VEIKLOS SRITYS:

Nacionalinė radijo dažnių lentelė

RRT rengia ir tvirtina Nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę.

Lietuvoje radijo dažniai yra paskirstyti pagal Nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę nuo 9 kHz iki 275 GHz. Nacionalinė radijo dažnių paskirstymo lentelė yra dokumentas, kuriame nustatytas radijo dažnių paskirstymas atsižvelgiant į radijo ryšio, įskaitant transliavimo, gamybos, mokslo, medicinos ir kt., poreikius. Ši lentelė parengta vadovaujantis Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) įstatais ir konvencija, ITU Radijo ryšio reglamentu ir atsižvelgiant į CEPT Bendrąją Europos dažnių paskirstymo lentelę radijo dažnių juostoje nuo 9 kHz iki 3000 GHz (ERC Report 25). Radijo dažniai (kanalai) skiriami vadovaujantis RRT patvirtintomis Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, radijo ryšio plėtros planais ir kitais radijo ryšio naudojimą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais.


Siekdama užtikrinti veiksmingą radijo dažnių, radijo dažnių kanalų naudojimą ir išvengti radijo trukdžių tarp įvairių radijo bangomis veikiančių ryšių sistemų, RRT Nacionalinėje radijo dažnių paskirstymo lentelėje nustato radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

Teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), nurodytus Nacionalinėje radijo dažnių paskirstymo lentelėje, suteikiama šiais būdais:

  • be atskiro RRT leidimo;
  • gavus RRT leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus); leidimuose gali būti nurodomos papildomos radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos.

Radijo dažnių juostų, kurios Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės II skyriaus lentelės 4 grafoje pažymėtos įrašu rezervuota, paskirtis yra rezervuota, o leidimai naudoti atitinkamus radijo dažnius (kanalus) išduodami tik pagal RRT patvirtintuose atitinkamų radijo dažnių (kanalų) juostų radijo ryšio plėtros planuose nurodytą paskirtį, terminus ir sąlygas.

Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir naudojimo plano pakeitimai

 

