VEIKLOS SRITYS:

RRT informuoja vartotojus dėl teikėjų keičiamų sutarčių sąlygų, mokėjimų planų

RRT, atsižvelgdama į vartotojų kreipimusis dėl elektroninių ryšių paslaugų teikėjų keičiamų sutarčių sąlygų, mokėjimo planų ir paslaugų kainų, atkreipia vartotojų dėmesį į svarbiausius aspektus.

Visų pirma, RRT primena, kad teisės aktai nereglamentuoja, kokie turėtų būti elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pasiūlymai, įskaitant paslaugų kainas, esamiems ir būsimiems paslaugų gavėjams. Paslaugų teikimo sąlygų pasiūlymai ir mokėjimo planai formuojami atsižvelgiant į tuo metu rinkoje galiojančius pasiūlymus, technologinius sprendimus ir taikytą kainodarą. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar taikytai kainodarai, gali susidaryti situacija, kai paslaugų teikėjas nebeturi galimybės siūlyti tokių paslaugų ir taikyti tokių kainų, kurios buvo siūlytos/taikytos anksčiau.

Pagal Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 21 ir 25 punktus, paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti iš anksto su paslaugų gavėju aptartas paslaugų teikimo sąlygas (įskaitant paslaugų kainą), jeigu tokia teisė numatyta paslaugų teikimo sutartyje. Pažymėtina, kad paprastai atitinkama paslaugų teikėjo teisė būna įtvirtinta bendrosiose paslaugų teikimo sąlygose, kurios yra sudėtinė paslaugų teikimo sutarties dalis, ir su kuriomis paslaugų gavėjas turėtų susipažinti prieš sudarydamas paslaugų teikimo sutartį ir prieš įsipareigodamas pagal ją.

Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad vykdydamas paslaugų teikimo sąlygų (kainų ir kt.) pakeitimus paslaugų teikėjas turi laikytis šių reikalavimų, įtvirtintų elektroninių ryšių teisėje:

  • Paslaugų teikėjas apie paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus, įskaitant sutartyje nurodytų paslaugų kainų padidinimą, turi informuoti paslaugų gavėjus ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį;
  • Informacija apie numatomus pakeitimus paslaugų gavėjams turi būti pateikiama raštu arba jam prilyginama forma, jei sudaryta rašytinė sutartis;
  • Tuo atveju, jeigu su paslaugų gavėju yra sudaryta terminuota sutartis (numatytas minimalus įsipareigojimo naudotis paslaugomis laikotarpis ar pan.), paslaugų gavėjas turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai informuojamas apie teisę nutraukti sutartį anksčiau laiko be netesybų.

Jei aukščiau minėtų reikalavimų yra laikomasi, paslaugų teikėjas turi teisę keisti paslaugų teikimo sąlygas, įskaitant kainas, ir elektroninių ryšių veiklą reguliuojančių teisės aktų nepažeidžia. Tačiau tuo atveju, jeigu minėtų reikalavimų nėra laikomasi, paslaugų gavėjui neturėtų būti taikomos naujosios paslaugų teikimo sąlygos iki kol paslaugų gavėjo pažeidimai nėra pašalinami ir paslaugų gavėjas nėra informuojamas apie pakeitimus tinkamai.

Pažymėtina, kad paslaugos gali būti teikiamos tik esant kliento sutikimui, todėl jei paslaugų gavėjui netinka tam tikro paslaugų teikėjo atlikti konkretūs sutarties sąlygų (mokėjimo plano struktūros, paslaugų kainos ar kt.) pakeitimai, RRT tokiais atvejais rekomenduoja įvertinti ir kitus atitinkamo paslaugų teikėjo viešais skelbiamus paslaugų pasiūlymus, tiek ir kitų paslaugų teikėjų mokėjimo planus ir pasirinkti tokias paslaugų teikimo sąlygas, kurios labiausiai atitinka vartotojo poreikius.

 

Informacija atnaujinta 2021-04-02