VEIKLOS SRITYS:

Radijo dažnių naudojimas be atskiro leidimo

Radijo dažniai – nematerialus valstybės valdomas baigtinis turtas. Radijo dažnių valdymas turi užtikrinti, kad radijo spektras, kaip ribotas ir paklausus išteklius, būtų prieinamas visiems visuomenės nariams ir pat veiksmingai naudojamas bendriesiems visuomenės poreikiams. Radijo dažnių valdymas turi atitikti sparčiai kintančius technologinius pokyčius ar spektro poreikius, atitinkamai turi būti pasirengta greitai pakeisti šio ištekliaus naudojimo būdus, nes efektyvus valdymas sudaro tinkamas prielaidas naujoms technologijoms atsirasti ir įsitvirtinti. Visuomenės poreikiai šioje srityje yra sparčiai augantys, vis plačiau gamyboje, versle ar buityje pasitelkiamos radijo ryšio technologijos, ne tik informacijai perduoti, bet ir pav. medžiagų sandarai tirti ir pan.

Siekiant palengvinti prieinamumą prie radijo spektro, ženklią jo dalį leidžiama naudoti be atskiro leidimo tam tikromis radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygomis, kai tikimybė sukelti radijo trukdžius yra nežymi. Dažnai tai vadinama naudojimu bendrojo leidimo sąlygomis arba nelicencijuotu naudojimu. Dėl interesų derinimo ir radijo trukdžių pasireiškimo grėsmių mažinimo bendrasis leidimas gali numatyti papildomus reikalavimus, pavyzdžiui turėti kitos rūšies leidimą tam tikrai veiklai arba reikalavimą registruoti radijo ryšio įrenginius RRT duomenų bazėje.

Kitais bendrajame leidime nenumatytais atvejais, radijo spektro naudojimui asmuo turi gauti individualų RRT leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus).

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašas

 

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo pakeitimai

 

2023-06-15TN-280Įgyvendindamas 2022 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2307, kuriuo dėl 5150–5250 MHz, 5250–5350 MHz ir 5470–5725 MHz dažnių juostų skyrimo ir galimybės jomis naudotis laikantis priede nustatytų techninių sąlygų užtikrinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/179, ir 2022 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2324, kuriuo dėl papildomų prieigos technologijų ir priemonių judriojo ryšio paslaugoms orlaiviuose (JRO paslaugoms) teikti Sąjungoje įtraukimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/294/EB
2023-04-06TN-134Siekiama supaprastinti teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) įgijimo procedūras, kai radijo dažniai (kanalai) yra reikalingi Lietuvos Respublikos oficialių svečių apsaugai ir yra naudojami trumpą laiką. Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašas papildytas nauju skyriumi, įtvirtinančiu radijo dažnių (kanalų), reikalingų valstybės institucijų veiklai, susijusiai su Lietuvos Respublikos oficialių svečių apsauga, naudojimo be atskiro leidimo sąlygomis.
2022-06-23TN-19Įgyvendinamas 2022 m. vasario 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/180, kuriuo dėl radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams (SRD) srities suderintų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/771/EB, 2022 m. vasario 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2022/179 dėl suderinto radijo spektro naudojimo 5 GHz dažnių juostoje belaidės prieigos sistemoms, įskaitant vietinius radijo ryšio tinklus, diegti, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2005/513/EB ir 2022 m. vasario 7 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/172, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1538 dėl radijo spektro suderinimo naudoti mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams 874–876 ir 915–921 MHz dažnių juostose.

Informacija atnaujinta 2023-06-29