VEIKLOS SRITYS:

Priimti Ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių pakeitimai

2022 balandžio 13 d.

RRT informuoja, kad 2022 m. balandžio 8 d. buvo priimtos naujos redakcijos Ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklės (Taisyklės), kuriomis į Lietuvos nacionalinę teisę perkeliamas Europos elektroninių ryšių kodeksas.

Svarbiausias pakeitimas nauja redakcija išdėstytose Taisyklėse – naujos numeracijos serijos, dedikuotos įrenginių tarpusavio sąveikai (angl. machine to machine, M2M), nustatymas. M2M elektroninių ryšių technologija pastaruoju metu labai sparčiai vystosi ir suteikia ypač daug galimybių elektroninės energetikos, elektroninės sveikatos priežiūros, išmaniųjų namų, išmaniojo automobilio ar kitų paslaugų srityse. M2M elektroninių ryšių technologijoms vystyti reikalingi nauji didesni elektroninių ryšių ištekliai – ryšio numeriai,  be to, Europos elektroninių ryšių kodekse numatyta, jog turi būti užtikrintas negeografinių numerių, kurie gali būti naudojami elektroninių ryšių paslaugoms, išskyrus asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, visoje Sąjungos teritorijoje teikti, intervalas.

Iki šiol ši numeracijos rėžis iš serijos 2XXXXXXXXXXX Numeracijos plane buvo rezervuota. Įvertinus tai, jog įrenginių, kuriems reikalinga  M2M numeracija, vis daugės, naujoji numeracijos serija yra sudaryta iš 12 skaitmenų, kas reiškia, jog M2M numeracija gali turėti 100 000 000 000 ryšio numerių. Taisyklėse įtvirtinama, kad M2M numeriais draudžiama teikti asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, šiais numeriais galės būti teikiamos tik įrenginių tarpusavio sąveikos paslaugos, įskaitant ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, o už Europos Sąjungos ribų M2M numeriai galės būti naudojami tik tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugoms teikti. Siekiant paskatinti viešųjų mobiliojo ir fiksuotojo ryšio paslaugų teikėjus naudoti M2M numeraciją, nustatytas 0,003 Eur dydžio užmokestis už M2M numerių naudojimo priežiūrą. Šis dydis yra dvigubai mažesnis nei užmokestis už viešųjų fiksuotojo ir mobiliojo ryšio numerių naudojimo priežiūrą.

Siekiant užtikrinti veiksmingą numerių valdymą ir optimizuoti numerių skyrimo procedūras, atsisakoma ryšio numerių skyrimo aukciono būdu, o numatoma, kad numeriai, įskaitant ir trumpuosius numerius, bus skiriami tiesiogiai jų prašantiems asmenims, išskyrus suderintų socialinių paslaugų numerius, kurie skiriami tik viešojo konkurso tvarka.

Atsižvelgiant į tai, kad ryšio numeriai yra ribotas elektroninių ryšių išteklius ir siekiant užtikrinti veiksmingą numerių valdymą ir efektyvų jų naudojimą, Taisyklėse yra numatoma, kad tuo atveju, kai paraišką dėl ryšio numerių skyrimo teikia viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) kalbinio ryšio paslaugų teikėjas, kartu su paraiška dėl numerių skyrimo turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys šio asmens naudojamo viešojo elektroninių ryšių tinklo sujungimą su bent vienu kitu Lietuvos Respublikos teritorijoje įsteigtu viešuoju fiksuotojo ar mobiliojo ryšio tinklu arba prieigą prie tokio tinklo. Taip pat Taisyklėse patikslinti atsisakymo skirti ar leisti perleisti teisę naudoti numerius pagrindai. Taisyklėse patikslintos ir kitos ryšio numerių skyrimo bei naudojimo sąlygos ir tvarka. Su naujomis Ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklėmis galite susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/698224a0b73111ec8d9390588bf2de65.

 

Informacija atnaujinta 2022-04-13