VEIKLOS SRITYS:

Pranešėjų apsauga

RRT vidinis pranešimų apie pažeidimus kanalas

Vidinis kanalas yra skirtas įgyvendinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus ir užtikrinti saugų informavimo apie rengiamus, daromus ir (ar) padarytus nusikaltimus, administracinius nusižengimus, tarnybinis nusižengimus, darbo pareigų ir kitus pažeidimus RRT, keliančius grėsmę ar pažeidžiančius viešąjį interesą.

Vidinis kanalas nėra skirtas pateikti informaciją siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus.

RRT vidinis kanalas skirtas fiziniams asmenims, kurie apie pažeidimus RRT sužinojo dėl savo esamų ar buvusių tarnybos, darbo, sutartinių, ikisutartinių ar savo esme panašių santykių su RRT.

RRT vidiniu kanalu informacija apie pažeidimus gali būti teikiama dėl:

 • pavojaus aplinkai, visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • kenkimo ES finansiniams interesams;
 • pažeidimų, susijusių su ES vidaus rinka, konkurencija ir valstybės pagalba;
 • padarytų pažeidimų padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Asmenys informaciją apie pažeidimus RRT vidiniu kanalu gali pateikti vienu iš šių būdų:

 • atsiųsti el. pašto adresu [email protected];
 • atsiųsti paštu ar kitu būdu pristatyti RRT adresu: Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius. Tokiu atveju ant voko turi būti aiškiai nurodyta žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“;
 • perduoti asmeniškai kompetentingam subjektui RRT patalpose adresu: Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius. Tokiu atveju informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui rekomenduojama iš anksto suderinti atvykimo laiką su kompetentingu subjektu nurodytais kompetentingo subjekto kontaktais.

Asmenys informaciją apie pažeidimus RRT pateikia:

 • užpildydami šią pranešimo formą, spausti čia;  arba
 • pateikdami laisvos formos pranešimą, kuriame pažymima, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, ir nurodoma visa jiems žinoma informacija apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą RRT rengiasi daryti, daro ar padarė, sužinojimo apie tai data ir aplinkybės, informaciją apie pažeidimo liudytojus, jei tokių yra, turimi pažeidimą patvirtinantys įrodymai ir kt.).

Informaciją apie pažeidimus RRT pateikiančių asmenų teisės, garantijos ir atsakomybė:

 • Informaciją pateikiantiems asmenims nuo pranešimo apie pažeidimą momento teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinamas konfidencialumas ir apsauga nuo neigiamo poveikio.
 • Konfidencialumas užtikrinamas nepriklausomai nuo pranešimų apie pažeidimus nagrinėjimo rezultatų, nebent asmuo pats atsisako konfidencialumo arba pateikia žinomai melagingą informaciją.
 • Informaciją pateikiantiems asmenims dėl to, kad jie pateikė informaciją, negali būti daromas neigiamas poveikis (bauginimas, diskriminavimas, priekabiavimas, nepagrįstas nušalinimas ar atleidimas iš pareigų, karjeros galimybių apribojimas ir kitoks kenkimas). Neigiamą poveikį draudžiama daryti ir informaciją pateikiančių asmenų šeimos nariams, giminaičiams, kolegoms, jei jie yra tokioje situacijoje, kurioje gali patirti neigiamą poveikį dėl to, kad asmuo pateikė informaciją.
 • Jei informaciją apie pažeidimą pateikiantys asmenys patirtų neigiamą poveikį, jie turi teisę skųsti atitinkamus jų atžvilgiu priimtus sprendimus ar atliktus veiksmus, bei kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą dėl pripažinimo pranešėjais ir papildomų apsaugos ir garantijų taikymo.
 • Jei RRT vidiniu kanalu teikdami informaciją apie pažeidimus RRT asmenys pateikia ir informaciją, susijusią su komercine (gamybine), profesine ar banko paslaptimi, konfidencialia informacija ar informacija apie privatų asmens gyvenimą, toks informacijos pateikimas RRT vidiniu kanalu nelaikomas šios informacijos atskleidimu, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.
 • Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

RRT kompetentingas subjektas, atsakingas už vidinio kanalo administravimą, juo gautos informacijos nagrinėjimą ir informaciją apie pažeidimus pateikiančių asmenų konfidencialumo užtikrinimą:

 • RRT vyriausioji patarėja Giedrė Jarmalytė, el. paštas [email protected], tel. +370 660 83122 (pagrindinis kontaktas);
 • RRT vyriausioji patarėja Gerda Štaraitė-Barsulienė, el. paštas [email protected], tel. +370 616 54586 (papildomas kontaktas).

Daugiau informacijos apie pranešėjų apsaugą Lietuvoje galima rasti čia:

Aktualūs teisės aktai:

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2024-01-26