VEIKLOS SRITYS:

Pristatyta Dvynių projekto Ukrainoje ketvirčio veiklos ataskaita

2020 spalio 12 d.

2020 m. spalio 8 d. įvyko Dvynių projekto Ukrainoje Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo komisijos reguliavimo gebėjimų stiprinimas rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros srityse“ ketvirtasis Priežiūros komiteto posėdis, kuriame pristatyta šio projekto ketvirtojo veiklos ketvirčio ataskaita.

Per ataskaitinį laikotarpį pasiekti šie pagrindiniai rezultatai:

  • Organizuoti mokymai tema „Galutinių vartotojų informavimo apie paslaugų kokybę metodai“. Jų metu Ukrainos kolegoms pristatyta Lietuvos ir Latvijos geroji praktika vartotojų informavimo, švietimo srityje, naudojami paslaugų kokybės matavimo, interneto prieigos greitaveikos, mobiliojo tinklo aprėpties skaičiavimo ir kiti įrankiai.
  • Lietuvos ekspertai parengė mobiliųjų balso paslaugų kokybės  stebėjimo sistemos gaires.
  • Parengtos Lietuvoje viešai skelbiamų mobiliojo interneto paslaugų kokybės spartos vertinimo ir atvaizdavimo žemėlapyje gairės.  Pristatyta RRT sukurta Interneto prieigos stebėsenos sistema  – http://matavimai.rrt.lt /. Pritaikius šią sistemą Ukrainos rinkai, Ukrainos kolegos šį įrankį  išbandė praktiškai.
  • Latvijos kolegos tęsė Ukrainos elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimo teisinės sistemos spragų analizę. Ypatingas dėmesys kreiptas į nuostatas, susijusias su reguliavimo nepriklausomumu šiuo metu rengiamam Nacionalinės reguliavimo institucijos įstatymo projektui.

2020 m. rugsėjo 30 d. Ukrainos parlamentas (Aukščiausioji Rada, angl. Parliament of Ukraine (Verkhovna Rada)  priėmė atnaujintą „Elektroninių ryšių“ įstatymą. Šis įstatymas pertvarkys Ukrainos elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimo sistemą, įskaitant patekimą į rinką ir paslaugų kokybę). Dvynių projekto ekspertai konsultuos Ukrainos reguliuotoją (NCCIR), rengiant poįstatyminius teisės aktus bei įgyvendinant teisės aktų nuostatas praktikoje. Tokiu būdu bus siekiama, kad elektroninių ryšių reguliavimo praktika Ukrainoje būtų dar labiau priartinta prie geriausios ES praktikos. Numatoma, kad įstatymas įsigalios nuo 2022 m. sausio 1 d.

Daugiau apie projektą:

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) kartu su Latvijos viešųjų tinklų reguliavimo komisija (angl. Latvian Public Utilites Commission) nuo 2019 m. rugsėjo mėn. vykdo Europos Sąjungos Dvynių projektą Ukrainoje „Nacionalinės ryšių reguliavimo ir informatizavimo komisijos reguliavimo gebėjimų stiprinimas rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros srityse“. Šio projekto tikslas ‒ stiprinti ir gerinti Ukrainos Nacionalinės ryšių ir informatizavimo reguliavimo komisijos gebėjimus elektroninių ryšių paslaugų kokybės priežiūros, prieigos prie elektroninių ryšių tinklų ir tinklų sujungimo srityse.

Projekto vertė ‒ 1,3 mln. eurų.

Projekto trukmė: 2019 m. rugsėjo mėn. – 2021 m. birželio mėn.

Projekto numeris: UA 18 ENI TE 01 19.

Dvynių programa yra Europos Sąjungos institucinio bendradarbiavimo tarp ES valstybių narių ir šalių partnerių priemonė. Dvynių projektas grindžiamas tiesioginiu žinių ir patirties mainais.

Informacija atnaujinta 2020-10-16