VEIKLOS SRITYS:

Pristatyta Dvynių projekto Ukrainoje antrojo ketvirčio veiklos ataskaita

2020 gegužės 25 d.

2020 m. gegužės 22 d. įvyko Dvynių projekto Ukrainoje „Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo komisijos reguliavimo gebėjimų stiprinimas rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros srityse“ antrasis Priežiūros komiteto posėdis, kuriame pristatyta šio projekto antrojo veiklos ketvirčio ataskaita.

Lietuvos ir Latvijos ekspertai atliko Ukrainos paslaugų kokybės išsamią (angl. QoS) teisinės (acquis) stebėsenos, situacijos analizę, reguliavimo spragų bei rinkos prieigos klausimų analizę.

Posėdyje dalyvavo atstovai iš Lietuvos ir Latvijos reguliuotojų institucijų, NCCIR, ES delegacijos Ukrainoje ir Valstybės tarnybos adaptacijos prie Europos Sąjungos standartų centro (angl. Center for Adaptation of the Civil Service to the Standards of the European Union, Ukraine). Projekto valdymo grupėje įvyko keletas reikšmingų pakeitimų: pasikeitė Ukrainos projekto lyderis ‒ juo tapo NCCIR vadovas Alexander Zhyvotovsky, ir jaunesnysis projekto vadovas ‒ Latvijos viešųjų tinklų reguliavimo komisija (angl. Latvian Public Utilites Commission) juo paskyrė savo atstovą Mārį Sirmaisą.

Dėl COVID-19 pandemijos šį kartą Priežiūros komiteto atstovai rinkosi ne Ukrainos reguliuotojo posėdžių salėje, o į nuotolinį vaizdo posėdį. Atsižvelgiant į nepaprastą situaciją, projekto partneriai sutarė visas projekto veiklas perkelti į virtualią erdvę, kol nebus sulaukta pozityvių pokyčių ir nebus galima saugiai grįžti prie įprastų darbo metodų. Nepaisant didelių administracinių ir organizacinių iššūkių, jau sėkmingai įvyko kelios nuotolinės ekspertų misijos. Šis projektas – vienas pirmųjų EK Dvynių projektų, vykdomų nuotoliniu būdu.

„Nuotolinės ekspertų misijos – didelis iššūkis, nes jų organizavimo aspektai nebuvo aprašyti jokiuose teisės aktuose ar rekomendacijose. Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos bendromis jėgomis sugebėjome sustyguoti visus procesus ir sėkmingai tęsiame projektą ‒ karantino metu jau aštuoni Lietuvos ir Latvijos ekspertai sėkmingai sudalyvavo nuotolinėse misijose“, ‒ Priežiūros komiteto vaizdo posėdyje kalbėjo RRT direktorius, Dvynių projekto lyderis Feliksas Dobrovolskis.

Per antrąjį projekto veiklos vykdymo ketvirtį (2019-12-08 ‒ 2020-03-07) įvyko 23 Lietuvos ir Latvijos reguliuotojų ekspertų misijos, kurių metu pasiekti šie rezultatai:

  • atlikta Ukrainos esamos paslaugų kokybės vertinimo ir vartotojų teisių gynimo sistemos analizė, jos atitiktis ES reglamentavimui, teikti pirminiai pasiūlymus šiai sistemai tobulinti;
  • įvertinta mažmeninės rinkos apibrėžtis, parengti įvairių tinklo infrastruktūrų ir technologijų, naudojamų mažmeninėms plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugoms teikti, aprašymai ir jų charakteristikų įvertinimo projektai;
  • išanalizuota Ukrainos reguliuotojo renkama informacija nustatant informacijos tinkamumą pasirinktų rinkų tyrimui.

Šiuo metu ekspertai, vadovaudamiesi ES teisine sistema ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) praktika, rengia išsamias paslaugų kokybės vertinimo sistemos gerinimo Ukrainoje gaires.

 

Daugiau apie projektą:

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) kartu su Latvijos viešųjų tinklų reguliavimo komisija (angl. Latvian Public Utilites Commission) nuo 2019 m. rugsėjo mėn. vykdo Europos Sąjungos Dvynių projektą Ukrainoje „Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo komisijos reguliavimo gebėjimų stiprinimas rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros srityse“. Šio projekto tikslas ‒ stiprinti ir gerinti Ukrainos Nacionalinės ryšių ir informatizavimo reguliavimo komisijos gebėjimus elektroninių ryšių paslaugų kokybės priežiūros, prieigos prie elektroninių ryšių tinklų ir tinklų sujungimo srityse.

Projekto vertė ‒ 1,3 mln. eurų.

Projekto trukmė: 2019 m. rugsėjo mėn. – 2021 m. birželio mėn.

Projekto numeris: UA 18 ENI TE 01 19.

Dvynių programa yra Europos Sąjungos institucinio bendradarbiavimo tarp ES valstybių narių ir šalių partnerių priemonė. Dvynių projektas grindžiamas tiesioginiu žinių ir patirties mainais.

Informacija atnaujinta 2020-06-05