rezultatus;
 • išleisti ir išimti iš apyvartos pašto mokos ženklus;
 • kompensuoti sekogramų, karo belaisvių ir internuotų asmenų korespondencijos siuntų siuntimo išlaidas;
 • savo interneto svetainėje skelbti metinę ataskaitą apie suteiktą universaliąją pašto paslaugą, įskaitant išnagrinėtų skundų skaičių ir informaciją apie tai, kaip jie buvo išspręsti;
 • taikyti Susisiekimo ministerijos nustatytus privalomai taikomus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, tarptautines ir Europos specifikacijas ir (ar) rekomendacijas, susijusias su pašto paslaugos teikimu.

Teikiama universalioji pašto paslauga turi atitikti Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklėse nustatytus universaliosios pašto paslaugos teikimo reikalavimus ir sąlygas.

Paslaugos teikimo vietos

Vadovaujantis Pašto įstatymu, universaliosios pašto paslaugos teikėjas AB Lietuvos paštas yra įpareigotas šalies teritorijoje teikti universaliąją pašto paslaugą ir privalo pagal Universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikas įrengti pašto paslaugų teikimo vietų skaičių.

Universaliosios pašto paslaugos gali būti teikiamos stacionariosiose, nestacionariosiose, sutartosiose paslaugos teikimo vietose, per universaliosios pašto paslaugos teikėjo agentus, taip pat naudojant viešai naudoti skirtas pašto dėžutes.

Universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikose nustatyti šie reikalavimai:

 • Miesto gyvenamosiose vietovėse atstumas nuo naudotojo gyvenamosios ar buveinės vietos iki stacionariosios ar nestacionariosios paslaugos teikimo vietos turi būti ne didesnis kaip 3 km tiesiausiu atstumu.
 • Miesto gyvenamojoje vietovėje viešai naudoti skirtų pašto dėžučių privalo būti ne mažiau kaip stacionariųjų ir nestacionariųjų paslaugos teikimo vietų.
 • Kaimo gyvenamosiose vietovėse vienos seniūnijos teritorijoje turi būti ne mažiau kaip viena stacionarioji arba nestacionarioji paslaugos teikimo vieta (netaikoma, kai šioje teritorijoje universalioji pašto paslauga teikiama sutartojoje paslaugos teikimo vietoje ne trumpiau kaip 24 mėnesius).
 • Kaimo gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra daugiau kaip 300 gyventojų, turi būti įrengta ne mažiau kaip viena viešai naudoti skirta pašto dėžutė. Tuo atveju, kai universaliosios pašto paslaugos teikėjas kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje užtikrina universaliosios pašto paslaugos teikimą sutartojoje paslaugos teikimo vietoje, toje teritorijoje viešai naudoti skirta pašto dėžutė gali būti neįrengiama.
 • Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad paslaugos teikimo vietos, kuriose universaliąją pašto paslaugą teikia universaliosios pašto paslaugos teikėjo agentai, atitiktų tinklo charakteristikose nustatytus reikalavimus. Paslaugų teikimo vietos, kuriose universaliąją pašto paslaugą teikia universaliosios pašto paslaugos teikėjo agentai, gali sudaryti ne daugiau kaip 40 proc. paslaugos teikimo vietų.

Pašto tinklo charakteristikų vertinimo ataskaita 2024

Pašto tinklo charakteristikų vertinimo ataskaita 2023

Pašto tinklo charakteristikų vertinimo ataskaita 2022

Pašto tinklo charakteristikų vertinimo ataskaita 2021

Pašto tinklo naudojimas

Kad būtų užtikrinti vartotojų interesai ir skatinama veiksminga konkurencija, pašto paslaugos teikėjas, valdantis pašto tinklą, privalo derėtis, kai to reikalauja kitas pašto paslaugos teikėjas, ir sudaryti sutartį su kitu pašto paslaugos teikėju, kai jis kreipiasi dėl šio pašto tinklo naudojimo, įskaitant pašto kodų sistemą, adresų duomenų bazę, abonentines pašto dėžutes, informaciją apie adreso pasikeitimą, peradresavimo ir grąžinimo siuntėjui paslaugą. Pašto tinklą valdantis pašto paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad tokia sutartis dėl pašto tinklo naudojimo būtų sudaroma laikantis nediskriminacinių, proporcingų ir skaidrių sąlygų. Už naudojimąsi kito pašto paslaugos teikėjo pašto tinklu pašto paslaugos teikėjas moka sutarties šalių sutartą užmokestį.

