VEIKLOS SRITYS:

Radijo dažnių naudojimas be atskiro leidimo

Radijo dažniai – nematerialus valstybės valdomas baigtinis turtas. Radijo dažnių valdymas turi užtikrinti, kad radijo spektras, kaip ribotas ir paklausus išteklius, būtų prieinamas visiems visuomenės nariams ir pat veiksmingai naudojamas bendriesiems visuomenės poreikiams. Radijo dažnių valdymas turi atitikti sparčiai kintančius technologinius pokyčius ar spektro poreikius, atitinkamai turi būti pasirengta greitai pakeisti šio ištekliaus naudojimo būdus, nes efektyvus valdymas sudaro tinkamas prielaidas naujoms technologijoms atsirasti ir įsitvirtinti. Visuomenės poreikiai šioje srityje yra sparčiai augantys, vis plačiau gamyboje, versle ar buityje pasitelkiamos radijo ryšio technologijos, ne tik informacijai perduoti, bet ir pav. medžiagų sandarai tirti ir pan.

Siekiant palengvinti prieinamumą prie radijo spektro, ženklią jo dalį leidžiama naudoti be atskiro leidimo tam tikromis radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygomis, kai tikimybė sukelti radijo trukdžius yra nežymi. Dažnai tai vadinama naudojimu bendrojo leidimo sąlygomis arba nelicencijuotu naudojimu. Dėl interesų derinimo ir radijo trukdžių pasireiškimo grėsmių mažinimo bendrasis leidimas gali numatyti papildomus reikalavimus, pavyzdžiui turėti kitos rūšies leidimą tam tikrai veiklai arba reikalavimą registruoti radijo ryšio įrenginius RRT duomenų bazėje.

Kitais bendrajame leidime nenumatytais atvejais, radijo spektro naudojimui asmuo turi gauti individualų RRT leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus).

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašas

Informacija atnaujinta 2022-03-18