VEIKLOS SRITYS:

Radijo ryšio tarnybos

Radijo ryšio tarnyba – tarnyba ryšiui užmegzti ir palaikyti perduodant, spinduliuojant ir (arba) priimant radijo bangas. Radioastronomijos tarnyba laikoma radijo ryšio tarnyba tik žalingųjų trukdžių radioastronomijos stotims atveju.


Fiksuotoji tarnyba – radijo ryšio tarnyba ryšiui tarp nejudančių, tiksliai nustatytų  punktų užmegzti ir palaikyti. Radiorelinių linijų (RRL) virš 1 GHz naudojimas Lietuvoje.

Judrioji tarnyba – radijo ryšio tarnyba ryšiui užmegzti ir palaikyti tarp judriųjų ir sausumos stočių arba tarp judriųjų stočių.

Jūrų judrioji tarnyba – judrioji tarnyba ryšiui užmegzti ir palaikyti  tarp kranto ir laivo stočių arba tarp laivo stočių, arba tarp laivų vidinio radijo ryšio stočių. Gelbėjimo priemonių stotys ir nelaimės vietos žymėjimo stotys taip pat gali būti priskiriamos prie jūrų judriosios tarnybos.

Jūrų radionavigacijos tarnyba – radionavigacijos tarnyba laivybos reikmėms ir jos saugumui užtikrinti.

Kosminio tyrimo tarnyba – radijo ryšio tarnyba moksliniams ar technologiniams tyrimams atlikti, naudojant erdvėlaivius ar kitus kosminius objektus.

Kosminio valdymo tarnyba – radijo ryšio tarnyba, skirta vien tik erdvėlaivių eksploatavimo reikmėms, ypač kosminių objektų sekimui, kosminiam nuotoliniam matavimui, nuotoliniam valdymui. Paprastai šias funkcijas atlieka radijo ryšio tarnyba, kuriai priklauso kosminė stotis.

Meteorologinė tarnyba – radijo ryšio tarnyba meteorologiniams (įskaitant ir hidrologinius) stebėjimams ir tyrimams atlikti.

Oreivystės judrioji tarnyba – judrioji tarnyba ryšiui užmegzti ir palaikyti  tarp oreivystės ir orlaivio stočių arba tarp orlaivio stočių, kuriai gali priklausyti ir gelbėjimo priemonių stotys. Nelaimės vietos žymėjimo stotys, veikiančios nelaimės ir avarijos atvejams nustatytais radijo dažniais, taip pat gali būti priskiriamos prie oreivystės judriosios tarnybos.

Oreivystės judrioji tarnyba OR – oreivystės judrioji tarnyba ryšiui palaikyti siekiant užtikrinti skrydžių koordinavimą, visų pirma, ne nacionaliniuose ir tarptautiniuose civiliniuose oro eismo maršrutuose.

Oreivystės judrioji tarnyba R – oreivystės judrioji tarnyba ryšiui palaikyti  siekiant užtikrinti skrydžių saugumą ir reguliarumą, visų pirma, nacionaliniuose ir tarptautiniuose civiliniuose oro eismo maršrutuose.

Oreivystės palydovinė judrioji tarnyba – palydovinė judrioji tarnyba, kurios judriosios Žemės stotys įrengtos orlaiviuose. Gelbėjimo priemonių stotys ir nelaimės vietos žymėjimo stotys taip pat gali būti priskiriamos prie oreivystės palydovinės judriosios tarnybos.

Oreivystės radionavigacijos tarnyba – radionavigacijos tarnyba oreivystės reikmėms ir orlaivių skydžių saugumui užtikrinti.

Palydovinė fiksuotoji tarnyba – radijo ryšio tarnyba ryšiui palaikyti  tarp nurodytose vietose esančių Žemės stočių per vieną ar kelis palydovus. Nurodyta vieta suprantama kaip nustatytas nejudantis punktas arba bet kuris nejudantis punktas, esantis bet kurioje apibrėžtoje zonoje. Prie palydovinės fiksuotosios tarnybos gali būti priskiriamos tarppalydovinės ryšių linijos, priklausančios tarppalydovinei tarnybai, taip pat ir kitų kosminio radijo ryšio tarnybų radijo maitinimo linijos.

Palydovinė judrioji tarnyba – radijo ryšio tarnyba ryšiui palaikyti tarp judriųjų Žemės stočių ir vienos ar kelių kosminių stočių, tarp palydovinės judriosios tarnybos kosminių stočių arba tarp judriųjų Žemės stočių per vieną arba kelias kosmines stotis. Prie palydovinės judriosios tarnybos galima priskirti ir radijo maitinimo linijas, kurių reikia jos veiklai užtikrinti.