Kokybės reikalavimai

Universaliosios pašto paslaugos turi atitikti Universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimų apraše universaliosios pašto paslaugos teikėjui nustatytus reikalavimus.

Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo visiems universaliosios pašto paslaugos naudotojams vienodomis sąlygomis užtikrinti universaliosios pašto paslaugos nenutrūkstamą teikimą visoje šalies teritorijoje kiekvieną darbo dieną ir ne mažiau kaip penkias darbo dienas per savaitę, laikydamasis kokybės reikalavimų, nustatytų atsižvelgiant į korespondencijos siuntimo nuo siuntėjo iki gavėjo terminą.

Universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimai (standartai) siunčiamoms korespondencijos siuntoms Lietuvoje ir tarp Europos Sąjungos valstybių turi atitikti šioje lentelėje nustatytus reikalavimus:

Lietuvoje
Korespondencijos siuntimo nuo pradžios iki galo terminasKiekybinis kriterijus
Kitą po korespondencijos išsiuntimo dieną85% pirmenybinių korespondencijos siuntų
Trečią po korespondencijos išsiuntimo dieną97% pirmenybinių korespondencijos siuntų
Antrą dieną po korespondencijos išsiuntimo85% nepirmenybinių korespondencijos siuntų
Ketvirtą dieną po korespondencijos išsiuntimo97% nepirmenybinių korespondencijos siuntų
Tarp Europos Sąjungos valstybių
Korespondencijos siuntimo nuo pradžios iki galo terminasKiekybinis kriterijus
Trečią po korespondencijos išsiuntimo dieną85% pirmenybinių korespondencijos siuntų
Penktą po korespondencijos išsiuntimo dieną97% pirmenybinių korespondencijos siuntų


Universaliosios pašto paslaugos kokybės tyrimai

Vadovaudamasi Pašto įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Ryšių reguliavimo tarnyba prižiūri, kaip universaliosios pašto paslaugos teikėjas organizuoja universaliosios pašto paslaugos kokybės patikrinimą ir vieną kartą per metus viešai skelbia šio patikrinimo rezultatus.

Standartai

Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo taikyti šiuos standartus:

LST EN 14012 „Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Skundų tvarkybos principai“;

LST EN 13850+A1 „Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Pavienių pirmenybinių siuntų suminės siuntimo trukmės nustatymas“.

Sąnaudų apskaita

Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo tvarkyti apskaitą pagal Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus pagrindinius sąnaudų apskaitos tvarkymo principus bei sąnaudų apskaitos sistemos reikalavimus, taip pat kitus su sąnaudų apskaita susijusius reikalavimus, tarp jų reikalavimą atlikti auditą.

Pagrindiniai sąnaudų apskaitos tvarkymo principai ir sąnaudų apskaitos sistemai keliami reikalavimai nustatyti Universaliosios pašto paslaugos teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklėse.

Auditorių išvados dėl universaliosios pašto paslaugos teikėjo AB Lietuvos pašto sąnaudų apskaitos sistemos:

Sąnaudų skaičiavimo metaiAB Lietuvos pašto pateikta audito išvadaRRT užsakymu atlikto audito išvada
2022Nepriklausomo auditoriaus išvadaRRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2021Nepriklausomo auditoriaus išvadaRRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2020Nepriklausomo auditoriaus išvadaRRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2019Nepriklausomo auditoriaus išvadaRRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2018
Nepriklausomo auditoriaus išvadaRRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2017Nepriklausomo auditoriaus išvadaRRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2016Nepriklausomo auditoriaus išvadaRRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2015Nepriklausomo auditoriaus išvadaRRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2014Nepriklausomo auditoriaus išvadaRRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2013Nepriklausomo auditoriaus išvadaRRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2012Nepriklausomo auditoriaus išvadaRRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2011Nepriklausomo auditoriaus išvadaRRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2010Nepriklausomo auditoriaus išvadaRRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2009Nepriklausomo auditoriaus išvadaRRT užsakymu atlikto nepriklausomo audito išvada
2008Nepriklausomo auditoriaus išvada

Informacija atnaujinta 2024-06-14