2022-12-22TN-47Įgyvendinamas 2022 m. vasario 7 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2022/173 dėl 900 MHz ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimo naudoti antžeminėms sistemoms, kuriomis Sąjungoje galima teikti elektroninio ryšio paslaugas, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2009/766/EB.
2022-06-23TN-18Įgyvendinamas 2016 m. balandžio 28 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/687 dėl 694–790 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, ir lankstaus jos naudojimo Sąjungoje nacionaliniais tikslais.
2021-12-231V-1168Įgyvendinamas 2021 m. rugsėjo 28 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1730 dėl suderinto suporuotų 874,4–880,0 MHz ir 919,4–925,0 MHz dažnių juostų ir nesuporuotos 1900–1910 MHz dažnių juostos naudojimo geležinkelių judriajam radijo ryšiui.
2021-03-031V-192Įgyvendinamas 2020 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/667, kuriuo dėl atitinkamų 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz dažnių juostoms taikomų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/688/ES, 2020 m. gegužės 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/636, kuriuo dėl 2500–2690 MHz dažnių juostai taikomų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/477/EB, ir 2020 m. spalio 7 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1426 dėl suderinto 5875–5935 MHz dažnių juostos radijo spektro naudojimo su saugumu susijusioms intelektinių transporto sistemų (ITS) prietaikoms, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2008/671/EB.
2020-08-111V-789Radijo ryšio plėtros 2300–2400 MHz radijo dažnių juostoje planas panakintas 2020-08-11 įsakymu Nr. 1V-792. Siekiama panaikinti reikalavimą, kad radijo dažniai (kanalai) fiksuotojo arba judriojo radijo ryšio tinklams, veikiantiems 2,3 GHz radijo dažnių juostoje, skiriami tik pagal atitinkamą radijo ryšio plėtros planą.
2020-06-191V-659Įgyvendinamas 2020 m. balandžio 24 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/590, kuriuo dėl 24,25–27,5 GHz dažnių juostai taikomų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/784.
2020-02-251V-223Įgyvendinamas 2019 m. gegužės 14 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/784 dėl antžeminių sistemų, kurias naudojant Sąjungoje galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, 24,25–27,5 GHz dažnių juostos suderinimo.
2019-09-051V-919Įgyvendinamas 2019 m. sausio 24 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/235, kuriuo dėl 3400–3800 MHz dažnių juostai taikomų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/411/EB.
2018-09-131V-868Įgyvendinamas 2018 m. balandžio 20 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/637, kuriuo dėl daiktų internetui skirtų tam tikrų techninių sąlygų iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/766/EB dėl 900 MHz ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių paslaugas Bendrijoje, 2018 m. balandžio 26 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/661, kuriuo Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/750 dėl 1452–1492 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, tinkamoms elektroninio ryšio paslaugoms teikti Sąjungoje, iš dalies keičiamas į jo taikymo sritį įtraukiant suderintas 1427–1452 ir 1492–1517 MHz dažnių juostas  ir atsižvelgdamas į NATO bendrą civilinį-karinį susitarimą dėl radijo dažnių.
2018-01-121V-19Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. Radijo ryšio reglamentas buvo išdėstytas nauja redakcija, siekiama suvienodinti Lietuvos Respublikoje naudojamų radijo dažnių paskirstymą radijo ryšio ir kitoms reikmėms su Radijo ryšio reglamente numatytu paskirstymu (kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos interesams ir Europos Sąjungos teisei), taip pat suderinti kai kurias kitas šiuo metu galiojančių Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano nuostatas su Radijo ryšio reglamente nustatytu reglamentavimu.
2016-07-251V-807Įgyvendinamas 2016 m. kovo 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/339 dėl 2010–2025 MHz dažnių juostos naudojimo kilnojamosioms ir mobiliosioms belaidėms vaizdo ryšio linijoms ir belaidėms vaizdo kameroms, kurios naudojamos programoms kurti ir specialiuosiuose renginiuose, sąlygų suderinimo.
2016-06-211V-698Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo bei kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios.
2015-08-281V-1004Įgyvendinamas 2015 m. gegužės 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/750 dėl 1452–1492 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, tinkamoms elektroninio ryšio paslaugoms teikti Sąjungoje.
2015-02-271V-284Įgyvendinamas 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa, 2014 m. gegužės 2 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/276/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/411/EB dėl 3400–3800 MHz dažnių juostos antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo ir 2014 m. rugsėjo 1 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/641/ES dėl suderintų techninių radijo spektro naudojimo Sąjungoje programų kūrimo ir specialiųjų renginių belaidei garso įrangai sąlygų.
2014-02-281V-313Įgyvendinamas 2012 m. lapkričio 5 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2012/688/ES dėl 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz dažnių juostų, skirtų antžeminėms sistemoms, kuriomis naudojantis Sąjungoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo.
2012-12-211V-1943Įgyvendinamas 2010 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos sprendimas 2010/267/ES dėl antžeminių sistemų, kuriomis galima teikti elektroninio ryšio paslaugas, naudojimo 790–862 MHz dažnių juostoje Europos Sąjungoje suderintų techninių sąlygų.
