VEIKLOS SRITYS:

Radijo dažnių skyrimas ir naudojimas

Nacionalinėje radijo dažnių paskirstymo lentelėje nustatyta, kokios paskirties ir kurios radijo dažnių juostos gali būti naudojamos be atskiro RRT leidimo (t.y. teisė naudoti radijo dažnius turint bendrąjį leidimą) ir gavus RRT leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus) (t.y. teisė naudoti radijo dažnius turint individualų leidimą).

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašas

Radijo dažniai – nematerialinis ribotas turtas, todėl valdomas valstybės. Radijo dažnių valdymas turi užtikrinti, kad radijo spektras, kaip ribotas ir labai paklausus išteklius, būtų naudojamas naudingiausiu visuomenei būdu ir kad, pasikeitus technologijų ir poreikių struktūrai, atitinkamai greitai būtų pakeistas šio ištekliaus naudojimo būdas. Efektyvus valdymas sudaro tinkamas prielaidas naujoms technologijoms įsitvirtinti.

Visuomenės poreikiai šioje srityje sparčiai auga. Vis plačiau gamyboje, versle ar buityje naudojamasi technologijomis, kurių veikimui reikalingos radijo ryšiu pagrįstos sistemos. Siekiant supaprastinti ir palengvinti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, tam tikrą radijo spektro dalį leidžiama naudoti be atskiro leidimo, žinoma, iš anksto nustatytomis sąlygomis. Dažnai toks naudojimas vadinamas nelicencijuotu. Visais kitais atvejais asmuo, prieš pradėdamas naudoti radijo dažnius (kanalus), privalo pateikti RRT nustatytos formos paraišką skirti radijo dažnius (kanalus) Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąraše nustatyta, kokie radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo ir kokios tų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos. Teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) be atskiro leidimo suteikimas supaprastina ir palengvina verslo sąlygas radijo dažnių (kanalų) naudotojams, o įrangos teikimo  į rinką sąlygas – gamintojams.

Radijo mikrofonų, veikiančių 174-–16 MHz, 470–862 MHz ir 1785–1795 MHz radijo dažnių juostose, registravimas privalomas.

Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklės

Jei teisės aktuose nėra nustatyta, kad radijo dažnius (kanalus) galima naudoti be atskiro leidimo, asmuo, prieš pradėdamas naudoti elektroninių ryšių išteklius, privalo pateikti RRT nustatytos formos paraišką skirti radijo dažnius (kanalus) Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Prašymų pavyzdinės formos:
Prašymas skirti radijo dažnius;
Prašymas pratęsti dažnių naudojimo terminą (šis prašymas netaikytinas leidimų naudoti laivų ir orlaivių stotis termino pratęsimui);
Prašymas pakeisti dažnių naudojimo sąlygas.

Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų bei mokėjimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024 m. sausio 1 d.)

Informacija atnaujinta 2024-02-15