VEIKLOS SRITYS:

Vartotojų teisės ir pareigos

Paštas visais laikais buvo svarbi visuomenei susisiekimo priemonė. Spartėjant ryšių technologijų plėtrai, dokumentai vis dažniau siunčiami elektroninėmis ryšių priemonėmis, tačiau siekiat užtikrinti prekių judėjimą tiek Lietuvoje, tiek tarpvalstybiniu mastu, pašto paslaugos išlieka svarbios net ir sėkmingai besivystančios elektroninės komercijos sąlygomis.

Kiekvienam vartotojui yra prieinamos pašto paslaugos, kurias jis gali pasirinkti, atsižvelgdamas į savo poreikius, kainą, pristatymo galimybes. RRT siekia užtikrinti vartotojų teisių apsaugą pašto srityje.

Pašto paslaugos teikimas susideda iš kelių etapų:

 • pašto siuntų surinkimo;
 • rūšiavimo;
 • vežimo;
 • pristatymo.

Skiriamos šios pašto paslaugos rūšys:

 • Universalioji pašto paslauga. Šios paslaugos teikimas yra detaliai reglamentuotas  teisės aktuose. Universaliosios pašto paslaugos teikėjui yra nustatytas įpareigojimas užtikrinti pašto paslaugos teikimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje už prieinamą kainą.
 • Pašto paslauga. Teisės aktuose yra apibrėžti šios paslaugos bendrieji pagrindai ir reikalavimai. Kiti pašto paslaugos teikimo aspektai nustatomi pašto paslaugos teikimo apraše arba sutartyje, sudaromoje su vartotoju.

RRT, užtikrindama vartotojų teisių apsaugą, atlieka šias funkcijas:

 • vykdo nuolatinę stebėseną, savo iniciatyva teikia rekomendacijas paslaugų teikėjams;
 • nagrinėja skundus, prašymus, paklausimus pašto paslaugų teikimo klausimais;
 • ne teismo tvarka nagrinėja prašymus nagrinėti ginčą.

Siekiant apsaugoti pašto paslaugos vartotojus, pagrindinės jų teisės ir pareigos įtvirtintos Pašto įstatyme ir Pašto paslaugos teikimo taisyklėse. Vartotojų teisės ir pareigos taip pat yra nustatytos Civiliniame kodekse ir Vartotojų teisių apsaugos įstatyme.

Vartotojų teisės pašto srityje:

 • teisė į informaciją;
 • teisė pasirinkti paslaugų teikėją;
 • teisė į tinkamos kokybės paslaugas;
 • teisė į susirašinėjimo slaptumą.

Vartotojų pareigos pašto srityje:

 • pareiga susipažinti su sutartiniais dokumentais ar pašto paslaugos teikimo taisyklėmis;
 • pareiga atsiskaityti už paslaugas;
 • pareiga bendradarbiauti su paslaugų teikėju;
 • pareiga, susijusi su siuntų įpakavimu.
Kaip pasirinkti pašto paslaugos teikėją

Pašto paslaugos teikėjas privalo pranešti RRT apie ketinimą verstis pašto veikla. Į pašto paslaugos teikėjų sąrašą įtraukiami visi asmenys, kurie yra pranešę apie pašto paslaugos teikimo pradžią, nors ir ne visi, RRT duomenimis, tokią paslaugą faktiškai teikia.