Palydovinė jūrų judrioji tarnyba – palydovinė judrioji tarnyba, kurios judriosios Žemės stotys yra įrengtos laivuose.

Palydovinė jūrų radionavigacijos tarnyba – palydovinė radionavigacijos tarnyba, kurios Žemės stotys įrengtos laivuose.

Palydovinė meteorologinė tarnyba – palydovinė Žemės tyrimo tarnyba, naudojama meteorologijoje.

Palydovinė nustatymo radijo bangomis tarnyba – radijo ryšio tarnyba, nustatymo radijo bangomis tikslais naudojanti vieną arba kelias kosmines stotis.

Palydovinė oreivystės radionavigacijos tarnyba – palydovinė radionavigacijos tarnyba, kurios Žemės stotys įrengtos orlaiviuose.

Palydovinė radijo mėgėjų tarnyba – radijo mėgėjų tarnyba, naudojanti Žemės palydovuose įrengtas kosmines stotis.

Palydovinė radionavigacijos tarnyba – palydovinė nustatymo radijo bangomis tarnyba, naudojama radionavigacijai. Prie palydovinės radionavigacijos tarnybos gali būti priskiriamos ir radijo maitinimo linijos, kurių reikia jos veiklai užtikrinti.

Palydovinė sausumos judrioji tarnyba – palydovinė judrioji tarnyba, kurios judriosios Žemės stotys įrengtos sausumoje.

Palydovinė standartinių dažnių ir laiko signalų tarnyba – standartinių dažnių ir laiko signalų tarnyba, naudojanti Žemės palydovuose įrengtas kosmines stotis. Prie palydovinės standartinių dažnių ir laiko signalų tarnybos gali būti priskiriamos ir radijo maitinimo linijos, kurių reikia jos veiklai užtikrinti.

Palydovinė transliavimo tarnyba – transliavimo tarnyba, kurios kosminių stočių siunčiami signalai, skirti visuomenei tiesiogiai priimti. Tiesioginis priėmimas apima individualų ir kolektyvinį signalų priėmimą.

Palydovinė Žemės tyrimo tarnyba – radijo ryšio tarnyba, kuri apima radijo ryšio linijas tarp Žemės stočių ir vienos arba kelių kosminių stočių (taip pat gali apimti ir radijo ryšio linijas tarp kosminių stočių) ir kuri informaciją apie Žemės charakteristikas ir jos gamtos reiškinius (įskaitant ir duomenis apie gamtinės aplinkos būklę) gauna iš aktyviųjų ar pasyviųjų jutiklių, esančių Žemės palydovuose, arba surenka iš Žemės paviršiuje ar ore esančių aikštelių (platformų) ir gali paskirstyti Žemės stotims. Prie palydovinės Žemės tyrimo tarnybos gali būti priskiriami aikštelių (platformų) užklausos įrenginiai ir radijo maitinimo linijos, kurių reikia palydovinės Žemės tyrimo tarnybos veiklai užtikrinti.

Radijo mėgėjų tarnyba – radijo ryšio tarnyba, skirta radijo mėgėjų mokymuisi, tarpusavio ryšiams ir jų atliekamiems techniniams tyrimams. Radijo mėgėjų veikla Lietuvoje.

Radioastronomijos tarnyba – tarnyba, naudojama radioastronomijoje.

Radiolokacijos tarnyba – nustatymo radijo bangomis tarnyba, naudojama radiolokacijai.

Radionavigacijos tarnyba – nustatymo radijo bangomis tarnyba, naudojama radionavigacijai.

Sausumos judrioji tarnyba – judrioji tarnyba ryšiui užmegzti ir palaikyti tarp bazinių ir sausumos judriųjų stočių arba tarp sausumos judriųjų stočių.

Standartinių dažnių ir laiko signalų tarnyba – radijo ryšio tarnyba mokslo, techniniais ir kitais tikslais perduodanti tam tikrus reguliarius, labai tikslaus dažnio ir (ar) laiko signalus visuomenei.

Tarppalydovinė tarnyba – radijo ryšio tarnyba ryšiui tarp palydovų palaikyti.

Transliavimo tarnyba – radijo ryšio tarnyba, kurios stočių perduodami signalai, skirti visuomenei tiesiogiai priimti. Transliavimo tarnybos stotys gali perduoti radijo, televizijos ar kitokias programas. Radijas ir televizija Lietuvoje.

 

Informacija atnaujinta 2020-02-05