2011-11-141V-1136Atsižvelgiant į tai, kad 2008 m. Radijo ryšio reglamentas buvo išdėstytas nauja redakcija, siekiama suvienodinti Lietuvos Respublikoje naudojamų radijo dažnių paskirstymą radijo ryšio ir kitoms reikmėms su Radijo ryšio reglamente numatytu paskirstymu (kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos interesams ir Europos Sąjungos teisei).
2011-10-041V-929Įgyvendinama 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/140/EB. Taip pat įgyvendinamas 2011 m. balandžio 18 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/251/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/766/EB dėl 900 ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių paslaugas Bendrijoje.
2011-09-141076Pripažinti netekusiais galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimas Nr. 174 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“ ir jį keitęs nutarimas.
2011-07-291V-738Patvirtinama Nacionalinė radijo dažnių paskirstymo lentelė. Siekiama suvienodinti Lietuvos Respublikoje naudojamų radijo dažnių paskirstymą radijo ryšio ir kitoms reikmėms su 2008 metų ITU Radijo ryšio reglamente numatytu paskirstymu.
2010-12-161V-1194Įgyvendinami 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/114/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje, 2009 m. spalio 16 d. Europos Komisijos sprendimas 2009/766/EB dėl 900 ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių paslaugas Bendrijoje bei 2010 m. kovo 19 d. Europos Komisijos sprendimas 2010/166/ES dėl radijo spektro, skirto judriojo ryšio paslaugoms laivuose (JRL paslaugos) teikti, suderintų naudojimo sąlygų Europos Sąjungoje. Taip pat atsižvelgiama į 2010 m. kovo 19 d. Europos Komisijos rekomendaciją 2010/167/ES dėl leidimo naudoti judriojo ryšio laivuose paslaugų (JRL paslaugos) sistemas.
2010-04-221V-489Įgyvendinama 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/114/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 87/372/EEB dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje bei 2009 m. spalio 16 d. Europos Komisijos sprendimas 2009/766/EB dėl 900 ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių paslaugas Bendrijoje.
2009-06-251V-797Įgyvendinamas 2007 m. vasario 21 d. Europos Komisijos sprendimas 2007/131/EB dėl radijo spektro, skirto įrenginiams, pagrįstiems ultraplačiajuoste (UWB) ryšio technologija, suderinto naudojimo Bendrijoje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 21 d. Europos Komisijos sprendimu 2009/343/EB bei 2008 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 626/2008/EB dėl sistemų, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos (MSS), atrankos ir leidimų išdavimo.
2008-12-241V-1160Atsižvelgiant į tai, kad 2004 m. ITU Radijo ryšio reglamentas buvo išdėstytas nauja redakcija, siekiama suvienodinti Lietuvos Respublikoje naudojamų radijo dažnių paskirstymą radijo ryšio ir kitoms reikmėms su Radijo ryšio reglamente numatytu paskirstymu. 2006 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 436 Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės pakeitimą.
2008-11-071V-968Įgyvendinami 2008 m. gegužės 21 d. Europos Komisijos sprendimas 2008/411/EB dėl 3400–3800 MHz dažnių juostos antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo ir 2008 m. rugpjūčio 5 d. Europos Komisijos sprendimas 2008/671/EB dėl suderinto naudojimosi radijo spektru 5875–5905 MHz dažnių juostoje saugumą užtikrinančiomis intelektinėmis transporto valdymo sistemomis.
2008-07-281V-669Papildomas Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1V-167 „Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“.
2007-05-211V-718Įgyvendinamas 2007 m. vasario 14 d. Europos Komisijos sprendimas 2007/98/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo 2 GHz dažnių juostose diegiant sistemas, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio (MSS) paslaugos.
2006-11-141V-1193Siekiama sudaryti galimybę geresniam viešosios prieigos sausumos judriosios tarnybos tinklų paslaugų teikimui, taip pat kad šie radijo dažniai (kanalai) galėtų būti panaudoti geresnei plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų ir (ar) paslaugų plėtrai.
2006-05-29436Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl 2003 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 174 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“ pakeitimo.
2006-04-121V-523Įgyvendinami 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/82/EB, panaikinančios Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo ir 2005 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimo 2005/928/EB dėl 169,4–169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje.
2005-09-081V-770Siekiama suderinti radijo dažnių (kanalų), skirtų valstybės reikmėms, naudojimo tvarką.
2004-11-111V-468Atsižvelgiama į tai, kad šiuo metu tarptautiniu mastu vystomos naujos technologijos, leidžiančios efektyviau panaudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2290–2400 MHz ir 3410–3800 MHz radijo dažnių juostų ir sudaryti galimybę geresniam plačiajuosčių belaidės prieigos paslaugų teikimui, taip pat, kad šie radijo dažniai (kanalai) galėtų būti panaudoti geresnei plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų ir (ar) paslaugų plėtrai, jei jų naudojimas būtų tinkamai planuojamas, ir numatoma parengti šių radijo dažnių juostų radijo ryšio plėtros planus.
2003-12-161V-167Siekiama užtikrinti veiksmingą radijo dažnių (kanalų) spektro naudojimą ir išvengti radijo trikdžių tarp radijo bangomis veikiančių telekomunikacijų sistemų ir kitų, palydovinių ar antžeminių, techninių sistemų, esant radijo dažnių (kanalų) spektro trūkumui, bei vadovaujamasi proporcingumo principu.
2003-02-03174Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo.
1998-04-2156Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės dalinio pakeitimo.
1997-10-10128Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės 2-osios dalies (30 MHz – 960 MHz) patvirtinimo.
1997-05-1054Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės 1-osios dalies (9 kHz – 30 MHz) patvirtinimo.

Informacija atnaujinta 2023-01-02