 • Išnagrinėkite, kokie yra pašto paslaugos pasiūlymai rinkoje:
  • Skirtingi pašto paslaugos teikėjai turi skirtingą rinkodarą, aptarnauja skirtingas teritorijas, todėl pravartu išsiaiškinti, kur gali pristatyti pašto siuntas konkretus pašto paslaugos teikėjas.
  • Pašto paslaugos teikėjas gali siūlyti ir kitokias, panašias į pašto, tačiau pašto paslaugomis nelaikomas paslaugas, kurios gali nepatekti į pašto paslaugų reguliavimo sritį ir tokiu būdu nepriklausyti RRT kompetencijai.
  • Pašto paslaugos teikėjai informaciją apie savo teikiamas paslaugas turi skelbti viešai šiais būdais:
   • klientų aptarnavimo skyriuose;
   • savo interneto svetainėse;
   • užsakymų platformose, jei per jas galima užsakyti pašto paslaugas.
 • Išsiaiškinkite, kokie yra pašto siuntų pristatymo terminai, ar pristatymo terminai yra orientaciniai ar įpareigojantys:
  • Paprastai nurodomas pristatymo termino intervalas. Tai reiškia, kad pašto siunta numatoma pristatyti ne konkrečią dieną, o ne vėliau kaip per tam tikrą dienų skaičių.
  • Įteikimas gavėjui gali užtrukti dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo pašto paslaugos teikėjo (pvz., muitinės procedūrų, netikslaus adreso, gavėjo veiksmų (delsia atsiimti, yra išvykęs ir pan.).
 • Išnagrinėkite kainas:
  • Rinkitės pašto paslaugą ne pagal pigiausią pasiūlytą rinkoje variantą.
  • Atsižvelkite į tai, kad nuo kainos priklauso pristatymo greitis.
  • Galimybė susitarti dėl atsiėmimo vietos paprastai yra siūloma už didesnę paslaugos kainą.
  • Atsakomybės sąlygos priklauso nuo kainos (dažnai teikiant pigesnę paslaugą nenumatoma pašto paslaugos teikėjo atsakomybė arba numatoma labai ribota pašto paslaugos teikėjo atsakomybė).
Žalos atlyginimas ir atsakomybė
 • Teisės aktuose nustatytas žalos atlyginimas tik už dingusias registruotąsias pašto siuntas ir įvertintąsias pašto siuntas, taip pat jei jose trūksta daiktų arba jei jos buvo sugadintos:
  • už dingusią registruotąją pašto siuntą, taip pat už dalį dingusių ar apgadintų daiktų (prekių) ar sugadintus visus daiktus (prekes) – suma, kuri lygi dviguboms siuntimo išlaidoms;
  • už dingusią įvertintąją pašto siuntą – suma, kuri lygi siuntimo išlaidoms ir įvertinimo sumai;
  • už dalį dingusių ar apgadintų daiktų (prekių) įvertintojoje pašto siuntoje su daiktų (prekių) aprašu – suma, kuri lygi siuntimo išlaidoms ir daiktų (prekių) apraše nurodytai dingusio ar apgadinto daikto (prekės) vertei, tačiau ne didesne, negu visos įvertintosios pašto siuntos įvertinimo suma.
 • Žalos atlyginimo, kuris būtų lygus siunčiamo daikto vertei, galima tikėtis tik tokiu atveju, jeigu siunčiama įvertintoji pašto siunta.
 • Sutartyje gali būti nustatyta palankesnių žalos atlyginimo sąlygų.
 • Už vėlavimą pristatyti pašto siuntą žalos atlyginimas galimas tik tokiu atveju, jei jis sulygtas sutartiniuose dokumentuose arba nustatytas pašto paslaugos teikimo apraše.
 • Už pašto siuntos grąžinimą siuntėjui gali būti atlygintos siuntimo išlaidos tik tokiu atveju, jei pašto paslaugos teikėjas dėl savo kaltės grąžina siuntėjui registruotąją pašto siuntą ar pašto siuntinį.
Pašto paslaugos siuntėjas

Siuntėjas – viena iš sutarties su pašto paslaugos teikėju šalių.

Siuntėjas:

 • Turi teisę žinoti, kaip turi būti supakuota pašto siunta (pašto paslaugos teikėjas  privalo skelbti pašto siuntų pakavimo reikalavimus).
 • Privalo tinkamai supakuoti pašto siuntą, nes netinkamai supakuota pašto siunta gali būti sugadinta arba sugadinti kitas kartu siunčiamas pašto siuntas.
 • Prieš siųsdamas pašto siuntas, turi išsiaiškinti, kokius daiktus draudžia siųsti pašto paslaugos teikėjas (draudžiamų daiktų sąrašą galima rasti kiekvieno paslaugos teikėjo interneto svetainėje).
 • Turi teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo į pašto paslaugos teikėją. Gavėjas turi teisę į žalos atlyginimą tik tokiu atveju, jei siuntėjas patvirtina, kad žalos atlyginimo atsisako. Pretenziją privaloma pateikti per 6 mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos.
Pašto siuntos gavėjas

Gavėjas – asmuo, nurodytas ant pašto siuntos, kuriam turi būti pristatyta pašto siunta.

Gavėjas:

 • Turi teisę teikti pastabas dėl pašto siuntos jos įteikimo metu (gavėjui pasirašius, jog pašto siuntą gavo, žala neatlyginama).
 • Svarbu žinoti, kad asmuo, įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, yra gavėjas pagal Pašto įstatymą, o dėl žalos atlyginimo į pašto paslaugos teikėją turi teisę kreiptis siuntėjas. Gavėjas turi teisę į žalos atlyginimą tik tokiu atveju, jei siuntėjas patvirtina, kad žalos atlyginimo atsisako.
 • Turi pareigą įsirengti gaunamųjų laiškų dėžutę.
Gaunamųjų laiškų dėžutės
 • Gaunamųjų laiškų dėžutės turi būti įrengtos lengvai prieinamoje vietoje:
  • daugiabučių namų kiekvienoje laiptinėje ne aukščiau kaip antrame aukšte, sudarant galimybes pašto paslaugos teikėjams netrukdomai prie jų prieiti, arba prie kiekvienos laiptinės įėjimo;
  • įmonėse, įstaigose, organizacijose – prie pagrindinių įėjimų. Individualių ar sodininkų bendrijose esančių namų savininkai įrengia gaunamųjų laiškų dėžutes prie įėjimo į jų sklypus arba ant greta gatvės esančių namų sienų, tvorų, stovelių.

Gaunamųjų laiškų dėžutės turi būti:

  • rakinamos;
  • aiškiai ir suprantamai sunumeruotos;
  • ant įmonių gaunamųjų laiškų dėžučių turi būti įskaitomai užrašytas įmonės pavadinimas.
Pašto siuntų pristatymas ir įteikimas

Pašto siuntos gali būti įteikiamos keliais būdais:

 • asmeniškai pasirašytinai (registruotosios, įvertintosios pašto siuntos);
 • paliekant gaunamųjų laiškų dėžutėse (neregistruotosios pašto siuntos);
 • savitarnos terminaluose (paštomatuose);
 • Įteikiant administracijai ar gavėjo įgaliotiems asmenims.

Nuo liepos 1 d. visoje Europos Sąjungoje (ES) įsigalios naujos siuntimo iš trečiųjų šalių taisyklės – nuo šios datos pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) bus apmokestintos visos internetinėse parduotuvėse įsigyjamos ir siuntomis siunčiamos trečiųjų šalių prekės. Taigi –  ir mažos vertės (iki 22 eurų), kurioms šiuo metu taikoma importo lengvata.

Ką turi žinoti pašto paslaugų naudotojai, siunčiantys trečiųjų šalių prekių siuntas į ES?

 1. Nuo šių metų liepos 1 d. visos įsigyjamos ir iš trečiųjų šalių atsisiunčiamos prekės, kurių vertė nuo 0,01 EUR, bus apmokestinamos importo PVM.
 2. Apmokestinamos prekės turės būti deklaruotos muitinėje pateikiant importo deklaraciją. Visais muitinės formalumais galės pasirūpinti įmonė, atgabenusi prekes į Lietuvą – akcinė bendrovė Lietuvos paštas ar kitas pašto paslaugų teikėjas, skubių siuntų vežėjas, arba, jei pirkėjas pageidaus, savo prekes siuntose galės deklaruoti pats.
 3. Naujos prekių iš trečiųjų šalių deklaravimo ir siuntų apmokestinimo PVM taisyklės bus taikomos siuntoms, kuriose esančių prekių importo deklaracija muitinėje bus priimta liepos 1 d. ir vėliau.
 4. Jei prekės importo deklaracija muitinėje bus priimta iki šių metų birželio 30 d. (imtinai), dar bus taikoma importo PVM lengvata, t. y. už prekes, kurių savoji vertė bus ne didesnė kaip 22 EUR, importo PVM mokėti nereikės.
 5. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotojams patiems deklaruoti savo gaunamas siuntas, Lietuvos Respublikos muitinė diegia naują klientų portalą iMDAS, kuriuo naudodamiesi siuntų gavėjai galės patys savarankiškai parengti ir pateikti muitinės deklaracijas ir susimokėti importo PVM bei kitus už gautas prekes mokėtinus mokesčius. Tokiu atveju pirkėjas turės iš anksto informuoti siuntos gabentojus, kad prekes deklaruos savarankiškai ir jų tarpininkavimo paslaugomis nesinaudos.

Daugiau informacijos apie prekių, atsiunčiamų iš trečiųjų šalių, deklaravimą, importo mokesčius bei kitus aktualius klausimus galima rasti Lietuvos muitinės interneto svetainės skiltyje „E-prekyba“ (privatiems asmenims).

Taip pat su informacija apie laukiančius pokyčius galima susipažinti ir akcinės bendrovės Lietuvos pašto interneto svetainėje adresu https://www.post.lt/pvm-lengvatos-panaikinimas.  

Jei negalite atsiimti pašto siuntos patys

Pašto paslaugos teikėjas privalo pašto siuntas pateikti asmeniškai pasirašytinai arba įdėti į gaunamųjų laiškų dėžutes, o jeigu to padaryti negalima – apie tai pranešti gavėjui.

Pašto paslaugos teikėjas turi registruotąsias ir įvertintąsias pašto siuntas pateikti asmeniškai pasirašytinai siuntėjo nurodytam gavėjui arba gavėjo raštu nurodytam asmeniui, nurodžius to asmens vardą, pavardę.

Taigi, jei negalite atsiimti pašto siuntos patys, įvertinkite galimybes deleguoti trečiuosius asmenis atsiimti Jums adresuotą pašto siuntą. Pašto paslaugos teikėjas turi užtikrinti susirašinėjimo slaptumą, todėl, kilus įtarimams dėl Jūsų valios įgalioti kitą asmenį paimti pašto siuntą, gali jos neįteikti, pvz., paprastai netinka paprastos rašytinės formos įgaliojimas.

Atsižvelgiant į teisės aktus, tretiesiems asmenims sudaromos galimybės atsiimti gavėjui adresuotą pašto siuntą:

 • pateikus notarinės formos gavėjo įgaliojimą;
 • jei žinote, kad turite gauti pašto siuntą, kurios atsiimti negalėsite, pasidomėkite galimybe gavėjui iš anksto užpildyti prašymą dėl pašto siuntos įteikimo kitam asmeniui;
 • pateikus supaprastinta tvarka patvirtintą įgaliojimą korespondencijai gauti;
 • pagal informacinių technologijų priemonėmis sudarytą įgaliojimą korespondencijai gauti, kuris įregistruotas Įgaliojimų registre.

Informacija atnaujinta 2021-06-11